Auditul Financiar

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1692
Mărime: 12.18KB (arhivat)
Publicat de: Dorel Manolache
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Prezentare generala

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare de către auditorii financiari a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armo¬nizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

În cursul misiunii de auditare a situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii, audi¬torul trebuie să îndeplinească activităţi specifice care au în vedere:

- evaluarea sistemului de înregistrare şi procesare a tranzacţiilor unităţii economice auditate şi să evalueze în ce măsură acesta poate furniza informaţia necesară întoc¬mirii situaţiilor financiare anuale;

- evaluarea sistemului de control intern (dacă acesta există);

- colectarea probelor de audit necesare fundamentării opiniei de audit privind fide¬litatea imaginii oferite de situaţiile financiare anuale asupra existenţei şi mişcării patrimoniului entităţii auditate; probele colectate trebuie să fie suficiente atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ pentru a-i permite auditorului să tragă concluzii rezonabile;

- emiterea raportului de audit (opiniei profesionale) care trebuie să

cuprindă o expri¬mare clară a concluziilor trase în urma prelucrării probelor obţinute în cursul auditului.

Pentru a înţelege mai bine activitatea de audit financiar şi rezultatele acestei activităţi sunt necesare următoarele precizări:

- nu există raport scurt şi raport lung de audit; raportul de audit are în medie 2-3 pagini şi trebuie să cuprindă numai opinia auditorului cu privire la imaginea fidelă a societăţii, prezentată prin intermediul situaţiilor financiare auditate;

- raportul de audit nu trebuie să conţină analize, previziuni etc; activitatea de audit financiar nu trebuie asociată cu alte activităţi cum ar fi auditul intern, evaluarea şi reevaluarea activelor, consultanţă financiar-contabilă şi fiscală, asigurare a ma¬nagementului financiar-contabiî, activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu etc, deşi auditorul este perfect calificat pentru desfăşurarea acestora;

- în practică se utilizează scrisoarea către conducere (sau management lettef), care este întocmită de auditor după raport şi prin care sunt făcute anumite observaţii cu privire la problemele constatate în timpul auditului, sunt subliniate riscurile pe care acestea le ridică asupra activităţii companiei şi se propun măsuri de corectare a acestor deficienţe; această scrisoare poate conţine şi răspunsul dat de conducerea companiei la aceste observaţii şi are caracter confidenţial, ca de altfel toate infor¬maţiile şi documentele rezultate din activitatea de audit;

- raportul de audit nu dă o asigurare absolută asupra imaginii fidele a societăţii prezen¬tate prin intermediu] situaţiilor financiare anuale; eroarea maximă admisă pentru auditul unei societăţi trebuie să fie sub 5%; dacă nivelul erorilor nu poate fi menţinut sub acest nivel atunci auditorul nu îşi poate exprima opinia fără rezerve (are fie opinie cu rezerve, fie opinie contrară, sau este în imposibilitatea exprimării unei opinii).

Auditarea situaţiilor financiare anuale presupune şi evaluarea funcţiei de audit in¬tern; aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, precum şi la performanţele acestuia, pentru a determina măsura în care audi¬torii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor.

Auditorul financiar (ca firmă sau persoană juridică) certifică prin raportul său asupra situaţiilor financiare anuale că situaţiile financiare întocmite sunt în conformitate cu le gislaţia naţională în vigoare, cu standardele

internaţionale de contabilitate aplicabile în România, precum şi că informaţiile din raportul administratorilor corespund cu cele din situaţiile financiare întocmite pentru acelaşi exerciţiu.

Raportul auditorului însoţeşte copia situaţiilor financiare anuale aprobate de consi¬liul de administraţie împreună cu raportul administratorilor, când este trimis tuturor asociaţilor sau acţionarilor, cu minimum 15 zile înaintea adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor, la care se discută şi se aprobă situaţiile financiare anuale.

Situaţiile financiare ale întreprinderii, aprobate de consiliul de administraţie, însoţi¬te de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, precum şi raportul auditorilor vor fi supuse spre aprobare adunării generale a asociaţilor sau acţionarilor.

Preview document

Auditul Financiar - Pagina 1
Auditul Financiar - Pagina 2
Auditul Financiar - Pagina 3
Auditul Financiar - Pagina 4
Auditul Financiar - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?