Economia Combustibililor

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: ppt
Pagini : 137 în total
Mărime: 8.26MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: s.l. dr.ing Elena Pop
cursurile 1,2,3 si 4

Extras din curs

Cap 1. Elemente de legislaţie privind utilizarea combustibililor, producerea de energie termică şi electrică şi combaterea poluării

GLOSAR

AIE – Agenţia Internaţională pentru Energie; www.iea.org

ANCER – Asociaţia Naţională a Consumatorilor de Energie din România; www.ancer.ro

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; www.anre.ro

ANRGN - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale

APER – Asociaţia pentru Politici Energetice din România; www.aper.ro

ARCE – Agenţia Română pentru Conservarea Energiei; www.arceonline.ro

CNR-CME – Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei; www.cnr-cme.ro

ENERO – Centrul pentru Promovarea Energiei Curate şi Eficiente în România; www.enero.ro

FREE – Fondul Român de Eficienţă Energetică; www.free.org.ro

IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie

OEN – Observatorul Energetic Naţional

SEN – Sistemul Energetic National

Centrală electrică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

Centrală termică - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea de energie termică;

Centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalaţii, construcţii şi echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică şi termică;

Sistem electroenergetic - ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativă, distribuţia, furnizarea şi utilizarea energiei electrice;

Reabilitare - ansamblul operaţiunilor efectuate asupra unor echipamente şi/sau instalaţii energetice care, fără modificarea tehnologiei iniţiale, restabilesc starea tehnică şi de eficienţă a acestora la un nivel apropiat de cel avut la începutul duratei de viaţă;

Retehnologizare - ansamblul operaţiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe concepţii tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul creşterii producţiei, reducerii consumurilor specifice de energie, reducerii emisiilor poluante etc.;

1.1 Legislatie relevanta in domeniul energiei

Legea nr.13/2007 a energiei electrice publicata in M.O. nr. 51/23.01.2007

are la bază Legea energiei electrice nr. 318/2003,

creează cadrul juridic general pentru reglementarea desfăşurării activităţilor din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produsă în cogenerare.

Legea energiei electrice nr.13/2007, contine opt capitole .

Capitolul I. Dispozitii generale.

Capitolul II. Autoritati si competente.

Capitolul III. Autorizatii, licente si concesiuni.

Capitolul IV. Energia electrica.

Capitolul V. Promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si in cogenerare de inalta eficienta.

Capitolul VI. Preturi si tarife.

Capitolul VII. Infractiuni si contraventii.

Capitolul VIII. Dispozitii tranzitorii si finale.

.

Obiectivele urmărite prin legea nr.13/2007 a energiei electrice sunt:

asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale;

diversificarea bazei de resurse energetice primare;

crearea şi asigurarea funcţionării pieţelor concurenţiale de energie electrică;

asigurarea accesului nediscriminatoriu şi reglementat al tuturor participanţilor la piaţa de energie electrică, la reţelele electrice de interes public;

transparenţa tarifelor, preţurilor şi taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind creşterea eficienţei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuţie şi utilizare a energiei electrice;

constituirea stocurilor de siguranţă la combustibilii necesari pentru producerea energiei electrice şi energiei termice produsă în cogenerare;

asigurarea funcţionării interconectate a sistemului electroenergetic naţional cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine

promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie;

asigurarea protecţiei mediului la nivel local şi global, în concordanţă cu tratatele la care România este parte;

asigurarea măsurilor de securitate împotriva actelor de terorism şi sabotaj.

Legea stabileşte atribuţii ale Guvernului, ale ministerului de resort şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi desemnează autoritatea competentă în sectorul energiei electrice

Conform cap. II al legii “Autorităţi şi competenţe”:

GUVERNUL este autoritatea abilitată să elaboreze strategia energetică naţională, prin care se definesc:

obiectivele sectorului energiei electrice şi

modalităţile optime de realizare a obiectivelor impuse, în condiţiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naţionale pe termen mediu şi lung.

MINISTERUL DE RESORT

elaborează politica energetică (pe un interval de timp mediu cu considerarea evoluţiilor probabile pe termen lung) prin care se urmăresc obiectivele stabilite în strategia energetică

