Integarare economică europeană

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 77913
Mărime: 259.98KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Șerban
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Postică
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA CATEDRA “RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Extras din curs

Introducere

Caracteristica cea mai pregnantă a economiei mondiale postbelice o constituie intensificarea fără precedent a interdependenţei economice dintre ţări. Procesul a rezultat ca urmare a dezvoltării economice şi adâncirii specializării internaţionale, sub impulsul noilor realizări ale ştiinţei şi tehnicii.

Două forţe principale, dinamice şi oarecum contradictorii conduc acest proces şi anume: apariţia şi dezvoltarea aranjamentelor economice regionale şi adâncirea procesului de globalizare a economiei mondiale. Regionalizarea presupune că statele naţionale cultivă relaţii integrative tot mai strânse între ele cu grade diferite de complexitate. În acest context integrarea economică şi politică din Europa de Vest, extinderea acestui proces spre Est reprezintă unul din fenomenele cele mai semnificative, atrăgând atenţia unor largi cercuri politice şi economice, precum şi a mai multor oameni de ştiinţă. Pornind de la aceasta factorii de răspundere din învăţământul superior economic au decis să includă în planurile de învăţământ la facultăţile de profil economic studiul disciplinei “Economia Uniunii Europene”.

A apărut necesitatea elaborării unor note de curs care să fie un suport pentru studenţi în studierea unui aşa fenomen cum este “Uniunea Europeană”.

Aceste note de curs ar familiariza mai în de aproape pe studenţi cu istoricul integrării europene, structura instituţională, politicile comunitare, performanţele Uniunii Europene. Va prezenta interes şi procesul de extindere a Uniunii Europene spre Est, impactul acesteia asupra Republicii Moldova şi relaţiile ei cu Uniunea Europeană. Autorul speră că notele de curs vor contribui la o însuşire a noilor cunoştinţe şi la dezvoltarea gândirii economice a studentului.

Notele de curs sunt adresate nu numai studenţilor ce fac studiul ştiinţelor economice, ci şi celor care vor să cunoască ce reprezintă astăzi Uniunea Europeană în constelaţia ţărilor lumii.

Capitolul I: Caracteristici ale integrării economice internaţionale: abordări conceptuale

1.1. Apariţia termenului de integrare economică. Concepte cu privire la integrarea economică internaţională

Noţiunea de “integrare” provine din latinescul ”integro, integration”, care înseamnă a pune la un loc, a reuni mai multe părţi într-un tot unitar sau în vederea constituirii unui întreg.

În limba franceză “integrer” şi în limba engleză “to integrate” provin tot din latinescul “integro” şi au cam acelaşi sens ca în limba română.

Preluat iniţial din matematică, termenul de “integrare” a căpătat o largă utilizare în diferite domenii ale ştiinţelor socio-umane, inclusiv ştiinţele economice.

După Concise Oxford Dictionaty, integrarea este combinarea părţilor într-un întreg şi uniunea este un întreg rezultat din combinarea unor părţi ori a unor membri. Astfel, integrarea este procesul de atingere a stadiului de uniune.

În sens sociologic termenul este folosit deseori pentru a desemna, fie stabilirea unei interdependenţe străine între părţile unei fiinţe vii, sau între membrii unei societăţi, sau, în planul socialului, fie o uniune din mai multe grupări de indivizi.

În domeniul ştiinţei economice, termenul “integrare” a fost folosit prima dată în corelaţia cu organizaţiile industriale pentru a exprima un ansamblu de tranzacţii între firme prin aranjamente, carteluri, concerne, trusturi sau fuziuni pe o axă verticală în sensul punerii în relaţie a furnizorilor cu utilizatorii şi pe una orizontală referitoare la înţelegerile între competitori.

Încercarea de găsi momentul de început al termenului de « integrare economică » în accepţiunea pe care o vom da-o pe parcurs, arată că în literatura de fond economică el nu apare înainte de anii 1940.

Enciclopedia Ştiinţelor Sociale, publicată în 1937, are în indexul său termenul “integrare”, dar sub formă de integrare industrială, adică un mixt de sectoare industriale.

În domeniul ştiinţelor politice termenul “integrare politică” între ţări a fost folosit mult mai devreme, la finele anilor 1920. În documentele Legii Naţiunelor el avea un sinonim “solidaritatea economică”.

