Culegere de jocuri didactice

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5874
Mărime: 479.25KB (arhivat)
Publicat de: Florentina Catana
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Manolescu
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1 Rolul și importanța jocului la vârstele mici 5
 3. 1.1 Particularități ale dezvoltării psiho-fizice ale școlarului mic 5
 4. CAPITOLUL 2. Definirea conceptelor “joc”, “joc didactic”, alte tipuri de de jocuri etc. 8
 5. 2.1 Conceptul de joc, joc didactic 8
 6. 2.2 Structura jocului 9
 7. 2.3. Teorii despre joc 12
 8. 2.4. Clasificarea jocurilor 13
 9. 2.5 Situații statistice 16
 10. Bibliografie 17

Extras din proiect

INTRODUCERE

În ultimii ani, din motive obiective, s-a simțit nevoia unei schimbări fundamentale în sistemul de învățământ din ROMÂNIA.Programele, planurile de învățământ și orarele excesiv de încărcate au dus la o depășire a normelor de igienă mentală, la o scădere a performanțelor școlare, la o mediocrizare a învățământului.

După 1990, în învățământul românesc s-a trecut, cu pași mici, la o schimbare, la o îmbunătățire a ofertei de învățare (introducerea manualelor alternative).

În cadrul procesului de reformă a învățământului, început în anul școlar 1998-1999, a fost elaborat ”NOUL CURRICULUM NAȚI0NAL”, proiectat în așa fel încât să răspundă în mod adecvat la provocările noi pe care următorul secol le rezervă tinerilor aflați acum pe băncile școlii.

Implementarea noului “CURRICULUM NAȚIONAL” este însoțită de o serie de concepte noi: obiective cadru, obiective de referință,activități de învățare, standarde de performanță.Aplicarea consecventă a acestor concepte va imprima sistemului o serie de dimensiuni ale noutății, care se vor manifesta prin:

-plasarea învățării - ca proces - în centrul demersurilor școlii (important este nu ceea ce învățătorul a predat ci, ceea ce elevul a învățat);

- flexibilitatea ofertei de învățare venită dinspre școala (nu un învățământ unic, uniform pentru toți elevii, ci un învățământ pentru fiecare deci pentru elevul concret);

- adaptarea conținuturilor învățării la realitatea cotidiană, la preocupările, interesele, aptitudinile elevului;

- introducerea unor noi modalități de selectare și de organizare a obiectivelor si a conținuturilor, conform principiului ”nu mult ci bine”;

- posibilitatea realizării unor parcursuri școlare individualizate, orientate spre inovații și împlinire personală;

- responsabilizarea tuturor agenților educaționali în vederea proiectării, monitorizării și evaluării “CURRICULUM-ului“.

Concepția după care au fost construite programele pentru ciclul primar care își propun formarea pentru toți elevii a competențelor de bază vizează o serie de schimbări:

-în abordarea conținuturilor (trecerea de la o învățare teoretică la o varietate de contexte problematice);

-în ceea ce se așteaptă de la elevi (trecerea de la aplicarea unor reguli la folosirea de strategii de rezolvare a problemelor);

-în învățare (se trece de la o memorizare si repetare la explorare-investigare);

-în predare (învățătorul devine un organizator al unor activități de învățare, și nu un simplu transmițător de informații);

-în evaluare (notele sunt înlocuite cu calificative acordate pe baza unor descriptori de performanță, evaluarea devenind un mijloc de autoapreciere și stimulare a elevilor).

Devin deci mai importante activitatea de rezolvare de probleme prin tatonări, încercări, implicarea activă a elevului și argumentarea deciziilor luate.

De exemplu, unul dintre cele patru obiective cadru ale programei de matematică la ciclul primar este cel care vizează “dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul si aplicarea matematicii în contexte variate“.

Pentru realizarea acestui obiectiv învățătorul organizează în cadrul orelor de matematică o serie de activități de învățare cum ar fi:

-jocuri didactice individuale sau pe grupe;

-exerciții de găsire a mai multor soluții la unele probleme matematice;

-transformarea unor probleme practice în probleme matematice.

De asemenea, unul dintre obiectivele de referință ale programei de limba și literatura română este “să manifeste curiozitate pentru mesajul ascultat“ și se realizează prin jocuri de rol de tipul “emițător-receptor“ care vizează formarea comportamentului de ascultător.

