Sistemul național de transport în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 24630
Mărime: 407.29KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. LISTA ABREVIERILOR 4
 3. INTRODUCERE 5
 4. CAPITOLUL I. SISTEMUL NAȚIONAL DE TRANSPORT - ASPECTE GENERALE 8
 5. 1.1 Delimitări conceptuale a noțiunilor de ’’sistem național de transport’’ 8
 6. 1.2 Componentele sistemului național de transport la etapa actuală 10
 7. CAPITOLUL II. SISTEMUL NAȚIONAL DE TRANSPORT ÎN REPUBLICA MOLDOVA 20
 8. 2.1 Stadiul actual al cunoașterii la nivelul obiectivelor și politicilor sistemului național de transport 20
 9. 2.2 Reglementarea juridică a tirpurilor de transport în Republica Moldova 23
 10. 2.3 Organele de conducere a sistemului național de transport 33
 11. CAPITOLUL III. IMPACTUL INTEGRĂRII EUROPENE ASUPRA DEZVOLTĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT AL REPUBLICII MOLDOVA 44
 12. 3.1 Probleme și impedimente în dezvoltarea sistemului de transport al Republicii Moldova 44
 13. 3.2 Reflecții ale acțiunilor de implimentare a Acordului de Asociere în contextul modernizării sistemului național de transport 50
 14. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 54
 15. BIBLIOGRAFIE 57
 16. ANEXE 61

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Transportul reprezintă un elemet esențial al unei civilizații. Gradul de dezvoltare a infrastructurii transportului indică gradul de dezvoltare a unei societăți. La etapa actuală de dezvoltare social-economică transportul reprezintă unul din factorii de bază ce contribuie la circulația liberă a mărfurilor, a capitalului și a forței de muncă, a pasagerilor, la stabilirea și dezvoltarea relațiilor economice și culturale. Transportul este una dintre ramurile principale ale economiei naționale și o verigă a structurii sociale a Republicii Moldova și este chemat să asigure necesitățile în transporturi de mărfuri și călători. În esență, transportul presupune o deplasare în spațiu; obiectul acestei deplasări îl reprezintă persoanele sau bunurile; deplasarea se realizează cu un mijloc de transport și pe o cale de transport. Transporturile pot fi diferențiate după mai multe criterii: obiectul transportului; cale/mijlocul de transport folosite; itinerarul parcurs; interesul servit; periodicitatea deplasării.

Transporturile sunt una din cele mai importante ramuri ale economiei Republicii Moldova, asigurând securitatea, integritatea și funcționarea normală a statului. În ultimii ani, în acest domeniul au avut loc anumite schimbări în administrarea transporturilor, și anume: a apărut piața serviciilor de transport, s-a modificat baza normativlegislativă.

În contextul acestor transformări și reforme, o importanță deosebită se acordă organizării muncii în transport, stimulării micului business și dezvoltării concurenței, care în ultimul timp s-a extins semnificativ în transportul auto din Republica Moldova.

Scopul și obiectivele proiectului. Scopul lucrării este, în primul rînd urmărirea evoluțiilor din cadrul sistemului național de transport al Republicii Moldova.

Pentru atingerea scopurilor propuse au fost trasate și realizate următoarele obiective, care constau în:

- Delimitări conceptuale a noțiunilor de ’’sistem național de transport’’

- Componentele sistemului național de transport la etapa actuală

- Stadiul actual al cunoașterii la nivelul obiectivelor și politicilor sistemului național de transport

- Organele de conducere a sistemului național de transport

- Probleme și impedimente în dezvoltarea sistemului de transport al Republicii Moldova

- Reflecții ale acțiunilor de implimentare a Acordului de Asociere în contextul modernizării sistemului național de transport.

Metodologia cercetării. Acest studiu teoretico-științific axat pe problema sistemului național de transport în Republica Moldova. Fundamentul metodologic și teoretico-științific al cercetărilor efectuate este constituit de lucrări teoretice din domeniul dreptului și din domeniile conexe indicate mai sus, precum și de reglementări internaționale, și reglementări interne.

Metodele de investigație științifică au fost selectate ținând cont de particularitățile studiului respectiv: atât generale, care sunt aplicate în toate științele sociale, cât și specifice științei dreptului. Metoda interpretării sistemice - evidențierea particularităților stemului național de transport în Republica Moldova.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a proiectului. Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că analiza efectuată și generalizarea practicii în urma activităților transportatorilor internaționali permite crearea metodelor de creștere a eficienței economice și a competitivității agenților economici din transporturi pe piața internațională. Concluziile și recomandările elaborate vizând căile de dezvoltare a transportului auto internațional sunt luate în considerație în activitatea practică a întrepriderilor autohtone. Rezultatele cercetării au fost aprobate și utilizate de mai multe societăți de transport din orașele Chișinău și Bălți („Balcantrans” SRL, „Interautotrans” SA ș.a.). Materialele tezei pot fi aplicate în procesul de instruire din instituțiile de învățământ superior de profil tehnic și economic.

Autorul a folosit acte și norme legislative naționale, ce stau la baza activității de transport auto în Republica Moldova, cum ar fi: Codul Civil, Codul transporturilor, Regulamente ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor ș.a.

