Proceduri și Contracte Finale

Curs
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 57913
Mărime: 182.31KB (arhivat)
Publicat de: Simona Ifrim
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Apan Diana

Cuprins

 1. PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE
 2. CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
 3. Secţiunea 1. Definirea şi clasificarea actului juridic civil
 4. Secţiunea 2. Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil
 5. Subsecţiunea 1. Definirea şi Secţiunea 7clasificarea condiţiilor de valabilitate a actului juridic civil
 6. Subsecţiunea 2. Capacitatea de a încheia actul
 7. Subsecţiunea 3. Consimţământul – element al voinţei juridice
 8. Subsecţiunea 4. Obiectul contractului
 9. Subsecţiunea 5. Cauza
 10. Subsecţiunea 6. Forma actului juridic civil
 11. Secţiunea 4. Efectele actului juridic civil; Consideraţii generale
 12. Secţiunea 5. Repere ale actului administrativ
 13. CAPITOLUL II. NULITATEA ŞI PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
 14. Secţiunea 1. Nulitatea actului juridic civil
 15. Subsecţiunea 1. Noţiuni generale
 16. Subsecţiunea 2. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil; Cauzele nulităţii
 17. Subsecţiunea 3. Regimul juridic al nulităţii; Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi nulitatea relativă
 18. Subsecţiunea 4. Regimul juridic şi efectele nulităţii
 19. Secţiunea 2. Prescripţia extinctivă
 20. Subsecţiunea 1. Sedes materiae; definirea şi principiile care guvernează prescripţia extinctivă
 21. Subsecţiunea 2. Termenele de prescripţie extinctivă
 22. Subsecţiunea 3. Suspendarea şi întreruperea termenului prescripţiei extinctive
 23. CAPITOLUL III. CONTRACTUL COMERCIAL - IZVOR DE OBLIGAŢII OFERTA DE A CONTRACTA; MOMENTUL ŞI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI
 24. Secţiunea 1. Consideraţii generale cu privire la contract ca izvor de obligaţii
 25. Sectiunea 2. Oferta de a contracta
 26. Secţiunea 3. Momentul şi locul formării contractului
 27. CAPITOLUL IV. FORMAREA CONTRACTULUI PRIN MIJLOACE ELECTRONICE; COMERŢUL ELECTRONIC
 28. Secţiunea 1. Sedes materiae; Definirea noţiunii de comerţ electronic
 29. Secţiunea 2. Principii vizând publicitatea şi contractele în mediu electronic
 30. Secţiunea 3. Comunicările comerciale
 31. Secţiunea 4. Formarea contractului prin mijloace electronice
 32. Sectiunea 5. Operaţiunile prin carduri
 33. Subsecţiunea 1. Cardurile emise de bănci
 34. Subsecţiunea 2. Cardurile emise de către comercianţi
 35. Secţiunea 6. Repere conclusive
 36. CAPITOLUL V. PARTICULARITĂŢI ALE OBLIGAŢIILOR COMERCIALE
 37. Secţiunea 1. Noţiunea de obligaţie
 38. Secţiunea 2. Solidaritatea codebitorilor
 39. Secţiunea 3. Dobânda
 40. Secţiunea 4. Interdicţia acordării termenului de graţie
 41. Secţiunea 5. Interzicerea retractului litigios
 42. CAPITOLUL VI. REGLEMENTĂRI PRIVITOARE LA DISCIPLINA CONTRACTUALĂ ÎN MATERIE COMERCIALĂ
 43. Secţiunea 1. Sedes materiae
 44. Secţiunea 2. Măsuri privind formarea contractelor comerciale
 45. Secţiunea 3. Măsuri privind executarea contractelor comerciale
 46. Secţiunea 4. Consecinţele nerespectării obligaţiilor din contractele comerciale
 47. PARTEA A II-A. CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE
 48. CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ
 49. Secţiunea 1. Repere introductive
 50. Secţiunea 2. Condiţiile generale de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare
 51. Secţiunea 3. Drepturile şi obligaţiile părţilor
 52. Subsecţiunea 1. Obligaţiile vânzătorului
 53. Subsecţiunea 2. Obligaţiile cumpărătorului
 54. Secţiunea 4. Consecinţele nerespectării obligaţiilor contractuale; Efectele contractului de vânzare-cumpărare comercială
 55. CAPITOLUL II. DIVERSE CATEGORII DE CONTRACTE COMERCIALE
 56. Secţiunea 1. Împrumutul de consumaţie sau împrumutul propriu-zis
 57. Secţiunea 2. Contractul de credit (împrumut bancar)
 58. Secţiunea 3. Contractul de locaţiune (închiriere)
 59. Secţiunea 4. Contractul de depozit
 60. Secţiunea 5. Contractul de antrepriză
 61. Secţiunea 6. Contractul de leasing
 62. Sectiunea 7. Contractul de mandat comercial
 63. Secţiunea 8. Contractul de agenţie
 64. Sectiunea 9. Contractul de comision
 65. Sectiunea 10. Contractul de consignaţie
 66. PARTEA A III-A. GARANTAREA OBLIGATIILOR COMERCIALE
 67. CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND GARANŢIILE; CLASIFICAREA GARANŢIILOR
 68. CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE GAJ COMERCIAL
 69. CAPITOLUL III. CONTRACTUL DE IPOTECĂ
 70. CAPITOLUL IV. TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE
 71. Sectiunea 1. Cecul
 72. Sectiunea 2. Cambia
 73. Sectiunea 3. Biletul la ordin
 74. CAPITOLUL V. REGLEMENTARI CARE CONCURA LA OBTINEREA DE INFORMATII PRIVITOARE LA CONTRACTANTI
 75. Secţiunea 1. Regulamentul 1 din 23 februarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi
 76. Secţiunea 2. Regulamentul nr. 4 al Băncii Naţionale a României din 1 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare

Extras din curs

PARTEA I. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR COMERCIALE

CAPITOLUL I. DEFINIREA; CLASIFICAREA; CONDIŢIILE DE VALABILITATE ŞI EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

Cuvinte cheie: actul juridic civil; conditiile actului juridic; capacitatea; consimtamantul; viciile de consimtamant; eroarea; dolul; violenta; obiectul contractului; cauza; forma actului juridic civil; efectele actului juridic civil; principiul fortei obligatorii; irevocabilitatea actului juridic; principiul relativitatii efectelor actului juridic civil;

Secţiunea 1. Definirea şi clasificarea actului juridic civil

Astfel cum am susţinut , dreptul civil îşi vădeşte aplicabilitatea prin aceea că, principiile cuprinse în teoria generală a actului juridic civil sunt acele care vor guverna şi actul juridicavând natură comercială.

În consecinţă, un prim capitol de studiu în abordarea obligaţiilor comerciale va fi cel privitor la actul juridic civil.

Actul juridic civil este definit de doctrină ca fiind o manifestare de voinţă realizată cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica sau stinge un raport juridic concret.

Din această definiţie rezultă că elementele caracteristice actului juridic civil sunt:

-prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau mai multe persoane fizice ori juridice;

-manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile;

-efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret.

Criteriile în funcţie de care pot fi clasificate actele juridice sunt destul de numeroase. Astfel:

1. După numărul părţilor, actele juridice se împart în: unilaterale, bilaterale, multilaterale.

2. După scopul urmărit la încheierea lor, se disting actele: cu titlu oneros, comutative şi acte cu titlu gratuit şi aleatorii

3. După efectele produse, actele civile sunt: constitutive, translative, declarative.

4. După importanţa lor în raport cu un bun sau un patrimoniu, actele civile sunt: de conservare, de administrare, de dispoziţie.

5. După modul lor de încheiere distingem între acte: consensuale, solemne, reale.

6. După natura conţinutului lor distingem între acte: patrimoniale, nepatrimoniale.

7. După momentul când îşi produc efectele se deosebesc actele: între vii; pentru cauză de moarte.

8. După rolul voinţei părţilor în stabilirea conţinutului actului juridic există actele juridice: subiective, condiţie

9. După raportul dintre ele, actele juridice pot fi: principale, accesorii.

10. După modalitatea încheierii sunt acte juridice: strict personale, prin reprezentant

11. După reglementarea şi denumirea legală, actele juridice pot fi: numite, nenumite.

12. După modul de executare actele juridice pot fi: cu executare dintr-o dată, cu executare succesivă.

1. În funcţie de numărul părţilor, actele juridce se clasifică în unilaterale, bilaterale şi multilaterale. Actul juridic unilateral este rezultatul voinţei unei singure părţi. Categoria actelor juridice civile unilaterale include: testamentul, acceptarea moştenirii, renunţarea la moştenire, recunoaşterea unui copil dinafara căsătoriei

-Actul juridic bilateral reprezintă voinţa concordantă a două părţi. Exemplul tipic de act juridic bilateral îl constituie contractele: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de schimb, contractul de donaţie, contractul de locaţiune, contractul de mandat.

-Actul juridic multilateral este rezultatul acordului de voinţă a trei sau mai multe părţi. Un asemenea act este contractul de societate comercială, în ipoteza în care aceasta nu este constituită cu asociat unic.

2.Dupa scopul urmarit la incheierea lor actele juridice se clasifica in :

-Actul juridic cu titlu oneros este acela în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte părţi, se urmăreşte obţinerea altui folos patrimonial. De exemplu, în contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul urmăreşte să obţină preţul în schimbul bunului, iar cumpărătorul urmăreşte să obţină bunul în schimbul preţului.

-Actul comutativ este acel act juridic cu titlu oneros în care părţile cunosc sau pot să cunoască, din chiar momentul încheierii lor existenţa şi întinderea obligaţiilor din cuprinsul său. Sunt comutative de exemplu: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de locaţiune, contractul de antrepriză.

-Actul aleatoriu este acel act juridic cu titlu oneros în care părţile au în vedere posibilitatea unui câştig şi riscul unei pierderi., datorită unei împrejurări, exterior şi nesigur « alea »: contractul de întreţinere, contractul de asigurare.

