Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 24741
Mărime: 1.46MB (arhivat)
Publicat de: Florin F.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ.dr. Victoria Gheorghe
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. INTRODUCTION .7
 3. CAPITOLUL I. Cultura organizațională în managementul instituțiilor de învățământ
 4. I.1 Specificul managementului educațional ..10
 5. I.2 Profesorul/manangerul - rol și stil în managementul educațional .14
 6. I.3 Cultura organizațională - definiție și caracteristici ..19
 7. CAPITOLUL II. Specificul culturii organizației școlare și comportamentul membrilor
 8. organizației școlare
 9. II.1 Cultura tradițională și cultura modernă ...29
 10. II.2 Rolul culturii organizaționale/Influența culturii organizaționale asupra
 11. comportamentului membrilor unei organizații .32
 12. II.3 Dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate spre calitate 38
 13. II.4 Repere socio-pedagogice de comportament cultural în organizația școlară ..38
 14. II.5 Rolul culturii manageriale și a stilului managerial față de cultura organizației
 15. școlare 43
 16. CAPITOLUL III. Studiu practic aplicativ: Cultura organizațională în Școala Gimnazială Buda,
 17. comuna Buda, județul Buzău
 18. III.1 Organizarea cercetării aplicative 47
 19. III.2 Studiu de caz .51
 20. III.3 Prelucrarea și interpretarea datelor ...54
 21. III.3.1 Interpretarea chestionarelor adresate elevilor .54
 22. III.3.2 Interpretarea chestionarelor adresate părinților ...58
 23. III.3.3 Interpretarea chestionarelor adresate cadrelor didactice .62
 24. CAPITOLUL IV. Concluzii și recomandări ..66
 25. BIBLIOGRAFIE ..70
 26. ANEXE .72
 27. ANEXA 1 - CHESTIONAR PENTRU ELEVI ..72
 28. ANEXA 2 - CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI ..74
 29. ANEXA 3 - CHESTIONAR PENTRU CADRELE DIDACTICE .76

Extras din disertație

INTRODUCERE

Abordarea temei Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ

preuniversitar implică prezentarea și valorificarea unor noțiuni sau concepte generale care

definesc cultura instituțională și mai ales organizațională. Toate aceste aspecte au o mare

deschidere teoretică și metodologică, în măsura în care implică și dezvoltă aceste noțiuni absolut

necesare pentru proiectarea, realizarea și finalizarea cercetării.

Cultura organizațională este de fapt un subsistem al culturii naționale, reflectând multe

din conținuturile valorice ale modelelor culturale ale unei națiuni. Cultura națională include

modul de a gândi, religia, educația, procesele de formare a elitelor și constituie un fond comun

care determină credințele, valorile, normele, simbolistica, perspectivele individuale și concepțiile

despre organizații.

În societatea contemporană nevoia schimbării mentalităților reprezintă o necesitate

imperioasă, de ordin psihologic, pedagogic, social și mai ales managerial. Un aport deosebit, în

acest sens, este cel pe care și-l asumă școala ca organizație, prin scopurile și obiectivele

proiectate, aflate la baza unor activități specifice (educație, instruire, formare profesională etc.)

desfășurate într-un mediu formal și nonformal care cultivă valorile culturale ale întregii societăți,

reflectate în plan pedagogic.

Școala este o organizație care dezvoltă o cultură bogată și diversificată. Orice încercare

de perfecționare a activității școlare trebuie să pornească de la cunoașterea culturii școlii, așa cum

se manifestă ea la nivelul managerilor, cadrelor didactice, părinților și elevilor.

Cunoașterea culturii organizaționale este necesară și utilă deoarece constituie unicul și cel

mai folositor element anticipativ, pe termen lung, al activității specifice organizației de referință -

organizația școlară. Pentru cineva din exterior și chiar din interior poate fi dificil să pătrundă în

cultura organizației școlare care concentrează un univers de convingeri, valori și concepții care

rareori este declarat sau supus chestionării, mai ales de cei care au o experiență limitată în

privința altor organizații sau culturi. Cu toate acestea înțelegerea și cunoașterea culturii

organizaționale este esențială în situațiile în care este nevoie să se adapteze unor condiții de

schimbare.

