Investiții în IMM

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13676
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Publicat de: Heracleea Robu
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE .2
 2. CAPITOLUL I: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND
 3. INVESTIȚIILE ȘI ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII 4
 4. 1.1 Concepții generale privind investițiile 4
 5. 1.2 Aspecte teoretice privind Întreprinderile mici și mijlocii rolul și
 6. importanța 11
 7. 1.3 Modalități de finanțare a Întreprinderilor mici și mijlocii .18
 8. CAPITOLUL II: ANALIZA INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA
 9. ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII 23
 10. 2.1 Analiza investițiilor în economia Republicii Moldova .23
 11. 2.2 Analiza evoluției sectorului întreprinderilor mici și mijlocii în Republica
 12. Moldova prin prisma investițiilor 31
 13. 2.3 Impactul investițiilor asupra evoluției ÎMM-urilor (prin prisma diverselor
 14. forme de finanțare) ..36
 15. CONCLUZII ..42
 16. BIBLIOGRAFIE ...44
 17. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia

dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din Republica Moldova și

perfecționarea proiectelor de finanțare, de investiție în Întreprinderile Mici și

Mijlocii. Importanța întreprinderilor mici și mijlocii este determinată, în primul

rînd, de valoarea sarcinilor, pe care acestea sunt în stare de a le soluționa în

economie și în alte sfere ale activității sociale. Dezvoltarea ÎMM-urilor contribuie

în special la reducerea șomajului,reacționează flexibil la cererea ce se schimbă

rapid, creșterea bunăstării populației, prezența acestora pe piață contribuie

deasemenea la dezvoltarea concurenței, stimularea dezvoltării rurale și regionale,

ajută la creșterea competitivității și a productivității, oferă oportunități pentru

autorealizarea cetățenilor, are un impact asupra inovării și actualizării tehnologice,

creează premise pentru formarea clasei de mijloc, care asigură stabilitate în

societate.

Capitalul propriu este sursa principală în finanțarea activității ÎMM-urilor,

fiind totuși o sursă insuficientă, astfel conturînduse în ultima perioadă o creștere a

capitalului împrumutat.Trebuie de menționat faptul că IMM-urile dețin o pondere

importantă în numărul total de întreprinderi existente în țară, ponderea lor în total

întreprinderi este de 97,4%.

Scopul lucrării constă în cercetarea și evaluarea rezultatelor activității

sectorului ÎMM prin primsa impactului investițiilor. Tot odată, scopul cercetării

subînțelege dezvoltarea bazei teoretice, elaborarea recomandărilor necesare pentru

îmbunătățirea dezvoltării micului business în Republica Moldova.

În vederea realizării acestui scop, se urmărește atingerea următoarelor

obiective:

- studiereainvestițiilor și tendințele dezvoltării sectorului ÎMM;

- identificarea principalelor surse de finanțare a ÎMM-urilor;

- cercetarea surselor de finanțare și identificarea avantajelor și dezavantajelor

acestora;

- analiza investițiilor, impactul acestora asupra dezvoltării sectorului ÎMM și a

economiei în Republica Moldova;

Obiectul investigat vizează ÎMM-urile în condițiile actuale ale economiei

Moldovei, precum și efectele investițiilor, surselor de finanțare asupra dezvoltării

sectorului ÎMM.

Metodologia cercetării. În procesul cercetării au fost aplicate următoarele

metode: metodele științifice generale - abordarea sistemică, analiza și sinteza,

inducția și deducția, istorică și logică, analiza critică a materialelor, analiza

monografică, metoda tipologiilor, metoda analogiilor, etc.; metodele economice:

comparația, gruparea, rândurile dinamice, organizatorii grafici, etc.; metodele

calitative și cantitative ale cercetărilor social-economice; metodele economicostatistice

- calcularea indicilor de difuziune, a valorilor medii statistice.

Suportul informațional al lucrării este compus din acte legislative și

normative ale Republicii Moldova, lucrări de specialitate editate în Republica

Moldova, România, materialele conferințelor internaționale și naționale, datele

statistice ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, BNM și surse

electronice. În cadrul cercetării sunt analizate lucrările unor cercetători atît străni

cât și autohtoni, dintre care: Hîncu R., Caraganciu A., Domenti O., Caraganciu A.,

L. Bocancea etc.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Strategiei de

dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2012- 2020‖

Monitorul Oficial Nr. 198-204 din 21.09.2012.

2. Legea cu privire la susținerea întreprinderilor mici și mijlocii‖ nr. 206 din

07.07.2006 .Monitorul Oficial nr. 126-130/605 din 11.08.2006.

3. Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, nr 81 din 18.03.2004,

în Monitorul Oficial, nr.64-66 din 23.04.2004.

