Gestiunea fiscală

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 44945
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Publicat de: Marcela-Timea Boboc
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Criclivaia Diana

Cuprins

 1. PREFAŢĂ.4
 2. Tema I: GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ
 3. ŞI STRATEGIA ÎNTREPRINDERII.5
 4. 1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor.5
 5. 1.2. Eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii în materie fiscală .8
 6. Întrebări de autoverificare.10
 7. Tema II: SISTEMUL FISCAL AL REPUBLICII MOLDOVA ŞI SECURITATEA FISCALĂ .11
 8. 2.1. Caracteristica generală a sistemului fiscal autohton . 11
 9. 2.2. Particularităţile asigurării securităţii economice a sferei fiscale din Republica Moldova .22
 10. Întrebări de autoverificare.25
 11. Aplicaţii propuse pentru lucrul individual.25
 12. Tema III: GESTIUNEA FISCALĂ ŞI RISCUL FISCAL . 30
 13. 3.1. Evaziunea fiscală: noţiuni generale.30
 14. 3.2. Formele evaziunei fiscale .33
 15. 3.3. Factorii favorizanţi ai infracţiunilor şi fraudelor fiscale.36
 16. 3.4. Metodele de eschivare de la plata impozitelor.38
 17. 3.5. Contribuabilii si fenomenul evazionist.39
 18. 3.6. Perfecţionarea administrării activităţii subdiviziunilor organelor afacerilor interne privind contracararea infracţiunilor şi fraudelor fiscale.41
 19. Întrebări de autoverificare.44
 20. Tema IV: OPTIMIZAREA FISCALĂ LA ÎNTREPRINDERE.45
 21. 4.1. Protecţia fiscală .45
 22. 4.2. Diminuarea riscului fiscal.46
 23. 4.3. Strategii fiscale autohtone.49
 24. Întrebări de autoverificare.78
 25. Tema V: DUBLA IMPUNERE .79
 26. 5.1. Criteriile ce stau la baza impunerii .79
 27. 5.2. Căile de eliminare a dublei impuneri.82
 28. 5.3. Soluţionarea problemelor privind dubla impunere în Republica Moldova.85
 29. Întrebări de autoverificare.88
 30. Exemple de aplicare a formelor tipizate privind aplicarea Convenţiilor
 31. pentru evitarea dublei impuneri.88
 32. Aplicaţii propuse pentru lucrul individual.89
 33. TESTE DE EVALUARE.93
 34. BIBLIOGRAFIE.109
 35. ANEXE.112

Extras din curs

I. GESTIUNEA FISCALĂ, EFICACITATEA FISCALĂ ŞI

STRATEGIA ÎNTREPRINDERII

1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor

1.2. Eficacitatea fiscală şi strategia întreprinderii în materie fiscală

Studiind materia cuprinsă în această temă masterandul va fi capabi să:

• definească noţiunile „gestiune” şi „eficacitate fiscală”;

• determine obiectivele gestiunii fiscale a întreprinderii;

• analizeze obiectul şi perimetrul de acţiune a gestiunii fiscale a întreprinderii;

• etc.

1.1. Obiectul şi rolul gestiunii fiscale în conducerea întreprinderilor

Contabilitatea şi fiscalitatea constituie două discipline adesea independente

una de alta; or, societaţile comerciale, regiile autonome şi alte instituţii de stat

prezinta un ansamblu de documente contabile şi fiscale care trebuie analizate în

ansamblu şi nu independent unul de altul.

Contabilitatea raspunde în plan informaţional şi decizional la problematica

gestiunii valorilor economice separate patrimonial. Entităţile patrimoniale au

constituit spaţiul de reprezentare şi acţiune al contabilităţii.

