Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice

Curs
8.2/10 (12 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 61665
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Publicat de: Dorina-Ina Solomon
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Popa

Cuprins

 1. Cuprins
 2. CUPRINS 2
 3. CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICOFINANCIARE 4
 4. 1.1. DEFINIREA SI TIPURILE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE 4
 5. 1.2. ROLUL ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE. UTILIZATORII REZULTATELOR ACESTEIA 5
 6. 1.3. OBIECTUL SI CONłINUTUL PROCESULUI DE ANALIZĂ ECONOMICO – FINANCIARĂ 8
 7. 1.4. MĂRIMI UTILIZATE ÎN MĂSURAREA ECONOMICĂ 10
 8. 1.5. METODA SI TEHNICILE ANALIZEI ECONOMICO–FINANCIARE 10
 9. 1.6. SISTEMUL DE INFORMAłII AL ANALIZEI ACTIVITĂłII ECONOMICO-FINANCIARE 21
 10. CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂłII DE PRODUCłIE SI COMERCIALIZARE 23
 11. 2.1. ANALIZA SITUAłIEI GENERALE A ACTIVITĂłII DE PRODUCłIE SI COMERCIALIZARE PE BAZA
 12. INDICATORILOR GLOBALI VALORICI 23
 13. 2.1.1. Analiza dinamicii activităŃii pe baza indicatorilor valorici 23
 14. 2.1.2 Analiza raportului static si a raportului dinamic dintre indicatorii valorici 25
 15. 2.2. ANALIZA CIFREI DE AFACERI 27
 16. 2.2.1. Abordări conceptuale 27
 17. 2.2.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri 28
 18. 2.2.3. Analiza structurii cifrei de afaceri 29
 19. 2.2.4. Analiza factorială a cifrei de afaceri 31
 20. 2.3. ANALIZA VALORII ADĂUGATE 35
 21. 2.3.1. Metode de determinare a valorii adăugate 36
 22. 2.3.2. Analiza dinamicii si structurii valorii adăugate 36
 23. 2.3.3. Analiza factorială a valorii adăugate 37
 24. 2.4. ANALIZA PRODUCłIEI FIZICE 40
 25. 2.4.1. Analiza realizării programului de producŃie pe sortimente si pe total 40
 26. 2.4.2. Analiza structurii producŃiei 42
 27. 2.4.3. Analiza calităŃii produselor 44
 28. CAPITOLUL III. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE 53
 29. 3.1. ANALIZA ASIGURĂRII RESURSELOR DE MUNCĂ 53
 30. 3.1.1. Analiza asigurării numărului de personal 54
 31. 3.1.2. Analiza asigurării personalului în structură 55
 32. 3.1.3. Analiza calificării personalului 57
 33. 3.2. ANALIZA COMPORTAMENTULUI POTENłIALULUI UMAN 59
 34. 3.2.1. Analiza utilizării timpului de lucru al personalului 60
 35. 3.2.2. Analiza mobilităŃii si stabilităŃii personalului 62
 36. 3.3. ANALIZA EFICIENłEI UTILIZĂRII RESURSELOR UMANE 65
 37. 3.3.1. Aprecierea nivelului si abaterii productivităŃii muncii 65
 38. 3.3.2. Analiza factorială a productivităŃii muncii 66
 39. 3.3.3. Analiza căilor de crestere a productivităŃii muncii 69
 40. CAPITOLUL IV. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR MATERIALE 72
 41. 4.1. ANALIZA GESTIUNII MIJLOACELOR FIXE 72
 42. 4.1.1. Analiza volumului, dinamicii, structurii si stării mijloacelor fixe 73
 43. 4.1.2. Analiza utilizării extensive a mijloacelor fixe active 75
 44. 4.1.3. Analiza eficienŃei utilizării mijloacelor fixe 76
 45. 4.2. ANALIZA GESTIUNII STOCURILOR DE MATERIALE 82
 46. 3
 47. 4.2.1. Analiza dinamicii si structurii stocurilor 82
 48. 4.2.2. Analiza eficienŃei utilizării resurselor materiale 83
 49. CAPITOLUL V. ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII 88
 50. 5.1. NOłIUNE SI CLASIFICARE 88
 51. 5.2. ANALIZA STRUCTURALĂ A CHELTUIELILOR 89
 52. 5.3. ANALIZA CHELTUIELILOR PE BAZA UNOR INDICATORI SINTETICI 90
 53. 5.3.1. Analiza indicatorului “Cheltuieli la 1000 lei producŃie fabricată sau vândută” 90
 54. 5.3.2. Analiza indicatorului “Profitul potenŃial” 93
 55. 5.4.ANALIZA CHELTUIELILOR PE ELEMENTE COMPONENTE 94
 56. 5.4.1. Analiza cheltuielilor cu materii prime si materiale 94
 57. 5.4.2. Analiza cheltuielilor cu salariile directe 97
 58. 5.4.3.Analiza cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe 102
 59. 5.4.4.Analiza cheltuielilor cu dobânzile bancare 105
 60. 5.5. ANALIZA COSTULUI PE UNITATE DE PRODUS SI ARTICOLE DE CALCULAłIE 107
 61. CAPITOLUL VI. ANALIZA PERFORMANłELOR ÎNTREPRINDERII 110
 62. 6.1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – SURSĂ DE INFORMAłII ÎN ANALIZA PERFORMANłELOR
 63. FINANCIARE 110
 64. 6.2. ANALIZA REZULTATELOR 112
 65. 6.2.1. Analiza structurală a rezultatelor 112
 66. 6.2.2. Analiza factorială a rezultatelor 114
 67. 6.3. ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 118
 68. 6.3.1. Rata rentabilităŃii economice 119
 69. 6.3.2. Rata rentabilităŃii financiare 120
 70. 6.3.3. Rata rentabilităŃii comerciale 121
 71. 6.3.4. Rata rentabilităŃii resurselor consumate 122
 72. 6.4. ANALIZA RENTABILITĂłII PE BAZA PUNCTULUI CRITIC 123
 73. 6.5. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR 125
 74. 6.5.1. Capacitatea de autofinanŃare si autofinanŃarea 125
 75. 6.5.2. Fluxurile de numerar (cash-flow-ul) 126
 76. CAPITOLUL VII. ANALIZA POZIłIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 129
 77. 7.1. BILANłUL - SURSĂ INFORMAłIONALĂ DE BAZĂ PENTRU ANALIZA POZIłIEI FINANCIARE A
 78. ÎNTREPRINDERII 129
 79. 7.2. BILANłUL FINANCIAR 135
 80. 7.3. BILANłUL FUNCłIONAL 136
 81. 7.4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 137
 82. 7.4.1. Analiza fondului de rulment 137
 83. 7.4.2. Analiza nevoii de fond de rulment 139
 84. 7.4.3. Analiza trezoreriei 141
 85. 7.5.1. Analiza ratelor de structură ale activului 142
 86. 7.5.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului 144
 87. 7.5. ANALIZA RATELOR DE LICHIDITATE SI SOLVABILITATE 145
 88. 7.6. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR 146
 89. BIBLIOGRAFIE 150

