Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 56427
Mărime: 1.65MB (arhivat)
Publicat de: Star E.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A. Nedelea
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Cuprins

 1. INTRODUCERE.5
 2. CAPITOLUL I Aşezare geografică şi limite.6
 3. CAPITOLUL II Istoricul cercetărilor.8
 4. CAPITOLUL III Evoluţia paleogeografică şi particularităţi geologice.10
 5. CAPITOLUL IV Condiţii geomorfologice ale zonei studiate.12
 6. 4.1 Fenomene si areale de risc geomorfologic in sectorul subalpin al Muntilor Fagaraş.13
 7. 4.2 Regionarea riscului geomorfologic în sectorul subalpin.13
 8. 4.2.1 Arealele cu risc geomorfologic ridicat.13
 9. 4.2.2 Arealele cu risc moderat.14
 10. 4.2.3 Arealele cu risc redus.15
 11. 4.3 Date despre construcţia barajului de la Vidraru.15
 12. 4.4 Barajul, lacul de acumulare şi captările secundare.18
 13. CAPITOLUL V Geografia fizica a regiunii .19
 14. 5.1 Subdiviziuni ale reliefului.19
 15. 5.2 Morfografia şi morfometria.21
 16. 5.3 Relieful dezvoltat pe şisturi cristaline .23
 17. 5.4 Relieful dezvoltat pe depozite sedimentare.24
 18. 5.5 Morfostructura .24
 19. 5.6 Morfosculptura.24
 20. 5.7 Suprafeţe de eroziune .25
 21. 5.8 Procesele geomorfologice actuale .26
 22. CAPITOLUL VI Modificări bio-pedo-climatice.29
 23. 6.1 Aspecte climatice.29
 24. 6.2 Aspecte bio-pedologice.31
 25. CAPITOLUL VII Hidrologia.35
 26. 7.1 Apele curgătoare şi apele subterane.35
 27. 7.2 Lacurile.39
 28. CAPITOLUL VIII Valorificarea potenţialului natural, antropic şi protecţia mediului înconjurător.40
 29. 8.1 Valorificarea potenţialului natural şi antropic.40
 30. 8.2 Aspecte privind protecţia mediului înconjurător.44
 31. CAPITOLUL IX Aspecte metodice privind învăţarea-predarea geografiei.46
 32. 9.1. Aspecte teoretice privind predarea-învățarea geografiei în școală.46
 33. 9.2. Învățarea eficientă cu ajutorul metodelor.50
 34. 9.3. Valorificarea cunoașterii orizontului local prin redactarea unei discipline opționale.73
 35. CONCLUZII.106
 36. BIBLIOGRAFIE.108

Extras din licență

INTRODUCERE

În scopul evidenţierii principalelor caracteristici fizico-geografice ale zonei studiate,în lucrarea pentru susţinerea gradului didactic I , intitulată„Valea Argeşului în sectorul montan-studiu fizico -geografic”, au fost prezentate condiţiile fizico-geografice ale zonei, în acelaşi timp am scos în evidenţă raportul dintre geologie şi relief, clima-vegetaţie-soluri.

Relieful a fost prezentat din punct de vedere genetic. S-au descris treptele de relief apărute în urma acţiunii factorilor de modelare ce s-au succedat în timp.

În prezent modelarea acestei zone are loc sub influenţa climei temperat-continentale, remarcându-se o serie de procese geomorfologice actuale. În regiunile mai înalte predomină procesele de şiroaie, torenţialitate, îngheţ-dezgheţ, alterare, iar în regiunile mai joase, eroziunea fluviabilă.

Clima, prin parametrii săi a impus distribuţia vegetaţiei şi solurilor. Astfel, zona studiată, din punct de vedere biogeografic se încadrează în etajul pădurilor de amestec, fag şi conifere.Solurile pe care se dezvoltă vegetatia sunt brune acide, brune podzolice, brune podzolic erodat, litosol.

Înălţimea, masivitatea şi gradul accentuat de fragmentare au făcut Munţii Făgăraşului mai greu accesibili decât toate celelalte diviziuni ale Carpaţilor Meridionali, dar aceasta nu a exclus acţiunile antropice şi modificările reliefului, a mediului, resimţite pe alocuri destul de puternic. Păstoritul, exploatările forestiere, circulaţia în general şi mai recent lucrările tehnice au dus la intensificarea proceselor de denudare şi la apariţia destabilizărilor de substrat, ceea ce denotă sporirea, în anumite areale a riscului geomorfologic.

