Dreptul de proprietate comună

Licență
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 56597
Mărime: 160.24KB (arhivat)
Publicat de: Marius A.
Puncte necesare: 11

Extras din licență

CAPITOLUL I - Aspecte introductive privind dreptul de proprietate comună

În sistemul de drept roman, formele proprietăţii primitive au fost cunoscute încă de la întemeierea Romei: proprietatea colectivă a ginţii asupra pământului şi proprietatea familială. Odată cu fondarea statului roman, aceste forme de proprietate dispar, fiind înlocuite cu dreptul de proprietate colectivă a statului şi de proprietate privată . În vechiul drept roman, nu se întâlnea decât o singură formă de proprietate individuală, proprietatea quiritara, adică proprietatea Quiritilor, a cetăţenilor romani. Aceasta era o formă de proprietate privată exclusivă, adică o „plena in re potestas” („plena proprietas”). În epoca clasică, apar alte trei forme de proprietate privată, şi anume: proprietatea provincială, asupra pământurilor cucerite, care aparţineau statului, dar care erau date în folosinţa particularilor; proprietatea pretoriană, o formă de protecţie juridică acordată de către pretor cumpărătorului care a cumpărat o res mancipi fără a fi întrebuinţat formele solemne pentru transmiterea lucrului; proprietatea peregrina, recunoscută peregrinilor îmbogăţiţi datorită comerţului.

Legile romane nu defineau proprietatea, însă jurisconsulţii romani au dat următoarea definiţie: „jus utendi, fruendi si abutendi re sua” (Proprietatea este dreptul de a întrebuinţa lucrul sau, de a se folosi şi de a dispune de el).

În timpul epocii postclasice, cele patru forme de proprietate se reduc treptat la o singură formă, dominium, prin dispariţia proprietăţii peregrine şi provinciale şi prin contopirea celorlalte două forme de proprietate, conturându-se astfel noţiunea unui unic drept de proprietate.

În Evul mediu, conducătorii statelor feudale erau recunoscuţi proprietari supremi ai întregului teritoriu, pe care îl dăruiau membrilor din suita în folosinţă pe viaţă (beneficium) sau în folosinţă ereditară (feuda).

Proprietatea pierde din simplitatea la care fusese redusă în dreptul român şi devine dependentă, complicată şi apăsată de sarcini, strâns legată de ierarhia proprie societăţii feudale . Ierarhia feudală s-a păstrat, şi odată cu ea şi conţinutul propriu al proprietăţii, până aproape de Revoluţia franceză de la 1789.

Sub aspect juridic, revoluţiile burgheze au găsit în conceptul roman al dreptului de proprietate un model perfect, pe care l-au preluat. Dreptul de proprietate a devenit un „drept sfânt şi inviolabil al omului”, concepţie înscrisă atât în Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului, operă a revoluţiei franceze, cât şi în codul civil Napoleon din 1804.

SECŢIUNEA 1. Dreptul de proprietate în sistemul nostru de drept

În dreptul nostru, proprietatea reprezintă dreptul de a se servi, de a se bucura şi de a dispune de un bun în mod exclusiv şi absolut, în limitele şi sub condiţiile determinate de lege, fără a aduce atingere însă drepturilor terţilor (art. 480 Cod civil). Proprietatea cuprinde deci trei atribute principale: jus utendi -dreptul de a se servi de un bun; jus fruendi - dreptul de a-i percepe fructele şi jus abutendi - dreptul de a întrebuinţa bunul în mod definitiv şi exclusiv (cuprins şi în art. 476 al Codului Calimach). De regulă, cele trei atribute ale dreptului de proprietate aparţin uneia şi aceeaşi persoane, însă în situaţia în care sunt exercitate de persoane diferite (sub forma unor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate şi anume: dreptul real de uz, uzufruct, abitaţie etc), este esenţial ca titularul dreptului de proprietate să-şi păstreze atributul de dispoziţie, fără de care el pierde calitatea de proprietar.

