Geografia Mediului

Curs
8.6/10 (11 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 19973
Mărime: 894.29KB (arhivat)
Publicat de: Bianca M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof Ioan Marinescu
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE, GEOGRAFIE SPECIALIZAREA GEOGRAFIE SUPORT DE CURS ANUL III - SEM. I

Cuprins

 1. 1. NOŢIUNI GENERALE 4
 2. 1.1. Termeni care definesc mediul 4
 3. 1.2. Ecologie, Geoecologie şi Geografia mediului 5
 4. 2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ABORDAT CA SISTEM 6
 5. 3. COMPONENTELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 7
 6. 3.1. Componentele fizice naturale (componente abiotice) 8
 7. 3.2. Componentele biotice 8
 8. 3.3. Componentele sociale 9
 9. 3.4. Tipuri de relaţii între componentele mediului înconjurător 9
 10. 4. FUNCŢIONALITATEA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 10
 11. 4.1. Circuitul energiei în mediu 10
 12. 4.2. Circuitele biogeochimice ale materiei 11
 13. 4.3. Funcţionalitate, disfuncţionalitate, echilibru şi dezechilibru 14
 14. 4.4. Calitatea mediului înconjurător 15
 15. 4.5. Limite de toleranţă ale geosistemelor 15
 16. 4.6. Stress şi impact în mediu 15
 17. 4.7. Hazard, risc şi vulnerabilitate 16
 18. 5. DETERIORAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 16
 19. 5.1. Fenomene naturale extreme 16
 20. 5.2. Activitatea antropică şi deteriorarea mediului 18
 21. GEOGRAFIA MEDIULUI 24
 22. POLUAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 24
 23. PARTEA GENERALĂ 24
 24. 1. DATE GENERALE 24
 25. 1.1. Definiţie şi termeni 24
 26. 1.2. Clasificarea poluanţilor şi a surselor de poluare 25
 27. 1.3. Praguri de diferenţiere a poluanţilor şi unităţi de măsură 26
 28. 1.4. Concentrarea poluanţilor în organismele biologice şi la om 26
 29. 2. POLUAREA ATMOSFEREI 27
 30. 2.1. Poluarea fizică a atmosferei 27
 31. 2.2. Poluarea chimică a atmosferei 28
 32. 2.3. Poluarea biologică a atmosferei 29
 33. 2.4. Autoepurarea atmosferei 30
 34. 2.5. Poluarea aerului în România 30
 35. 3. POLUAREA HIDROSFEREI 30
 36. 3.1. Poluarea apelor de suprafaţă 31
 37. 3.2. Poluarea apelor subterane 32
 38. 3.3. Alte efecte produse de poluarea apelor 33
 39. 3.4. Autoepurarea apelor 33
 40. 3.5. Tehnici de depoluare a apelor 33
 41. 3.6. Poluarea apelor în România 33
 42. 4. POLUAREA SOLULUI 34
 43. 4.1. Poluarea cu pulberi radioactive 34
 44. 4.2. Poluarea chimică 34
 45. 4.3. Poluarea biologică 35
 46. 5. POLUAREA CU DEŞEURI 35
 47. 5.1. Categorii de deşeuri 35
 48. 5.2. Managementul deşeurilor 36
 49. 5.3 Reutilizarea sau reciclarea deşeurilor 37
 50. 6. POLUAREA PRIN ACCIDENTE TEHNOLOGICE 37
 51. 7. POLUAREA REGIONALĂ, TRANSFRONTALIERĂ ŞI GLOBALĂ 37
 52. 8. FENOMENE METEOROLOGICE PROVOCATE DE POLUARE 38
 53. 8.1. Deteriorarea stratului de ozon 38
 54. 8.2. Smogul fotochimic 39
 55. 8.3. Ploile acide 39
 56. 8.4. Intensificarea efectului de seră 40
 57. 9. MONITORINGUL ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 40
 58. 9.1. Monitoringul calităţii mediului (supravegherea calităţii mediului). 40
 59. 9.2. Sisteme de supraveghere a poluării mediului 41
 60. 9.3. Supravegherea poluării mediului în România 41
 61. 9.4. Evaluarea impactului ecologic 41
 62. 9.5. Protecţia mediului 42
 63. Bibliografie 43