Unul dintre interesele informaţionale onorate de contabilitate, considerat de

unii autori principal, este cel fiscal. Dintotdeauna pentru contabilitate a existat

problema concilierii sale cu fiscalitatea. Cauza perpetuă a unei asemenea situaţii a

fost generată de faptul că nu în toate cazurile principiile contabile privind

evaluarea şi calculul economic sunt convergente cu cele fiscale, care nu se

subordonează prezentării unei imagini fidele a operaţiilor ce au loc în

întreprindere. Principiile fiscale urmăresc fie stimularea, fie inhibarea unor

activităţi.

Obiectul de studiu al Gestiunii fiscale îl constituie analiza distorsiunilor sau

abaterilor prin incompatibilitatea între regula fiscală şi contabilă, convergenţele

dintre ele, precum şi stabilirea, pe baza analizei lor, a strategiei, a riscului fiscal şi

a eficienţei fiscale a întreprinderii.

A gestiona eficient resursele economice şi financiare ale întreprinderii

înseamnă a lua în calcul şi dimensiunea fiscală a afacerilor. Pe baza analizei

financiare, din documentele de sinteză se pot stabili performanţele trecute şi pot fi

estimate viitorul probabil, riscul şi eficacitatea fiscală.

Gestiunea fiscala se adreseaza tuturor întreprinderilor care au în obiectul de

activitate acte de comerţ, operaţii economice şi financiare destinate obţinerii de

profit. Pentru acest motiv trebuie respectate principalele mecanisme ale fiscalităţii,

fără ca profesionistul contabil să se abată de la obiectivul fundamental al

contabilităţii - obtinerea unei imagini clare, complete şi reale (o imagine fidelă) a

patrimonului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor.

Fiscalitatea are la bază dreptul contabil pentru a determina regimul de

impozitare privind beneficiile, TVA, impozitele şi taxele locale, contribuţiile

pentru asigurări sociale etc.

Contabilitatea, în cadrul obiectivelor de imagine fidelă, are un rol esenţial în

economie pentru a furniza situaţii financiare. Aceste situaţii prezintă credibilitate

daca sunt:

- inteligibile (înţelese de diverşi utilizatori);

- relevante (în raport cu necesitatea luării de decizii);

- corecte (să inspire încredere în fidelitatea informatiilor);

- să fie comparabile în timp şi spaţiu.

Imaginea tradiţională a fiscalităţii ca instrument de constrângere este înlocuită

cu cea de gestiune fiscală a întreprinderii.

Comportamentul fiscal al întreprinderii nu este o simplă normă cantonată în

domeniul imperativului şi litigiului. În această optică, întreprinderea are un anumit

demers în suportarea impozitelor şi taxelor, dominat de criteriul securităţii şi al

eficienţei. Ea se dotează cu o gestiune fiscală care penduleaza între interesul

microeconomic şi cel macroeconomic.

Situaţia semnalată mai sus se explică prin creşterea progresivă a impactului

fiscal asupra activităţii întreprinderii şi incitarea fiscală a acesteia. Odata cu

dezvoltarea afacerilor, fiecare operaţie este generatoare de un element fiscal.

Impozitul penetrează tot ce este tranzacţie, intersecţie între întreprindere şi mediul

economico-social, acumulare şi distribuire de resurse.

Dezvoltarea fiscalităţii generează necesitatea creării unui sistem informaţional

pentru a ţine cont de numeroasele reguli fiscale, cu complementul penalităţilor

aplicabile în momentul punerii în evidenţă a neregulilor.

Obligaţiile, riscul, controlul şi sancţiunile au fost de-a lungul timpului

asociate fiscalităţii, conferindu-i o imagine de constrângere greu acceptată atât de

conducerile întreprinderilor, cât şi de cetăţeni.

Întreprinderea a fost mental orientată să acorde mai multă atenţie

parametrului fiscal. Aceasta se explică prin convergenţa dintre fiscalitate şi

aplicabilitatea teoriei contabile în viaţa întreprinderii. Fiecare tranzacţie economică

de cele mai multe ori generează impozite. Din acest motiv, trebuie să se ţină cont

de numărul mare de reguli aplicabile, de evoluţia lor constantă în timp şi spaţiu, de

problemele de armonizare ale fiscalităţii cu contabilitatea.

