Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar

Licență
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 20360
Mărime: 161.51KB (arhivat)
Publicat de: Ovi O.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. REZUMAT 4
 2. CAPITOLUL I. INTRODUCERE 5
 3. CAPITOLUL II. ROLUL SEMNELOR DE ORTOGRAFIE ŞI DE PUNCTUAŢIE 8
 4. 2.1. Apostroful 8
 5. 2.2. Cratima 9
 6. 2.3. Două puncte 9
 7. 2.4. Linia de dialog 10
 8. 2.5. Linia de pauză 10
 9. 2.6. Parantezele 10
 10. 2.6.1. Parantezele rotunde 10
 11. 2.6.2. Parantezele drepte 11
 12. 2.7. Punctul 11
 13. 2.8. Punct şi virgulă 11
 14. 2.9. Punctele de suspensie 12
 15. 2.10. Ghilimelele 13
 16. 2.11. Semnul exclamării 13
 17. 2.12. Semnul întrebării 14
 18. CAPITOLUL III. PARTICULARITĂŢI ALE LIMBAJULUI ŞI CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 16
 19. 3.1. Particularităţi ale gândirii şi limbajului şcolarului în învăţământul primar 16
 20. 3.2. Specificul creativităţii şcolarului din învăţământul primar 20
 21. 3.3. Factorii care blochează creativitatea şi activismul elevilor în şcoală 21
 22. 3.3.1. Blocajele culturale 21
 23. 3.3.2. Blocajele metodologice 22
 24. 3.3.3. Blocajele de tip emoţional 22
 25. 3.4. Profilul elevului activ şi creativ 23
 26. CAPITOLUL IV. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE - CARACTERISTICI, METODE, PRACTICI EFICIENTE 25
 27. 4.1. Învăţarea interactiv – creativă 25
 28. 4.2. Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare şi cooperare 26
 29. 4.3. Metode şi tehnici interactive de grup 30
 30. 4.3.1. Metoda asaltului de idei (Brainstormingul) 31
 31. 4.3.2. Sinectica 31
 32. 4.3.3. Metoda Pălăriilor Gânditoare 32
 33. 4.3.4. Metoda 6-3-5. 32
 34. 4.3.5. Explozia stelară 32
 35. 4.3.6. Metoda Frisco. 33
 36. 4.3.7. Studiul de caz 33
 37. 4.3.8. Cubul. 34
 38. 4.3.9. Tehnica ciorchinelui 34
 39. 4.3.10. Cvintetul 34
 40. 4.3.11. Metoda cadranelor 35
 41. 4.4. Integrarea metodelor interactive în orele de limba şi literatura română 35
 42. CAPITOLUL V. CERCETAREA PEDAGOGICĂ 39
 43. 5.1. Obiectivele şi ipoteza cercetării 39
 44. 5.2. Metodologia cercetării 40
 45. 5.3. Instrumentele cercetării 42
 46. 5.4. Prezentarea eşantioanelor de subiecţi 42
 47. 5.5. Prezentarea eşantionului de conţinut 43
 48. 5.6. Descrierea experimentului propriu-zis 44
 49. 5.6.1. Etapa constatativă 44
 50. 5.6.2. Etapa cercetării formative 47
 51. 5.6.3. Etapa de control 48
 52. 5.7. Sugestii metodice 49
 53. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 53
 54. ANEXA NR. 1 55
 55. ANEXA NR. 2 56
 56. ANEXA NR. 3 57
 57. ANEXA NR. 4 58
 58. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

REZUMAT

Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în învăţământul primar”.

Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, teoretică, fundamentează cea de-a doua parte, de cercetare pedagogică.

Partea teoretică este reprezentată de trei capitole, în care am tratat rolul semnelor de ortografie şi punctuaţie, particularităţile limbajului şi ale creativităţii şcolarului în învăţământul primar şi strategiile didactice interactive de predare şi învăţare, caracteristici, metode şi practici eficiente de predare şi învăţare.

În partea de cercetare pedagogică am propus un demers investigativ-experimental, derulat pe durata unui an şcolar, respectiv, pe durata clasei a IV-a.

Demersul vizează investigarea în vederea determinării nivelului de dezvoltare a creativităţii şi limbajului elevilor şi experimentarea unor metode şi tehnici interactive de predare, prin care să se stimuleze creativitatea elevilor.

Ipoteza de lucru urmărită de-a lungul cercetării propuse a fost: „Utilizând sistematic strategiile didactice interactive, vom înregistra un salt calitativ la nivelul creativităţii şi limbajului elevilor”.

În cercetarea propusă am stabilit o probă scrisă (test) pentru etapa constatativă, în vederea măsurării, aprecierii nivelului de dezvoltare al creativităţii elevilor, a nivelului limbajului, a capacităţii de comunicare scrisă a elevilor, a capacităţii de a explora un text, de a aplica normele ortografice şi de punctuaţie în scriere.

