Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4235
Mărime: 44.96KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lilia Grigoroi,Lica Erhan
Este un curs dde contabilitate elaborat de profesorii Academiei de Studii Economice din Moldova.

Extras din curs

Constatarea activelor materiale pe tremen lung

- Modul de constatare şi evaluare a activelor materiale pe termen lung este determinat şi stipulat în SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”.

- Prin constatare a activelor se înţelege examinarea corespunderii însuşirilor, caracteristicilor, particularităţilor de care dispune elementul respectiv definiţiei activului material şi criteriilor stabilite în scopul contabilizării. A contabiliza înseamnă înregistrarea şi trecerea activului la intrări în conturile respective.

- Întreprinderea constată obiectul în scopul contabilizării ca activ material pe termen lung, dacă acesta întruneşte următoarele condiţii:

1. există o certitudine întemeiată că, în urma utilizării activului, întreprinderea va obţine un avantaj (profit) economic;

2. valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine.

Dacă obiectul nu întruneşte condiţiile menţionate, consumurile aferente procurării sau creării activului se consideră drept cheltuieli a perioadei de gestiune.

Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung

- Evaluarea activelor materiale pe termen lung cuprinde evaluarea iniţială şi evaluarea ulterioară.

- Evaluarea iniţială are loc în momentul constatării activului material pe termen lung şi se evaluează la valoarea de intrare, care se determină în funcţie de sursele de intrare şi natura economică a activelor. Respectiv, valoarea de intrare se compune din:

- la crearea activelor materiale pe termen lung în regie proprie – toate consumurile aferente creării acestora (valoarea materialelor consumate, consumurile aferente retribuţiilor muncitorilor, contribuţiile pentru asigurarea socială şi medicală, cheltuielile privind uzura şi întreţinerea maşinilor şi mecanismelor de construcţie, o parte din consumurile indirecte, etc.);

- la creare activelor materiale pe termen lung prin metoda de antrepriză – valoarea contractuală;

- la procurarea activelor materiale pe termen lung – valoarea de procurare plus cheltuielile de transport, taxe vamale, plata serviciilor de asigurare, cheltuielile aferente montajului şi instalării, experimentare şi reglare la verificarea utilităţii activului, cheltuielile aferente reparaţiei şi alte cheltuieli până la aducerea activului în stare de lucru.

Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung

În valoarea de intrare nu se includ:

- taxa pe valoarea adăugată;

- rabaturile comerciale şi sconturile acordate de furnizor;

- cheltuielile aferente înlăturării deteriorării obiectelor în perioada transportării sau instalării

Evaluarea ulterioară.

- După ce activul a fost constatat (înregistrat la intrări) pe parcursul perioadei de utilizare, el poate fi evaluat după două metode:

- recomandată de S.N.C. 16, care prevede ca activul să fie evaluat în bilanţul contabil la valoarea iniţială diminuând-o cu suma uzurii calculate.

- alternativă admisibilă, care prevede de a evalua activele pe parcursul utilizării acestora la valoarea de reevaluare. Aceasta prezintă valoarea venală a obiectului diminuată cu suma uzurii calculate la data întocmirii bilanţului.

Contabilitatea intrării mijloacelor fixe

Modul de reflectare în evidenţa contabilă a intrărilor de mijloace fixe este prevăzut de S.N.C. 16 “Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” şi depinde de condiţiile şi modul de achiziţionare şi creare.

Mijloacele fixe la întreprindere pot intra în urma: procurării contra plată de la alte persoane fizice şi juridice, primirii cu titlu gratuit, depunerii de fondatori sub forma de aport în capitalul statutar, stabilirii plusurilor de mijloace fixe în urma inventarierii, achiziţionării prin schimb, construcţiei, etc.

Momentul includerii în componenţa mijloacelor fixe este considerat data punerii în funcţiune a obiectului. De la această dată începe calcularea uzurii mijloacelor fixe. Documentul de bază a punerii în funcţiune a obiectului este procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe.

Contabilitatea procurării mijloacelor fixe

- Atunci când obiectele de mijloace fixe nu necesită montaj, iar momentul achiziţionării coincide cu momentul punerii în funcţiune, acestea se includ în componenţa mijloacelor fixe direct, fără a fi reflectate ca active materiale în curs de execuţie.

- Dt 123 “Mijloace fixe” - la valoarea de intrare

- Dt 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” - la suma TVA

- Ct 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - la valoarea datoriei

Contabilitatea primirii mijloacelor fixe ca aport la capitalul statutar

- Dacă obiectele de mijloace fixe nu necesită montaj şi momentul de punere în funcţiune coincide cu momentul depunerii sub forma de aport în capitalul statutar, se întocmeşte formula contabilă:

- Dt 123 “Mijloace fixe”

- Ct 313 “Capital nevărsat” sau

- Ct 311 “Capital statutar”

Operaţiile de depunere a mijloacelor fixe ca aport la capitalul statutar sunt scutite de TVA.

Contabilitatea mijloacelor fixe primite cu titlul gratuit

Obiectele primite cu titlu gratuit ce nu necesită cheltuieli de montaj şi instalare se iau la evidenţă nemijlocit în contul mijloacelor fixe.

