Infracțiunile comise prin violență

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 21576
Mărime: 91.83KB (arhivat)
Publicat de: Anton Maxim
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU Facultatea de Drept „Simion Barnutiu” din Sibiu Master: Managementul Politiei Locale

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cap.1. Dinamica infracţiunilor comise prin violenţă
 3. 1.1. Metode generale şi particulare de investigare criminalistică.7 1.2. Sistemul criminalisticii.9
 4. 1.2.1. Tehnica criminalistică.10
 5. 1.2.2. Tactica criminalistică.10
 6. 1.2.3. Metodologia criminalistică.11
 7. 1.3. Statistica infractiunilor violente comise in anul 2012.11
 8. 1.4. Statistica infractiunilor violente comise in anul 2013.12
 9. 1.5. Sanctiuni privind infractiunile cu violentă.12
 10. 1.5.1. Sanctiuni privind omorul.12
 11. 1.5.2. Sanctiuni privind omorul calificat.12
 12. Cap.2. Metodologia investigării infracţiunilor de omucidere
 13. 2.1. Clasificarea medico-legală a morţii.14
 14. 2.1.1. Moartea neviolentă.14
 15. 2.1.2. Moartea violentă.14
 16. 2.1.3. Moartea suspectă de a fi violentă.16
 17. 2.2. Importanţa şi rolul investigaţiei criminalistice a omuciderii.17
 18. 2.3. Cadrul metodologic general şi primele măsuri luate în investigarea omuciderii.18
 19. 2.3.1. Cercetarea în echipă a omuciderii. Rolul şi importanţa sa.18
 20. Cap.3 Particularităţile cercetării la faţa locului în caz de omor
 21. 3.1. Primele măsuri luate de organele de urmărire penală în cercetarea omorului.24
 22. 3.2. Omorul săvârşit cu arme albe şi corpuri contondente.27
 23. 3.3.Omorul săvârşit prin asfixii.28
 24. 3.4 Omorul săvârşit prin împuşcare.29
 25. 3.5 Omorul săvârşit prin otrăvire.30
 26. 3.6. Particularităţi ale cercetării omorului în cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite.31
 27. 3.7. Particularităţile cercetării omorului în cazul în care cadavrul nu a fost descoperit.31
 28. Cap.4 Dispunerea şi valorificarea expertizelor în cazul infracţiunilor comise prin violenţă
 29. 4.1. Dispunerea constatărilor şi expertizelor medico-legale.33
 30. 4.2. Dispunerea şi efectuarea expertizei psihiatrice.36
 31. 4.3. Dispunerea şi efectuarea expertizei medico legale.37
 32. 4.4. Dispunerea expertizelor criminalistice.42
 33. Cap.5. Aspecte criminalistice privind moartea victimei în urma unui viol
 34. 5.1. Aspecte generale privind infracţiunea de viol.44
 35. 5.2. Analiza juridică a infracţiunii de viol.45
 36. 5.3. Probleme esenţiale ce trebuie clarificate în cercetarea infracţiunii de viol.47
 37. 5.4. Particularităţile cercetării locului faptei de viol.47
 38. 5.5. Particularităţile cercetării persoanelor în cazul infracţiunii de viol.60
 39. Concluzii.64
 40. Bibliografie.65

Extras din disertație

Introducere

Dreptul penal este o ramură de drept şi reprezintă ansamblul normelor juridice edictate de stat prin care se stabilesc faptele care constituie infracţiuni (crime şi delicte), pedepsele ce se aplică şi dreptul statului de a trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni, pentru apărarea ordinii de drept.

În literatura de specialitate dreptul penal apare şi sub denumirea de drept criminal această denumire derivând de la cuvântul de origine latină crimen, cuvânt ce are semnificaţia de faptă infracţională.

Noţiunea de drept penal provine de la cuvântul de origine latină poena, pedeapsă, reprezentând sancţiunea ce se va aplica pentru săvârşirea faptei in¬terzise.

În literatura de specialitate au existat mai multe definiţii date acestei noţiuni de drept penal, dar ne vom opri cu precădere asupra definiţiei date de marele penalist român I. Tanoviceanu, care afirma : “ Dreptul penal este acea ramură a dreptului public intern, care se ocupă de infracţiune şi de pedepse ce trebuie aplicate acelora care le comit”.

Astfel trebuie precizat faptul că marii autori în domeniul dreptului penal au scos în evidenţă faptul că ceea ce este specific dreptului penal este “dreptul de a pedepsi” sau dreptul statului de a exercita represiunea.