Extras din curs

Obiectivele cursului:

Înţelegerea relaţiei om-mediu înconjurător, la nivelul local, regional şi global prin

analiza calităţii factorilor de mediu. Cunoaşterea organizării biosferei la nivelul tipurilor de

mediu, limitelor, capacităţii de suport şi echilibrul energetic al ecosistemului. Analiza

calităţii mediului şi protecţia mediului în contextul dezvoltarii durabile

1. NOŢIUNI GENERALE

Studierea integrată a geosferelor debutează abia în secolul XIX dar dezvoltarea unei

ştiinţe a mediului de sine stătătoare devine posibilă abia după un secol, după elaborarea teoriei

sistemului şi după ce se acceptă ideea că Terra este un sistem care integrează trei componente

majore: abiotice, biotice şi sociale, între care există relaţii puternice de întrepătrundere.

1.1. Termeni care definesc mediul

Ceea ce ne înconjoară (mediul înconjurător) reprezintă rezultatul unei evoluţii de

aproape 4 miliarde de ani. În faza iniţială, cea de constituire a Terrei, au existat numai

componente fizice (abiotice) ale mediului, considerate componente primare (rocă, apă, aer),

pe seama cărora s-au dezvoltat componentele biotice (plante, animale), solurile şi omul

(componenta socială), acestea fiind considerate componente secundare, deci derivate din

primele. Toate aceste componente, aflate în relaţii complexe de interacţiune, alcătuiesc mediul

înconjurător. Environament este echivalentul străin, folosit frecvent şi în România.

Într-o accepţiune generală, prin mediu înconjurător se înţelege ansamblul spaţiotemporal

al factorilor naturali şi ai celor rezultaţi în urma activităţii umane, aflaţi în relaţii de

interdependenţă, care influenţează echilibrul ecologic şi determină apariţia unor noi condiţii

de mediu care, la rândul lor, influenţează funcţionarea sistemelor biologice şi sociale.

Caracteristicile iniţiale ale mediului sunt astfel modificate, iar noului sistem îi sunt

caracteristice structuri şi funcţionalităţi noi.

Ştiinţa contemporană foloseşte termeni diferiţi care definesc mediul.

– Mediu Geografic este noţiunea cea mai cuprinzătoare, fiind definit ca “spaţiu natural

sau amenajat ce înconjoară fiinţele şi societatea umană, asupra căruia ea acţionează şi ale

cărui componente (climatice, biologice, hidrologice, edafice, economice, politice, psihosociologice

etc.) au repercusiuni asupra stării şi comportamentului grupurilor umane”1.

Mediul geografic analizat la scară globală, regională sau locală este obiectul de studiu al

Geografiei.

– Mediu natural: totalitatea factorilor naturali aflaţi în relaţii de interdependenţă şi întro

stare de echilibru dinamic, cuprinzând apa, aerul, roca şi solul, relieful şi subsolul, şi care

determină condiţiile de viaţă pentru vegetaţie, animale şi om. Este un sistem natural complex

în continuă transformare, cu două dimensiuni distincte: una temporală şi alta spaţială. Este

considerat natural mediul în care predomină elementele care nu au suferit modificări antropice

(pădurea ecuatorială primară, o insulă nelocuită, taigaua siberiană, lacurile glaciare etc.).

– Mediu antropizat: rezultanta interferenţei activităţii umane cu mediul natural, acesta

din urmă păstrând unele caracteristici iniţiale. Bivalenţa activităţii umane se manifestă în doua

direcţii antagoniste: distrugerea unor elemente ale mediului natural, dar şi crearea unui mediu

nou. Se naşte astfel a treia dimensiune a mediului şi anume mediul social, specific fiecărei

societăţi.

– Mediu antropic: mediu în care componentele naturale iniţiale au fost înlocuite în cea

mai mare parte în urma activităţii umane, rezultând sisteme funcţionale noi, adaptate

necesităţilor vieţii omului (medii urbane, rurale, industriale, de transport, agricole).