Dreptul de proprietate este un drept exclusiv şi absolut, însă nu poate fi exercitat, după cum prevede Codul nostru civil, decât în limitele determinate de lege. Proprietarul poate să întrebuinţeze bunul său în mod deplin, în cadrul determinat de lege sau, prin voinţa sa, poate să restrângă în folosul altei persoane, exerciţiul dreptului său de proprietate (ca de exemplu, în cazul constituirii de drepturi reale - drept de uz, uzufruct etc).

Proprietarul având dreptul de a se dispune de bunul său, s-a decis pe drept cuvânt că ar fi ilicită clauza prin care s-ar îngrădi acest drept de dispoziţie într-un mod absolut, fără nici o limitare sau restricţie (pactul de non alienando -clauza de inalienabilitate), inalienabilitatea fiind contra principiilor economice, care pledează pentru circulaţia bunurilor. Şi totuşi, în practica judecătorească, s-a admis clauza inalienabilităţii, prin convenţia părţilor, chiar dacă legea nu o prevede, însă numai dacă această clauză se întemeiază pe un interes legitim şi serios, este limitată şi temporară. În caz contrar, sancţiunea actelor juridice cu clauza de inalienabilitate o constituie nulitatea.

Constituţia României, prin art. 41 şi 135, garantează şi ocroteşte dreptul de proprietate, astfel încât nimeni nu poate fi, în principiu, lipsit de exerciţiul acestui drept împotriva voinţei sale. Interesul privat trebuie însă să cedeze înaintea interesului public şi astfel, pentru protejarea unor interese cu caracter general ale societăţii, precum şi pentru respectarea exercitării normale a drepturilor altor persoane, prin lege sunt prevăzute o serie de restricţii aduse dreptului de proprietate. Astfel, exista principiul constituţional, prevăzut în art. 41 alin. 3, potrivit căruia titularul dreptului de proprietate privată poate fi expropriat pentru cauza de utilitate publică, stabilită potrivit legii, însă numai cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, iar pentru lucrări de interes general autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor precum şi pentru orice alte daune pe care autorităţile le-ar produce .

Dreptul de proprietate este mărginit şi prin dreptul proprietarilor vecini, adică prin existenţa raporturilor de vecinătate (art. 578-619 Cod civil). Proprietarul nu poate deci, să-şi exercite dreptul său de proprietate decât în aşa măsură încât să nu aducă atingere drepturilor altora.

Dreptul de proprietate are şi un caracter perpetuu, în timp ce toate celelalte drepturi reale au o existenţă temporară. Dreptul de proprietate constituie un raport direct între un lucru şi titularul său şi acest raport are un caracter de perpetuitate; dreptul de proprietate nu dispare decât dacă dispare lucrul. In al doilea rând, caracterul perpetuu semnifica şi faptul că dreptul de proprietate nu se pierde prin simplul neuz, oricât de îndelungat ar fi, în schimb, poate fi dobândit prin uzucapiune.

Potrivit Codului civil (art. 644-645), cu precizările şi completările datorate doctrinei, proprietatea, de altfel ca şi celelalte drepturi reale, se dobândeşte prin succesiune legală şi testamentară, ocupaţiune, accesiune, prescripţie achizitivă, tradiţiune, contracte, precum şi prin hotărâre judecătorească sau prin efectul legii.

Bibliografie

Albu Ioan, Dreptul familiei, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 1975.

Bacaci Alexandru, Raporturile juridice patrimoniale în dreptul familiei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.

C. Toader, R. Popescu, M. Nicolae, B. Dumitrache, Instituţii de drept civil, Editura Press Mihaela S.R.L. Bucureşti, 2000.

Deak Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Actami, Bucureşti, 1999.

Emil Molcuţ, Dan Oncea, Drept roman, Editura Şansa S.R.L., Bucureşti, 1997.

Filipescu Ion P., Drept civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Editura Actami, Bucureşti, 1994.

Filipescu Ion P., Tratat de dreptul familiei, Editura AII, Bucureşti, 1996.

Filipescu Ion P., Anca P., Calmuschi O., Eremia M. L, încheierea căsătoriei şi efectele ei, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1981.