Greutăţile financiare parcurse de întreprinderi într-o societate care doreşte

trecerea de la o economie supracentralizată, la una de piaţă pot constitui ameliorări,

dar şi penalităţi aplicabile în momentul punerii în evidenţă a neregulilor, atât în

domeniul contabilităţii, cât şi al fiscalităţii.

Această metodă de securitate constituie primul deziderat al gestiunii fiscale

a întreprinderii.

Apropierea întreprinderii de parametrul fiscal poate fi justificată din cel puţin

doua puncte de vedere. O primă justificare derivă din importanţa punerii faţă în

faţă a fiscalităţii în viaţa întreprinderii cu partea practică.

Bibliografie

1. Codul fiscal. Monitorul Oficial al republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.20 07

2. Pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal: Legea nr. 1164 din 24 apr.

1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007 Pentru

punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal: Legea nr. 1417 din 17 dec. 1997.

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007

3. Pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal: Legea nr. 1054 din 16 iun.

4. 2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007

5. Pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal: Legea nr. 1056 din 16 iun.

6. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007

7. Pentru punerea în aplicare a Titlului VII din Codul fiscal: Legea nr. 94-XV din 01 apr.

8. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007

9. Pentru punerea în aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal: Legea nr. 68-XVI din 05 mai

10. Monitorul Oficial al republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007

11. Pentru punerea în aplicare a Titlului IX din Codul fiscal: Legea nr. 317-XVI din 02 nov.

12. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007

13. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009: Legea nr. 262-XVI din 11 dec.

14. Monitorul Oficial nr.237-240/866 din 31.12.2008

15. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009: Legea

nr.263-XVI din 11 dec.2008. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, NR. 237-240

din 31.12.2008, partea I, art.868

16. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală: Legea nr. 1585 -XIII din

17. 27 feb.1998. Monitorul Oficial nr. 38-39/280 din 30.04.1998

18. Legea cu privire la cooperativele de întreprinzător nr. 73-XV din 12 apr. 2001

19. Cu privire la tariful vamal: Legea nr. 1380 din 20 nov. 1997.

20. Privind sistemul public de asigurări sociale: Legea nr. 489 din 8 iul. 1999.

21. Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare

obligatorie de asistenţă medicală: Legea nr. 1593-XV din 26 dec. 2002

22. Ministerul Finanţelor;- Informaţie nr.07/1-1-6/160 din 09.12.2008 privind modul de achitare

şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului

Finanţelor în anul 2009 //Monitorul Oficial 221-222/657, 12.12.2008

23. Abajeru L., Sistemul de impozitare în agricultură pentru anul 2003. Chişinău,

AGROinform, 2003.

24. Balaban Ecaterina, Fiscalitatea agenţilor economici Chişinău, „Elena-V.I.” SRL, 2008

25. C. Criclivaia D., Brumă I. Securitatea fiscală: identificarea surselor de ameninţări În Studium

Universitetus. Chişinău: USM, 2010, nr. 7 (37), p. 116-1120

26. B.Criclivaia D. Dubla impunere prin prisma convenţiilor fiscale internaţionale. În:

Economica. Chişinău: ASEM, 2005, nr. 1, p.93-95

27. C. Criclivaia, Diana. Evaluarea eficienţei planificării fiscale internaţionale (cazul companiei

ce realizează utilaje prin livrări complexe). În Studium Universitetus. Chişinău: USM, 2007,

nr. 2, p. 184-187

28. Criclivaia D., Hîncu R., şi alţii. Reforma sistemului de impunere fiscală – premisă a fluxului

de investiţii în economia autohtonă. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2007, nr. 3, p. 26-28.

