Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5221
Mărime: 458.50KB (arhivat)
Publicat de: Faust Dima
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Micu Angela

Extras din curs

În orice societate,economiile si investiþiile au jucat un rol deosebit de important,atât la

nivel macroeconomic,cât si la nivelul fiecãrei persoane sau agent economic.Desigur existã un

ansamblu de factorii care influenþeazã deciziile fiecãrei persoane sau agent economic de a

renunþa la un câstig sau avantaj(determinat de utilizarea unor fonduri disponibile).În prezent în

favoarea unui unui avantaj viitor(determinatde economisirea sau investirea acestor fonduri

pentru a fi utilizate în viitor),însã procesele de economisire sunt prezente într-o mãsurã mai mare

sau mai micã,pe termene mai lungi saui mai scurte si moduri foarte variate la nivelul fiecãrei

persoane fizice sau juridice.

Aceste procese de economisire au însã un rol important si la nivelul întregii economii

naþionale,astfel sumele depuse la bãncile comerciale de cãtre persoanele fizice sau juridice sunt

folosite pentru acordarea de credite altor persoane fizice si juridice finanþând astfel investiþii în

diverse sectoare economice si contribuind la dezvoltarea economiei în ansamblul ei.

Economisirea presupune pãstrarea în siguranþã a sumei deþinute în timp prin investirea a

acelorasi sume,se asteaptã multiplicarea acestora.

Alegerea cãilor celor mai potrivite de ecomonisire si investiþie se poate dovedii a fi în

proces dificil având în vedere o serie de factori precum:multitudinea instrumentelor

disponibile,instabilitatea care o tranverseazã anumite pieþe,recesuinea economicã.

În aceste condiþii se pune problema alegerii unui instrument de economisire adecvat care

sã ofere o pãstrare în siguranþã cea mai deplinã a acestor economii,dar si multiplicarea lor în timp

devenind practic dintr-un instrument de economisire într-unul de investire.Multiplicarea

economiilor trebuie nu numai sã asigure acestora o protecþie la inflaþie,ci sã aducã un câstig real

în condiþiile unui risc capabil.

Un alt concept ce trebuie analizat în elaborarea unei strategii de investiþii este diversificarea

investiþilor.

Aceasta înseamnã plasarea sumei diponibile în mai multe instrumente diferite de

economisire si de investire si/sau diferite variante ale aceluiasi tip de instrument(de exemplu în

mai multe acþiuni cotate la bursã/sau în obligaþiuni,la mai multe fonduri mutuale)

Trebuie urmãrit acel tip de investire care asigurã un raport optim între rentabilitate si

risc,raport ajustat în funcþie de asteptãrile,posibilitãþile si nu în ultimul rând aversiunea a fiecãrui

investitor.

Existã numeroase tipuri de investiþii la dispoziþia unui deþinãtor de economii:

Majoritatea se pot încadra în urmãtoarele categorii:

-sume deþinute în moneda naþionalã;

-sume deþinute în valute convertibile;

-certificate de depozit;

-depozit la bãncii comerciale sau la alte investiþii financiare;

-titluri de stat;

-titluri de participare la fondurile de investiþie;

-acþiuni si obligaþiuni ale societãþi publice cotate la bursa de valori sau pe piaþa Rasdaq;

-investiþii pe pieþe la termen(futures,options);

-alte modalitãþi de investire(poliþe de asigurare);

-investiþii directe în societãþii necotate;

-investiþii imobiliare;

-plasamente alternative(aur,antichitãþi,opere de artã).

Investiþiile se pot clasifica si dupã modul de implicare a investitorului în luarea deciziei

investiþionale.

--investiþii directe în care investitorul hotãreste în mod direct si liber în ce active îsi investeste

disponibilitãþile(ce tipuri de obligaþiuni cumpãrã,la ce bãncii constituim depozite)

-investiþii admistrative prin care se atrag sume de bani de la mai mulþi investitorii,iar strategia de

plasare a acestor sume este elaboratã de specialisti a pieþei financiare(ca în cazul fondurilor de

investiþii)

Investiþia în acþiuni

Decizia de cumpãrare ale unei acþiuni nu trebuie luatã la întâmplare.

Investitorul interesat de plasamente eficiente pe piaþa de capital,trebuie sã realizeze o

analizã a acþiunilor cotate pentru a rãspunde unor serii de întrebãrii:

-ce sã cumpere?

-când sã cumpere?

-când sã vândã?

O astfel de analizã se poate realiza în douã direcþii.

Analiza tehnicã si fundamentalã

Analiza tehnicã

Analiza tehnicã implicã studiul seriilor de date cu privire la evoluþia cursului si a

volumului zilnic de acþiuni tranzacþionate si a unor indicatori calculaþi pe baza acestora.

Sumarele de tranzacþionare se pot gãsi în publicaþii zilnice direct la societãþile de servicii de

investiþii financiare sau pot fi luate de pe situl B.V.B.

