Reforma administrație publice

Referat
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6281
Mărime: 51.60KB (arhivat)
Publicat de: Adrian Chivu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

INTRODUCERE

Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea şi reforma administraţiei publice centrale reprezintă elementul-cheie ce ţine de democratizarea ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare europeană.

Prin urmare, realizarea reformei în cauză este o prioritate majoră pentru Guvernul Republicii Moldova, prin care administraţia publică centrală din ţară ar corespunde standardelor europene, ar contribui la satisfacerea necesităţilor societăţii, inclusiv la ridicarea nivelului de trai al cetăţenilor, caracterizîndu-se prin transparenţă, predictibilitate, responsabilitate şi eficienţă. Rigorile timpului impun efectuarea unei reforme profunde, bazate pe analiza minuţioasă a situaţiei curente, a cărei reuşită depinde nu numai de voinţa politică a Guvernului, dar necesită un efort multidimensional al întregii societăţi.

La moment, Republica Moldova asigură realizarea reformei în domeniul administrației publice prin intermediul strategiei pentru implementare a reformei administraţiei publice care are drept scop identificarea măsurilor pentru asigurarea modernizării administraţiei publice centrale în baza reorganizării ministerelor, altor autorităţi administrative publice centrale (în continuare - AAPC), inclusiv organe şi instituţii administrative autonome, optimizării procesului decizional, îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi al finanţelor publice. Unele obiective ale acestei reforme ar rezuma la următoarele:

1. Reorganizarea administraţiei publice centrale care are drept scop: a) redefinirea funcţiilor şi structurii administraţiei publice centrale, abordîndu-le sistemic în baza criteriilor complementarităţii reciproce şi eficienţei organizatorice; b) racordarea structurii actuale a AAPC la obiectivele principalelor documente strategice ale statului.

2. Optimizarea procesului decizional, care la rândul său prevede:

a) crearea pentru AAPC a unor condiţii egale de elaborare a politicilor sectoriale şi de exercitare eficace a atribuţiilor;

b) asigurarea sincronizării activităţii AAPC în formularea politicilor sectoriale, examinarea minuţioasă a impactului deciziilor şi simplificarea procedurii de aprobare a acestora;

c) consolidarea şi extinderea cadrului participativ al societăţii în procesul decizional.

3. Perfecţionarea managementului resurselor umane care va:

a) conduce la asigurarea AAPC cu personal profesionist, bine motivat, responsabil şi cu funcţii stabile;

b) oferi posibilităţi de dezvoltare profesională tuturor funcţionarilor publici, va asigura selectarea şi promovarea personalului în bază de merit.

4. Perfecţionarea managementului finanţelor publice care are drept scop crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar.

CAPITOLUL I. CADRUL CONCEPTUAL AL POLITICII REFORMEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

1.1. Situaţia actuală în administraţia publică centrală

În perioada anilor de independenţă s-au întreprins o serie de acţiuni concrete de reorganizare a mecanismelor administrative la nivel central, care au avut drept obiective optimizarea numărului de funcţionari publici, ameliorarea procesului de selectare a personalului etc., însă marea majoritate a acestora au urmărit minimizarea cheltuielilor bugetare, iar motivaţia principală consta în barierile existente la achitarea salariilor şi pensiilor funcţionarilor publici. Cercetările efectuate în ultimul timp au scos în evidenţă următoarele aspecte:

- Din punct de vedere funcţional şi instituţional administraţia publică centrală nu s-a adaptat suficient la rigorile impuse de economia de piaţă; abordările strategice în administraţia publică centrală s-au redus, în special, la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu.

- Deşi elaborarea politicilor sectoriale reprezintă sarcina principală a AAPC, eficienţei procesului decizional nu i s-a acordat atenţia cuvenită. Mecanismul de planificare a activităţii funcţionarilor publici, bazat pe programe pe termen lung, care ar asigura continuitatea acţiunilor, necesită perfecţionare, minimizînd, astfel, abordarea ad-hoc a problemelor.

- În contextul managementului resurselor umane, obiectivele de asigurare a unei administrări eficiente, de elaborare şi promovare a unor politici constructive nu se realizează pe deplin din cauza principiilor şi metodelor de selectare, evaluare şi avansare a funcţionarilor publici neconforme numitelor obiective. Posibilităţile actuale sînt insuficiente pentru utilizarea unor metode moderne de management. Un impact negativ asupra eficienţei activităţii funcţionarilor publici îl are şi nivelul scăzut al motivării acestora, în special nivelul insuficient al remunerării muncii.

