Buget și trezorerie publică

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 40956
Mărime: 697.39KB (arhivat)
Publicat de: Vlad-Fabian Vlad
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolau Mihaela

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 .4
 2. ORGANIZAREA BUGETAR. IN ROMANIA.4
 3. 1.1. CON.INUTUL SI INTERPRETAREA BUGETELOR PUBLICE.4
 4. 1.2. SISTEMUL BUGETAR IN ROMANIA.6
 5. 1.2.1. PRINCIPIILE BUGETARE.6
 6. 1.2.2. COMPONENTELE SISTEMULUI BUGETAR.8
 7. 1.3. PROCESUL BUGETAR IN ROMANIA.12
 8. 1.3.1. CON.INUTUL SI INTERPRETAREA PROCESULUI BUGETAR.12
 9. 1.3.2. ETAPELE PROCESULUI BUGETAR .13
 10. 1.4. PARTICIPAN.II LA PROCESUL BUGETAR.22
 11. 1.4.1. DREPTURILE SI OBLIGA.IILE ORDONATORILOR DE CREDITE .23
 12. 1.5. CLASIFICA.IA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETARE .25
 13. 1.5.1. STRUCTURA CLASIFICA.IEI VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETARE.25
 14. CAPITOLUL 2 .27
 15. MINISTERUL FINAN.ELOR PUBLICE . INSTITU.IA CEA MAI IMPORTANT. IN
 16. GESTIONAREA BUGETELOR PUBLICE.27
 17. 2.1. ATRIBU.IILE SI ROLUL MINISTERULUI FINAN.ELOR PUBLICE.27
 18. 2.2. ORGANIZAREA MINISTERULUI FINAN.ELOR PUBLICE.28
 19. 2.3. NECESITATEA EXISTEN.EI TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE .29
 20. 2.4. LOCUL SI ROLUL TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE IN SISTEMUL INSTITU.IILOR PUBLICE DIN
 21. ROMANIA .30
 22. 2.5. ORGANIZAREA TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE IN ROMANIA.33
 23. 2.5.1. ORGANIZAREA TREZORERIEI CENTRALE .33
 24. 2.5.2. ORGANIZAREA TREZORERIILOR JUDE.ENE .33
 25. 2.5.3. ORGANIZAREA TREZORERIILOR MUNICIPALE .34
 26. 2.5.4. ORGANIZAREA TREZORERIILOR OR.SENESTI SI COMUNALE.36
 27. 2.6. FUNC.IONAREA UNIT.ILOR TREZORERIEI FINAN.ELOR PUBLICE .37
 28. CAPITOLUL 3 .41
 29. FUNDAMENTAREA, FINAN.AREA SI EXECU.IA CHELTUIELILOR BUGETARE .41
 30. 3.1. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.41
 31. 3.1.1. ASPECTE COMUNE PRIVIND CHELTUIELILE BUGETARE.41
 32. 3.1.2.METODE DE DIMENSIONARE A CHELTUIELILOR BUGETARE .42
 33. 3.1.3.METODOLOGIA FUNDAMENT.RII CHELTUIELILOR BUGETARE.43
 34. 2.1.4. PARTICULARIT.I IN FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.44
 35. 3.1.5. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR PENTRU INV.MANT.45
 36. 3.2. FINAN.AREA CHELTUIELILOR BUGETARE .54
 37. 3.3.EXECU.IA CHELTUIELILOR BUGETARE.58
 38. 3.3.1. ANGAJAREA CHELTUIELILOR BUGETARE.59
 39. 3.3.2. LICHIDAREA CHELTUIELILOR BUGETARE .60
 40. 3.3.3. ORDONAN.AREA CHELTUIELILOR BUGETARE.61
 41. 3.3.4. PLATA CHELTUIELILOR BUGETARE.62
 42. CAPITOLUL 4 .64
 43. FUNDAMENTAREA SI REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE.64
 44. 4.1. FISCALITATEA IN ECONOMIA DE PIA. .64
 45. 4.2. ELEMENTELE TEHNICE COMUNE SI SPECIFICE VENITURILOR BUGETARE.65
 46. 4.2.1. OBIECTUL VENITURILOR BUGETARE.66
 47. 4.2.2. BAZA DE CALCUL.66
 48. 4.2.3. UNITATEA TEHNIC. DE EVALUARE.66
 49. 4.2.4. TERMENUL DE PLAT.67
 50. 4.2.5. DREPTURILE SI OBLIGA.IILE PL.TITORILOR.67
 51. 4.3. PARTICULARIT.I IN REALIZAREA VENITURILOR BUGETARE .67
 52. 4.3.1. IMPOZITUL PE PROFIT.67
 53. 4.3.2. IMPOZITUL PE VENIT .72
 54. 4.3.3. TAXA PE VALOAREA AD.UGAT.75
 55. 4.3.4. IMPOZITE SI TAXE LOCALE.82
 56. 4.4. EXECU.IA VENITURILOR BUGETARE .87