La fel în teză se arată că în realizarea obiectivelor transportului auto, rolul principal îl are Asociația Internațională a Transportatorilor Auto (AITA), fondată în 1992 și care a întreprins o serie de măsuri împreună cu Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, și anume:

- aderarea Republicii Moldova la CEMT (Conferința Europeană a Miniștrilor Transportului);

- ratificarea diferitelor convenții și acorduri în domeniul transportului (convențiile TIR, ADR, CMR, acordul AETR);

- încheierea unui șir de acorduri bilaterale cu mai multe state atât din Europa, cât și din Asia;

- integrarea Republicii Moldova în comisia miniștrilor CSI.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Convenția de la Varșovia, adoptată în 1929, privind unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, modificată și completată prin Protocolul de la Haga din 28 septembrie 1955 și prin Convenția complementară la Convenția de la Varșovia, încheiată la Guadalajara la 18 septembrie 1961; Ordonanța nr.107 din 31 august 2000 privind ratificarea Convenției pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional, adoptată la Montreal la 28 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României nr.437 din 3 septembrie 2000.

2. Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.599-XIV din 30.09.1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-4/2 din 11.01.2001

3. Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17.07.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.226-228/892 din 14.11.2003

4. Codul transporturilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.98, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.90-91 din 01.10.1998

5. Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016. Monitorul Oficial nr.114-122/225 din 29.04.2016

6. Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către prsoane fizice nr. 1569-XV din 20.12.2002. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.185-189/1416 din 31.12.2002

7. Legea privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope nr. 713-XV din 06.12.2001. În: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.36-38/208 din 14.03.2002

8. Hotărărea Guvernului Republicii Moldova cu privire la tarifele aplicate în traficul feroviar interstatal Nr.711 din 30.10.92 // Monitor nr.10/323 din 30.10.1992

9. Hotărărea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la tarifele în transportul feroviar de pasageri pe rutele interstatale, locale și suburbane Nr.847 din 23.12.92

10. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei nr. 296 din 16.04.2009. În: Monitorul Oficial nr.80-81/347 din 24.04.2009

11. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr. 695 din 18.11.2009. Monitorul Oficial nr.169-170/774 din 24.11.2009

12. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale nr. 1457 din 30.12.2016. Monitorul Oficial nr.24-29/46 din 27.01.2017

13. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei nr. 968 din 04.12.2013. În: Monitorul Oficial nr.284-289/1071 din 06.12.2013

14. Decizia Consiliului de administrație al Î.S. „Poșta Moldovei”. Procesul-verbal nr.1 din 23.02.2015. www.csj.md

15. Hotărîrea CSJ Despre practica judiciară cu privire la aplicarea legislației examinării cauzelor penale referitor la încălcarea a circulației și de exploatare a mijloacelor de transport în cadrul regulilor de securitate nr.20 din 08.07.1999. În: Culegere de hotărîri explicative" Chișinău, 2002, p.340

16. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova privind aderarea Republicii Moldova la unele acte internaționale referitoare la aviația civilă internațională nr. 97-XIII din 12.05.94. Monitor nr.6/24 din 30.06.1994. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=307059 - accesat 17.02.2017

17. Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaj e. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.854 din 28.07.06. publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.124-125 din 08.08.2006

18. Regulamentul transporturilor auto de mărfuri din 09 decembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.42-44/141 din 20.04.2000

19. Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poștale internaționale prestate de Î.S. „Poșta Moldovei” nr. 17 din 06.03.2015. Monitorul Oficial nr.59-66/465 din 13.03.2015

...

Preview document

Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 1
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 2
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 3
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 4
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 5
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 6
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 7
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 8
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 9
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 10
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 11
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 12
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 13
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 14
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 15
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 16
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 17
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 18
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 19
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 20
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 21
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 22
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 23
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 24
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 25
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 26
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 27
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 28
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 29
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 30
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 31
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 32
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 33
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 34
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 35
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 36
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 37
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 38
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 39
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 40
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 41
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 42
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 43
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 44
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 45
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 46
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 47
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 48
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 49
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 50
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 51
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 52
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 53
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 54
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 55
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 56
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 57
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 58
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 59
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 60
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 61
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 62
Sistemul național de transport în Republica Moldova - Pagina 63

Conținut arhivă zip

 • Sistemul national de transport in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Carnetul Tir

INTRODUCERE Convenţia vamală referitoare la transportul internaţional sub acoperirea carnetelor TIR încheiată la Geneva în 1959 oferă numeroase...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Convențiile internaționale TIR în Moldova

Introducere Transporturile reprezintă o ramură fundamentală, ce se dezvoltă o dată cu alte ramuri ale economiei şi reflectă schimbările care au...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Formarea prețului la bilete de avion

Introducere Scopul tezei date cu titlul „Formarea preţurilor la transportul aerian", este studierea costurilor de operare a transportului aerian,...

Acordul de liber schimb între UE și Moldova

INTRODUCERE Sub sprectrul protecţionismului, aşa cum îl numeşte Richard M. Ebeling - ţările se plâng, rând pe rând, că schimburile comerciale...

Ai nevoie de altceva?