Contractul de rentă

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2990
Mărime: 34.95KB (arhivat)
Publicat de: Constantin C.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. I. Introducere.3
  2. II. Evoluția istorică a contractului de rentă.5
  3. III. Aspecte de ordin teoretic privind contractul de rentă.6
  4. IV. Elemente de drept comparat și fundamentarea legală a acestora.9
  5. V. Concluzii și recomandări.10
  6. VI. Referințe bibliografice.11

Extras din referat

I. Introducere

Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează prin intermediul normelor sale totalitatea relaţiilor patrimoniale şi a celor personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi persoanele juridice.

De la începuturile existenţei sale independente ca ramură de drept, sfera relaţiilor reglementate de dreptul civil şi-a extins considerabil volumul. Astfel, au apărut diverse concepţii şi teorii care ulterior au generat apariţia diferitor instituţii actuale şi astăzi ale dreptului civil, precum diviziunea alcătuită de drepturile reale şi drepturile de creanţă. Pe parcursul timpului, numărul acestor concepte a crescut esențial. Din acest considerent, actualmente, legislaţiile naţionale ale diferitor state reglementează cele mai variate raporturi juridice dintre subiecţii de drept civil prin prisma normelor sus-menţionate.

La nivel autothon, legiuitorul a consacrat în Codul Civil din 2002 o serie de categorii de obligaţii care în esenţă reglementează raporturi ce dau naştere unor drepturi distincte de creanţă, precum vânzarea-cumpărarea, locaţiunea sau transportul.

Un loc aparte revine categoriei de rentă, noţiune care va constitui tema supusă tratării în lucrarea de faţă.

Actualitatea temei propuse: Renta prezintă actualitate sub aspectul frecvenței recurgerii de către subiecţii de drept la normele respective în reglementarea raporturilor contractuale dintre aceștia.

Scopul lucrării constă în evidenţierea anumitor aspecte teoretice şi a elementelor de drept comparat cu legislația civilă pertinentă a altor state în ceea ce privește noţiunea, caracterele juridice şi modalităţile rentei.

Metode utilizate: În lucrarea respectivă ne propunem utilizarea metodelor logică ( cu operaţiile inducţiei şi deducţiei) , istorică, comparativă ( deopotrivă pe orizontală şi pe verticală) de cercetare. Aceste metode de cercetare vor fi aplicate în textul lucrării în integritate.

Structura lucrării: Lucrarea va avea următoarea structură:

• Introducere

• Evoluția istorică a contractului de rentă

• Aspecte de ordin teoretic privind contractul de rentă

• Elemente de drept comparat și fundamentarea legală a acestora

• Concluzii şi recomandări

• Referinţe bibliografice

Importanţa practică: Analiza noţiunii de rentă, a caracterelor sale juridice şi a modalităţilor acesteia va permite realizarea unui cadru practic de aplicabilitate a acestei categorii de obligaţii.

II. Evoluţia istorică a contractului de rentă

Renta, în calitate de categorie economică şi juridică a apărut în perioada Evului Mediu. Trebuie să specificăm faptul că în momentul în care vorbim de rentă, avem în vedere contractul de rentă. Apariţia contractului de rentă, potrivit vestitului civilist francez Morandiere, a fost determinată, pe de o parte, de necesitatea de fluxuri băneşti în numerar, a căror lipsă era simţitoare, şi, pe de altă parte, de interdicţiile stabilite de biserică pentru împrumuturile cu dobândă. Pentru a evita interdicţiile şi concomitent a obţine sumele de bani necesare, se încheia contractul de rentă. Potrivit contractului respectiv, împrumutatul care obţinea capitalul necesar nu era ţinut să restituie suma dată şi dobânda, ci avea o obligaţie de a plăti o rentă anuală pe un termen nedeterminat.

Deci, renta propriu-zisă, în acceptțiunea contemporană a acesteia a apărut în vechiul drept medieval francez. În pofida acestui fapt, însă, renta era cunoscută și în dreptul privar roman, având ca sursă testamentul ori stipulaţia şi fiind constituită cu titlu gratuit ori cu titlu oneros. Dar, după cum am arătat anterior, rigorile stabilite de dreptul canonic medieval nu au permis perindarea conceptului roman de rentă în integritate.

În spațiul românesc, trebuie să menționăm prevederile Codului Calimach, care conținea dispoziţii exprese privind renta viageră în capitolul XXVI "Despre tocmeala de norocu" în art. 1719-1721. Astfel, potrivit art. 1719, tocmeală de norocu este şi când acela ce dând altuia o sumă de bani sau alte lucruri, va încheia tocmeala ca să ia pe tot anul o hotărâtă dare până la sfârşitul vieţii sale, sau aceluia căruia s-au dat banii sau lucrul, ori până la sfârşitul vieţii altcuiva. Mai departe, potrivit art. 1720, darea pe un an dintr-o asemenea tocmelă încetează împreună cu moartea acelei persoanei, pe a cărei viaţă era îngrădită. Pentru aceea darea anului de pe urmă se dă după analogia zilelor cât a trăit persoana în anul de pe urmă.