Cultura organizațională încurajează existența și manifestarea subculturilor, acestea

contribuind la rândul lor la progresul instituției școlare. Așadar, cultura managerială, cultura

cadrelor didactice, cultura elevilor si cultura părinților se află într-un raport de interdependență

permanentă. Existența lor este condiționată de conexiunile funcționale generate, care prezintă, de

asemenea, o serie de elemente comune, dar și distincte, individualizate în sens psihologic și

social.

Lucrarea are ca scop analiza culturii organizaționale în Școala Gimnazială Buda și rolul

acesteia în dezvoltarea și orientarea organizației școlare către eficientizarea actului educațional,

prin promovarea unui învățământ modern în conformitate cu standardele managementului

calității în educație, identificarea unor trăsături specifice culturii organizației școlare. Ne naștem

într-o cultură, ne formăm și ne stabilizăm într-un orizont cultural, suntem deopotrivă creatori și

receptori de cultură, în această dublă calitate, a ne înțelege, înseamnă a analiza credințele,

valorile și simbolurile culturii de apartenență, ceea ce echivalează cu regăsirea unui sens

existențial, o fixare identitară ca element de recunoaștere individuală.

Pornind de la aspectul general, trecând treptat la aspecte cât mai specifice ale temei alese, în

primul și al doilea capitol al lucrării am prezentat o expunere succintă și generală a conceptului de

cultură organizațională în managementul instituțiilor de învățământ dar și specificul culturii și

comportamentului organizațiilor școlare, urmând ca în cel de-al treilea capitol, pe baza unui studiu

de caz, să identific în ce măsură cultura organizațională influențează calitatea educației în școala

în care activez de peste 16 ani.

Lucrarea de față, intitulată Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ

preuniversitar , este structurată în patru capitole.

Primele două capitole sunt dedicate abordărilor teoretice și metodologice, dar și opiniilor

și interpretărilor personale. Următoarele două capitole conțin studiul de caz, concluziile și

propunerile realizate în baza cercetării. Astfel, lucrarea conține un număr de 77 pagini,

bibliografia utilizată este de 29 referințe, tabele, grafice și anexe.

Această lucrare propune să ofere o viziune clară asupra organizației școlare în contextul

evoluțiilor actuale ale sistemului de învățământ modern, în această perspectivă se abordează

problematica asigurării calității educației în contextul valorificării pedagogice depline a culturii

organizaționale.

Pe fondul problematicii identificate, analizate și dezvoltate, lucrarea de față își propune să

demonstreze interdependența dintre școală, ca unitate de bază a sistemului de învățământ, și cultura

organizațională care se dovedește a fi factor important în generarea și asigurarea calității educației.

Această problematică îmi oferă cadrul general pentru analiza situației existente un caz

particular, o școală gimnazială din mediul rural, în cadrul acestui subsistem al sistemului de

învățământ, în condițiile actuale, ale unei societăți aflate în proces continuu și rapid de

transformare, dezvoltare și descentralizare să identific în ce măsură instituția de învățământ

gimnazial asigură satisfacția beneficiarilor săi.

Pe de altă parte, reorganizarea școlii dintr-o perspectivă managerială, constituie o

provocare și, în același timp, o responsabilitate socială. In aceste împrejurări, concepte precum

„cultură organizațională’’ sau „calitate’’ trebuie înțelese și valorificate la un nivel teoretic,

metodologic și practic superior. Această misiune este necesară în condițiile în care, în practica

managerială cele două noțiuni mai sunt încă utilizate formal, fără a li se acorda importanța

cuvenită.

Bibliografie

1. Anghelache, V., 2012, Managementul schimbării educaționale, Iași: Institutul European.

2. Băran-Pescaru, A., 2004, Parteneriat în educație familie - școală - comunitate, București:

Editura Aramis.

3. Bărduță, V., 1999, Teoria și practica conducerii - management în învățământ, București: Editura

Conphys.

