Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 19957
Mărime: 106.42KB (arhivat)
Publicat de: Emanuel-Luca Varga
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Onofrei

Cuprins

 1. Capitolul I. Evoluția administrației în plan organizațional și instituțional 2
 2. 1.1. Administrația ca structură sau mod de organizare 2
 3. 1.2. Administrația publică abordată in accepțiunea de instituție 6
 4. 1.3. Utilitatea metodelor de organizare a activității administrative în contextul realizării sarcinilor instituționale 9
 5. Capitolul II. Tipologia metodelor de organizare a activității administrative 17
 6. 2.1. Considerații generale 17
 7. 2.2. Metoda ședinței 22
 8. 2.3. Metoda colectării datelor 26
 9. 2.4. Metoda repartizării lucrărilor și funcționarilor în instituțiile publice 30
 10. 2.5. Metoda utilizării de formulare tipizate 33
 11. Capitolul III. Aplicabilitatea metodelor de organizare a activității administrative la Primaria Nereju. Studiu de caz 35
 12. 3.1. Misiunea Primăriei Nereju în condițiile descentralizării administrative 35
 13. 3.2. Circuitul organizatoric în cadrul proiectelor implementate de Primăria Nereju 38
 14. 3.3. Deficiențe constatate în plan organizatoric și soluții de remediere 40
 15. Concluzii si propuneri 44
 16. Bibliografie 49

Extras din licență

Capitolul I

Evoluția administrației în plan organizațional și instituțional

Ca fenomen social, organizarea administrației publice apare odata cu statul si poate fi considerată o concretizare a acestuia. În limbajul actual este evidențiată adesea ideea conform carei administrația publică reprezintă imaginea unei țări: „Istoria omenirii, de altfel, este istoria guvernării și administrării popoarelor.”

Sistemul administrației publice este organizat in orice stat astfel încât să reprezinte și să evidențieze activitatea prin care sunt duse la îndeplinire interesele generale ale statului sau ale unei colectivități distincte ale acestuia. Acest sistem cuprinde un ansamblu de structuri, mecanisme și instituții administrative, aflate intr-o continuă legătură și interacțiune, ansamblu menit să ducă la îndeplinire funcțiile și răspunderile respectivului sistem.

1.1 Administrația ca structură sau mod de organizare

Încă de la începuturile sale, administrația publică, prin serviciile și în calitatea sa de subsistem al sistemului social global, s-a aflat în sprijinul societătii și a cetățeanului, fapt ce a impus o organizare riguroasă a fiecărei componente ce alcătuiește acest sistem al administrației publice.

În managementul public, termenul de organizare este definit ca fiind un complex de procese prin care sunt delimitate componetele sistemului, sunt menționate sarcinile, precum si competențele ce urmeaza sa revină acestora. De mentionat sunt și conexiunile ce urneaza a fi realizate între aceste componente, atat în interiorul sistemului cât și în afara acestuia.

Avându-și fundamentul în limba franceză (organiser), termenul de organizare, în special organizarea administrației publice, presupune desfășurarea unei activități pe baze științifice, de stabilire a structurii și funcționării acesteia, cu scopul de a îndeplini în condiții cât optime sarcinile ce îi revin, aceste sarcini constând în deplina satisfacere a cerintelor de interes social.

Activitatea de organizare se regăsește sub diferite forme in funcție de nivelul la care aceasta se realizează, dar și in funcție de obiectul pe care această activitate îl presupune.

Analizând activitatea de organizare prin prisma nivelului la care aceasta se desfășoară putem evidenția patru forme specifice de organizare, și anume :

- Organizarea compartimentelor ;

- Organizarea instituției ca întreg ;

- Organizarea domeniului ;

- Organizarea sistemului administrației de stat ;

Din perspectiva obiectului organizării activității administrative pot fi menționate două categorii distincte ale formelor de organizare, după cum urmează :

- Organizarea structurii- presupune modalitatea prin care sunt dipuse si reprezentate elementele componente ale sistemului administrativ, altfel spus, modul in care se constituie administrația, ca și ansamblu de instituții.