Aceste activități, specifice învățământului primar, vizează disponibilitatea, plăcerea, curiozitatea, inițiativa, interesul elevului pentru diferite situații și contexte problematice, precum și manifestarea unui comportament adecvat față de individ, grup sau colectivul din care face parte.

Jocul didactic este una dintre principalele metode activ-participative pe care se pune accent în noua programă. Aceste metode au capacitatea de stimulare a participării active și depline, fizice si psihice individuale și colective a elevilor, în procesul învățării, de a lega elevul de ceea ce face, până la identificarea lui cu sarcina de învățare.

Jocul, ca și celelalte metode activ-participative, este capabil să mobilizeze energiile elevului, să-l determine să-și pună în joc atenția, interesul, curiozitatea, imaginația, memoria, puterea de anticipare, întelegerea, să caute, să cerceteze, să găsească singur soluții,să-l atragă în discuții colective în care să se facă schimburi spontane de informații, idei, păreri, impresii.

Deși fiecare metodă oferă numeroase posibilități de angajare a celor ce învață, totuși, gradul de activizare și participare variază de la o metodă la alta și depinde de felul cum este înțeleasă și utilizată fiecare metodă. O îndrumare constantă ce impune de-a gata cunoștințele noi, fără să lase elevilor timp și loc de gândire, să formuleze întrebări, să aprecieze, nu va face decât să împiedice afirmarea spontaneității, a gândirii și imaginației, a creativității. În schimb, o dirijare care provoacă elevul să caute are alte urmări.

Jocul didactic, ca una dintre cele mai specifice activități ale copilului, este tot mai intens valorificat din punct de vedere pedagogic în intenția de a imprima programului școlar un caracter mai accesibil, mai viu și mai atrăgător.

Ținând cont de importanța precum și ponderea metodelor activ-participative în această viziune a învățământului românesc, am fost preocupată aspect important, și anume de a folosi jocul didactic în orice moment al lecției, mai ales în acest an școlar, când copiii au venit din grădiniță, unde jocul era activitatea preponderentă.

Așa cum voi demonstra în prezenta lucrare, consider că jocul didactic îi va ajuta pe toți elevii să înțeleagă și să-și însușească mai ușor cunoștințele și sunt convinsă că la sfârșitul anului școlar, toți elevii sau aproape toți se vor încadra în calificativele “BINE” și “FOARTE BINE”.

Bibliografie

1. Beiun Augusta Folosirea jocurilor didactice la limba română, în: Revista de pedagogie, 1971, mai, p.112-116.

Valoarea formativă a activităților în completare la clasa I, în Revista de pedagogie nr. 1-1977

2. Badea C. Exerciții și probleme pentru clasele I-IV, Editura Papirus, Râmnicu-Vâlcea, 1992

3. Boga Ileana Un mijloc valoros de instruire și educare a elevilor, în Revista de pedagogie, 1971, mai, p.107-111

4. Bogdan T. Psihologia copilului și psihologia pedagogică, E.D.P., București, 1973

1. Bădica Tatiana

Marinescu Eugenia

Varvari Elena Jocuri didactice pentru cunoaștere mediului înconjurător și dezvoltarea vorbirii, E.D.P. București, 1974

6. Barbu M Jocul - factor de integrare a copilului în activitatea de tip școlar, în Integrarea copilului în activitatea școlară, Revista de pedagogie, 1978, p.41-45

7.Claparede E. Psihologia copilului și psihologia experimentală, E.D.P., București, 1975

1. Crețu Elvira și

colectivul Îndrumător metodic: Dezvoltarea vorbirii la cls.I, a-II-a și a-III-a și activități recreative la clasa I, E.D.P., București, 1981

9. Chateau Jean Rolul pedagogic al jocului, în Copilul și jocul, E.D.P., București, 1967, p.191-217

10. Dancsuly A Pedagogie, E.D.P., București 1979

11. * * * Dicționar de pedagogie, E.D.P., București, 1979

12.Druțu I. și

colaboratorii Psihologie, E.D.P., București, 1976

13. Dumitru V. Matematica distractivă, Editura All, 1999

14. Frâncu Angela Jocuri didactice și exerciții recreative, Culegere pentru clasele I-IV, E.D.P., București, 1972

15. Georgescu E. Jocul didactic și bucuria de a învăța, în Învățământul primar, vol. 1, Revista de pedagogie, 1991

16. Iftimie Gheorghe Jocuri logice pentru preșcolari și școlarii mici, E.D.P., București, 1976

17. Jinga I. Inspecția școlară, E.D.P., București, 1984

18. Jurcău Emilia

Jurcău Nicolae Cum vorbesc copiii noștri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1989