Extras din curs

Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE

ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

Obiective:

- cunoasterea obiectului, tipologiei analizei economico-financiare si a utilizatorilor rezultatelor

acesteia;

- prezentarea conŃinutului (etapelor) analizei economico-financiare;

- deprinderea cu mărimile utilizate, metodele, tehnicile si procedeele analizei economicofinanciare;

- prezentarea sistemului de informaŃii si a organizării activităŃii practice de analiză economicofinanciară.

1.1. Definirea si tipurile analizei economico-financiare

Orice activitate desfăsurată în domeniul economic, social, cultural, financiar etc. are un

obiectiv, un scop bine determinat; atingerea obiectivului presupune punerea în practică a unor

concepŃii, determinări stiinŃifice de o mare varietate, specifice domeniului respectiv.

Pentru o activitate economică, obiectivul de bază este, paralel cu satisfacerea unei nevoi

sociale, mai mult sau mai puŃin cunoscute, mai mult sau mai puŃin comandate, realizarea unui profit.

Atingerea obiectivului este condiŃionată de cunoasterea aprofundată a situaŃiei reale a unităŃii, atât prin

prisma unor manifestări exterioare, concretizate în nivelul atins de indicatori specifici, cât si prin

apropierea de esenŃa fenomenelor prin identificarea componentelor care au influenŃat nivelul

indicatorilor si a cauzelor primare care acŃionează asupra acestora. În acest mod, se pot propune măsuri

de corecŃie necesare, care să imprime fenomenelor un comportament dorit, prestabilit.

