Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 10322
Mărime: 4.34MB (arhivat)
Publicat de: Valeria C.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Sandu Boengiu
Facultatea de Stiinte Exacte
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. Introducere . 3 CAPITOLUL I. CARACTERE GENERALE ȘI ISTORICUL CERCETĂRILOR 4 1.1 Istoricul cercetărilor . 4 1.2 Câmpia Blahniței ca subdiviziune a Câmpiei Olteniei 5
 2. CAPITOLUL II. ÎNCADRAREA TERITORIALĂ . 7 2.1 Poziția geografică a Câmpiei Blahniței ... 7 2.2 Limitele 8 2.3 Diviziunile Câmpiei Blahniței . 8
 3. CAPITOLUL III. CARACTERIZARE MORFOMETRICĂ ȘI MORFLOGICĂ . 10 3.1 Hipsometria 10 3.2 Geodeclivitatea .. 13
 4. 3.3 Orientarea versanților 14
 5. 3.4 Curba în plan și în profil 16 3.5 Adâncimea și densitatea fragmentării 19
 6. 3.6 Relieful minor 20
 7. 3.6.1 Terasele ... 20 3.6.2 Văile și versanții . 24 3.6.3 Dunele . 26
 8. CAPITOLUL IV STABILITATEA PEISAJULUIÎN CÂMPIA BLAHNIȚEI ... 29
 9. 4.1 Particularitățile rețelei hidrografice 29
 10. 4.2 Învelișul edafic ... 31
 11. 4.3 Acoperirea terenului .. 32
 12. 4.4 Vegetația și fauna ... 35
 13. 4.5 Clima .. 37
 14. 4.6Aspecte economice și demografice . 39
 15. 4.6.1 Agricultura .. 39
 16. 4.6.2 Terasele agricole și stabilitatea peisajului .. 42
 17. 4.6.3 Pericolul aridizării în Câmpia Blahniței și efectele asupra utilizării terenurilor ... 43
 18. 4.6.4 Aspecte demografice ... 44
 19. Concluzii .. 47 Bibliografia .. 49

Extras din licență

Introducere

Câmpia Blahniței reprezintă o unitate geografică, care ocupă partea de vest a Câmpiei Olteniei, fiind delimitată spre nord și nord-est de Podișul Getic. În formarea acestui sector de eroziune a contribuit fluviul Dunărea, formând treptele de terasă ce alcătuiesc Câmpia Blahniței.

Aflată în întregime în județul Mehedinți, și având o orientare generală pe direcția nord-vest - sud-est, Câmpia Blahniței esteconstituită din două subdiviziuni: Câmpia Jianei și Câmpia Punghinei, separate de valeaBlahniței, mai precis de versantul său stâng, extrem de abrupt, cu aspect de cuestă.

Câmpia Blahniței este alcătuită din terasele Dunării și este constituită din depozite sedimentare cuaternare peste care s-au acumulatdepozite nisipoase cu aspect de dune. Acestea nu sunt fixe, fapt care a determinat modificări înaspectul și morfologia câmpiei. Lucrarea de față va permite, datorită analizei amănunțite și temeinice, aprofundarea unor concepte, adăugarea de informații noi și actualizate asupra proceselor geomorfologice din regiunea studiată.

Obiectivele pe care le vizează această lucrare de diplomă sunt: efectuarea unui studiu mai amplu asupra zonei menționate, observarea treptată și surprinderea evoluției teraselor agricole în Câmpia Blahniței. Astfel vomevidenția caractersticile fizico - geografice ale sectorului de câmpie prins între înălțimile Piemontului Bălăciței și valea Dunării mehedințeană, dar și modificarea peisajului agricol în cadrul teraselor din acest sector.

În lucrare sunt analizate particularitățile reliefului, plecând de la hipsometrie,declivitate, orientarea versanților și până la caracteristicile rețelei hidrografice. Sunt analizate, deasemenea, și elementele biopedogeografice.

Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primul redă caracterele generale și istoricul cercetărilor Câmpiei Blahniței.Deasemenea, în acest capitol este prezentat și acest sector ca subdiviziune a Câmpiei Olteniei.

În Capitolul al II - lea se prezintă încadrarea teritorială a Câmpiei Blahniței, limitele și poziția sa geografică.

Capitolul al III-lea abordează tema centrală a lucrării, și anume caracteristicile generale și de detaliu ale Câmpiei Blahniței. Pe baza materialelor bibliografice și a tehnologiei GIS, am putut să redăm caracteristicile morfometrice și morfografice ale câmpiei.

În capitolul al IV - lea se prezintă trăsăturile „ambientale” ale Câmpiei Blahniței. De aici putem să deducem modificarea peisajului agricol și dacă zona oferă condiții de locuire și dacă poate fi valorificată economic,mai ales prin cultivarea terenului agricol.

CAPITOLUL I. CARACTERE GENERALE ȘI ISTORICUL CERCETĂRILOR

1.1 Istoricul cercetărilor

În urma studiului individual al Câmpiei Blahniței, am constatat că asupra acestei zone nu

s-a făcut referire amănunțită în lucrările geografice Românești, fiind tratată la modul superficial. Dar, anumite date și trăsături sunt prezentate în lucrarea Academiei Române din anul 1969, intitulată Geografia Văii Dunării Românești.Deosebim unele diferențe în stabilirea extinderii și altitudinilor relative a teraselor din Câmpia Blahniței.

Prin efectuarea anumitor măsurători, prin stabilirea altidudinilor, unii geologi au identificat un număr de cinci terase. Odată cu trecerea timpului și a efectuării de noi masurători și cercetări, s-au stabilit totuși un număr de șapte terase și un fragment din cea de a 8-a terasă. Acesta s-a datorat faptului că unii cercetători nu au ținut cont de variabilitatea depunerilor de albie. Câmpia Blahniței este prezentată ca o câmpie de 8 terase ale Dunării care sunt acoperite cu dune de nisip, care au și în prezent un caracter instabil. În urma unui studiu asupra dunelor de nisip din Câmpia Olteniei, Ionescu - Balea a identificat pentru Câmpia Blahniței trei tipuri de dune: Jiana, Burila și Punghina.

În studiul geomorfologic al Câmpiei Olteniei scris de Petre Coteț, în anul 1957, câmpia este prezentată de autor sub forma a două areale morfologice distincte: Bazinetul Flămânda - Vânju Mare și Bazinetul Cujmir - Gârla Mare. P.Coteț identifică elementele morfografice de pe suprafața Câmpiei Blahniței: terasele, cuestele, suprafețele cvasi - structurale și dunele.

În lucrarea Geografia Văii Dunării al Academiei Române în 1968, se pune un accent pe studiul și prezentarea teraselor și a mobilității nisipurilor din cadrul câmpiei.

În studiul asupra teraselor agricole în Câmpia Blahniței vom identifica stabilitatea peisajului acesteia, urmărind diferențierea tipurilor de modificări dinamice. Asupra acestor modificări au contribuit în mod deosebit factorii naturali și cei antropici, concretizat îndeosebi prin schimbarea modului de utilizare a terenurilor.

Pentru elaborarea și extinderea acestui studiu am folosit tehnici care țin de domeniul geomorfologiei și geologiei. Pentru prelucrarea hărților am utilizat softul AutoCAD 2007 și Modelul SRTM care a stat la baza obținerii hărții pantelor, a densității fragmentării reliefului, a adâncimii fragmentării reliefului sau a hărții expoziției versanților. Softul utilizat pentru prelucrarea modelului SRTM a fost Arcgis Desktop 10.2.1.

Bibliografie

Badea, L, Buza, M, Sandu Maria, (2011), Unitățile de relief ale României V CâmpiilePericarpatice, Editura Ars Docendi, București.