Lupulescu Dumitru, Dreptul de proprietate comună pe cote părţi şi aplica'iile sale practice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.

Lupulescu Dumitru, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

Lupulescu Dumitru, Dreptul de proprietate comună, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

Mihuţă Ioan, Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1975-l980, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.

Mihuţă Ioan, Lesviodax A., Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a alor instanţe judecătoreşti pe anii 1952-l969, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970.

M. Eliescu, Efectele căsătoriei în raporturile patrimoniale dintre soţi, Editura Academiei, Bucureşti, 1964.

Popescu Tudor R., Dreptul familiei, vol. I, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1965.

Stătescu Constantin, Bârsan Corneliu, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale, Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1980.

- Culegerile de decizii ale Tribunalului Suprem şi Curţii Supreme de

Justiţie.

- Colecţia Revistei Române de Drept.

Preview document

Dreptul de proprietate comună - Pagina 1
Dreptul de proprietate comună - Pagina 2
Dreptul de proprietate comună - Pagina 3
Dreptul de proprietate comună - Pagina 4
Dreptul de proprietate comună - Pagina 5
Dreptul de proprietate comună - Pagina 6
Dreptul de proprietate comună - Pagina 7
Dreptul de proprietate comună - Pagina 8
Dreptul de proprietate comună - Pagina 9
Dreptul de proprietate comună - Pagina 10
Dreptul de proprietate comună - Pagina 11
Dreptul de proprietate comună - Pagina 12
Dreptul de proprietate comună - Pagina 13
Dreptul de proprietate comună - Pagina 14
Dreptul de proprietate comună - Pagina 15
Dreptul de proprietate comună - Pagina 16
Dreptul de proprietate comună - Pagina 17
Dreptul de proprietate comună - Pagina 18
Dreptul de proprietate comună - Pagina 19
Dreptul de proprietate comună - Pagina 20
Dreptul de proprietate comună - Pagina 21
Dreptul de proprietate comună - Pagina 22
Dreptul de proprietate comună - Pagina 23
Dreptul de proprietate comună - Pagina 24
Dreptul de proprietate comună - Pagina 25
Dreptul de proprietate comună - Pagina 26
Dreptul de proprietate comună - Pagina 27
Dreptul de proprietate comună - Pagina 28
Dreptul de proprietate comună - Pagina 29
Dreptul de proprietate comună - Pagina 30
Dreptul de proprietate comună - Pagina 31
Dreptul de proprietate comună - Pagina 32
Dreptul de proprietate comună - Pagina 33
Dreptul de proprietate comună - Pagina 34
Dreptul de proprietate comună - Pagina 35
Dreptul de proprietate comună - Pagina 36
Dreptul de proprietate comună - Pagina 37
Dreptul de proprietate comună - Pagina 38
Dreptul de proprietate comună - Pagina 39
Dreptul de proprietate comună - Pagina 40
Dreptul de proprietate comună - Pagina 41
Dreptul de proprietate comună - Pagina 42
Dreptul de proprietate comună - Pagina 43
Dreptul de proprietate comună - Pagina 44
Dreptul de proprietate comună - Pagina 45
Dreptul de proprietate comună - Pagina 46
Dreptul de proprietate comună - Pagina 47
Dreptul de proprietate comună - Pagina 48
Dreptul de proprietate comună - Pagina 49
Dreptul de proprietate comună - Pagina 50
Dreptul de proprietate comună - Pagina 51
Dreptul de proprietate comună - Pagina 52
Dreptul de proprietate comună - Pagina 53
Dreptul de proprietate comună - Pagina 54
Dreptul de proprietate comună - Pagina 55
Dreptul de proprietate comună - Pagina 56
Dreptul de proprietate comună - Pagina 57
Dreptul de proprietate comună - Pagina 58
Dreptul de proprietate comună - Pagina 59
Dreptul de proprietate comună - Pagina 60
Dreptul de proprietate comună - Pagina 61
Dreptul de proprietate comună - Pagina 62
Dreptul de proprietate comună - Pagina 63
Dreptul de proprietate comună - Pagina 64
Dreptul de proprietate comună - Pagina 65
Dreptul de proprietate comună - Pagina 66
Dreptul de proprietate comună - Pagina 67
Dreptul de proprietate comună - Pagina 68
Dreptul de proprietate comună - Pagina 69
Dreptul de proprietate comună - Pagina 70
Dreptul de proprietate comună - Pagina 71
Dreptul de proprietate comună - Pagina 72
Dreptul de proprietate comună - Pagina 73
Dreptul de proprietate comună - Pagina 74
Dreptul de proprietate comună - Pagina 75
Dreptul de proprietate comună - Pagina 76
Dreptul de proprietate comună - Pagina 77
Dreptul de proprietate comună - Pagina 78
Dreptul de proprietate comună - Pagina 79
Dreptul de proprietate comună - Pagina 80
Dreptul de proprietate comună - Pagina 81
Dreptul de proprietate comună - Pagina 82
Dreptul de proprietate comună - Pagina 83
Dreptul de proprietate comună - Pagina 84
Dreptul de proprietate comună - Pagina 85
Dreptul de proprietate comună - Pagina 86
Dreptul de proprietate comună - Pagina 87
Dreptul de proprietate comună - Pagina 88
Dreptul de proprietate comună - Pagina 89
Dreptul de proprietate comună - Pagina 90
Dreptul de proprietate comună - Pagina 91
Dreptul de proprietate comună - Pagina 92
Dreptul de proprietate comună - Pagina 93
Dreptul de proprietate comună - Pagina 94
Dreptul de proprietate comună - Pagina 95
Dreptul de proprietate comună - Pagina 96
Dreptul de proprietate comună - Pagina 97
Dreptul de proprietate comună - Pagina 98
Dreptul de proprietate comună - Pagina 99
Dreptul de proprietate comună - Pagina 100
Dreptul de proprietate comună - Pagina 101
Dreptul de proprietate comună - Pagina 102
Dreptul de proprietate comună - Pagina 103
Dreptul de proprietate comună - Pagina 104
Dreptul de proprietate comună - Pagina 105
Dreptul de proprietate comună - Pagina 106
Dreptul de proprietate comună - Pagina 107
Dreptul de proprietate comună - Pagina 108
Dreptul de proprietate comună - Pagina 109
Dreptul de proprietate comună - Pagina 110
Dreptul de proprietate comună - Pagina 111
Dreptul de proprietate comună - Pagina 112
Dreptul de proprietate comună - Pagina 113
Dreptul de proprietate comună - Pagina 114