Indiferent de situaŃia materială a unei întreprinderi, factorul principal care poate influenŃa

mersul pozitiv al acesteia este cel uman. Ca urmare, este necesar ca echipei manageriale să i se pună la

dispoziŃie informaŃii reale, operative, cât mai analitice, semnalând punctele critice, pentru a se putea

interveni prompt si eficient. În furnizarea acestor informaŃii, un rol important revine analizei

economico-financiare.

Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui

întreg (obiect, fenomen sau proces) în elementele sale componente, în scopul identificării factorilor,

cauzelor si condiŃiilor care l-au generat si l-au influenŃat.

Analiza economico-financiară reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee

si instrumente care asigură tratarea informaŃiilor interne si externe, în vederea formulării unor aprecieri

pertinente referitoare la situaŃia economico-financiară a unui agent economic, identificarea factorilor,

cauzelor si condiŃiilor care au determinat-o, precum si a rezervelor interne de îmbunătăŃire a acesteia,

din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.1

Putem spune că analiza economico-financiară presupune descompunerea unor fenomene si

procese complexe în elementele lor cele mai simple, studierea fiecărei componente în parte, cantitativ

si calitativ, reunirea acestor studii parŃiale în sinteză, cu scopul de a separa concluziile cu valenŃe

pozitive de cele negative, formularea de variante de decizii posibile.

Diversitatea activităŃilor desfăsurate de către o întreprindere si varietatea situaŃiilor concrete

întâlnite au determinat necesitatea utilizării mai multor tipuri de analiză, care pot fi structurate după

mai multe criterii:

1 Maria Niculescu, Diagnostic economic, Editura Economică, Bucuresti, 2003, pag. 22.

5

a) În funcŃie de raportul dintre momentul analizei si perioada de desfăsurare a fenomenului,

analiza poate fi:

- analiză postfactum sau analiza realizării obiectivelor – se referă la studiul unor fenomene

prezente si trecute, pe care le analizează sub aspectul nivelului global înregistrat în sine,

precum si în comparaŃie cu o perioadă sau cu un nivel considerat semnificativ, inclusiv prin

prisma influenŃelor pe componente si factori în perioade trecute;

- analiza previzională (prospectivă) – presupune stabilirea, cu o anumită probabilitate, a evoluŃiei

viitoare a fenomenelor si componentelor acestora, în aceleasi condiŃii de existenŃă sau luând în

considerare si alŃi factori decât cei cunoscuŃi; se bazează pe analiza post-factum;

Analiza postfactum priveste prezentul si trecutul, bazându-se pe variabile certe, cunoscute, în

timp ce analiza previzională vizează perspectiva activităŃii, bazându-se pe variabile incerte,

presupuse.

b) Din punct de vedere al nivelului la care se realizează analiza, se deosebesc:

- analiza macroeconomică – studiază fenomenele la nivelul economiei naŃionale sau al economiei

mondiale;

- analiza mezoeconomică – cercetează fenomenele si procesele la nivelul sectoarelor sau

ramurilor de activitate;

- analiza microeconomică – studiază fenomenele si procesele economico-financiare la nivelul

întreprinderii.

c) În funcŃie de însusirile esenŃiale ale fenomenelor urmărite, se disting:

- analiza cantitativă – îsi propune cercetarea fenomenelor, componentelor, factorilor prin

determinări comensurative, exprimate prin număr, greutate, suprafaŃă, volum, durată, valoare

etc;

- analiza calitativă – îsi propune desprinderea unor însusiri esenŃiale, cât mai analitice posibil,

care nu au o determinare cantitativă, ajungând cât mai aproape de esenŃa fenomenului; rolul

său constă în elaborarea modelelor de analiză.

d) După modul de urmărire a fenomenelor în timp:

- analiza statică – studiază fenomenele la un moment dat, relevând relaŃiile existente între

elementele si factorii care determină o anumită poziŃie a fenomenului supus analizei;

- analiza dinamică – cercetează fenomenele si procesele economice în schimbarea lor, relevând

poziŃia acestora si modificările survenite în diferite momente.