– Peisaj: Spaţiu unitar în care câteva componente ale mediului geografic dau nota

caracteristică (peisaj glaciar, deşertic, savană, taiga, peisaj urban, industrial).

– Geosistem: orice unitate teritorială pe care relaţiile dintre elementele geografice care o

compun îi dau o structură şi o funcţionalitate distincte, ierarhizate în timp şi spaţiu geografic,

cărora le sunt proprii un peisaj, un potenţial energetic şi o productivitate biologică (Roşu,

1987).

Aproape fără excepţie, astăzi nu se mai poate vorbi despre un mediu natural nemodificat

deoarece activitatea umană a indus (direct sau indirect) transformări în cele mai retrase

regiuni ale Terrei. Biosfera primară este puternic transformată. Se apreciază că modificările

generate de activitatea umană vor transforma treptat biosfera într-un sistem radical modificat,

care poate fi denumit biotehnosferă, şi care va evolua după legi încă insuficient cunoscute.

1.2. Ecologie, Geoecologie şi Geografia mediului

Tot ce ne înconjoară este alcătuit din două componente majore, una naturală şi alta

antropică. Interacţiunea permanentă dintre acestea determină starea mediului la un moment

dat. Iniţial, vieţuitoarele au fost studiate de către Biologie, iar elementele fizice ale mediului,

de către Geologie şi Geografie. Apariţia unei noi ştiinţe, Ecologia, definită de Haeckel (1866),

“ştiinţa relaţiilor organismelor cu mediul lor, înţelegând prin aceasta, în sens larg, toate

condiţiile lor de existenţă”, marchează un salt important în cunoaşterea relaţiilor dintre lumea

vie şi mediul fizic.

Aproape nu mai există ecosisteme în care activitatea umană să nu fi determinat o reacţie,

alta decât cea naturală. Între ştiinţele naturii şi cele umane şi sociale a apărut o zonă largă de

interferenţe, cele din urmă conturându-şi o latură ecologică proprie.

Geoecologia studiază natura relaţiilor mediului cu vieţuitoarele, factorii şi procesele din

mediu care determină modificări ale lumii vii, deci se bazează pe identificarea şi analiza

arealelor geografice specifice anumitor organisme. Analiza porneşte de la mediu către

vieţuitoare, dar influenţa activităţii antropice este minimalizată.

Geografia mediului înconjurator răspunde necesităţilor de analiză globală, prin

studierea potenţialului ecologic al mediului, nu numai a celui natural ci şi a celui transformat

de om şi integrează în mediu omul şi activităţile sale socioproductive. În acest mod, Geografia

mediului înconjurator se delimitează de ecologia tradiţională, conturându-se ca o disciplină

geografică a organizării teritoriului, ca instrument de conservare dirijată a mediului (Roşu şi

Ungureanu, 1977).

Obiectivele principale ale Geografiei mediului sunt (Mac, 2003):

• cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii mediului;

• evaluarea stării şi calităţii mediului;

• prognoza şi proiectarea mediului înconjurător.

Ritmul în care omul a intervenit în mediu a fost puternic accelerat mai ales în secolul

trecut. Exploatarea, uneori iraţională a resurselor naturale, dezvoltarea unor uriaşe capacităţi

de producţie industrială şi agricolă, sistemele complexe de transport, concentraţiile masive ale

populaţiei în centre urbane, toate acestea sunt însoţite de grave dezechilibre ale mediului.

Mecanismele de adaptare ale unor reprezentanţi ai biosferei la noile condiţii sunt deseori

depăşite. Se produc astfel grave dezechilibre ecologice, transformări adesea ireversibile care

se reflectă în final prin pierderi umane şi pagube materiale.