- Dt 123 “Mijloace fixe”,

- Ct 622 “Venituri din activitatea financiară”

Primirea-predarea bunurilor cu titlul gratuit se consideră livrare impozabilă cu TVA. Cel ce predă emite factura fiscală, o înscrie în registrul de evidenţă a vânzărilor, calculează TVA, iar partea care primeşte bunul gratuit nu are dreptul la trecerea în cont a TVA.

Exemplul

Să presupunem că întreprinderea a primit cu titlu gratuit un strung, a cărui valoare venală este egală cu 38 000 lei, TVA 20%, cheltuielile de transport sunt achitate în numerar în sumă de 960 lei , inclusiv TVA 20 %, prin intermediul unui titular de avans, fără a-l fi primit în prealabil din casierie.

- Se înregistrează strungul primit cu titlu gratuit în componenţa activelor ce necesită montaj, la valoarea de piaţă:

Dt 121 “Active materiale în curs de execuţie” - 38 000 lei

Ct 622 “Venituri din activitatea financiară” - 38 000 lei

- Reflectarea cheltuielilor aferente transportării strungului:

Dt 121 “Active materiale în curs de execuţie” - 800 lei

Ct 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” - 800 lei

- Reflectarea TVA:

Dt 534 “Datorii privind decontările cu bugetul”- 160 lei

Ct 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii”, - 160 lei

- Punerea în funcţiune:

Dt 123 “Mijloace fixe”, - 38 800 lei

Ct 121 “Active materiale în curs de execuţie”, - 38 800 lei

Contabilitatea plusurilor de mijloace fixe constatate la inventariere

- Obiectele de mijloace fixe constatate cu ocazia inventarierii se înregistrează majorând concomitent veniturile din activitatea de investiţii.

- Dt 123 “Mijloace fixe”

- Ct 621 “Venituri din activitatea de investiţii”

Exemplul

Să admitem că în secţia producţiei de bază a fost depistat un instrument pentru reglarea utilajului, a cărei valoare de piaţă, ţinându-se cont de gradul de uzură, este egală cu 4 200 lei. Această sumă se şi consideră valoare de bilanţ a acestui instrument.

Prin urmare, pentru această sumă trebuie să se întocmească formula contabilă:

- Dt 123 “Mijloace fixe” 4 200 lei

- Ct 621 “Venituri din activitatea de investiţii” 4 200 lei

Caracteristica contului 121 “Active materiale în curs de execuţie”

- Contul de activ 121 „Active materiale în curs de execuţie” este destinat pentru generalizarea informaţiei referitoare la crearea, procurarea, montarea şi instalarea utilajului care necesită montaj, a utilajului care nu necesită montaj până în momentul punerii în funcţiune, construcţia noilor obiecte, reconstrucţia şi extinderea întreprinderii, modernizarea mijloacelor fixe aflate în funcţiune.

În debitul acestui cont se reflectă suma cheltuielilor lucrărilor de construcţie şi montaj aferente creării mijloacelor fixe, inclusiv valoarea utilajului care necesită montaj, a utilajului şi altor obiecte care nu necesită montaj, dar momentul procurării nu coincide cu momentul punerii în funcţiune.

În credit – valoarea de intrare a mijloacelor fixe puse în funcţiune, investiţiile ulterioare aferente majorării valorii obiectelor respective, precum şi cheltuielile privind edificarea construcţiilor speciale prevăzute în lista de titluri şi a dispozitivelor provizorii.

Preview document

Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 1
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 2
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 3
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 4
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 5
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 6
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 7
Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Contabilitatea Financiară

Tema 1: Bazele organizării contabilităţii financiare. 1. Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare 2. Reglementarea normativă a...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Standarde Internaționale de Contabilitate IAS

Acest Standard International de Contabilitate revizuit înlocuieste IAS l, Prezentarea politicilor contabile, IAS 5, Informatii ce trebuie...

Contabilitate Financiară

1.1. STRUCTURA GENERALA A DATORIILOR SI A CREANTELOR Decontarile cu tertii cuprind toate datoriile si creantele fata de terti, a caror durata...

Contabilitate Financiară Aprofundată

1.1. Contabilitatea financiară – obiect al normării, normalizării şi armonizării contabile Conceptele de normă contabilă, normalizare,...

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situațiilor Financiare

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important...

Analiza economico-financiară

1.1. Necesitatea analizei economico-financiare ca metodă a cunoaşterii Prefacerile care au loc afectează toate sectoarele de activitate, de stat...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora

Annotation. Dans l'économie de marché, la comptabilité est nécessaire pour s'assurer que l'information objective et véridique contenues dans les...

Raportul Privind Practica de Producție

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza...

Analiza rapoartelor financiare ale agenților economici

Introducere Rapoartele financiare reprezintă documentele ce finalizează procesul contabil pentru o anumită perioadă de gestiune şi reflectă...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Dare de Seamă Privind Practica de Producere la Contabilitate

Tema1.Caracteristica generală a activităţii economico-financiare a întreprinderii şi structura contabilităţii. Contabilitatea reprezintă un sistem...

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Modul de întocmire și prezentare a raportului privind rezultatul financiar

Introducere Rapoartеlе finanсiarе rеprеzintă un sistеm rеglеmеntat dе indiсatori finanсiari generalizatori сarе caracterizează situaţia...

Raport de practică la contabilitate - SC Logist SRL

1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii SRL “Logist”. Întreprinderea S.R.L. „Logist” a fost fondată în anul 1995. Sfera principală de...

Ai nevoie de altceva?