29. C. Criclivaia D., Hîncu R. Particularităţi de soluţionare a problemelor fiscale ale agenţilor

economici în contextul activităţii investiţionale. În: Drept, economie şi informatică.Galaţi:

Universitatea „Dunărea de Jos”, 2007, nr. 2 (12), p. 5-11

30. C. Criclivaia D., Hîncu R. Abordări conceptuale ale impunerii veniturilor şi capitalurilor din

activitatea economică internaţională. În Studium Universitetus. Chişinău: USM, 2007, nr. 8

...

Preview document

Gestiunea fiscală - Pagina 1
Gestiunea fiscală - Pagina 2
Gestiunea fiscală - Pagina 3
Gestiunea fiscală - Pagina 4
Gestiunea fiscală - Pagina 5
Gestiunea fiscală - Pagina 6
Gestiunea fiscală - Pagina 7
Gestiunea fiscală - Pagina 8
Gestiunea fiscală - Pagina 9
Gestiunea fiscală - Pagina 10
Gestiunea fiscală - Pagina 11
Gestiunea fiscală - Pagina 12
Gestiunea fiscală - Pagina 13
Gestiunea fiscală - Pagina 14
Gestiunea fiscală - Pagina 15
Gestiunea fiscală - Pagina 16
Gestiunea fiscală - Pagina 17
Gestiunea fiscală - Pagina 18
Gestiunea fiscală - Pagina 19
Gestiunea fiscală - Pagina 20
Gestiunea fiscală - Pagina 21
Gestiunea fiscală - Pagina 22
Gestiunea fiscală - Pagina 23
Gestiunea fiscală - Pagina 24
Gestiunea fiscală - Pagina 25
Gestiunea fiscală - Pagina 26
Gestiunea fiscală - Pagina 27
Gestiunea fiscală - Pagina 28
Gestiunea fiscală - Pagina 29
Gestiunea fiscală - Pagina 30
Gestiunea fiscală - Pagina 31
Gestiunea fiscală - Pagina 32
Gestiunea fiscală - Pagina 33
Gestiunea fiscală - Pagina 34
Gestiunea fiscală - Pagina 35
Gestiunea fiscală - Pagina 36
Gestiunea fiscală - Pagina 37
Gestiunea fiscală - Pagina 38
Gestiunea fiscală - Pagina 39
Gestiunea fiscală - Pagina 40
Gestiunea fiscală - Pagina 41
Gestiunea fiscală - Pagina 42
Gestiunea fiscală - Pagina 43
Gestiunea fiscală - Pagina 44
Gestiunea fiscală - Pagina 45
Gestiunea fiscală - Pagina 46
Gestiunea fiscală - Pagina 47
Gestiunea fiscală - Pagina 48
Gestiunea fiscală - Pagina 49
Gestiunea fiscală - Pagina 50
Gestiunea fiscală - Pagina 51
Gestiunea fiscală - Pagina 52
Gestiunea fiscală - Pagina 53
Gestiunea fiscală - Pagina 54
Gestiunea fiscală - Pagina 55
Gestiunea fiscală - Pagina 56
Gestiunea fiscală - Pagina 57
Gestiunea fiscală - Pagina 58
Gestiunea fiscală - Pagina 59
Gestiunea fiscală - Pagina 60
Gestiunea fiscală - Pagina 61
Gestiunea fiscală - Pagina 62
Gestiunea fiscală - Pagina 63
Gestiunea fiscală - Pagina 64
Gestiunea fiscală - Pagina 65
Gestiunea fiscală - Pagina 66
Gestiunea fiscală - Pagina 67
Gestiunea fiscală - Pagina 68
Gestiunea fiscală - Pagina 69
Gestiunea fiscală - Pagina 70
Gestiunea fiscală - Pagina 71
Gestiunea fiscală - Pagina 72
Gestiunea fiscală - Pagina 73
Gestiunea fiscală - Pagina 74
Gestiunea fiscală - Pagina 75
Gestiunea fiscală - Pagina 76
Gestiunea fiscală - Pagina 77
Gestiunea fiscală - Pagina 78
Gestiunea fiscală - Pagina 79
Gestiunea fiscală - Pagina 80
Gestiunea fiscală - Pagina 81
Gestiunea fiscală - Pagina 82
Gestiunea fiscală - Pagina 83
Gestiunea fiscală - Pagina 84
Gestiunea fiscală - Pagina 85
Gestiunea fiscală - Pagina 86
Gestiunea fiscală - Pagina 87
Gestiunea fiscală - Pagina 88
Gestiunea fiscală - Pagina 89
Gestiunea fiscală - Pagina 90
Gestiunea fiscală - Pagina 91
Gestiunea fiscală - Pagina 92
Gestiunea fiscală - Pagina 93
Gestiunea fiscală - Pagina 94
Gestiunea fiscală - Pagina 95
Gestiunea fiscală - Pagina 96
Gestiunea fiscală - Pagina 97
Gestiunea fiscală - Pagina 98
Gestiunea fiscală - Pagina 99
Gestiunea fiscală - Pagina 100
Gestiunea fiscală - Pagina 101
Gestiunea fiscală - Pagina 102
Gestiunea fiscală - Pagina 103
Gestiunea fiscală - Pagina 104
Gestiunea fiscală - Pagina 105
Gestiunea fiscală - Pagina 106
Gestiunea fiscală - Pagina 107
Gestiunea fiscală - Pagina 108
Gestiunea fiscală - Pagina 109
Gestiunea fiscală - Pagina 110
Gestiunea fiscală - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea fiscala.pdf