Badea L. (1970) Terasele fluviatile din Oltenia, Studii și Cercetări Geologice, Geofizice și Geografice; seria Geogr. t. XVII, Nr. 1, București

Boengiu, S., Avram, S., Vlăduț, Alina (2011), Perspectives in the analysis of the terrases of the Danube within Oltenia Plain (Romania), Analele Universității din Oradea - SeriaGeografie, Year XXI, no. 2/2011 (December), pp. 181-191, ISSN 1454-2749, E-ISSN 2065-1619;

Coteț, P. (1957), Câmpia Olteniei, Editura Științifică, București;

Coteț P. (1976), Câmpia Română - Studiu de geomorfologie integrată, Editura Ceres, București 50

Dumitrașcu M. (2006), Modificări ale peisajului în Câmpia Olteniei, Editura Academiei Române, București, 229 p.

Ionescu - Balea, (1923) Les dunes de l` Olténie, Paris;

Ianovici V., Badea, L., Mihăilescu, V. (1969), Geografia văii Dunării românești,Editura Academiei R.S.R., București, 784 p.

Enache, C. (2008), Geologia Olteniei, Editura Universitaria, Craiova;

Enciu, P. (2007), Pliocenului și Cuaternarului din vestul Bazinului Dacic, EdituraAcademiei Române, București

Liteanu E. (1961), Aspecte generale ale stratigrafiei Pleistocenului și geneticei reliefului din Câmpia Română, Șt. Tehn. Econ., Seria E, Hidrologie. Inst. Geol., Nr. 5, pag. 41-64

Posea G. (2002), Geomorfologia României, Editura Fundației România de Mâine, București Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică

Rădoane M., Rădoane, N., (2007), Geomorfologie Aplicată, Editura Universității "Stefan cel Mare", Suceava.

Răducă, C., Crișu, L., & Boengiu, S. (2019). Aridity risk in the west of the Oltenia Plain: natural factors and human impact on land degradation. Forum geografic, XVIII(2), 143-152. doi:10.5775/fg.2019.052.d

Ungureanu Irina (1988), - Cartare, cartografiere și elemente de analiză geomorfologică: caiet de lucrări practice, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași

Harta Topografică, scara 1:25 000, DTM (Direcția Topografică Militară), 1982;

- * *(1969), Geografia Văii Dunării Românești, Anexa de hărți,Institutul de Geologie si Geografie al Academiei Republicii Socialiste Romania, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania

50

- ** Geografia Văii Dunării Românești (1969), Editura Academiei Române, București;

- **https://lege5.ro/Gratuit/ge2temjrgq3a/planul-de-management-al-siturilor-natura-2000-rospa0011-blahnita-rosci0173-padurea-starmina-rosci0306-jiana-si-rospa0024-gruia-garla-mare-doar-trupul-care-se-suprapune-partial-cu-rosci0306-jiana-din-2

- ** https://en.climate-data.org/

- * * http://www.insse.ro/cms/

- **http://geo-spatial.org/

- **ESRI Digital Globe

Preview document

Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 1
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 2
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 3
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 4
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 5
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 6
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 7
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 8
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 9
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 10
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 11
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 12
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 13
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 14
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 15
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 16
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 17
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 18
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 19
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 20
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 21
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 22
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 23
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 24
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 25
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 26
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 27
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 28
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 29
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 30
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 31
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 32
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 33
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 34
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 35
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 36
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 37
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 38
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 39
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 40
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 41
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 42
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 43
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 44
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 45
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 46
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 47
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 48
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 49
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 50
Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Terasele agricole si stabilitatea peisajului in Campa Blahnitei.pdf

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Organizarea și Amenajarea Antierozională a Teritoriului

Amenajările antierozionale constituie un ansamblu de obiective şi lucrări de ordin tehnic care au drept scop reducerea şi/ori stoparea proceselor...

Ai nevoie de altceva?