Dreptului penal îi revin relaţii sociale pe care trebuie să le reglementeze, relaţii sociale care conferă participanţilor anumite drepturi şi obligaţii. Relaţiile sociale ce revin dreptului penal sunt activităţile de luptă împotriva infracţiunilor, activităţi ce se realizează prin tragerea la răspundere penală a celora care săvârşesc fapte prevăzute de legea penală. De asemenea obiect al dreptului penal îl reprezintă şi relaţiile de represiune penală, adică acele relaţii ce se stabilesc după săvârşirea faptei interzise, între stat şi făptuitor, în sensul că statul are obligaţia şi totodată şi dreptul de a trage la răspundere pe făptuitor, iar făptuitorul de această dată se va „bucura” numai de obligaţia de a suporta consecinţa faptei sale, şi anume să suporte pedeapsa penală aplicată.

In cadrul sancţiunilor de drept penal, un rol foarte important îl ocupă pe¬deapsa, singura sancţiune penală menită să asigure restabilirea ordinii de drept încălcată prin săvârşirea unei infracţiuni.

Şi în dreptul românesc se arăta că pedeapsa “este răul pe care puterea publică îl face individului condamnat de justiţie fiindcă a comis una sau mai multe infracţiuni”.

Scopul pedepsei conform codului penal în vigoare este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni (art 52 alin1 din Codul Penal). Prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni are două aspecte: un aspect special („prevenţia specială”) adică preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni de către cel condamnat, şi un aspect general („prevenţia generală”) adică împiedicarea celorlalţi destinatari ai legii pe¬nale de a săvârşi infracţiuni.

Societatea românească trece printr-o perioadă de profunde şi complexe transformări în domeniul mentalităţilor, în cel al modului de selectare a societăţilor şi nu în ultimul rând, în cel al felului în care acţionăm pentru soluţionarea lor.

Şi într-un plan şi-n celălalt, opţiunile sunt clare: integrarea în sistemul democratic european, garantarea siguranţei cetăţenilor, a liniştii şi ordinii publice, în contextul respectării rigorilor statului de drept.

Acest din urmă aspect presupune în plan practic, abordarea actului de justiţie în aşa fel încât să asigure respectarea drepturilor constituţionale ale oricărui cetăţean, apelând, pentru dovedirea vinovăţiei la argumentele unor probe indubitabile ce nu pot fi obţinute decât cu ajutorul acelei ştiinţe de frontieră care este criminalistica.

Criminalistica este o ştiinţă judiciară, cu caracter autonom şi unitar, care însumează un ansamblu de cunoştinţe despre metodele, mijloacele tehnice şi procedeele tactice, destinate descoperirii, cercetării infracţiunilor, identificării persoanelor implicate în săvârşirea lor şi prevenirii faptelor antisociale. „Criminalistica este ştiinţa contra crimei"

Capitolul 1. Dinamica infracţiunilor comise prin violenţă

1.1. Metode generale şi particulare de investigare criminalistică

Datorită obiec¬tului propriu de cercetare, Criminalisticii îi sunt specifice anumite metode de cunoaştere, unele dintre ele tipice ştiinţei respective, altele comune mai multor ştiinţe, dar aplicate într-un mod particular, potrivit obiectului său. Din perspectivă epistemologică, o adâncire a analizei metodologiei criminalistice ar avea, fără îndoială, o rezonanţă imediată asupra lărgirii bazei teoretice a ştiinţei în discuţie.

Analiza se impune şi prin faptul că ea nu a constituit obiectul unei cercetări aprofundate şi sistematice, cu toate că problematica metodologiei criminalistice nu a fost ocolită de literatura de specialitate . Analiza s-a limitat la câteva enunţuri cu caracter mai mult practic decât teoretic, atitudine uşor de explicat prin faptul că ne aflăm în faţa unei ştiinţe cu finalitate preponderent practică.

Aici ne rezumăm numai la conturarea structurii ansamblului metodelor folosite de Criminalistică. Precizăm că schiţarea acestei structuri o facem plecând de la elementele de maximă generalitate, către cele particulare.

a. La baza metodologiei criminalistice, ca, de altfel, a tuturor ştiinţelor, se situ¬ează modalităţi generale de cunoaştere cum sunt observaţia, analiza şi sinteza, deducţia şi inducţia, comparaţia, adaptate la specificul obiectului Criminalisticii. De exemplu, metoda comparativă este fundamentală în procesul de identificare a persoanelor şi obiectelor, ea constituind baza metodologică a activităţii de experti¬ză criminalistică.

b. Metodele adaptate la specificul Criminalisticii, din alte domenii ştiinţifice, pe primul loc aflându-se metodele de analiză fizico-chimică a urmelor şi microur-melor care se prezintă sub formă de resturi de obiecte şi materii, metodele biologice de examinare a urmelor de secreţii, excreţii ori ţesuturi moi, metodele antropologice, metodele de examinare optică, în radiaţii vizibile sau invizibile etc.

c. Metode de examinare proprii Criminalisticii, care ţin de particularităţile obiectului său de cercetare. Iată numai câteva dintre acestea:

 metode destinate descoperirii şi examinării (îndeosebi comparative) a ur-melor sau mijloacelor de probă;

 metode de identificare a persoanelor şi cadavrelor după semnalmente exte-rioare ori după resturi osoase;

 metode de cercetare a înscrisurilor, a diverselor valori falsificate sau contrafăcute ş.a.

