Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 28869
Mărime: 18.77MB (arhivat)
Publicat de: Valentin J.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Braghină Cristian
Facultatea de Geografie
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Planificare Teritoriala

Cuprins

 1. Introducere . pag.4
 2. Capitolul I. Istoricul cercetărilor . pag.6
 3. Capitolul II. Poziția geografică ... pag.10
 4. Capitolul III. Cadrul natural pag.13
 5. III.1. Relieful .. pag.13
 6. III.2. Geologia pag.20
 7. III.3 Clima . pag.22
 8. III.4. Solurile . pag.24
 9. III.5 Rețeaua hidrologică ... pag.27
 10. III.6 Vegetația și fauna ... pag.28
 11. Capitolul IV. Populația. Analiza Geodemografică . pag.32
 12. IV.1 Evoluția numărului de locuitori . pag.32
 13. IV.2 Mișcarea naturală a populației ... pag.34
 14. IV.3 Mișcarea migratorie .. pag.37
 15. IV.4 Structura populației pe grupe de vârstă și sex . pag.39
 16. IV.4 Structura populației active pag.41
 17. IV.5 Structura etnică și confesională pag.42
 18. IV.6 Densitatea populației pag.33
 19. Capitolul V. Așezările umane ... pag.46
 20. V.1. Istoricul comunei pag.46
 21. V.2. Comuna în contextul actual . pag.49
 22. V.3. Tipologia .. pag.62
 23. Capitolul VI. Funcțilei economice ... pag.65
 24. VI.1. Funcția agricolă .. pag.66
 25. VI.2 Funcția comercială ... pag.68
 26. VI.3 Funcția de transporturi . pag.70
 27. VI.4 Telecomunicațiile . pag.71
 28. VI.5. Turismul .. pag.72
 29. VI.5.1. Resurse turistice naturale . pag.73
 30. VI.5.2. Resurse turistice antropice ... pag.80
 31. Capitolul VII. Aspecte sociale ... pag.83
 32. VII.1 Nivelul de educație .. pag.84
 33. VII.2 Numărul și tipul de locuințe pag.88
 34. VII.3 Instabilitatea socială pag.90
 35. VII.4 Starea de sănătate a populației . pag.92
 36. Capitolul VIII. Analiza SWOT pag.93
 37. Concluzii pag.98
 38. Bibliografie pag.99

Extras din licență

INTRODUCERE

Așezată în partea de nord vest a regiunii Oltenia și în partea de nord a județului Mehedinți, la poalele Carpaților Meridionali, comunei Ponoarele nu i se poate stabili o vechime exactă. Este incontestabil faptul ca Ponoarele face parte din categoria comunelor cu o vechime destul de mare. În această privință date documentare nu avem. Totuși în ajutorul afirmațiilor noastre că această așezare ar exista din timpuri destul de vechi, ne vin o serie de legende a căror legătură cu istoria este destul de strânsă.

Astfel după cum arată legenda prin aceste locuri după ce a construi mănăstirea Vodița (1370-1372) după pierderea acesteia prin ocuparea regiunii Severinului de către regatul maghiar, călugărul greco-sârb Nicodim plecând spre nord-est a poposit pe aceste meleaguri unde pitorescul l-a atras destul de mult, hotărându-se să întemeieze o nouă mănăstire.

Acesta este renumele comunei, pe scurt, fapt care m-a determinat să aleg acest areal drept studiu pentru lucrarea de licență. Pe parcursul lucrării voi prezenta așezarea comunei în teritoriul general al județului Mehedinți, datele despre evoluția populației, contextul socio-economic, urmate de concluziile referitoare la aceste locuri.

Am descoperit informații din diferite surse reprezentate de cărți, ziare, primăria din comună și alte instituții, fotografii, dar nu în ultimul rând de la locuitorii din această zonă. Această lucrare este împărțită în 8 capitole însoțite de informațiile clare amănunțite de multiple subcapitole. În primul capitol este redat istoricul cercetării zonei, urmând al doilea capitol cu reperele poziției geografice, administrativ-teritoriale și limitele fizico-geografice ale acestei comune, urmând ca în capitolul al treilea să prezint caracteristicile geologice, de relief, climă, hidrografie, vegetație, faună și sol. Geodemografia comunei Ponoarele am prezentat-o în capitolul al patrulea. Capitolele cinci și șase cuprind așezările umane și funcțiile economice punând accent pe modul de formare al comunei, dar și specificul așezării rurale. Capitolul șapte cuprinde aspecte sociale din această comună. Ultimul capitol, opt, cuprinde analiza SWOT a comunei. Lucrarea se încheie cu concluzii și bibliografie. Informațiile pe care le-am găsit, au fost prelucrate în tabele, grafice de tip diagramă. Am mers pe teren, pentru a obține cât mai multe informații concise și să cunosc cât mai multe locuri care merită vizitate.