- În contextul managementului finanţelor publice există o interacţiune insuficientă între procesul de elaborare a politicilor şi procesul bugetar.

Generalizînd cele expuse, situaţia actuală în administraţia publică centrală poate fi caracterizată prin următoarele: există necesitatea de racordare a unor prevederi ale cadrului legal existent la principiile acquis-ului comunitar şi de introducere a unui mecanism eficient de punere în aplicare a legilor; fluctuaţia personalului cauzată de salariile mici în serviciul public; lipsa unui organ central care ar elabora şi promova politica de personal în serviciul public; abordarea fragmentară a procesului de instruire continuă a funcţionarilor publici; calitatea şi eficienţa scăzută ale serviciilor publice; dialogarea insuficientă cu societatea civilă.

Bibliografie

1. ALEXANDRU, I. Ştiinţa administraţiei, Bucureşti, Editura Economică, 2001;

2. COSTEA, M. Introducere în administraţia publică, Bucureşti, Editura Economică, 1999;

3. PLUMB, I. Managementul serviciilor publice, Bucureşti, Editura ASE, 2000;

4. OROVEANU, M.T. Introducere în ştiinţa administrativă, Bucureşti, Universitatea ;Creştină “Dimitrie Cantemir”, 1993;

5. DRAGOS, M. Administraţia publica, Chişinău, ASE, 2002;

6. IEREMIA, S. Managementul administraţiei publice, Chişinău, 2004;

7. Constituția Republicii Moldova, Chișinău, 1994;

8. Strategia de reformă a administrației publice din Republica Moldova;

Acte normative:

9. Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;

10. Reglementările privind elaborarea şi adoptarea actelor normative sunt stipulate în Constituţie, Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;

11. Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative şi Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

12. Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale”;

13. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04 august 2008;

14. Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002;

15. Legea Nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

16. Hotărîrea Guvernului Nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

17. Hotărîrea Guvernului Nr. 697 din 05.08.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009;

Surse online:

18. www.lex.justice.md

19. www.cancelaria.gov.md

20. www.gov.md

21. www.rapc.gov.md

Preview document

Reforma administrație publice - Pagina 1
Reforma administrație publice - Pagina 2
Reforma administrație publice - Pagina 3
Reforma administrație publice - Pagina 4
Reforma administrație publice - Pagina 5
Reforma administrație publice - Pagina 6
Reforma administrație publice - Pagina 7
Reforma administrație publice - Pagina 8
Reforma administrație publice - Pagina 9
Reforma administrație publice - Pagina 10
Reforma administrație publice - Pagina 11
Reforma administrație publice - Pagina 12
Reforma administrație publice - Pagina 13
Reforma administrație publice - Pagina 14
Reforma administrație publice - Pagina 15
Reforma administrație publice - Pagina 16
Reforma administrație publice - Pagina 17
Reforma administrație publice - Pagina 18
Reforma administrație publice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Reforma administratie publice.docx

Alții au mai descărcat și

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia...

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Te-ar putea interesa și

Mondializarea și Influența Sa asupra Mediului Economic

Introducere Mondializarea reprezinta o retea de interdependente dezvoltata între statele lumii, o sinteza a transformarilor radicale cu care s-a...

Administrație publică

INTRODUCERE In organizatiile din administratia publica, functionarii publici isi exercita puterea de decizie, in activitatea lor de zi cu zi, in...

Reforma Funcției Publice

CAPITOLUL 1 RELATIA DINTRE ADMINISTRATIA PUBLICA, FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC 1.1. Natura juridica a raportului dintre administratia...

Managementul Public în Context European

Introducere Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au...

Reforma în administrația publică

STRATEGIA GUVERNULUI PRIVIND ACCELERAREA REFORMEI ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1. Consideratii generale Sistemul politic din România a suferit...

Administrația publică între social, politic, juridic, media și reformă

2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect...

Reformă în Administrația Publică

1.Strategia Pentru a putea sǎ identificǎm implicarea deciziilor strategice în reforma administraţiei publice,mai întâi de toate trebuie sǎ definim...

Traiectorii ale modernizării și reformei în administrația publică

1. Natura reformei managementului public 1.1 De ce este nevoie de o reforma a managemetului public? Reforma managemetului public este in general...

Ai nevoie de altceva?