19. Molan Vasile

Peneș Marcela Metodica desfășurării orelor de compunere-expunere la ciclul primar, E.D.P., București, 1982

20. Mureșan V. Jocul didactic-mijloc eficient de formare a deprinderii aritmetice, în Revista de pedagogie, nr. 11-1989

21. Neacșu I.

coordonator Metodica predării matematicii la clasele I-IV, manual pentru liceele pedagogice, E:D:P:, București, 1988

22. Neveanu P. Creativitate și învățare, în Revista de pedagogie, nr. 1-1980

23. Nicola E. Activități de muncă independentă și jocuri didactice folosite în cadrul predării operațiilor cu numere, în Revista de pedagogie, nr. 10-1979

24. Nicola I.

Farcaș D. Teoria educației și noțiuni de cercetare pedagogică, manual pentru cls. XI, școli normale, E.D.P., București, 1993

24. Nicolae O. Sinteze pe teme de didactică modernă, E.D.P. București, 1986

25. Peneș M. Clasa I și jocurile didactice, în Revista de pedagogie, mai, 1971

26. Popovici C Culegere de jocuri didactice pentru cls.I-IV, E.D.P., București, 1971

27. Salade D. Metodologia activității didactice, Pedagogia Cluj-Napoca, 1975

28. Schiopu U. Psihologia copilului, E.D.P., 1966

29.Tucicov,Bogdan A. Jocul didactic și afecțiunea socială-stări dominante în dezvoltarea copilului. Modernizarea învățământului, în Revista de pedagogie, București, 1981

30. Voinescu E. Învățarea prin jocuri didactice, în Revista de pedagogie, nr. 12-1986

- **** Pedagogia secoluluio XX, Metode de învățămân, E.D.P., București, 1980

- **** Curriculum Național. Programe școlare pentru învățământul primar,București, 1998

Preview document

Culegere de jocuri didactice - Pagina 1
Culegere de jocuri didactice - Pagina 2
Culegere de jocuri didactice - Pagina 3
Culegere de jocuri didactice - Pagina 4
Culegere de jocuri didactice - Pagina 5
Culegere de jocuri didactice - Pagina 6
Culegere de jocuri didactice - Pagina 7
Culegere de jocuri didactice - Pagina 8
Culegere de jocuri didactice - Pagina 9
Culegere de jocuri didactice - Pagina 10
Culegere de jocuri didactice - Pagina 11
Culegere de jocuri didactice - Pagina 12
Culegere de jocuri didactice - Pagina 13
Culegere de jocuri didactice - Pagina 14
Culegere de jocuri didactice - Pagina 15
Culegere de jocuri didactice - Pagina 16
Culegere de jocuri didactice - Pagina 17
Culegere de jocuri didactice - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Culegere de jocuri didactice.doc

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea Competențelor de Comunicare a Școlarilor Mici prin Intermediul Lecturii

Introducere ,,Cultura unui om se formează, în primul rând, prin lectură. De aceea, din frageda copilărie, e bine să iubim cartea, să o citim,...

Relația joc-invățare la vârsta preșcolară

I. INTRODUCERE Cereintele mereu crescande ale societatii contemporane impun invatamantului actual sarcini importante care sa determine cresterea...

Stimularea dezvoltării psihomotricității prin joc

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. Psihomotricitatea Viaţa psihică a individului se exprimă ca o unitate a fenomenelor subiective cu manifestările de...

Atenția

CAPITOLUL I INTRODUCERE În ultimele două decenii , cercetările asupra atenţiei au cunoscut o dezvoltare cu totul ieşită din comun. Mărturie stau...

Jocul didactic matematic în învățământul preșcolar

INTRODUCERE „...jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții...este singura atmosferă în care ființa sa psihologică poate să...

Îmbogățirea și Actizarea Vocabularului prin Activitățile de Tip Școlar

INTRODUCERE Motivatia alegerii temei În învatamântul românesc de toate gradele, dar în special în învatamântul prescolar studiul lexical merita o...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Metodologia Organizarii și Desfasurarii Jocului Didactic Matematic în Ciclul Primar

ARGUMENT În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia de cultură - o condiţie a...

Ai nevoie de altceva?