Munţii Făgăraşului şi zona subcarpatica a Vaii Argeşului, oferă atracţii turistice de primă importanţă, prin bogăţia de forme şi varietate, mai ales în etajul alpin, dar dotările nu sunt pe măsura acestora.

În întocmirea prezentei lucrări eşalonarea activităţii s-a desfaşurat în trei etape:

Etapa de documentare. În aceasta etapa s-a studiat materialul bibliografic existent şi o serie de hărţi topografice. De asemenea am folosit o serie de date climatice şi hidrologice, pe care le-am preluat de la staţiile meteorologice.

Etapa de teren. Pe teren au fost parcurse o serie de itinerarii în vederea consultării la faţa locului a elementelor de ordin fizico-geografic, a cartărilor, şi în vederea culegerii de informaţii de la localnici. Lucrarea conţine şi material ilustrativ (fotografii), prin care am încercat redarea diverselor aspecte geografice, precum şi completarea şi susţinerea afirmaţiilor din text.

Etapa de redactare. Pe baza cercetărilor efectuate în etapele anterioare s-a trecut la întocmirea planului lucrării, a întocmirii eşalonate a capitolelor precum şi elaborarea materialului cartografic.

În elaborarea lucrarii s-a ţinut cont de principiile spaţialităţii, cauzabilităţii şi integrării geografice, iar ca metode de lucru s-a apelat la metode comune fizico-geografice, cum ar fi: metoda observaţiei şi metoda comparaţiei, iar dintre metodele speciale, la cele folosite în geomorfologie, climatologie şi celelalte discipline geografice.

Prezenta lucrare a fost concepută și elaborată în viziunea actualelor concepte de geografie fizică şi metodică geografică, și poartă, pe lângă nota distinctă a autoarei, amprenta colaborării cu îndrumătorul științific, dnul. prof.univ. , de la Facultatea de Geografie, din cadrul Universității București. Pe această cale îmi exprim toată gratitudinea pentru observațiile și sugestiile care mi-au fost oferite și îl asigur de recunoștința mea sinceră probată prin disponibilitatea sa de a sădi în sufletul discipolilor săi, actuali sau foști studenți, dragostea, pasiunea și credința pentru geografie.

CAPITOLUL I

Aşezare geografică şi limite

Munţii Făgăraşului reprezintă cea mai mare parte din treimea estică a Carpaţilor Meridionali, între Defileul Oltului Turnu-Roşu-Caineni în vest şi valea Dâmboviţei pe latura estica, individualizaţi prin masivitatea accentuată, relief tipic alpin cu vârfuri care ating cotele altimetrice maxime ale reliefului României: Moldoveanu 2544m şi Negoiu 2535m. Caracterul de unicat în peisajul Carpaţilor Româneşti este, însă, dat de extinderea reliefului glaciar şi periglaciar, de energia de relief cu cele mai mari valori din ţară, ceea ce justifică numele dat de Emmanuel de Martonne de „Alpii Transilvaniei” pentru Carpaţii Meridionali .

Extinderea spaţiului montan cu altitudini ridicate şi existenţa condiţiilor specifice pe care acesta le impune activităţii umane nu a constituit un impediment în popularea regiunii. Dimpotrivă,”Terra Blachorum”, în nordul munţilor, făcea parte din pământul românilor, formând apoi ducatul „Ţerei Făgăraşului şi Olmaşului”.

Grupa Munţilor Făgăraşului înglobează două şiruri montane, aproape paralele, orientate est-vest.

a)Masivul Făgăraş sau Munţii Făgăraşului propriu-zişi (în nord), culme înaltă unitară, desfăşurată pe 68 km lungime şi care, cu excepţia extremităţilor, se menţine la peste 2000 m altitudine.

b)Făgăraşul sudic, constituit la rândul său din două subunităţi:

- Munţii Cozia-Ghiţu, cu aspect de horst gnaisic, fragmentat de văi epigenetice în patru unităţi montane cu altitudini de 1400-1600m. De la vest spre est acestea sunt:Munţii Cozia,Poiana Spânului,Munţişor şi Ghiţu.

- Munţii Iezer-Păpuşa, situaţi la est de Râul Doamnei, au altitudini, litologie şi relief similare Munţilor Făgăraş din nord.

Între aceste două unităţi montane se interpune compartimentul răsăritean al Depresiunii Loviştei sau Culoarul Central Făgărăşean care introduce note specifice de discontinuitate în peisajul geografic al regiunii.