În etapa constatativă şi în etapa postexperimentală, pentru a evidenţia schimbările produse în urma etapei formative am folosit un chestionar ce cuprinde douăsprezece întrebări închise, dihotomice.

În etapa formativă se vor folosi mai multe metode interactive bazate pe munca în grupuri mici diferite, fişe de lucru, diferite seturi de exerciţii, teme de lucru pentru acasă.

Pentru etapa de control am conceput o probă scrisă (test), la am ţinut cont de faptul că experimentul propus se desfăşoară pe durata clasei a IV-a, a unui an şcolar, urmărind să vedem dacă s-a realizat un progres la nivelul achiziţiilor elevilor.

În finalul lucrării am prezentat sugestii metodice şi am formulat concluziile.

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Şcolaritatea este apreciată ca vârsta ce cuprinde o importantă experienţă educaţională din viaţa unei persoane. Pe parcursul ei se înregistrează ritmuri pregnante în dezvoltarea individualităţii umane şi unele din cele mai semnificative achiziţii cu ecouri evidente pentru etapele ulterioare ale dezvoltării sale.

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.

Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea metodelor, particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie să acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice.

Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active.

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă. Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinuta de foarte multe elemente de emulaţie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă . Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determina identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări.

Bibliografie

1. Beldescu, G., Ortografia în şcoalǎ, Editura Didactica şi Pedagogică, Bucureşti, 1973;

2. Bocoş, M., Teoria şi practica cercetării pedagogice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2005;

3. Bocoş, M., Instruire interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002;

4. Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006;

5. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi contemporane. Structuri, stiluri şi strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;

6. Cojocariu, V. M., Educaţie pentru schimbare şi creativitate, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;

7. Danciu, E. L., Strategii de învăţare prin colaborare, Timişoara., 2004;

8. Drincu, S., Semne ortografice şi de punctuaţie în limba română, Editura Ştiinţifică Enciclopedică, Bucureşti, 1983;

9. Foulquie, P., Dictionnaire de la langue pedagogique, P.U.F., Paris, 1971;

10. Ionescu, M., Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000;

11. Matei, N.C., Educarea capacităţilor creatoare în procesul de învăţământ, clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;

12. Neacşu, I., Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura Militară, Bucureşti, 1990;

13. Oprea, C. L., Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003;

14. Oprea, C. L., Strategii didactice interactive, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;

15. Pânişoară, I. O., Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2003;

16. Petean, A., Ocolul lumii în 50 de jocuri creative, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1996;

17. Rocco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2001;

18. Roşca, Al., Creativitatea generală şi specifică, Editura Academiei, Bucureşti, 1981;

19. Torrance, E. P., Guiding Creative Talent, N.J., Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1962

20. Sălăvăstru, D., Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi; 2005

21. Sternberg, R. J., Manual de creativitate, Editura Polirom, Iaşi, 2005;

22. Stoica, A., Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983;

23. Verza, E., Psihologia vârstelor, Ciclurile vieţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;

24. Zamfirescu, I., Contemporanul, nr. 2, 1978

Preview document

Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 1
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 2
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 3
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 4
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 5
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 6
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 7
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 8
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 9
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 10
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 11
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 12
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 13
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 14
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 15
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 16
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 17
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 18
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 19
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 20
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 21
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 22
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 23
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 24
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 25
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 26
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 27
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 28
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 29
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 30
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 31
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 32
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 33
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 34
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 35
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 36
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 37
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 38
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 39
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 40
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 41
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 42
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 43
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 44
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 45
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 46
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 47
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 48
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 49
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 50
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 51
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 52
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 53
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 54
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 55
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 56
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 57
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 58
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 59
Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie și punctuație în învățământul primar - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Utilizarea metodelor activ participative in contextul predarii semnelor de ortografie si punctuatie in invatamantul primar.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea metodelor interactive în vederea optimizării predării - învățării științelor naturii în ciclul primar

1.INTRODUCERE Daca te poarta gandul peste un an, seamănă un ogor. Dacă te poartă peste zece ani, sădește un pom. Dacă te poartă gândul peste...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează...

Formarea Competențelor Creative la Elevii Mici prin Aplicarea Strategiilor Didactice

PREAMBUL Schimbările sociale din Republica Moldova şi în alte ţări sud-est europene au generat noi atitudini în procesul de educaţie şi instruire...

Strategii de stimulare a creativității școlarilor mici

ARGUMENT Fenomen multidimensional, creativitatea apare ca o activitate complexă care se finalizează într-un produs. Ea se manifestă în...

Învățământul Primar

CAP. I. Introducere 1.1. Învăţământul primar în contextul actual „Formarea şi dezvoltarea profilului moral cu dimensiune axiologică a...

Rolul Metodelor Didactice de predare-învățare în Însușirea Cunoștințelor Matematice la Vârsta Școlară Mică

1. Rolul metodelor de predare-învăţare în însuşirea cunoştinţelor matematice la vârsta şcolară mică 1.1. Metodele didactice Metoda didactică se...

Ai nevoie de altceva?