- Organizarea activității- constă in stabilirea anumitor sarcini, competențe, dar și responsabilități ale componentelor sistemului, a unor relații dintre indivizi, compartimente sau organe, dintre administrație și persoanele din afara acesteia, in scopul de a realiza acțiuni raționale și eficiente pentru slujirea optima a societății.

Administrația publică este organizată astfel incât să poată crea condiții optime pentru îndeplinirea atribuțiilor și soluționarea sarcinilor ce revin instituțiilor, dar si funcționarilor ce alcatuiesc aparatul administrativ. Pentru a determina eficacitatea organizării este necesar să se aibă in vedere rezultatele acesteia, rezultate ce sunt evidențiate prin eficiența activității administrației publice. Gradul de complexitate al organizării este subordonat nivelului la care aceasta se realizează, depinzând in același timp de aria largă de atribuții și competențe ce îi revin in cadrul sistemului administrativ.

Noțiunea de organizare a fost sublinitată adeseori in literatura de specialitate, exprimandu-se ideea că administrația este o activitate de organizare a executării și de executare în concret a legilor si a celorlalte acte ale organelor statului.

Orice instituție publică deține o structură proprie cu un anumit număr de compartimente în interiorul cărora se desfășoară activități specifice. Respectiva structură diferă de la o instituție la alta, fiind determinată de obiectivele ce urmează a fi îndeplinite de fiecare componentă în parte. Prin structură este evidențiată forma internă, dar și relațiile care se stabilesc între componentele sistemului administrației publice in procesul de îndeplinire a obiectivelor propuse.

O structurare eficientă a administrației publice determină evitarea supradimensionării aparatului administrativ, situație care generează activități paralele, soluționări greoaie și cheltuieli bugetare suplimentare și inutile, dar și o subdimensionare a aparatului ce conduce la o supraaglomerare de sarcini și atribuții, același organ fiind nevoit să indeplinească un număr mare de activități, rezultatul fiind o rezolvare superficială a problemelor sau chiar imposibilitatea de rezolvare a unora dintre ele.

Bibliografie

1. Alexandru, Ioan, Tratat de Administrație Publică, Editura Universul Juridic, București, 2008.

2. Alexandru, Ioan, Administrație publică. Teorii, realități, perspective, ediția a IV-a revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, București, 2007.

3. Androniceanu, Armenia, Management public, Editura Economică, București, 1999.

4. Androniceanu, Armenia, Noutăți în managementul public, Editura Universitară, București, 2005.

5. Bălan, Emil, Instituții administrative, Edutura C.H.Beck, Bucuresti, 2008.

6. Bordean, Ioan, Management în Administrația Publică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2009.

7. Brezoianu, Dumitru, Știința Administrației, Editura Pro Universitaria, București, 2008.

8. Brezoianu, Dumitru, Oprican, Mariana, Administrația publică în România, Editura C.H.Beck, București, 2008.

9. Colesca, Sofia, Elena, Internet în administraţia publică, Editura Economică, Bucureşi, 2002.

10. Costea, Margareta, Introducere în Administraţia Publică, Editura Economică, Bucureşti, 2000.

11. Filip, Gheorghe, Onofrei, Mihaela, Administrație publică, Editura Fundației Gheorghe Zane, Iași, 1999.

12. Iordan, Nicola, Managementul serviciilor publice locale, Ediția a II-a revăzută, Editura C.H.Beck, București, 2010.

13. Iorgovan, Antonie, Drept Administrativ. Tratat elementar. Editura Hercules, Bucuresti, 1993.

14. Manda, Cezar, Manda, Corneliu, Dreptul colectivităților locale , Ediția aII-a revăzută și adăugită, Editura Lumina Lex, București, 2007

15. Manda, Corneliu, Manda, Cezar, Știința Administrației- Curs Universitar, Editura Universul Juridic, București, 2008.

16. Miulescu, Nicoleta, Știința Administrației, Editura Universul Juridic, București, 2010.

17. Munteanu, V.A, Management Public Local, Editura Tipogrfia Moldova, Iași, 2003.

18. Onofrei, Mihaela, Administrație Publică. Fundamente științifice și bune practici, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2007.