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ORGANIZAREA BUGETAR. IN ROMANIA

1.1. Con.inutul si interpretarea bugetelor publice

Finan.ele publice reprezint. rela.iile economice sub form. b.neasc. care apar in procesul reparti.iei

PIB, respectiv venitului na.ional, cu ocazia constituirii si repartiz.rii de fonduri centralizate la, si de la dispozi.ia

statului si descentralizate la si de la dispozi.ia agen.ilor economici, in scopul satisfacerii unor nevoi publice.

Instrumentul cel mai important de indeplinire a func.iilor finan.elor il constituie bugetul.

Bugetele publice pot fi considerate rela.ii economice in form. b.neasc. care apar in repartizarea

venitului na.ional cu prilejul constituirii de fonduri la nivelul institu.iilor publice si utilizarea acestora pentru

satisfacerea unor nevoi generale.

Bugetul este definit ca ansamblul de conturi care descriu, pentru un an financiar, ansamblul resurselor si

cheltuielilor statului.

Realizat de Guvern si aprobat de Parlament, bugetul reprezint. actul cel mai important din via.a public.,

deoarece el este expresia financiar. a programului de ac.iune a statului pe o perioad. de un an. Interpretarea

bugetului se poate face din urm.toarele patru perspective:

a. din punct de vedere juridic, el reclam. studierea diverselor reguli (norme) referitoare la con.inutul s.u,

la prezentarea sa, la adoptarea sa de c.tre Parlament, la execu.ia si la controlul execu.iei sale; aceste

norme sunt destinate organiz.rii unei gestiuni contabile clare a finan.elor si preciz.rii autorit.ii

Guvernului si Parlamentului in domeniul bugetar.

In conformitate cu legea nr. 500/2002 privind finan.ele publice, no.iunea de buget este prezentat. ca

.document prin care sunt prev.zute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau, dup. caz,

numai cheltuielile, in func.ie de sistemul de finan.are ai institu.iei publiceh.1

b. Din punct de vedere tehnic, intereseaz. indeosebi procesele de preg.tire si elaborare a bugetului,

precum si metodele de previziune si evaluare a diverselor categorii de venituri si cheltuieli cuprinse in

buget;

c. Din punct de vedere economic, se poate remarca faptul c. fondurile care trec prin contul bugetar

reprezint. o pondere semnificativ. din PIB si c. prin impozitele prelevate si cheltuielile efectuate statul

dispune de instrumente privilegiate de interven.ie in via.a economic. si social.;

d. Din punct de vedere politic, bugetul este considerat ca expresie a op.iunilor Guvernului in ansamblul

domeniilor care relev. competen.ele sale (politica economic., social., educa.ional., militar. etc.);

aceste op.iuni sunt relevate prin evolu.ia si reparti.ia veniturilor si cheltuielilor si sunt determinate de

factori multipli, lega.i de doctrinele partidelor politice, de atitudinea opozi.iei, de for.a revendicativ. a

diverselor grupuri de presiune, de ponderea constrangerilor economice si politice interna.ionale, de

influen.a trecutului, de fenomenele iner.iale.2

Bugetul statului este instrumentul principal prin intermediul c.ruia se verific. si se analizeaz.:

- execu.ia cheltuielilor in limitele si condi.iile impuse de legea bugetar. anual.;

- eficacitatea gestiunii activit.ilor publice, prin utilizarea corespunz.toare a resurselor financiare si

umane existente;

- proiectarea activit.ilor statului prin evaluarea diferitelor planuri si programe de dezvoltare pentru

perioadele urm.toare.

Bugetul reprezint. o balan. financiar. a statului in care sunt trecute dou. categorii de indicatori:

veniturile si cheltuielile statului. Ambii indicatori sunt trecu.i in acelasi document pentru a se pune fa. in fa.

destina.iile fondurilor financiare constituite cu sursele de finan.are.

Inscrierea veniturilor in aceast. balan. se face in cifre minimale globale care reprezint. limita minim.

a incas.rilor ce trebuie realizat. la buget.

Cheltuielile sunt inscrise in buget in cifre maximale adic. nivelul pan. la care pot fi consumate

fondurile bugetare.