3. După scopul urmărit la încheierea lor, deosebim actele juridice civile cu titlu oneros şi actele juridice civile cu titlu gratuit.

-Actul juridic cu titlu gratuit este acela în care se procură un folos patrimonial fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb. Exemple de acte civile cu titlu gratuit sunt:donaţia, comodatul împrumutul de folosinţă, mandatul gratuit, depozitul gratuit.

4. Clasificarea actelor juridice civile în constitutive, translative şi declarative se realizează după criteriul efectului lor.

-Actul juridic constitutiv este acela care dă naştere la un drept subiectiv civil ce nu a existat anterior. Ca exemple de acte juridice constitutive menţionăm:contractul de gaj, contractul de ipotecă.

-Actul juridic translativ este acela care are ca efect transmiterea unui drept subiectiv dintr-un patrimoniu în altul. Sunt translative, de exemplu:contractul de vânzare-cumpărare, donaţia, cesiunea de creanţă.

-Actul juridic declarativ este acela care are ca efect consolidarea sau definitivarea unui drept subiectiv civil preexistent. Fac parte din această categorie: partajul împărţeala, tranzacţia.

5. În raport de importanţa lor, actele juridice pot fi de conservare, de administrare şi de dispoziţie.

-Actul juridic de conservare este acela prin care se urmăreşte preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil. Sunt considerate astfel de acte: înscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, somaţia.

-Actul juridic de administrare este acel act juridic civil prin care se urmăreşte să se realizeze o normală punere în valoare a unui bun sau patrimoniu. Sunt socotite acte de administrare: reparaţiile de întreţinere, culegerea fructelor, asigurarea unui bun, locaţiunea unui bun.

-Actul juridic de dispoziţie este acela care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun. Pot fi incluse în această categorie: vânzarea, donaţia.

În funcţie de modul de formare, atele juridice civile se împart în consensuale, solemne/ formale şi reale.

6. Raportat la exteriorizarea manifestarii de vointa care da nastere actului juridic:

-Actul juridic consensual este acela care ia naştere în mod valabil prin simpla manifestare de voinţă a părţii sau părţilor, neînsoţită de nici un fel de formă. Actul juridic consensual reprezintă regula, conturându-se astfel principiul consensualismului.

-Actul juridic solemn denumit şi formal este acela pentru formarea căruia simpla manifestare de voinţă nu este suficientă, ci aceasta trebuie să îmbrace o anumită formă valabilă prevăzută de lege. Sunt acte juridice solemne: donaţia, contractul de ipotecă, testamentul.

-Actul juridic real este acela care nu se poate forma valabil decât dacă manifestarea de voinţă este însoţită de remiterea / predarea bunului.Spre exemplu, constituie acte juridice reale: împrumutul, comodatul, depozitul.

Preview document

Proceduri și Contracte Finale - Pagina 1
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 2
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 3
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 4
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 5
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 6
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 7
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 8
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 9
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 10
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 11
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 12
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 13
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 14
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 15
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 16
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 17
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 18
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 19
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 20
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 21
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 22
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 23
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 24
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 25
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 26
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 27
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 28
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 29
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 30
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 31
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 32
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 33
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 34
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 35
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 36
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 37
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 38
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 39
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 40
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 41
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 42
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 43
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 44
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 45
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 46
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 47
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 48
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 49
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 50
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 51
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 52
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 53
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 54
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 55
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 56
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 57
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 58
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 59
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 60
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 61
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 62
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 63
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 64
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 65
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 66
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 67
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 68
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 69
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 70
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 71
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 72
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 73
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 74
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 75
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 76
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 77
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 78
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 79
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 80
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 81
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 82
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 83
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 84
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 85
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 86
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 87
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 88
Proceduri și Contracte Finale - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Proceduri si Contracte Finale.doc

Alții au mai descărcat și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Te-ar putea interesa și

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este...

Analiza Informațional - Decizională a unei Proceduri de Achiziție în Academia de Studii Economice București

ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI A. Cunoaşterea generală a mecanismului...

Marketing internațional - Siria

Cap. 1 Prezentarea pe scurt a ţării Siria este situată în regiunea supranumită "Cornul Abundenţei", care formează un arc adânc începând din Irak,...

Asigurarea de Risc Financiar a Unui Credit

1.NOŢIUNI GENERALE DESPRE ASIGURĂRI A. DEFINIŢII Existenţa individuală şi socio-umană se grevează pe necesităţi şi trebuinţe, a căror satisfacere...

Procedura de Atribuire - Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta și de Catre Candidati-Ofertanti

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia,...

Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltui

I.Introducere Motivația care a stat la baza alegerii temei Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltuielilor publice a...

Managementul afacerilor

CAPITOLUL I - ANALIZA NIVELULUI DE INTERNAȚIONALIZARE A COMPANIEI HONDA PE BAZA RAPOARTELOR ANUALE PUBLICATE DE CĂTRE UNCTAD 1. Definirea și...

Ai nevoie de altceva?