Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 16504
Mărime: 111.19KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela I.
Puncte necesare: 10
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I. Funcția de administrator public 4
 3. 1.1 Resursa umană dinadministrația publică 4
 4. 1.2 Definiție. Tipologie 9
 5. 1.3 Decizia de înființare a postului, recrutarea, selecția, integrarea și eliberarea din funcția de administrator public de la nivelul comunelor și orașelor. Atribuții 10
 6. 1.4. Decizia de înfiînțare a postului, recrutarea, selecția, întegrarea și eliberarea dinfuncția de administrator public de la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Atribuții 15
 7. 1.5 Cadrul legislativ specific 16
 8. Capitolul 2. Apariția, evoluția și organizarea funcției de administrator public la nivel european 18
 9. 2.1 Evoluția funcției de administrator public (city manager) 18
 10. 2.2. Organizarea funcției de administrator public la nivel European 22
 11. Capitolul 3. Importanța și impactul functiei de administrator public. Exemple de bune practici 26
 12. 3.1. Analiză asupra funcției de administrator public în state europene 26
 13. 3.1.1Funcția de administrator public în Spania 26
 14. 3.1.2 Funcția de administrator public în Danemarca 28
 15. 3.1.3. Funcția de administrator public în Olanda 30
 16. 3.2. Analiza asupra funcției de administrator public în România 32
 17. 3.3 Concluzii privind bunele practici 35
 18. Concluzii 38
 19. Bibliografie 40
 20. Anexa 1. 42
 21. Anexa 2 47

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale funcției administratorului public, și este rezultatul dorinței mele de a înțelege cât mai bine și de a aprofunda cunoștiințele acumulate în ceea ce privește modul în care funcționează administrația publică și rolul jucat de administratorul public în cadrul acesteia.

Prezenta lucrare ilustrează atribuțiile și responsabilitățiile ce îi revin adminstratorului public. Obiectivul general al lucrării constă în realizarea unei analize teoretice asupra modului în care administrația publică locală a reușit să aducă în cadrul instituțiilor publice o funcție care are un rol central. Implmentarea acestui post în sistemul administrativ românesc are rolul de a aduce îmbunătățiri în societate prin creșterea gradului de comunicare a cetățenilor cu instituțiile statului și o mai bună relaționare între funcționarii publici.

Administratorul public are intenția de a schimba și dezvolta modul în care resursa umană, reprezentată de funcționarii publici, contribuie la creșterea calitativă a serviciilor publice. În țara noastră, confruntată în prezent cu dificultăți privind noile schimbări administrative, nivelul de profesionalism și disciplina angajațiilor trebuiesc bine manageriate. O administrație publică care tinde spre modernizare și eficientizare trebuie să aibă un cadru legislativ bine reglementat. În România, procesul descentralizării, în cadrul căruia au fost delegate atribuții către administrația publică locală la nivel de județ, oraș și comună, a reprezentat un aspect important în cadrul reformei administrative prin care a luat naștere administratorul public.

Unul dintre obiectivele funcționale ale lucrării mele a fost tocmai acela de a arăta exemple de bună practică atât în România, cât și în alte state membre ale Uniunii Europene (Spania, Danemarca, Olanda), privind satisfacerea interesului public, cât și implementarea unor planuri și soluții care să îmbine cunoștiințe de natură științifică, tehnică, administrative, cu scopul eficientizării administrației publice.

Conținutul lucrării prezintă cum anume a luat naștere crearea acestei funcții în administrația publică din România, toate drepturile și obligațiile ce îi revin administratorului public. Structura lucrării cuprinde trei capitole, al căror conținut dorește să aducă în prim-plan evoluția respectivei funcții.

În acest sens, primul capitol reliefează conceptul de administrator public, prezintă procedura de recrutare și de angajare precum și eliberarea din funcție a acestuia în cadrul comunelor, orașelor, dar și al asociațiilor de dezvoltare intracomunitară.

În capitolul II este prezentată evolutia și modul de fucționare al acestei funcții la nivel european, cum anume a apărut și cum administratorii publici(city managerii) relaționează în vederea schimbului de informații.

Capitolul III reprezintă exemple de bune practici și este cuprinsă în cadrul acestuia și o analiză a adminstratorului public în România, prezentându-se informații cu privire la modul în care unele primării au avut beneficii de pe urma implementării acestui post în cadrul organigramei primăriei.

Capitolul I. Funcția de administrator public

1.1 Resursa umană din administrația publică

Conceptul de administrație publică se referă la instituțiile de stat care desfășoară servicii publice, în folosul cetățenilor. Administrația publică este o structură organizațională care, conform Constituției, are ca principale sarcini executarea legii și prestarea serviciilor publice prevăzute de lege. Administrația este cea care exercită puterea publică , respectând Constituția și stabilește cadrul juridic caracteristic fiecărei autorități a administrației publice.

Administrația publică se poate clasifica după următoarele tipuri de activități: activități pentru deținerea puterii de stat și activități care nu implică realizarea acesteia. Așadar prin administrație publică se pot numi categorii de organe de stat ce realizează administrația publică ca și activitate statală.