Politica energetică, constituie cadrul instituţional corespunzător realizării strategiei energetice, prin

definirea organismelor şi a autorităţilor competente;

asigurarea securităţii în aprovizionarea cu combustibili;

asigurarea importurilor şi exporturilor de combustibili şi energie electrică;

transparenţa preţurilor şi tarifelor la combustibili şi energie;

dezvoltarea cooperării energetice internaţionale

integrarea consideraţiilor privind mediul inconjurator

MINISTERUL DE RESORT

pe lângă atribuţia de elaborare a politicii energetice, trebuie să asigure şi îndeplinirea în fapt a politicii elaborate. Astfel, printre atribuţiile sale principale se regăsesc următoarele:

elaborarea programelor de eficienţă energetică şi de promovare a surselor regenerabile de energie;

monitorizarea performanţei şi a calităţii tehnologiilor şi instalaţiilor din sistemul energetic şi iniţierea de măsuri destinate creşterii nivelului acestora;

luarea de măsuri pentru realizarea instalaţiilor de producere a energiei electrice, care să permită utilizarea, în condiţiile eficienţei economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum şi valorificarea unor cantităţi prestabilite de resurse regenerabile şi secundare de energie;

supravegherea aplicării şi respectării măsurilor stabilite pentru protecţia mediului de către toţi participanţii la activităţile din sectorul energiei electrice;

elaborarea unor programe privind promovarea exporturilor de energie electrică, care să înainteze Guvernului măsuri adecvate pentru a micşora dependenţa ţării faţă de importurile resurselor primare de energie;

urmărirea şi înaintarea către Guvern a unor măsuri legate de situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic naţional la resursele primare de energie - cărbune, hidrocarburi şi a volumului de apă din lacurile de acumulare;

implementarea politicilor energetice care vizează promovarea cogenerării, ca soluţie eficientă de acoperire a consumului naţional de energie termică şi a utilizării surselor regenerabile de energie - solară, eoliană, geotermală, biomasă, biogaz;

Conținut arhivă zip

  • curs 1 - Ec.comb.ppt
  • curs 2 Ec.comb.ppt
  • curs 3 Ec.comb.ppt
  • curs 4 - Ec.comb.ppt

Alții au mai descărcat și

Sarcini

Unitatea de învaţare nr. 1 Sarcina de lucru 1.1 1. Care sunt principalele etape de evoluţie a ştiinţei economice? 2. Ce a adus în plus fiecare...

Microeconomie

Cursul 1 Ce este economia? La acesta intrebare exista o serie de raspunsuri contraditorii. Unii spun ca economia este mijlocul prin care oamenii...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Teoria economică

Introducere in obiectul de studio a TE a) Economia si stiinta economica b) Evolutia obiectului de studio al TE c) Categoria si legile eonomiei....

Doctrine Economice - Suport de Curs

1. Paradigma keynesiană Principalele lucrări pe care le avem în vedere atunci când desprindem ideile mari ce configurează matricea keynesiană...

Contabilitatea Capitalurilor

LUCRARE PRACTICĂ NR. 1 CONTABILITATEA CONSTITUIRII CAPITALULUI LA O SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ÎNREGISTRAREA CHELTUIELILOR DE...

Economie

1. Nevoile şi resursele economice – definire, caracterizare, clasificare Nevoile Caracteristicile nevoilor: nelimitate ca număr; limitate în...

Evaluarea Întreprinderilor

1.1. Introducere A evalua înseamnă a aprecia, a stabili o valoare, a calcula, a socoti, a preţui, a determina nivelul unui preţ de la care să...

Te-ar putea interesa și

Emisiile Poluante ale Motoarelor cu Ardere Internă și Concepte Constructive Utilizate pentru Reducerea Acestor Emisii

I. INTRODUCERE 1. MOTIVAŢIA, OBIECTIVELE, IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA SITUAŢIEI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ...

Utilizarea Resurselor Energetice Secundare în Sistemele Termoenergetice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea, provenienţa şi importanţa folosirii resurselor energetice secundare Resursele energetice...

Utilizarea Rațională a Căldurii în Sistemele Industriale

REZUMAT În lucrare în baza analizei structurii consumului de căldură în industrie, eficienţei energetice a termoficării, uztilizării instalaţiilor...

Asigurarea unui grad sporit de siguranță în care să confere economie de combustibil și de spațiu, precum și o reducere considerabilă a poluării

CAPITOLUL I INTRODUCERE Apariţia şi dezvoltarea societăţii omeneşti a impus nevoia de transport. Astfel că la nivelul acestui deceniu,...

Motorul cu aprindere prin scânteie - Calcul termic

1. Introducere Dezvoltarea motoarelor cu ardere internă este marcată de concentrarea periodică a soluţiilor tehnice ceea ce are adesea ca rezultat...

Proiectarea unor dispozitive pentru ușurarea pornirii MAC

1.INTRODUCERE 1.1 Generalităţi [2, 3, 12] Motoarele utilizate pentru acţionarea automobilelor şi tractoarelor, în marea lor majoritate, sunt...

Proiectarea sistemului de distribuție variabilă la MAS

1.1. Stadiul actual privind distributia la motoarele cu doua supape pe cilindru Pâna în anii '80 motoarele de automobile erau prevazute cu doua...

Strategia de comandă a unui vehicul hibrid electric bazată pe calculul pierderilor de energie

1. Introducere 1.1 Nevoia de vehicule hibrid electrice Primul combustibil folosit la transport în Statele Unite a fost petrolul, un combustibil...

Ai nevoie de altceva?