e) După orizontul de timp pe care se cercetează fenomenul:

analiza pe termen scurt (până la un an) – serveste managementului întreprinderii pentru

conducerea operativă a activităŃii;

analiza pe termen lung (peste un an) – implică si deciziile strategice.

f) În funcŃie de poziŃia analistului:

- analiza internă – are ca obiect sprijinirea conducerii întreprinderii în reglarea funcŃionării

întreprinderii si remedierea unor disfuncŃionalităŃi, analistul având o poziŃie privilegiată

deoarece beneficiază de o serie de informaŃii despre întreprinderea analizată care nu sunt

accesibile analistilor externi;

- analiza externă – realizată de partenerii externi (bănci, investitori instituŃionali, clienŃi,

furnizori, instanŃele de judecată etc.) interesaŃi în a-si forma o opinie despre situaŃia

economico-financiară a întreprinderii, pe baza informaŃiilor furnizate de analiza financiară.

1.2. Rolul analizei economico-financiare. Utilizatorii rezultatelor acesteia

Realizarea funcŃiilor întreprinderii (cercetare-dezvoltare, producŃie, comercială, de personal,

financiar-contabilă) are loc prin exercitarea tuturor atributelor conducerii (adică previziune, organizare,

coordonare, decizie si control), fiecare dintre aceste atribute realizându-se prin intermediul anumitor

tipuri de analiză.

Preview document

Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 1
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 2
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 3
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 4
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 5
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 6
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 7
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 8
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 9
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 10
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 11
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 12
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 13
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 14
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 15
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 16
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 17
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 18
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 19
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 20
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 21
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 22
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 23
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 24
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 25
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 26
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 27
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 28
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 29
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 30
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 31
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 32
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 33
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 34
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 35
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 36
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 37
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 38
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 39
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 40
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 41
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 42
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 43
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 44
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 45
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 46
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 47
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 48
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 49
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 50
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 51
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 52
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 53
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 54
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 55
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 56
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 57
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 58
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 59
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 60
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 61
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 62
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 63
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 64
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 65
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 66
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 67
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 68
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 69
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 70
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 71
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 72
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 73
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 74
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 75
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 76
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 77
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 78
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 79
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 80
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 81
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 82
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 83
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 84
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 85
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 86
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 87
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 88
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 89
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 90
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 91
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 92
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 93
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 94
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 95
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 96
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 97
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 98
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 99
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 100
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 101
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 102
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 103
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 104
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 105
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 106
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 107
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 108
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 109
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 110
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 111
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 112
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 113
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 114
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 115
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 116
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 117
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 118
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 119
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 120
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 121
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 122
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 123
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 124
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 125
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 126
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 127
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 128
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 129
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 130
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 131
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 132
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 133
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 134
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 135
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 136
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 137
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 138
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 139
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 140
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 141
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 142
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 143
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 144
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 145
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 146
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 147
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 148
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 149
Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice - Pagina 150

Conținut arhivă zip

 • Analiza Economico-Financiara - Elemente Teoretice si Aplicatii Practice.pdf

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Analiaza rentabilității la S.C. Apromat-Ind S.A.

PREZENTAREA S.C. APROMAT-IND S.A. I.1 Istoricul şi diagnoză juridică la S.C. APROMAT-IND S.A. I.1.1 Istoricul S.C. APROMAT-IND S.A. Grupul de...

Model de Raportare a Performanțelor Financiare și Nefinanciare

CAPITOLUL 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 56 BIBLIOGRAFIE 61 INTRODUCERE Titlul lucrării mele de licenţă este “Model de raportare a performanţelor...

Registrele Contabile Prevăzute de Legea Contabilității

ARGUMENT Conform Legii contabilităţii “orice operaţie patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care stă la baza...

Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării

Introducere Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez impactul tehonologiilor moderne în alcătuirea analizelor...

Imaginea - Factor Important de Poziționare a Întreprinderii pe Piață

Introducere Actualitatea temei: Orice întreprindere vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În...

Analiza poziției financiare a afacerii

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1.Informații generale Denumirea firmei : S.C. ALMACONS S.R.L. Codul fiscal: 15691478 Adresa...

Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA

Capitolul 1 PREZENTAREA S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L. 1.1 Elemente de identificare Denumirea: S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L. Sediul social: Piaţa...

Ai nevoie de altceva?