Scopul administrației publice urmărește sa satisfacă necesitățile economice, culturale, dar mai ales cele sociale, să contribuie la dezvoltarea societății prin așigurarea unui climat internațional de pace și securitate generală.

Administrația publică a unui stat este instrumentul indispensabil prin care se ating obiectivele acestuia, pentru satisfacerea cetățenilor. Aparatul administrativ construiește obiectivele propuse de palierul politic, în scopul satisfacerii interesului cetățenilor. Are o sferă de cuprindere foarte mare, unde administrația publică își organizează și exercită activitatea asupra unei colectivități umane pe care o reprezintă și conduce.

Bibliografie

Deaconu Ștefan, Muraru Ioan, Tanăsescu Elena Simina, Barbu Liviu Gabriel, Deaconu Ștefan, 2015, Codex constituțional: constituțiile statelor membre ale Uniunii Europene, București: Monitorul Oficial R.A.

Dincă Dragos Valentin, 2012, Sistemul administrativ românesc-inspirație franceză și adaptare autohtonă, 2012, ed.Economica, Bucuresti

Draganu T., 1965, Formele de activitate a organelor statului, Ed Științifică, București

Oprican Mariana, Brezoianu Dumitru, 2008, Administrația publică în România, Ed. Ch. Beck, București

Constituția României actualizată și republicătă în Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, articolul 116, capitolul V, sectiunea I

Hotărare privind aprobarea criteriilor de selecție și eliberare din funcție a candidațiilor pentru funcția de administrator public la nivel de comuna/oraș/municipiu

Hotărare privind eliberarea din funcție a candidaților pentru funcția de administrator public din cadrul primăriei municipiului București, conform Legii 215/2001

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, art I, nr.204 din 23 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare

Legea 286/2006 publicătă în Monitorul Oficial nr. 621din 18 iulie 2006. Capitolul VI, Administratorul Public

Legea 61/2003, privind conflictele de interese ale funcționariilor publici, articolul 79

Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a persoanelor plătite din fondurile publice, Capitolul II, Anexa I

Ghidul administratorului public, MIRA-UCRAP, 2007

Manualul administratorului public, Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice Studiul cu privire la implementarea funcției de administrator public pe plan local, Ministerul Administrației și Internelor în colaborare cu Uniunea Europeană prin Fondul Social European și Programul Operational ,,Dezvoltarea capacității administrative”, 2010

Ramió, C. , 1999, “Desenvolupament organitzatiu de l’ajuntament gerencial” în Diputació de Barcelona: L’ajuntament gerencial: reflexions i propostes per gerencialitzar. Barcelona: Diputació de Barcelona

Dan Balica, 2008, Administrația publică în sistemul administrativ românesc, Revista transilvăneană de științe administrative 2

Daniel Pop, Cristina Stanus, Ana-Maria Suciu, 2007, Asociația de dezvoltare intercomunitară. Efecte probabile și soluții posibile

Longo, F., 2008, ”Quality of governance: Impartiality is not enough”, în Governance - An Internațional Journal of Policy, Administration and Institution, 21(2)

Lazar Ioan, Administrația publică, managementul public și sursele europene de finanțare în contextul noilor provocări impuse de conjunctura actuală a economiei mondiale, Revistă: Pandectele Române 5 din 2009

Melinda Szasz, Sisteme administrative comparate, Petroșani, 2008, Notițe de curs

Toonen, Th.A.J., 1987, The Netherlands: A Decentralised Unitary State în a Welfare Society, în West European Politics

Uța Lucia, Administrator public. Încetarea contractului de management motivată de desființarea postului. Incidența dispozițiilor Codului muncii, Revista Română 4 de Jurisprudență din 2017

Departamentul city managerului în orașul Grandville, https://www.cityofgrandville.com/departments/city-manager

Prezentare city manager în orașul Havelock, https://www.havelocknc.us/departments/city-manager/ (accesat la data de 11.05.2018, ora 12.25)

Prezentare UDITE, https://khub.net/udite-about-us (accesat la data de 28.05.2018, ora 08:27)

Asociația adminstratorilor publici din România, http://www.aapro.ro/consiliu-director.php (accesat la data de 19-04-2018, ora 16:42)

Preview document

Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 1
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 2
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 3
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 4
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 5
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 6
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 7
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 8
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 9
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 10
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 11
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 12
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 13
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 14
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 15
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 16
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 17
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 18
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 19
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 20
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 21
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 22
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 23
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 24
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 25
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 26
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 27
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 28
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 29
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 30
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 31
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 32
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 33
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 34
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 35
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 36
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 37
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 38
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 39
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 40
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 41
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 42
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 43
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 44
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 45
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 46
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 47
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 48
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 49
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 50
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 51
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 52
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 53
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 54
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 55
Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Administratorul public - agent al schimbarii, exemple de bune practici.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul calității în cadrul Primăriei Galați

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Leadership și Culturi Organizaționale

INTRODUCERE Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Banca Mondială și Proiectul Economiei Bazată pe Cunoaștere

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze structura Economiei bazată pe cunoştere şi rolul Băncii Modiale în dezvoltarea unei societăţi...

Ai nevoie de altceva?