Prejudiciul

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 20011
Mărime: 82.68KB (arhivat)
Publicat de: Lucia Jipa
Puncte necesare: 11

Extras din licență

INTRODUCERE

Prin implementarea unui model de conduită în relațiile intersubiective și crearea cadrului legal de desfășurare a acestor raporturi, dreptul ca sistem normativ are menirea de a asigura armonizarea intereselor generale cu cele individuale și implicit echilibrul social, pe calea unor reguli cu forță obligatorie. Legiuitorul are în vedere nu doar modul în care un subiect de drept înțelege să se conformeze acelor reguli de conduită instituite prin normele juridice, ci și posibilitatea încălcării prevederilor normelor juridice printr-o conduită ilicită.

Răspunderea juridică este un efect al săvârșirii unei fapte ilicite cu vinovăție, al încălcării principiului potrivit căruia niciunei persoane nu îi este îngăduit să aducă atingere drepturilor și intereselor altor persoane („alterum non laedere” ); prin această abatere de la un sistem de valori instituit de societate prin regulile consacrate la nivel juridic se aduce atingere ordinii de drept, bunei desfășurări a relațiilor sociale, drepturilor și intereselor legitime ale altor persoane.

Una din formele răspunderii juridice este răspunderea civilă, care poate fi contractuală (constând în obligația debitorului unei obligații contractuale de a repara pecuniar prejudiciul material sau moral cauzat creditorului, fie prin neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a unei obligații născute dintr-un contract valabil încheiat ) sau delictuală (extracontractuală).

Răspunderea civilă delictuală are ca situație-premisă săvârșirea unei fapte ilicite, cu vinovăție, prin care s-a cauzat un prejudiciu unei alte persoane (art. 1357 din C. civ. ). Astfel, condițiile generale ale răspunderii juridice se regăsesc și în cazul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie: conduita ilicită (faptă contrară legii), producerea unui rezultat socialmente periculos (cauzarea de prejudicii), legătura de cauzalitate între fapta ilicită și producerea urmării socialmente periculoase, precum și vinovăția. Codul Civil reglementează însă și forme de răspundere obiectivă, independent de culpa persoanei chemate să răspundă. Este cazul răspunderii pentru fapta altuia (art. 1372 - 1374 C. civ.) ori răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri (art. 1375 - 1380 C. civ.).

În ceea ce privește răspunderea pentru fapta proprie, cunoașterea regimului juridic al acestei forme de răspundere și analiza condițiilor prejudiciului cauzat printr-o faptă ilicită, precum și a modalităților de reparare a pagubei suferite prezintă o importanță teoretică și practică incontestabilă, sub multiple aspecte.

În primul rând, această formă de răspundere civilă constituie un mijloc de protecție a intereselor persoanei căreia i s-a cauzat un prejudiciu printr-o faptă ilicită extracontractuală, aceasta având posibilitatea de a cere și de a obține repararea acelui prejudiciu.

Astfel, funcția principală a răspunderii civile delictuale este cea reparatorie, reflectată în obligarea persoanei responsabile la restabilirea situației (juridice și de fapt) anterioare producerii prejudiciului. De aici rezultă importante consecințe în planul interpretării normelor juridice care reglementează condițiile răspunderii și modalitățile de reparare a prejudiciului, deoarece normele juridice care instituie forme de răspundere (normele cu caracter de sancțiune) se aplică în cazurile strict prevăzute de lege, neputând fi interpretate extensiv, fiind interzisă aplicarea lor prin analogie. În acest sens, art. 10 C. civ. (având denumirea marginală „Interzicerea analogiei”) prevede: „Legile care derogă de la o dispoziție generală, care restrâng exercițiul unor drepturi civile sau care prevăd sancțiuni civile se aplică numai în cazurile expres și limitativ prevăzute de lege”.

Deși dreptul privat cuprinde preponderent norme dispozitive, de la care subiectele de drept pot deroga prin voința lor, există și aspecte asupra cărora legiuitorul dispune în mod imperativ, de regulă din considerente relative la ordinea publică, bunele moravuri, securitatea raporturilor juridice etc. Cu titlu de exemplu, în materia răspunderii civile, deși consimțământul victimei apare ca o cauză de înlăturare a caracterului ilicit al faptei (clauze de nerăspundere), legiuitorul a prevăzut unele reguli speciale privind înlăturarea sau diminuarea răspunderii pentru anumite categorii de prejudicii (art. 1355 C. civ.).