E remarcabil faptul, că în decembrie 1942, două comunicări folosind conceptul de integrare economică au fost prezentate la o reuniune a Asociaţiei Economice Americane de Falke Hilgerdt, întitulată “Cazul comerţului multilateral” şi de Antonin Basch cu titlul “Regionalismul economic european”. În aceste comunicări Hilgerdt vorbea despre “schimburile multilaterale de bunuri şi servicii, care generează o integrare economică a ţărilor într-o manieră profitabilă pentru toţi” şi sugera că “acea integrare internaţională la care ne referim va fi obţinută prin coordonarea politicilor economice naţionale, în special în domeniul comerţului exterior”, iar Basch se ocupă de situaţia, în care, “comerţul intraeuropean … e menit să genereze o mai puternică integrare a economiei europene”.

În săptămânile în care se pregătea Planul Marshall, termenul de integrare economică a apărut de mai multe ori în numeroase documente, care au circulat între vârfurile administraţiei americane. Astfel, în planul Marchall “Programul de Reconstrucţie Europeană”, se poate citi despre “nevoia de integrare şi coordonare eficientă a programelor economice în regiunile critice” şi despre speranţa de “reintegrare a acestor ţări (ţările europene) într-un sistem productiv şi comercial mondial şi regional sănătos”.

Anul 1948 ne oferă o literatură economică şi numeroase documente oficiale în care termenul de integrare economică este folosit tot mai mult. Cel mai adecvat conţinut îl conferă termenului Paul Hoffman, administratorul Administraţiei Cooperării Economice, care, adresându-se Organizaţiei de Cooperare Economică Europeană (OEEC), sublinia urgenţa progreselor către o “integrare a Europei Occidentale” şi explica demersul său în următoarele cuvinte: “substanţa unei astfel de integrări va fi crearea unei largi pieţe unice în interiorul căreia restricţiile cantitative în calea mişcării bunurilor, barierelor monetare în calea fluxurilor de plăţi şi, eventual, taxele vamale vor fi deplin înlăturate”.

După ce ştim, sau credem că ştim, în ce context a apărut şi a fost folosit termenul de întegrare economică, trebuie să vedem ce conotaţii au fost acordate acestui concept.

Se poate spune că nu de definiţii ale termenului ducem lipsă, ci suferim de abundenţa unor definiri contradictorii. Cei care utilizează conceptul sunt în principiu de acord cu o problemă, şi anume, că integrarea poate fi înţeleasă atât ca un proces, cât şi ca o stare de fapt, la care se ajunge printr-o înlănţuire de transformări. O întrebare care se pune este cu privire la ce anume poate face obiectul integrării: populaţii, zone geografice, pieţe, producţii de bunuri, resurse etc.?

Se mai ridică şi alte întrebări, cum ar fi: în ce constă substanţa integrării şi care ar fi criteriile esenţiale care stau la baza deciziei de integrare? Care sunt simptomele potrivit cărora putem decide, dacă procesul a început şi funcţionează corect sau este doar un deziderat? Răspunsurile la aceste întrebări sunt foarte variate.

În literatura de specialitate se conferă noţiunii de “integrare economică” numeroase sensuri.

Un punct de vedere larg răspândit, mai ales în perioada iniţială a integrării economice interstatale, este cel referitor la trecerea de la microspaţii la macrospaţii, la “crearea unor ansambluri economice tot mai vaste …, care să permită o productivitate sporită a muncii şi o calitate superioară a mărfurilor”.

Un alt punct de vedere este acela care defineşte integrarea economică ca “… absenţa discriminărilor sau eliminarea progresivă a discriminărilor, în raporturile economice între diferite ţări”

B.Balassa a pledat pentru integrarea economică redusă la o stare de un ansamblu de procese, prin care diferite state constituie un grup sau un bloc comercial regional.

“Dictionnaire de l’economie contemporaine” defineşte integrarea economică ca fiind “realizarea unei unificări complete între economii mai înainte distincte.

Toate aceste definiţii nu pun accentul pe legăturile de dependenţă şi de interdependenţă care caracterizează integrarea economică.

O definiţie mai reuşită ar fi aceea, că integrarea economică reprezintă un proces benevol de interacţiune economică a mai multor ţări, care fiind generat de interdependenţele între ele, şi revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană conduce treptat spre aproprierea mecanismelor economice şi crearea unui organism economic unic.