În realizarea lucrării au fost de un real ajutor materialele bibliografice și sprijinul domnului Prof. univ. Braghină Cristian și al doamnei Asist. univ.dr. Oglindoiu Mihaela, cărora țin să le mulțumesc aici

.

CAPITOLUL I. ISTORICUL CERCETĂRILOR

România s-a născut la sat, un tărâm pe care astăzi am ajuns să îl idilizăm. Ne dorim să păstrăm nealterat satul românesc, punând pe un plan secund țăranul și năzuința lui pentru o viață mai bună, în care să se bucure de condiții și oportunități adaptate nevoilor actuale.

În această comună, locurile sunt vechi, datând încă din epoca pietrei, a bronzului sau aramei. Sunt locuri sărace în care omul și-a găsit un adăpost în peșteri sau în păduri. Pe aceste meleaguri au fost găsite câteva obiecte care datează din epoca pietrei șlefuite. Este vorba de două ciocane de piatră. Aceste descoperiri arheologice se păstrează și astăzi, unul este expus la Muzeul „Porțile de Fier” din Turnu Severin și celălalt la muzeul școlii din Ponoare.

Așezările din Geoparcul Platoul Mehedinți, la fel ca majoritatea localităților rurale din România, s-au dezvoltat în mod organic. Aici, omul a reușit să trăiască în comuniune cu natura, găsind un echilibru între a se adapta la condițiile mediului înconjurător și a-și adapta mediul la nevoile sale. Mediul înconjurător a modelat arhitectura, modul de viață și structura interioară a sătenilor, care au ajuns să construiască, să gândească și să trăiască în armonie cu natura. Arhitectura laică și religioasă întâlnită în acest spațiu geografic stă mărturie identității și tenacității locuitorilor. Modernizarea forțată din timpul regimului comunist a transformat categoric satul românesc, și a fisurat legătura dintre om și natură. În ciuda acestui lucru, echilibrul ce a stat la baza lumii rurale poate fi observat în arhitectura vernaculară, în meșteșugurile și tradițiile locale, în ritmul vieții puținilor locuitori rămași.

Comuna Ponoare, situată în sud-vestul României și în partea nordică a județului Mehedinți suprafață încadrată între Munții Mehedinți și Piemontul Getic , prezintă următoarele considerente:

- Zona a prezentat un interes deosebit pentru cercetători geologi, geobotaniști, zoologi, biospeologi.

- Frumusețea și sălbăticia zonei, pădurile alcătuite din esențe diverse conferă particularități de unicat.

- Peisajul este sălbatic și variat.

- Vestigiile istorice dau culoare zonei. Localnicii încă mai păstrează obiceiuri vechi, tradiționale.

- Geoparcul Platoul Mehedinți din care face parte ca suprafață teritorială, se învecinează cu două arii protejate: Parcul Natural Porțile de Fier în sud-vest și la nord-vest cu Parcul Național Valea Cernei-Domogled

Bibliografie

1. Albulețu, I., și colaboratori,1980, Localitățile Județului Mehedinți, editată de Comitetul Județean pentru Cultură și Educație Socialistă Mehedinți, Drobeta Turnu Severin

2. Badea L., Dinu Mihaela, 1974, Depresiunile de contact din estul Podișului Mehedinți, SSGGG, Geogr. XXI; 2.

3. Braghină, C., 2000, Așezările umane din dealurile piemontane dintre Motru și Gilort, Editura Tehnică, București.

4. Boteanu Cornel, Borloveanu Dumitru; Ponoarele - studiu monografic, Editura Argo, Craiova, 2004

5. Cândea, M., Bran, F., Spațiul geografic românesc. Organizare, amenajare, dezvoltare durabilă, Editura Economică, București.