În ceea ce privește răspunderea pentru fapta proprie, având în vedere specificul normelor privind răspunderea extracontractuală (norme cu caracter sancționator), importanța cunoașterii reglementărilor privind repararea prejudiciului se fundamentează pe necesitatea respectării unor principii care stau la baza oricărei forme de răspundere juridică: legalitatea (condițiile de angajare a răspunderii și modalitatea de determinare a întinderii răspunderii sunt prevăzute exclusiv de lege), proporționalitatea sancțiunii (în raport de gravitatea faptei, circumstanțele în care aceasta a fost săvârșită și prejudiciul cauzat), principiul răspunderii personale (în cazul răspunderii pentru fapta proprie), principiul răspunderii pentru culpă precum și, în ceea ce privește sarcina probei, regula „actori incumbit probatio”. Astfel în doctrină se arată că răspunderea civilă este guvernată de trei principii: legalitatea, principiul reparării integrale a prejudiciului și principiul răspunderii pentru culpă .

În absența dovedirii unui prejudiciu cert, nu poate fi angajată răspunderea civilă, independent de eventuala incidență a unor alte forme de răspundere pentru săvârșirea unei fapte ilicite (de exemplu, răspundere penală, contravențională etc.), de gravitatea faptei și de gradul de vinovăție a autorului. De aceea, literatura de specialitate consideră prejudiciul ca fiind elementul cel mai important al răspunderii civile delictuale, o condiție esențială și necesară a acesteia.

Toate argumentele expuse mai sus justifică, în contextul evoluției și diversificării permanente a raporturilor sociale, importanța unei analize atente a normelor legale privind condițiile în care prejudiciul poate fi reparat, precum și a trăsăturilor esențiale ale obligației de reparare a prejudiciului. Dreptul de creanță al persoanei prejudiciate printr-o faptă ilicită este corelativ unei obligații generale de a nu vătăma drepturile și interesele legitime ale altor persoane, consacrată chiar la nivel constituțional. Astfel art. 57 din Constituția României consfințește obligația cetățenilor români, cetățenilor străini și apatrizilor de a-și exercita drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.

Preview document

Prejudiciul - Pagina 1
Prejudiciul - Pagina 2
Prejudiciul - Pagina 3
Prejudiciul - Pagina 4
Prejudiciul - Pagina 5
Prejudiciul - Pagina 6
Prejudiciul - Pagina 7
Prejudiciul - Pagina 8
Prejudiciul - Pagina 9
Prejudiciul - Pagina 10
Prejudiciul - Pagina 11
Prejudiciul - Pagina 12
Prejudiciul - Pagina 13
Prejudiciul - Pagina 14
Prejudiciul - Pagina 15
Prejudiciul - Pagina 16
Prejudiciul - Pagina 17
Prejudiciul - Pagina 18
Prejudiciul - Pagina 19
Prejudiciul - Pagina 20
Prejudiciul - Pagina 21
Prejudiciul - Pagina 22
Prejudiciul - Pagina 23
Prejudiciul - Pagina 24
Prejudiciul - Pagina 25
Prejudiciul - Pagina 26
Prejudiciul - Pagina 27
Prejudiciul - Pagina 28
Prejudiciul - Pagina 29
Prejudiciul - Pagina 30
Prejudiciul - Pagina 31
Prejudiciul - Pagina 32
Prejudiciul - Pagina 33
Prejudiciul - Pagina 34
Prejudiciul - Pagina 35
Prejudiciul - Pagina 36
Prejudiciul - Pagina 37
Prejudiciul - Pagina 38
Prejudiciul - Pagina 39
Prejudiciul - Pagina 40
Prejudiciul - Pagina 41
Prejudiciul - Pagina 42
Prejudiciul - Pagina 43
Prejudiciul - Pagina 44
Prejudiciul - Pagina 45
Prejudiciul - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Prejudiciul.doc

Te-ar putea interesa și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Repararea prejudiciului în urma comiterii infracțiunii de furt (art.186 cp RM)

INTRODUCERE Desfășurarea uniformă și justă a actului de justiție presupune parcurgerea anumitor pași conferite de către legiuitor întru aplicarea...

Repararea prejudiciului cauzat în urma infracțiunilor de furt, jaf și tâlhărie

Introducere Argumente privind actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Orice societate îşi întemeiază structura şi...

Asigurarea de Răspundere Civilă pentru Prejudicii Produse prin Accidente de Autovehicule

Capitolul 1. Caracteristici generale 1.1. Prezentarea generală a asigurărilor de răspundere civilă auto Ca trăsătura principală și generală, prin...

Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Repararea Prejudiciilor Extrapatrimoniale sau a Daunelor Morale

1. FELURILE PREJUDICIULUI A. Clasificarea prejudiciului dupa continutul sau Dupa criteriul continutului sau , distingem intre prejudiciu...

Asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente

Capitolul 1 Asigurarea obligatorie RCA Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între proprietarul unui...

Asigurarea de Răspundere Civilă pentru Prejudicii Produse prin Accidente de Autovehicule - Carte Verde

CAP.1. FUNDAMENTE TEORETICE DESPRE ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PRODUSE PRIN ACCIDENTE DE AUTOVEHICULE – CARTEA VERDE 1.1....

Ai nevoie de altceva?