Preview document

Geografia Mediului - Pagina 1
Geografia Mediului - Pagina 2
Geografia Mediului - Pagina 3
Geografia Mediului - Pagina 4
Geografia Mediului - Pagina 5
Geografia Mediului - Pagina 6
Geografia Mediului - Pagina 7
Geografia Mediului - Pagina 8
Geografia Mediului - Pagina 9
Geografia Mediului - Pagina 10
Geografia Mediului - Pagina 11
Geografia Mediului - Pagina 12
Geografia Mediului - Pagina 13
Geografia Mediului - Pagina 14
Geografia Mediului - Pagina 15
Geografia Mediului - Pagina 16
Geografia Mediului - Pagina 17
Geografia Mediului - Pagina 18
Geografia Mediului - Pagina 19
Geografia Mediului - Pagina 20
Geografia Mediului - Pagina 21
Geografia Mediului - Pagina 22
Geografia Mediului - Pagina 23
Geografia Mediului - Pagina 24
Geografia Mediului - Pagina 25
Geografia Mediului - Pagina 26
Geografia Mediului - Pagina 27
Geografia Mediului - Pagina 28
Geografia Mediului - Pagina 29
Geografia Mediului - Pagina 30
Geografia Mediului - Pagina 31
Geografia Mediului - Pagina 32
Geografia Mediului - Pagina 33
Geografia Mediului - Pagina 34
Geografia Mediului - Pagina 35
Geografia Mediului - Pagina 36
Geografia Mediului - Pagina 37
Geografia Mediului - Pagina 38
Geografia Mediului - Pagina 39
Geografia Mediului - Pagina 40
Geografia Mediului - Pagina 41
Geografia Mediului - Pagina 42
Geografia Mediului - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Geografia Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Potențialul Turistic al Județului Hunedoara

1. Petrila Fondul morfoturistic (4) Teritoriul orasului Petrila include versantii sud-vestici si M-tii Sureanu si cei nordici ai M-tilor Parang,...

Tipuri de medii

TIPURI DE MEDII GEOGRAFICE PE TERRA Mediul geografic reprezintă un macrosistem alcătuit din mai multe componente (relief, apă, aer, sol,...

Rusia

Pentru a putea analiza principalele linii directoare ale politicii externe și de siguranță națională a RusieI, este necesar să trasăm câteva idei...

Mediul

1. Introducere Gama foarte diversă de accepţiuni ale termenului “mediu” demonstrează complexitatea acestuia şi, implicit, dificultatea încadrării...

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție...

Geografie economică mondială

I Resursele umane Resursele umane constituie totalitatea populatiei la un anumit la un moment dat care poate presa o activitate social...

Geografia Mediului

MEDIUL (lat. medium)– ansamblu de elemente naturale şi artificiale care înconjoară o persoană sau o comunitate umană, un animal, o plantă sau o...

Geografia Regională a României

Carpații Curs1. Carpații Orientali Limite Reprezintă sectorul estic al Carpaților Românești, între frontiera de stat și Valea Prahovei (dpdv...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Forme de Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Lansarea pe piața Ungariei a berii European Black Beer

Capitolul 1. PREZENTAREA S.C. European Drinks Complexul Industrial de la Rieni concentreaza activitatea firmelor private româno-suedeze S.C....

Studiu Fizico - Geografic Mediul Tropical Uscat

I. INTRODUCERE Tema proiectului face referire la mediul tropical uscat, avand scopul de a oferi informatii cu privire la insusirile...

Clasificarea Poluanților și a Surselor de Poluare

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE În ansamblul său starea planetei s-a degradat alarmant. Factorii care au condus la intensificarea presiunilor exercitate...

Mediile geografice ale terrei - mediul geografic al stepelor și deșerturilor reci

1. INTRODUCERE Noţiunea de mediu geografic în sens larg se identifică cu însuşi obiectul goegrafiei fizice, „mediu” însemnând de fapt tot ceea ce...

Geografia mediului - probleme de mediu cauzate de activitățile - turistice în Egipt

1. INTRODUCERE Mediul înconjurator sau mediul ambiant a devenit în zilele noastre o noţiune frecvent întrebuinţată faţă de care opinia publică...

Geografia mediilor naturale

- Peninsula Kola este situată în partea europeană a Rusei, regiunea Murmansk. - Relief Partea de vest a peninsulei este acoperită de două...

Ai nevoie de altceva?