6. Cucu, V., 1981 Geografia populației și așezărilor omenești, Editura Didactică și Pedagogică, București.

7. Cucu, V., 1995, România - Geografie umană, Editura Glasul Bucovinei, Iași.

8. Cucu, V., Cucu Popova, Ana, 1980, Județul Mehedinți, Editura Academiei R.S.R., București.

9. Cucu,V, 1998, România. Geografie umană și economică, Ed. Printech, București

10. Cucu Vasile, Bugă Dumitru, Erdeli George, Alexandrescu Vasile; Locul județului Mehedinți în peisajul geografic și economia României, în Analele Universității București, XXIX, 1980

11. Cucu Vasile, Bugă Dumitru, Erdeli George, Alexandrescu Vasile; Locul județului Mehedinți în peisajul geografic și economia României, în Analele Universității București, XXIX, 1980

12. Erdeli, G, 1990: Podisul Mehedinti - geografie umana, Editura Metropol

13. Erdeli, G., Dumitrache, L., 1992, Geografia populației, Editura Corint, București

14. Erdeli, G, Iacob, Gh., 1979, Considerații geografice asupra așezărilor omenești din Piemontul Strehaia, AUB-Geogr.XXVIII.

15. G. Erdeli, 1983, ,,Așezările omenești din Pod. Mehedinți. Aspecte de geografie istorică”, Terra, XV(XXXV)

16. Erdeli, G., Cucu, V., 2005, România. Populație, așezări umane, Economie, Ed.Transversal, București

17. Giurescu, C.C. (1957) - Principatele române la începutul sec XIX. Constatări istorice, economice și statistice, pe temeiul hărții ruse din 1835. Editura știintifică, București.

18. Ielenicz, M., Săndulache, I., România. Podișuri și dealuri, Editura Universitară, București

19. Ielenicz, M., Pătru, I., (2005), România. Geografie fizică, Editura Universitară, București

20. Ionescu Constantin, Prin munții Mehedințiului, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1978

21. Oglindoiu, A., M., 2010, Podișul piemontan al Bălăciței. Geografia așezărilor rurale, Editura Aius, Craiova

22. Oglindoiu Amalia Mihaela(2013) - Comuna Poroina Mare-studiu de geografie umană, Editura Aius, Craiova

23. Peptenatu Daniel, Răzvan Stroe,2011, Dicționar geografic al județului Mehedinți, Ed. Fundației „Scrisul Românesc”, Craiova

24. Popovici, I., Mănescu, Lucreția (1971) - Repartiția teritorială a populației județului Mehedinti, AUB - Geogr.

25. Posea, Gr. + Colab. (1982,) -Enciclopedia Geografică a României, Editura Academiei, București

26. Popilian-Bratiloveanu M, Locuința tradițională din Podișul Mehedinților, Studii și cercetări de Istoria Artei, seria Plastică, nr. 22, 1975

27. Stănciulescu - Bârda, Al. (1982) - Atestări documentare privind localitățile județului Mehedinți - in volumul Mehedinți - istorie și cultură.

28. Velcea, I.+ Colab. (1971) - Piemontul Getic. Studiu de geografie economică. Editura Academiei, București.

29. XXX,1992,Geografia României, vol. IV, Editura Academiei Române, București

30. Datele populației, Institutul Național de Statistică

31. Planul de Management al Geoparcului Paltoul Mehedinți

32. Directia De Statistica Mehedinti

Preview document

Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 1
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 2
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 3
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 4
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 5
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 6
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 7
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 8
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 9
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 10
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 11
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 12
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 13
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 14
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 15
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 16
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 17
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 18
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 19
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 20
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 21
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 22
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 23
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 24
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 25
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 26
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 27
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 28
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 29
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 30
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 31
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 32
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 33
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 34
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 35
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 36
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 37
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 38
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 39
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 40
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 41
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 42
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 43
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 44
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 45
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 46
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 47
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 48
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 49
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 50
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 51
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 52
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 53
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 54
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 55
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 56
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 57
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 58
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 59
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 60
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 61
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 62
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 63
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 64
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 65
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 66
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 67
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 68
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 69
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 70
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 71
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 72
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 73
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 74
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 75
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 76
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 77
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 78
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 79
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 80
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 81
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 82
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 83
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 84
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 85
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 86
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 87
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 88
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 89
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 90
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 91
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 92
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 93
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 94
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 95
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 96
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 97
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 98
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 99
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 100
Comuna Ponoare - Studiu de geografie umană și economică - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Comuna Ponoare - Studiu de geografie umana si economica.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?