La nivel autohton, specificăm faptul că CC din 1964 conținea un Capitol separat (XXXVII) care reglementa contractul de înstrăinare a casei de locuit cu condiția întreținerii pe viață. Deși un asemenea capitol este existent și în Codul Civil din 2002, în textul legii respective a fost introdus un alt tip de rentă. Acest tip de rentă, de fapt, reprezintă renta propriu-zisă, în accepțiunea contemporaă a acesteia, noțiunea căreia o vom aborda sub aspect teoretic în cele ce urmează.

Bibliografie

Surse normative:

• Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002 publicat la 22.06.2002 în Monitorul Oficial nr. 82-86

• Code civil (France). Version consolidée du code au 04.10.2015. [Accesat: 20.11.2015] Disponibil: http://codes.droit.org/cod/civil.pdf

• Code civil (Quebec) du 1991 [Accesat: 20.11.2015] Disponibil: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991.html

• Code civil (Suisse) du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2014).[Accesat: 20.11.2015]Disponibil:https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/201407010000/210.pdf

• Code civil (Belge) [Accesat: 20.11.2015] Disp.: http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ

• Il Codice Civile Italiano da 16 marzo 1942 [Accesat: 20.11.2015] Diisponibil: http://www.jus.unitn.it/Cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm

• Гражданский кодекс Российской Федерации: Закон Российской Федерации № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г., принят Государственной Думой 21 октября 1994 г., [Accesat: 20.11.2015] Disponibil: http://www.internet-law.ru/law/kodeks/gk_1.htm

Surse doctrinare:

• Baias Fl. A. ș.a., Noul Cod civil. Comentariu pe articole., Bucureşti: C.H. Beck, 2012, - 2734 p.

• Bloșenco A., “Drept civil. Partea specială. Note de curs”, ed. Cartdidact, Chișinău, 2003 – 280p.

• Chibac Gh., Băieşu A., Rotari Al., Efrim O., “Drept civil. Contracte speciale”, Chişinău, 2005, - 680 p.

• Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, vol. II. Chişinău: Arc, 2006, - 1356 p.

• Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch: BGB. Band 7: Palandt, 63., neubearbeitete Auflage, München: C. H. Beck. 2004, -3400 p.

Articole din periodice:

• Pistruga V., “Comentariu științific la capitolul V al titlului III al cărții III a Codului Civil al Republicii Moldova. Renta”, Бизнес-право, nr. 3/2004, Chișinău, 2004

Preview document

Contractul de rentă - Pagina 1
Contractul de rentă - Pagina 2
Contractul de rentă - Pagina 3
Contractul de rentă - Pagina 4
Contractul de rentă - Pagina 5
Contractul de rentă - Pagina 6
Contractul de rentă - Pagina 7
Contractul de rentă - Pagina 8
Contractul de rentă - Pagina 9
Contractul de rentă - Pagina 10
Contractul de rentă - Pagina 11
Contractul de rentă - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contractul de renta.docx

Alții au mai descărcat și

Considerații privind protecția domiciliului

Respectul datorat personalității umane constituie o parte integratoare esențială a libertății umane, motiv pentru care s-a impus adoptarea unor...

Contractul de Fidejusiune

1.Dispoziții generale privind fidejusiunea 1.1.Noțiunea și caracterele juridice ale fidejusiunii Prin contract de fidejusiune, o parte care este...

Moștenirea Testamentară și Regimul Său Juridic

1. Noțiunea, caracterele juridice și cuprinsul testamentului 1.1 Noțiunea de testament Alături de devoluțiunea legală testamentară, Codul civil...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Uzufructul

UZUFRUCTUL Dreptul de proprietate este un drept complet, el cuprinde însumate cele trei atribute cunoscute – posesia, detenția șidispoziția. Este...

Particularitățile închirierii locuințelor

Obligatiile locatorului (proprietarului) Notiuni generale Toate obligatiile locatorului decurg din principiul ca el trebuie sa asigure...

Clasa a doua de moștenitori

Moștenirea legală este reglementată în Noul Cod Civil la Titlul II, începând cu Art 963. Clasele de moștenitori sunt categoriile de persoane aflate...

Reprezentarea și procura

Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte...

Te-ar putea interesa și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Tipuri de contracte

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 1.Notiunea contractului de...

Contracte Civile Speciale

Contractul de vânzare-cumparare Procurarea de bunuri a reprezentat, reprezinta si va fi o necesitate permanenta.Nevoia de a avea în proprietate...

Comparație între contractul de asigurare tip rentă pentru studii academice și contractul de asigurare tip rentă pentru studii majorat

Fata de alte tari din vestul europei, am putea spune ca nu avem o traditie a asigurarilor la fel de veche, desi manifestari ale protectiei pe baze...

Drept Civil

Contractul de renta viagera. 1)Sediul materiei Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat...

Contractul de rentă viageră vs contractul de întreținere

Este reglementat de Codul Civil roman si reprezinta acea intelegere scrisa prin care o persoana instraineaza un bun sau plateste o suma de bani,...

Drept Civil - Contracte

CAPITOLUL I CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE SECTIUNEA I NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE § 1. Notiunea...

Ai nevoie de altceva?