Conținut arhivă zip

  • Dreptul de proprietate comuna.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Dreptul de Proprietate Comună

1.Proprietatea comună. Proprietatea comună este o modalitate a dreptului de proprietate ce se caracterizează prin aceea că acesta aparţine...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Modalitățile dreptului de proprietate - proprietatea comună

- acea modalit juridica a dr de propriet care se caracterizeaza prin aceea ca dr de propriet apartine concomitent la 2 sau mai multe pers, care...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Reglementarea Constituțională a Proprietății în Țările Uniunii Europene

Introducere Dezbaterea care ani la rând a însuflețit implicarea și participarea constituționaliștilor și a oamenilor de cultură este centrată...

Proprietatea civilă pe cote-părti - noul cod civil

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în consecinţa trebuie să se înţeleagă că titularul are puterea de a-i trage...

Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți

CAPITOLUL 1. DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Proprietatea comună poate fii definită ca fiind, aceea...

Dreptului de proprietate comună pe cote-părți

ÎNTRODUCERE: În teza de față mi-am propus să analizez problemele actuale ale dreptului de proprietate comună pe cote-părți. Mi-am ales această...

Dreptul de proprietate privată în dreptul român față de dreptul contemporan

Capitolul 1. Proprietatea în dreptul roman În dreptul roman proprietatea desemna dreptul care aparținea unei persoane de a se folosi de un lucru...

Ai nevoie de altceva?