Bibliografie

Ion Mircea, Criminalistică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

Ion Mircea, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

Emilian Stancu, op.

Colectiv, Tratat de metodică criminalistică, Editura Ministerului de Interne "Carpaţi", Bucureşti, 1994.

Colectiv, Tratat practic de criminalistică, Serviciul editorial, presă şi propagandă în rândul populaţiei, Bucureşti, 1976.

Camil Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972.

Ion Anghelescu, Consideraţii asupra locului cercetării faptei, în „Revista Română de Drept” nr. 11/1973.

C. Aioniţioaie, Tactica cercetării la faţa locului, în Curs de criminalistică., Academia de Poliţie Al. I. Cuza, Bucureşti, Ediţia 1985.

Dan Lupatău – Noul Cod penal Editura Universul Juridic Bucuresti 2011

Gh.Nistoreanu, I.Pascu, V.Dobrinoiu, I.Molnar, A.Boroi, V.Lazăr –Drept Penal curs selectiv pentru examenul de licență. Editura Europa Nova , Bucursti 2001

Cârjan L. – Criminalistica şi ştiinţe de contact, Editura MAI, Bucureşti 2006

http://www.mai.gov.ro

Monitorul Oficial al României ,Partea I,Nr.510/24.VII.2009

Preview document

Infracțiunile comise prin violență - Pagina 1
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 2
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 3
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 4
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 5
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 6
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 7
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 8
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 9
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 10
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 11
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 12
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 13
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 14
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 15
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 16
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 17
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 18
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 19
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 20
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 21
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 22
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 23
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 24
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 25
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 26
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 27
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 28
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 29
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 30
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 31
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 32
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 33
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 34
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 35
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 36
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 37
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 38
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 39
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 40
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 41
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 42
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 43
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 44
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 45
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 46
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 47
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 48
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 49
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 50
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 51
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 52
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 53
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 54
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 55
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 56
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 57
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 58
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 59
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 60
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 61
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 62
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 63
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 64
Infracțiunile comise prin violență - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Infractiunile Comise prin Violenta.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Medico-Legale

Cap. I Noţiuni introductive în medicina legală 1.Importanţa medicinei legale în cadrul ştiintelor juridice . Medicina legala -definiţie şi obiect...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Considerații Generale privind Infracțiunea de Omor

INTRODUCERE Viaţa este bunul cel mai de preţ al omului. Pe oricare treaptă a dezvoltării sale, omul şi-a apărat viaţa, individual sau colectiv,...

Criminalistică

Test 1 Subiectul I. Fotografia judiciara operativă. 1.1Definiti notiunea şi rolul fotografiei judiciare operative in procedura de urmarire...

Infracțiunea de Omor Calificat

I. VIAŢA PERSOANEI CA OBIECT DE OCROTIRE I.1. Scurtă prezentare istorică Viaţa este fără îndoială, acel bun suprem, pe care nu ţi-l poţi da ţie...

Tanatologia medico-legală

Tanatologia medico – legală 1.Introducere Tanatologia este partea constitutivă a științei medico – legale care se ocupă cu studiul fenomenelor,...

Infracțiunile de luare și dare de mită - privire comparativă

1. Noţiunea de corupţie şi factori determinanţi ai infracţiunii de corupţie Corupţia este definită că fiind o stare de abatere de la moralitate,...

Analiza și interpretarea juridică a infracțiunilor - traficul de influență și luarea de mită

I. TRAFICUL DE INFLUENŢǍ 1.Continutul legal: Conform art.257 Cod penal constituie infractiunea de trafic de influenta - primirea ori pretinderea...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Crimă violentă

Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de...

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Aspecte Metodologice Criminalistice Privind Pruncuciderea

CAPITOLUL I . PRUNCUCIDEREA INFRACŢIUNE CONTRA VIETII UNEI PERSOANE 1.1 PRUNCUCIDEREA 1.1.1 OCROTIREA VIEŢII PRIN MIJLOACE DE DREPT Dreptul la...

Etiologia Delictelor de Viol și Tipologia Criminalului Violator

Introducere Specialistii romani in domeniu apreciaza ca: ”cifrele oficiale care semnaleaza anual circa 1200-1500 de agresiuni sexuale raportate,...

Caracteristicile și Specificitatea Infracțiunii de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT 1.1 EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT PENAL Din...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Opinii Doctrinare și Practică Judiciară Privind Infracțiunea de Înșelăciune

CAPITOLUL I REFERINŢE ISTORICE ŞI DE DREPT COMPARAT SECŢIUNEA I: EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND OCROTIREA PATRIMONIULUI PRIN NORME DE DREPT...

Ai nevoie de altceva?