Concluzionând, putem spune, că “mecanismul” integrării economice cuprinde: crearea unui spaţiu economic comun; circulaţia liberă a factorilor de producţie atunci, când există o “piaţă comună”; consumarea resurselor împreună cu eficienţă economică şi socială maximă; realizarea unei uniuni vamale; realizarea unor politici comune în domeniile economice, monetar, financiar şi social. Acestea sunt de altfel şi principiile de bază ale fenomenului integrării economice.

De menţionat că integrarea economică poartă un caracter regional. Aceasta-i legat de faptul că premisele integrării apar în primul rând în acele regiuni, unde relaţiile economice sunt strânse, la un grad mai înalt apar factorii obiectivi şi subiectivi pentru acest proces.

Preview document

Integarare economică europeană - Pagina 1
Integarare economică europeană - Pagina 2
Integarare economică europeană - Pagina 3
Integarare economică europeană - Pagina 4
Integarare economică europeană - Pagina 5
Integarare economică europeană - Pagina 6
Integarare economică europeană - Pagina 7
Integarare economică europeană - Pagina 8
Integarare economică europeană - Pagina 9
Integarare economică europeană - Pagina 10
Integarare economică europeană - Pagina 11
Integarare economică europeană - Pagina 12
Integarare economică europeană - Pagina 13
Integarare economică europeană - Pagina 14
Integarare economică europeană - Pagina 15
Integarare economică europeană - Pagina 16
Integarare economică europeană - Pagina 17
Integarare economică europeană - Pagina 18
Integarare economică europeană - Pagina 19
Integarare economică europeană - Pagina 20
Integarare economică europeană - Pagina 21
Integarare economică europeană - Pagina 22
Integarare economică europeană - Pagina 23
Integarare economică europeană - Pagina 24
Integarare economică europeană - Pagina 25
Integarare economică europeană - Pagina 26
Integarare economică europeană - Pagina 27
Integarare economică europeană - Pagina 28
Integarare economică europeană - Pagina 29
Integarare economică europeană - Pagina 30
Integarare economică europeană - Pagina 31
Integarare economică europeană - Pagina 32
Integarare economică europeană - Pagina 33
Integarare economică europeană - Pagina 34
Integarare economică europeană - Pagina 35
Integarare economică europeană - Pagina 36
Integarare economică europeană - Pagina 37
Integarare economică europeană - Pagina 38
Integarare economică europeană - Pagina 39
Integarare economică europeană - Pagina 40
Integarare economică europeană - Pagina 41
Integarare economică europeană - Pagina 42
Integarare economică europeană - Pagina 43
Integarare economică europeană - Pagina 44
Integarare economică europeană - Pagina 45
Integarare economică europeană - Pagina 46
Integarare economică europeană - Pagina 47
Integarare economică europeană - Pagina 48
Integarare economică europeană - Pagina 49
Integarare economică europeană - Pagina 50
Integarare economică europeană - Pagina 51
Integarare economică europeană - Pagina 52
Integarare economică europeană - Pagina 53
Integarare economică europeană - Pagina 54
Integarare economică europeană - Pagina 55
Integarare economică europeană - Pagina 56
Integarare economică europeană - Pagina 57
Integarare economică europeană - Pagina 58
Integarare economică europeană - Pagina 59
Integarare economică europeană - Pagina 60
Integarare economică europeană - Pagina 61
Integarare economică europeană - Pagina 62
Integarare economică europeană - Pagina 63
Integarare economică europeană - Pagina 64
Integarare economică europeană - Pagina 65
Integarare economică europeană - Pagina 66
Integarare economică europeană - Pagina 67
Integarare economică europeană - Pagina 68
Integarare economică europeană - Pagina 69
Integarare economică europeană - Pagina 70
Integarare economică europeană - Pagina 71
Integarare economică europeană - Pagina 72
Integarare economică europeană - Pagina 73
Integarare economică europeană - Pagina 74
Integarare economică europeană - Pagina 75
Integarare economică europeană - Pagina 76
Integarare economică europeană - Pagina 77
Integarare economică europeană - Pagina 78
Integarare economică europeană - Pagina 79
Integarare economică europeană - Pagina 80
Integarare economică europeană - Pagina 81
Integarare economică europeană - Pagina 82
Integarare economică europeană - Pagina 83
Integarare economică europeană - Pagina 84
Integarare economică europeană - Pagina 85
Integarare economică europeană - Pagina 86
Integarare economică europeană - Pagina 87
Integarare economică europeană - Pagina 88
Integarare economică europeană - Pagina 89
Integarare economică europeană - Pagina 90
Integarare economică europeană - Pagina 91
Integarare economică europeană - Pagina 92
Integarare economică europeană - Pagina 93
Integarare economică europeană - Pagina 94
Integarare economică europeană - Pagina 95
Integarare economică europeană - Pagina 96
Integarare economică europeană - Pagina 97
Integarare economică europeană - Pagina 98
Integarare economică europeană - Pagina 99
Integarare economică europeană - Pagina 100
Integarare economică europeană - Pagina 101
Integarare economică europeană - Pagina 102
Integarare economică europeană - Pagina 103
Integarare economică europeană - Pagina 104
Integarare economică europeană - Pagina 105
Integarare economică europeană - Pagina 106
Integarare economică europeană - Pagina 107
Integarare economică europeană - Pagina 108
Integarare economică europeană - Pagina 109
Integarare economică europeană - Pagina 110
Integarare economică europeană - Pagina 111
Integarare economică europeană - Pagina 112
Integarare economică europeană - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Integarare Economica Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Iconoclasmul Bizantin și Urmările Acestuia în Arta Sacră