4. Boboc, L., 2002, Psihosociologia organizațiilor școlare și managementul educațional, București:

EDPRA.

5. Bush, T., 2015, Leadership și management educațional, Iași: Editura Polirom.

6. Cristea, S., 1996, Pedagogie generală. Managementul educației, București: Editura Didactică și

Pedagogică.

7. Cristea, S., 1998, Dicționar de termeni pedagogici, București: Editura Didactică și Pedagogică.

8. Cristea, S., 2004, Managementul organizației școlare, București: Editura Didactică și Pedagogică.

9. Cucoș, C., 2008, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice,

Iași:Editura Polirom.

10. Ezechil, L., 2002, Comunicarea educațională în context școlar, București: Editura Didactică și

Pedagogică.

11. Hamelaine,D., 1978, Profesori și elevi, București: Editura Academiei Române.

12. Iosifescu, Ș., 2001, Management educațional pentru instituțiile de învățământ, București: ISEMEC.

13. Iosifescu, Ș., 2005, Managementul si cultura calității la nivelul unității școlare, București:I.S.E.

14. Jinga, I., 2001, Managementul învățământului cu privire specială la învățământul preuniversitar,

București: Editura Aldin.

15. Joita, E., 1995, Management școlar, Craiova, Ed. Gh. C. Alexandru.

16. Miculescu, R.M., 1994, Modele alternative destinate pregătirii inițiale și perfecționării continue

ale managerilor școlari, teza de doctorat, Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie,

București.

17. Molan, V., 2007, Inspecția școlară, componentă a managementului educațional, Pitești,

Editura Paralela 45.

18. Năstase, M., Cultura organizațională și managerială, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro

19. Nicolescu, O.; Verboncu, L., 1999, Management, Ediția a-III-a, București: Editura

Economică.

20. Nicolescu, O., 2001, Fundamentele managementului organizației, București: Editura

Universitară.

21. Pânișoară, G., Pânișoară, L. O., 2005, Managementul resurselor umane. Ghid practic, Iași:

Editura Polirom.

22. Păun, E., 1999, Școala. Abordare sociopedagogică, Iași: Editura Polirom.

23. Păun, E., 1982, Sociopedagogie școlară, București: Editura Didactică și Pedagogică.

24. Schifirnet, C., 2002, Sociologie, București: Editura Comunicare.ro.

25. Stan, E., 2008, Managementul clasei, București: Editura Aramis.

26. Stanciu, Gh.I., 1983, Școala și pedagogia în secolul XX, București: Editura Didactică și

Pedagogică.

27. Toca, L., 2002, Management educațional, București: EDP-S.A.

28. Vlăsceanu, M., 2003, Organizații și comportament, Iași: Editura Polirom.

29. Vrășmaș, E., 2000, Consilierea și educația părinților, București: Editura Aramis.

Preview document

Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 1
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 2
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 3
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 4
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 5
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 6
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 7
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 8
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 9
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 10
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 11
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 12
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 13
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 14
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 15
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 16
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 17
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 18
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 19
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 20
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 21
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 22
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 23
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 24
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 25
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 26
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 27
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 28
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 29
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 30
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 31
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 32
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 33
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 34
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 35
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 36
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 37
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 38
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 39
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 40
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 41
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 42
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 43
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 44
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 45
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 46
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 47
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 48
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 49
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 50
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 51
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 52
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 53
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 54
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 55
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 56
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 57
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 58
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 59
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 60
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 61
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 62
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 63
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 64
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 65
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 66
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 67
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 68
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 69
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 70
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 71
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 72
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 73
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 74
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 75
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 76
Rolul culturii organizaționale în instituțiile de învățământ preuniversitar - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Rolul culturii organizationale in institutiile de invatamant preuniversitar.PDF

Alții au mai descărcat și

Gestionarea Crizei din Învățământ

Lucrarea de faţă îşi propune să realizeze o radiografie a învăţământului românesc de după 1990, insistând asupra crizelor succesive prin care a...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?