4. Legea privind birourile istoriilor de credit nr. 122 din 29.05.2008.

5. Legea cu privire la susținerea și protecția micului business Nr 112 din 20.05.1994

6. Strategia națională în domeniul inovării pentru anii 2012-2020

MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROȘURI

1. CARAGANCIU, A., DOMENTI, O., CIOBU, S. „Bazele activității

investiționale‖. Chișinău: ASEM, 2004

2. DOLTU C. „Investiții străine directe și inflația lor asupra modernizării economiei

în tranziție‖

3. ERHAN L., „Strategii financiare de dezvoltre a ÎMM prin prisma asigurării unei

economii de piață funcționale‖, Chișinău 2013

4. HÎNCU R. „Bazele activității investiționale‖

5. TORNEA I., „Finanțarea ÎMM-urilor în Republica Moldova‖ Politici publice nr.1

IDIS „Viitorul‖

6. Fianțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova: Probleme,

tendințe și perspective IDIS „Viitorul‖

ARTICOLE ȘTIINȚIFICE

1. ACULAI E., doctor în economie, conferențiar cercetor ―Caracteristicile de bază și

specificul ÎMM-urilor în țările cu piața emergentă‖ Chișinău 2013

2. BOCANCEA L. ―Întreprinderile mici și mijlocii promotor al dezvoltării

economice‖ Universitatea Tehnică a Moldovei

3. ERHAN, L., Aprecierea situației economice a sectorului micului business în

Republica Moldova‖ , Conferința internațională: „Problemele contabilității în

contextul integrarii europene‖ , Chișinău 2009 ISBN 999-9877-55-122-7

4. FRUNZĂ I. ―Potențialul de finanțare al pieței financiare nebancare și perspectivele

dezvoltării acesteia‖ p.140-145 Chișinău 2015

5. HÎNCU R. culegerea de articole elaborate în cadrul proiectului ―cercetarea

riscurilor investiționale în sectorul real al economiei‖

6. HÎNCU R. ―Drept economie și informatică‖ an 2007, nr.1 p.18-23

7. IGNATIEV, V., Condiția și tendințele de reglementare juridică a micului business

în RM, Serial : Legea și viața 2006 nr.1 pag 4-9 ISBN 989-957-85-187-5

8. Revista științifică a Universității de stat din Moldova, 2010 nr.2 (32) pag.110

RESURSE ELECTRONICE

1. www.statistica.md

2. www.bnm.org

3. http://particip.gov.md/

4. http://caam.utm.md

5. http://www.antreprenor.su

6. https://dexonline.ro

7. http://lex.justice.md/

Preview document

Investiții în IMM - Pagina 1
Investiții în IMM - Pagina 2
Investiții în IMM - Pagina 3
Investiții în IMM - Pagina 4
Investiții în IMM - Pagina 5
Investiții în IMM - Pagina 6
Investiții în IMM - Pagina 7
Investiții în IMM - Pagina 8
Investiții în IMM - Pagina 9
Investiții în IMM - Pagina 10
Investiții în IMM - Pagina 11
Investiții în IMM - Pagina 12
Investiții în IMM - Pagina 13
Investiții în IMM - Pagina 14
Investiții în IMM - Pagina 15
Investiții în IMM - Pagina 16
Investiții în IMM - Pagina 17
Investiții în IMM - Pagina 18
Investiții în IMM - Pagina 19
Investiții în IMM - Pagina 20
Investiții în IMM - Pagina 21
Investiții în IMM - Pagina 22
Investiții în IMM - Pagina 23
Investiții în IMM - Pagina 24
Investiții în IMM - Pagina 25
Investiții în IMM - Pagina 26
Investiții în IMM - Pagina 27
Investiții în IMM - Pagina 28
Investiții în IMM - Pagina 29
Investiții în IMM - Pagina 30
Investiții în IMM - Pagina 31
Investiții în IMM - Pagina 32
Investiții în IMM - Pagina 33
Investiții în IMM - Pagina 34
Investiții în IMM - Pagina 35
Investiții în IMM - Pagina 36
Investiții în IMM - Pagina 37
Investiții în IMM - Pagina 38
Investiții în IMM - Pagina 39
Investiții în IMM - Pagina 40
Investiții în IMM - Pagina 41
Investiții în IMM - Pagina 42
Investiții în IMM - Pagina 43
Investiții în IMM - Pagina 44
Investiții în IMM - Pagina 45
Investiții în IMM - Pagina 46
Investiții în IMM - Pagina 47
Investiții în IMM - Pagina 48
Investiții în IMM - Pagina 49
Investiții în IMM - Pagina 50
Investiții în IMM - Pagina 51
Investiții în IMM - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Investitii in IMM.PDF

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Creditul bancar - principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa...

Rolul Băncii Europene de Investiții în Dezvoltarea Statelor Comunitare

Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia finanţatoare a Uniunii Europene (UE), a fost creată în anul 1958 prin Tratatul de la Roma, ca o...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Analiza surselor de finanțare a investițiilor în economia de piață

INTRODUCERE Transformarile economice din anii '90 au dat nastere unei dezvoltari foarte rapide a antreprenoriatului în cadrul societatii, care a...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești - pe exemplul băncii comerciale UniCredit

Introducere Relația care se stabilește între client și bancă trebuie stabilită cu profesionalism și în condiții extraordinare în ceea ce privește...

Procesul investițional în Republica Moldova și impactul său asupra întreprinderilor

CAPITOLUL 1 ELEMENTE TEORETICE PRIVIND INVESTIŢIILE 1.1. CONCEPTE, PRINCIPII ŞI REGULI ÎN DOMENIUL INVESTIŢIILOR Numeroase lucrări de...

Riscul Asociat Creditării Bancare a IMM

INTRODUCERE În România, cea mai mare parte din activităţile de producţie şi de servicii se desfăşoară în microîntreprinderi şi întreprinderi mici...

Ai nevoie de altceva?