Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 2 fișiere: doc, pptx
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 25243
Mărime: 4.31MB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Flucus
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI

Cuprins

 1. Lista de figuri şi tabele 5
 2. Rezumat.7
 3. Introducere.10
 4. CAPITOLUL I. DISPOZIŢII ŞI CARACTERISTICI GENERALE ALE
 5. MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ.
 6. I.1. Definiţie, scopuri, obiective, responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor 11
 7. I.2. Amplasare geografică şi relief 12
 8. I. 3. Caracteristici climatice 13
 9. I.4. Reţeaua hidrografică 15
 10. I.5. Populaţia 16
 11. I.6. Căile de transport 16
 12. I.7. Infrastructuri locale 16
 13. I.7.2.Instituţii publice: 16
 14. I.7.2. Reţele de utilităţi 17
 15. CAPITOLUL II. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAŢII DE URGENŢĂ 19
 16. II.1. Analiza riscurilor naturale 19
 17. II.1.1. Inundaţii 19
 18. II.1.2. Incendii de pădure 21
 19. II.1.3. Cutremure 21
 20. II.2. Analiza riscurilor tehnologice 23
 21. II.2.1. Accident chimic 23
 22. II.2.2. Riscuri de transport rutier si feroviar 25
 23. II.2.3. Risc transport prin reţele magistrale 28
 24. II.3. Analiza riscurilor biologice 28
 25. II.3.1. Epidemii 28
 26. II.3.2. Epizotii 29
 27. II.4. Analiza riscurilor sociale 30
 28. II.5. Analiza riscurilor de incendii 31
 29. II.6. Analiza riscurilor de muniţie neexplodată 37
 30. II.7. Zone de risc crescut 38
 31. CAPITOLUL III. ACOPERIREA RISCURILOR.38
 32. III.1. Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie – intervenţie 38
 33. III.2. Etapele de realizare a acţiunilor 39
 34. III.3. Faze de urgenţă a acţiunilor 40
 35. III.4. Acţiunile de protecţie-intervenţie 40
 36. III.6. Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare 41
 37. CAPITOLUL IV. RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI FINANCIARE, LOGISTICA ACŢIUNILOR 43
 38. IV.1.Resursele umane,materiale şi financiare 43
 39. IV.2.Logistica acţiunilor 44
 40. CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ : ACCIDENT MAJOR LA S.C. NITROPOROS S.R.L. 44
 41. V.1. Metodologii pentru analiza riscurilor industriale 44
 42. V.2. Descrierea amplasamentului şi a zonei în care se afla obiectivul: 50
 43. V.3. Denumirea instalaţiilor din obiectiv: 52
 44. V.4. Structura pentru managementul situaţiilor de urgenţă: 60
 45. V.5. Consideraţii teoretice asupra dispersiei poluanţiilor: 64
 46. V.6. Identificarea pericolelor şi asigurarea măsuri de siguranţă pe amplasamentul 67
 47. Sc. Nitroporos srl: 67
 48. V.7. Scenariul accidentului 72

Extras din disertație

REZUMAT

Creşterea rapidă a populaţiei şi urbanizarea în plină dezvoltare, degradarea mediului cauzată de expansiunea industriala, schimbarea cursurilor apelor şi creşterea folosirii unor resurse pe cale de a se epuiza, globalizarea şi dezvoltarea economică rapidă, razboaiele şi mişcările masive de populaţie au un mare impact asupra planetei, crescând frecvenţa şi consecinţele dezastrelor. În scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor unor dezastre, informării oportune asupra unor fenomene naturale şi accidentale, precum şi desfăşurarea intervenţiei de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra persoanelor, bunurilor materiale şi mediului cu maximum de eficienţă se întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare P.A.A.R., cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective şi are drept scop de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. În acest context prezenta lucrare tratează analiza şi acoperirea riscurilor la nivelul teritoriului municipiului Făgăraş.

Cuvinte cheie: analiză, acoperire, risc, management risc, situaţii de urgenţă, plan de urgenţă internă, plan de urgenţă externă.

INTRODUCERE

Gestionarea cu maximă eficientă a situaţiilor de urgentă ce pot aparea la nivel teritorial presupune printre altele şi întocmirea unui document denumit: Planul de analiză si acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor. În acest scop a fost elaborată lucrarea de disertaţie” Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul municipiului Făgăraş”. Realizarea unei astfel de lucrări are ca obiective principale:

- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei de producere ori limitare consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc;

- amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;

- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, respectiv comitetul local pentru situaţii de urgenţă, care şi întocmeste acest document. Lucrarea elaborată cuprinde V capitole:

dispoziţii şi caracteristici generale ale municipiului Făgăraş;

analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă;

acoperirea riscurilor;

resurse umane, materiale şi financiare, logistica acţiunilor;

studiu de caz : accident major la S.C. Nitroporos S.R.L.

Primele patru capitole tratează identificarea, analiza şi gradul de acoperire a riscurilor specifice teritoriului municipiului Făgăraş, iar în ultimul capitol se prezintă modul de gestionare a unei situaţii de urgentă generată de explozia unui vagon încărcat cu azotat de amoniu, eveniment produs în cadrul societaţăţii Nitroporos.

Bibliografie

Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Curs Masterat, Colectiv de autori Facultatea de Pompieri, Editura Matrix Rom, 2012;

Managementul Organizaţiei, jr.Liviu Pândele, Editura Romprint, Braşov, 2004;

Enciclopedia Geografică a României, Volumul I, Dan Ghinea, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996;

Făgăraş 700 de Ani, Cadru fizico-geografic al Ţării Făgăraşului, Matei Stegeran, Editura Arta Grafică, Făgăraş, 1991;

Michel-Louis Rouquette, Despre cunoaşterea maselor – Eseu de psihologie politică, Editura POLIROM 2002;

OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

H.G.R. nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

Hotărârea Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

HOTĂRÂRE Nr.1854 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii;

O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă;

O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc, în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă;

O.MA.I. nr.1259/2006 privind pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

ORDIN nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiza şi acoperire a riscurilor;

ORDIN nr. 1134 din 13 ianuarie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste;

Hotararea Guvernului nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei Nationale de prevenire a situatiilor de urgenta.

HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania.

Plan de urgenţă internă sc.Nitroporos srl.

Plan de urgenţă externă ISU “ Ţara Bârsei “ al judeţului Braşov;

Curs Masterat, Analiza riscurilor industriale, Prof.univ.dr.ing. Ioan Flucuş, 2012;

www.facultate.regielive.ro

Preview document

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 1
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 2
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 3
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 4
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 5
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 6
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 7
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 8
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 9
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 10
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 11
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 12
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 13
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 14
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 15
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 16
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 17
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 18
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 19
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 20
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 21
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 22
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 23
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 24
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 25
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 26
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 27
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 28
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 29
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 30
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 31
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 32
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 33
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 34
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 35
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 36
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 37
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 38
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 39
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 40
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 41
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 42
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 43
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 44
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 45
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 46
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 47
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 48
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 49
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 50
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 51
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 52
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 53
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 54
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 55
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 56
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 57
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 58
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 59
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 60
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 61
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 62
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 63
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 64
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 65
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 66
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 67
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 68
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 69
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 70
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 71
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 72
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 73
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 74
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 75
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 76
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 77
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 78
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 79
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 80
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 81
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 82
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 83
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 84
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 85
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 86
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 87
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 88
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 89
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 90
Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Făgăraș - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Fagaras.doc
 • Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe Teritoriul Municipiului Fagaras.pptx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?