Introducere Pornind, de la atacul icoanelor în şcoli, mi-am pus întrebarea: Dacă nu, aceşti oameni care vor să înlăture prezenţa icoanelor, pot...

Țările de Jos

Introducere Lucrarea de față cuprinde evenimentele ce au avut loc în Țările de Jos în perioada 1568 - 1648. Țările de Jos au fost cuprinse de o...

Planul Marshall și Rolul Său în Construcția Europeană

INTRODUCERE Cel de-al Doilea Război Mondial a lăsat în urma sa o Europă sărăcita aproape complet,distrusă din punct de vedere economic şi într-o...

Revoluția Franceză și Gruparea Robespierre

Capitolul I Consideraţii introductive Cercetarea epocii prerevoluţionare pune de la început problema unui paradox . Unii contemporani şi după...

Istoria Construcției Europene

Introducere Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări europene şi acoperă aproape tot...

Tratatul de la Roma 1957

1. Contextul european postbelic Sfârşitul celui de Al Doilea Rrăzboi Mondial ne oferă tabloul european al unui continent confruntat cu o mare...

Relații internaționale în sistemul european de după al doilea război mondial - reorganizarea structurii politice europene

In aceasta lucrare, voi trata aspecte generale si impactul celui de-al Doilea Război Mondial asupra procesului fara sfarsit de reimpartire a...

Tratatul de la Roma

Cap. I Constituirea Tratatului de la Roma Tratatul de la Roma reprezintă tratatul prin care a fost instituită Comunitatea Economică Europeană...

Te-ar putea interesa și

Satul Românesc în Uniunea Europeană

Introducere După eliberarea din strânsorile comunismului, România şi-a îndreptat atenţia spre democraţie şi libertate, aderarea la structurile...

Corelații macroeconomice ale integrării

Toate lucrurile din lume au un scop. Şi această lucrare de diplomă s-a născut cu un scop anume. Scopul era Diploma de licenţă, obţinerea acesteia...

România, membră a Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

INTRODUCERE Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi...

Siguranța și securitate alimentară. România fața de UE

Capitolul I Abordări conceptuale asupra securităţii alimentare I.1. Securitate alimentară. Definiţii şi trăsături principale Securitatea...

Analiza teoretico-metodologică a globalizării - tendințe și riscuri

Introducere Actualitatea cecetării. La hotarele mileniilor lumea a căpătat o nouă imagine, imagine ce se remarcă prin schimbarea substanţială a...

SUA, Japonia și Uniunea Europeană în economia mondială

”Încearcă să nu fii un om de succes, ci un om de valoare” Albert Einstein INTRODUCERE Omenirea a ajuns la o răscruce la care se confruntă cu o...

Conceptul și semnificații ale presiunii fiscale

CAPITOLUL I Conceptul si semnificatiile presiunii fiscale 1.1Definirea presiunii fiscale si semnificatiile acesteia Cea mai mare parte a...

Ai nevoie de altceva?