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Finanțe

Unitatea de învăţare 1 Noțiuni generale privind finanţele şi funcţiile acestora 1.1. Introducere 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de...

Finanțe publice

Profesor: Gyorgy Attila Finante: ansamblul de relatii monetare care au un continut economic care poate aparea intre diversi actori de pe piata...

Control Financiar - Fiscal

Capitolul 1. Conceptul de control financiar Conceptual, controlul financiar este examinat: - ca parte integranta a managementului la nivel micro...

Finanțe

Capitolul I Locul şi conţinutul ştiinţei finanţelor în clasa ştiinţelor economice 1. Conţinutul finanţelor şi structura lor 2. Raportul între...

Control Financiar

BAZELE TEORETICE ALE CONTROLULUI ECONOMIC, FINANCIAR SI GESTIONAR 1.1. Definirea notiunii de control Într-o manierã foarte simplã controlul ar...

Finanțe publice

In literatura de specialitate exista mai multe acceptiuni cu privire la termenul de finante publice,astfel unii autori considera finantele publice...

Procesul Bugetar în România

1. Continutul si etapele procesului bugetar în România 1.1. Interpretari si semnificatii cu privire la bugetele publice Bugetele publice apar...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Contabilitate și gestiune fiscală

1. PREZENTAREA FIRMEI A. Date de identificare a entității Denumire S.C. MIRO S.R.L. Sediu Județ BACĂU Localitate BACĂU Strada NORDULUI Nr. 6...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - impozitul pe profit

1. Contribuabilii impozitului pe profit si scutirile acordate la plata In principiu, contribuabilii impozitului pe profit sunt personae juridice...

Conceptul de gestiune și planificare fiscală

Introducere În epoca evoluțiilor continue și a tehnologiilor moderne, când totul se dezvoltă și nimic nu este stabil doar impozitele, în forma lor...

Contabilitate și gestiune fiscală

Capitolul 1 Noţiuni introductive Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se aplică asupra...

Gestiunea fiscală a întreprinderii

1.Definitia si obiectivele gestiunii fiscale Complexitatea raporturilor dintre întreprindere si partenerii sai, pe de o parte, si necesitatea...

Gestiune fiscală

Mecanismul fiscal Repr totalitatea procedeelor, metodelor si tehnicilor care privesc impunerea si instrumentele de impunere. Impunereea repr...

Ai nevoie de altceva?