Sumarele zilnice de tranzacþionare cuprind pentru toate societãþile tranzacþionate în ziua

respectivã urmãtoarele date:

-numãrul de tranzacþii cu acele acþiuni;

-volumul de acþiuni tranzacþionate;

-valorile medii,minime si maxime ale cursului din ziua respectivã;

-cursul de închidere(cursul la care s-a realizat ultima tranzacþie din ziua respectivã);

-variaþia cursului mediu faþã de cursul mediu din ziua precedentã;

-evoluþia acþiunilor ce urmeazã a fi cumpãrate trebuie urmãritã pe o perioadã de mai multe

sãptãmâni acordând atenþie urmãtoarelor aspecte;

-natura pieþei acþiunilor respective,dacã acþiunile respective nu se tranzacþioneazã,respectiv în

fiecare zi de tranzacþionare sau volumul zilnic de acþiuni este foarte mic,atunci existã sanse

foarte reduse sã se poate cumpãra acþiunile respective la un curs favorabil si sansele si mai

reduse sã se poate revinde dupã aceea.

-situarea cursului faþã de nivelele maxime si minime istorice atinse de acþiunile respective de la

începutul tranzacþionãrii sau pe o peroadã precedentã de 1-3 luni;

-situarea cursului faþã de valoarea nominalã a acþiunilor;

-tendinþa de evoluþie a cursului în ultima perioadã (crescãtoare,descrescãtoare).Dacã se identificã

din timp,se poate asista la o continuare a acestei tendinþe pe termen scurt.Dupã un timp este

probabil ca aceastã tendinþã sã se inverseze.

-tendinþa de evoluþie a volumului în ultima perioadã.Un volum în crestere poate indica un interes

sporit al investitorilor pe titlul respectiv si deci o posibilã cresere de curs;

-evoluþia generalã a pieþei de capital,spre exemplu o crestere generalã a pieþei implicã si o

crestere a cursului individual al acþiunilor celor mai cãutate.Aceastã evoluþie generalã poate fi cel

mai bine urmãritã prin intermediul indicilor bursierii.

2.Analiza fundamentalã

Analiza fundamentalã vizeazã evaluarea financiarã a valorilor mobiliare,precum si a

rentabilitãþi si situaþiei economico-financiare a societãþi emitente si a economiei în ansamblu.

ªtiri si analize despre evoluþia societãþii catate la bursã si a pieþei de capital se pot gãsi în

presa economicã.

Trebuie acordatã atenþie urmãtoarelor aspecte:

-siturile si informaþiile de ultimã orã legate de societatea emitentã pot influienþa cursul spre

exemplu anunþarea unei noi emisiuni de acþiuni a unei societãþi duce la crestere cursului;

-acordarea sau neacordarea de dividente;

Preview document

Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 1
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 2
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 3
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 4
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 5
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 6
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 7
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 8
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 9
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 10
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 11
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 12
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 13
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 14
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 15
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 16
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 17
Politici investiții și de portofoliu - economii în investiții - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Politici Investitii si de Portofoliu - Economii in Investitii.pdf

Alții au mai descărcat și

Bursa Euronext

BURSA EURONEXT SCURT ISTORIC La 22 Septembrie 2000, Bursa de la Amsterdam (AEX), Bursa de la Bruxelles (BXS) şi ParisBourse au fuzionat, creând...

Funcțiile Pieței de Capital

Economia de piaţă are un caracter dual: pe de o parte, ea se caracterizează prin procese materiale de producere şi circulaţie a bunurilor şi...

Piața Bursieră a Țărilor Europei Centrale și de Est

2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte...

Instrumente Financiare cu Venit Fix

1.2. Notiune Vom analiza în cursul nostru instrumentele cu venit fix  obligatiunile, împreuna cu entitatile implicate în emisiunea si...

Piețe de capital

Criza economică şi politică a statelor europene după al doilea război modial a oferit în 1947 stimulentul hotărâtor pentru proiectul unificării...

Piața de capital și burse de valori

PIATA DE CAPITAL Concepte cheie Piata financiara Piata de capital Piata reglementata Piata primara; piata secundara Piete intermitente; piete...

Piețe de capital

I.1.1. Piaţa de capital Piaţa primară de capital Piaţa secundară de capital Piaţa de capital include atât tranzacţiile cu titluri pe termen lung...

Etapele realizării unei tranzacții la Bursa de Valori București

4.2. Piaţa extrabursieră - RASDAQ Piaţa extrabursieră - piaţa de capital secundară caracterizată printr-o funcţionare descentralizată, întâlnirea...

Te-ar putea interesa și

Corporațiile transnaționale

Prin natura lor, CTN (Corporatii Transnationale) integreaza productia la nivel international si, în acest mod, joaca un rol central în cresterea...

Studiu de caz - modificarea strategiilor de transnaționalizare a întreprinderii la începutul secolului al XXI-lea

INTRODUCERE Tema prezentei teze de licenţă este: Modificarea strategiilor de transnaţionalizare a întreprinderii la începutul secolului al...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Franța - comerț internațional

CAP I. FRANTA- prezentare generala Franta- oficial Republica Franceza (République française)- este o tara localizata in Europa de Vest, cu cateva...

Investițiile străine în România după 1989

INTRODUCERE Dezvoltarea economiilor naţionale contemporane nu poate să aibă loc în afara cadrului internaţional,resursele interne ale fiecărei...

Rețeaua Băncilor Străine în România

INTRODUCERE În anii recenţi, integrarea economică globală a fost accelerată pe o multitudine de fronturi, viteza fiind caracteristică acestor...

Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export

Capitolul 1. Globalizarea şi impactul ei asupra mediului de afaceri Problema integrării României în spaţiul economic mondial este destul de...

Politica de Investiții

Introducere Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă privind politica de...

Ai nevoie de altceva?