Ca balan. financiar. bugetul reprezint. un document de ac.iune, o list. de venituri si cheltuieli in care

sunt consemnate m.rimile reale ale indicatorilor financiari publici (venituri si cheltuieli) intr-o exprimare

dinamic.

Bugetul este utilizat nu numai in domeniul finan.elor publice, ci reprezint. un instrument foarte

important in conducerea societ.ilor comerciale, indiferent de forma de proprietate a acestora. Motiva.ia

utiliz.rii acestui tip de balan. financiar. in conducerea firmelor este dat. de urm.toarele caracteristici:3

„O bugetul este o contabilitate a viitorului;

„O bugetul coordoneaz. activit.ile societ.ilor comerciale pentru ob.inerea rezultatului final,

profitul;

„O bugetul asigur. analiza situa.iei economico-financiare in vederea ob.inerii informa.iilor

necesare deciziilor care au ca obiect dezvoltarea societ.ii si adaptarea permanent. a acesteia la cerin.ele

pie.ei;

„O bugetul estimeaz. cheltuielile necesare pentru realizarea politicii societ.ilor comerciale

referitoare la vanz.ri, aprovizionare, produc.ie, si legat de acestea estimeaz. rezultatele posibil de atins;

„O bugetul asigur. condi.iile necesare conducerii pentru exercitarea controlului asupra modului in

care se realizeaz. obiectivele prev.zute.

Astfel, putem aprecia c. bugetul este unul din instrumentele financiare cel mai des utilizat in

organizarea si conducerea activit.ilor economice. Multitudinea domeniiilor in care este utilizat a condus la

necesitatea realiz.rii unor conexiuni intre diferitele tipuri de bugete ceea ce a dus la constituirea unui sistem

bugetar.

Preview document

Buget și trezorerie publică - Pagina 1
Buget și trezorerie publică - Pagina 2
Buget și trezorerie publică - Pagina 3
Buget și trezorerie publică - Pagina 4
Buget și trezorerie publică - Pagina 5
Buget și trezorerie publică - Pagina 6
Buget și trezorerie publică - Pagina 7
Buget și trezorerie publică - Pagina 8
Buget și trezorerie publică - Pagina 9
Buget și trezorerie publică - Pagina 10
Buget și trezorerie publică - Pagina 11
Buget și trezorerie publică - Pagina 12
Buget și trezorerie publică - Pagina 13
Buget și trezorerie publică - Pagina 14
Buget și trezorerie publică - Pagina 15
Buget și trezorerie publică - Pagina 16
Buget și trezorerie publică - Pagina 17
Buget și trezorerie publică - Pagina 18
Buget și trezorerie publică - Pagina 19
Buget și trezorerie publică - Pagina 20
Buget și trezorerie publică - Pagina 21
Buget și trezorerie publică - Pagina 22
Buget și trezorerie publică - Pagina 23
Buget și trezorerie publică - Pagina 24
Buget și trezorerie publică - Pagina 25
Buget și trezorerie publică - Pagina 26
Buget și trezorerie publică - Pagina 27
Buget și trezorerie publică - Pagina 28
Buget și trezorerie publică - Pagina 29
Buget și trezorerie publică - Pagina 30
Buget și trezorerie publică - Pagina 31
Buget și trezorerie publică - Pagina 32
Buget și trezorerie publică - Pagina 33
Buget și trezorerie publică - Pagina 34
Buget și trezorerie publică - Pagina 35
Buget și trezorerie publică - Pagina 36
Buget și trezorerie publică - Pagina 37
Buget și trezorerie publică - Pagina 38
Buget și trezorerie publică - Pagina 39
Buget și trezorerie publică - Pagina 40
Buget și trezorerie publică - Pagina 41
Buget și trezorerie publică - Pagina 42
Buget și trezorerie publică - Pagina 43
Buget și trezorerie publică - Pagina 44
Buget și trezorerie publică - Pagina 45
Buget și trezorerie publică - Pagina 46
Buget și trezorerie publică - Pagina 47
Buget și trezorerie publică - Pagina 48
Buget și trezorerie publică - Pagina 49
Buget și trezorerie publică - Pagina 50
Buget și trezorerie publică - Pagina 51
Buget și trezorerie publică - Pagina 52
Buget și trezorerie publică - Pagina 53
Buget și trezorerie publică - Pagina 54
Buget și trezorerie publică - Pagina 55
Buget și trezorerie publică - Pagina 56
Buget și trezorerie publică - Pagina 57
Buget și trezorerie publică - Pagina 58
Buget și trezorerie publică - Pagina 59
Buget și trezorerie publică - Pagina 60
Buget și trezorerie publică - Pagina 61
Buget și trezorerie publică - Pagina 62
Buget și trezorerie publică - Pagina 63
Buget și trezorerie publică - Pagina 64
Buget și trezorerie publică - Pagina 65
Buget și trezorerie publică - Pagina 66
Buget și trezorerie publică - Pagina 67
Buget și trezorerie publică - Pagina 68
Buget și trezorerie publică - Pagina 69
Buget și trezorerie publică - Pagina 70
Buget și trezorerie publică - Pagina 71
Buget și trezorerie publică - Pagina 72
Buget și trezorerie publică - Pagina 73
Buget și trezorerie publică - Pagina 74
Buget și trezorerie publică - Pagina 75
Buget și trezorerie publică - Pagina 76
Buget și trezorerie publică - Pagina 77
Buget și trezorerie publică - Pagina 78
Buget și trezorerie publică - Pagina 79
Buget și trezorerie publică - Pagina 80
Buget și trezorerie publică - Pagina 81
Buget și trezorerie publică - Pagina 82
Buget și trezorerie publică - Pagina 83
Buget și trezorerie publică - Pagina 84
Buget și trezorerie publică - Pagina 85
Buget și trezorerie publică - Pagina 86
Buget și trezorerie publică - Pagina 87
Buget și trezorerie publică - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Buget si Trezorerie Publica.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare de stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Grile Examen Buget și Trezorerie