19. Pendiuc, Tudor, Administrație publică și management, Editura Independența Economică, Pitești, 2004.

20. Profiroiu, Alina, Știința Administrativă, Editura Economică, București, 2007.

21. Profiroiu, Marius, Reforma Administrației Publice în contextul integrării în UE, Editura Institutul european, București, 2006.

22. Vedinaș, Verginia, Drept Administrativ, ediția a V-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2009.

23. Zamfir Cătălin, Vlăsceanu, Lazăr și colaboratori, Dicționar de sociologie, Editura Babei, București, 1998.

24. Legea Nr.215/2001 privind organizarea și funcționarea administrației publice.

25. Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, decembrie 2011.

26. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 publicată în M. Of. din 09.04.1996, modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002 din data de 6 iunie 2002.

27. Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 , Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 25/05/2006.

28. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata prin OUG nr. 37/2009 .

29. O.G. nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor pentru Cadastru si Agricultură.

Preview document

Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 1
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 2
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 3
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 4
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 5
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 6
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 7
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 8
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 9
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 10
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 11
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 12
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 13
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 14
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 15
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 16
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 17
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 18
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 19
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 20
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 21
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 22
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 23
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 24
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 25
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 26
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 27
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 28
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 29
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 30
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 31
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 32
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 33
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 34
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 35
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 36
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 37
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 38
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 39
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 40
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 41
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 42
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 43
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 44
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 45
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 46
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 47
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 48
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 49
Metode de organizare a activității administrative și eficiența lor - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Metode de Organizare a Activitatii Administrative si Eficienta lor.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și...

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității Primăriei Comunei Saboani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei comunei Săbăoani. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Acte de Stare Civilă

I. Scurt istoric În principiu, orice solicitare de informaţii privind o persoană fizică sau o persoană juridică ce emană din partea unei...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Administrația Publică

SECŢIUNEA I INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA ADMINISTRAŢIEI 1. SPECIFICUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.1. Conceptul de serviciu public Noţiunea de serviciu...

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Teoria Administrației Publice

Introducere Cursul de Teoria administraţiei publice constituie o disciplină de bază pentru domeniul ştiinţelor sociale, esenţial pentru...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea deciziilor economice în managementul aprovizionării

Cap I: Managementul 1.1. Întreprinderea Managementul reprezintă ştiinţa de a conduce munca altora. Ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent ca...

Perfecționarea utilizării programelor specializate în contabilitatea firmei pe exemplul SC Rapsodia Conf SA

Introducere La ora actuală, întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil sunt subiecte dezbătute aprins în literatura de...

Practică de Specialitate în Administrația Publică

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei * PRIMĂRIA COMUNEI VULCANA-BĂI * Personalitate...

Instruirea și Perfecționarea Personalului din Administrația Publică Centrală

INTRODUCERE Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat...

Standarde Iso

Capitolul I 1. Scurt istoric Managementul Mediului . Practicile Europene in Managementul Mediului au devenit in ultimii 15 ani – instrumente de...

Strategii didactice - Stiluride predare-invatare

Ce este o strategie didactică? Care sunt stilurile de predare/ învățare? Strategia didactică este parte componentă a tehnologiei didactice și se...

Trezoreria Întreprinderii

Conceptul de sistem este deosebit de vast, general şi cuprinzător. În lucrarea sa, “Unitatea lumii şi integrarea ştiinţelor sau integronica”, A....

Metode și Tehnici de Management

Administratia Publica a Judetului Arges A. Introducere Reforma administraţiei publice româneşti este una dintre principalele provocări cu care se...

Ai nevoie de altceva?