Bazinul Brezoi-Titeşti este format din bazinele create de reţeaua hidrografică şi despărţite de prelungirile culmilor ce leagă creasta principală de creasta secundară. Pe Argeş se află bazinetul de la Tunel, la confluenţa Argeşului cu Pârâul Lupului de pe stânga şi Pârâul Călugăriţei de pe dreapta, ambele pâraie curgând pe falia Brezoi. Actual, aceste bazinete se află sub oglinda lacului de acumulare Vidraru.

Zona studiată în lucrarea de faţa se înscrie între următoarele limite:

- limita sudică este reprezentată de oraşul Curtea de Argeş

- limita estică şi vestică este reprezentată de ultimele prelungiri ale crestei nordice a Făgăraşului în est de Muntele Oticul, Muntele Paltinul iar în vest Muntele Clăbucet, Muntele Stoila, Muntele Ştiubeaua.

- limita nordică este creasta nordică a Munţilor Făgăraşului (procesele din bazinul Argeşului superior sunt direct influenţate de acţiunea conjugată a râurilor Capra şi Buda care izvorăsc din două circuri glaciare),interfluviul Muntele Piscelu Negru şi Muntele Ciocanul, dintre Valea Caprei şi Valea Budei .

Arealul supus cercetării în prezentul studiu corespunde bazinului hidrografic superior al râului Argeş considerat în amonte de Piteşti, în aval de confluența cu Râul Doamnei. Se află situat în partea central-sudică a ţării, fiind cuprins pe direcţia nord – sud între paralele de 45o65’ în partea superioară şi 44o85’ în cea inferioară, iar în vest şi est, de meridianele de 24o50’ şi respectiv 25o30’ (figura I.1.).

Preview document

Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 1
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 2
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 3
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 4
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 5
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 6
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 7
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 8
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 9
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 10
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 11
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 12
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 13
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 14
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 15
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 16
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 17
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 18
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 19
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 20
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 21
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 22
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 23
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 24
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 25
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 26
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 27
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 28
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 29
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 30
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 31
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 32
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 33
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 34
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 35
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 36
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 37
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 38
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 39
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 40
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 41
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 42
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 43
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 44
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 45
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 46
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 47
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 48
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 49
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 50
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 51
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 52
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 53
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 54
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 55
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 56
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 57
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 58
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 59
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 60
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 61
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 62
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 63
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 64
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 65
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 66
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 67
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 68
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 69
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 70
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 71
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 72
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 73
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 74
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 75
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 76
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 77
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 78
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 79
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 80
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 81
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 82
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 83
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 84
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 85
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 86
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 87
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 88
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 89
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 90
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 91
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 92
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 93
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 94
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 95
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 96
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 97
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 98
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 99
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 100
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 101
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 102
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 103
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 104
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 105
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 106
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 107
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 108
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 109
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 110
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 111
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 112
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 113
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 114
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 115
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 116
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 117
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 118
Valea Argeșului în sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic - Pagina 119

Conținut arhivă zip

 • Valea Argesului in sectorul montan - Studiu Fizico-Geografic.doc

Alții au mai descărcat și

Caracterizarea județului Sibiu

I. ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ 1. DESCRIERE GENERALĂ Localizare Judeţul Sibiu, situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei,...

Monografie - municipiul Oltenița

INTRODUCERE Monografia unei localitati pare a fi la prima vedere titlul unei lucrari geografice de forma stereotipa. Acest punct de vedere este...

Transporturi în Dobrogea

INTRODUCERE Încă din comuna primitivă, perioadă cu care începe istoria întregii omeniri şi prin care au trecut toate popoarele lumii, omul a fost...

Surse de Alimentare cu Apă din Strate Freatice

Anexa nr. 3 Introducere La nivel global, apa reprezintă o resursă regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, de aceea este tratată ca patrimoniu...

Turismul balnear din zona Carpaților și Subcarpaților de Curbură

Cuvânt Înainte Prin prezenta lucrare se încearcă prezentarea succintă a turismului balnear din zona Carpaților și Subcarpaților de Curbură,...

Evaluarea potențialului turistic al județului Argeș

Date generale Situat în partea central-sudica a României, judetul Arges, cu o suprafata de 682631 ha, reprezinta 2,9% din teritoriul tarii. Pe...

Poluarea sonoră

CAPITOLUL I: I.1. Introducere Zgomotul creat de traficul rutier din marile oraşe, duruitul picamerelor de pe şantierele în construcţii, vecinii...

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Introducere Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de...

Te-ar putea interesa și

Depresiunea Brașovului

În extremitatea sud-vestică a Depresiunii Braşovului, acolo unde Carpaţii Curburii se leagă de cei Meridionali, se individualizează un ţinut muntos...

Ai nevoie de altceva?