A. Buget şi trezorerie publică 1. Atribuţiile ordonatorilor secundari de credite bugetare sunt: 1. obligaţia de a comunica Ministerului...

Analiza Rezultatelor Economice

CAPITOLUL I CONCEPTUL, TIPOLOGIA ŞI ROLUL REZULTATELOR FIRMEI 1.1. ANALIZA CONCEPTULUI DE REZULTAT În dicţionarul explicativ al limbii române...

Importanța Impozitelor Indirecte în Constituirea Veniturilor Bugetului

Capitolul 1 IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ECONOMIA DE PIATA DIN ROMÂNIA NECESITATEA, EVOLUTIA SI ROLUL LOR 1.1. Impozitele indirecte în economia de...

Banca Națională a României

1.2. Banca Naţională a României 1.2.1. Banca Naţională a României – funcţii şi operaţii specifice Pentru îndeplinirea acestor funcţii, Banca...

Economie

Capitolul I INTRODUCERE ÎN ECONOMIA SECTORULUI PUBLIC 1.1. Sectorul public şi necesitatea studierii lui Într-o economie naţională, piaţa nu...

Analiza Cantitativă a Fenomenelor Micro și Macro Economice

Introducere în analiza micro şi macro economică Economia (antichitatea greacă) - ştiinţa fundamentală care îşi asumă menirea de studia şi analiza...

Capitolul II - dezvoltarea comerțului electronic (e-comert) și redefinirea afacerilor

CAPITOLUL II DEZVOLTAREA COMERŢULUI ELECTRONIC (E-COMERŢ) ŞI REDEFINIREA AFACERILOR 2.1. Aspecte referitoare la dezvoltarea comerţului electronic...

Te-ar putea interesa și

Buget și trezorerie publică - Marea Britanie

Introducere Regatul Unit este numit, in mod obisnuit, in romaneste, Marea Britanie. Cea mai mare parte a sa este situata langa coasta continentala...

Buget și trezorerie publică - analiza bugetului Spaniei în perioada 2000-2009

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG 1.1 Date absolute 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.2 Indici cu baza fixa 1.3 Indici cu...

Buget și Trezorerie Publică

Introducere Existenţa mai multor bugete în cadrul sistemului de bugete (atât la nivel central, cât şi local) atrage după sine o operaţie de...

Buget și trezorerie publică

La inceput, termenul de trezorerie era identificat cu banii publici, iar ulterior cu o institutie desemnata sa asigure respectarea ansamblului de...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I 1. Definiți bugetul și bugetul general consolidat. (1 p) 2. Enumerați și prezentați succint structura sistemului bugetar în România....

Buget și trezorerie publică

1.1. Sistemele iniţiativei bugetare În cadrul procesului decizional public, există diferenţe de la o ţară la alta legate de sistemul iniţiativei...

Buget și Trezorerie Publică

CAPITOLUL I SISTEMUL BUGETAR 1.1 Noţiuni generale privind bugetul Bugetul poate fi privit sub următoarele aspecte: - ca document - ca lege -...

Buget și Trezorerie Publică

Sistemul unitar de bugete la nivel naţional În practică deosebim 2 abordări ale iniţiativei bugetare potrivit cărora distingem: 1 – sistemul...

Ai nevoie de altceva?