Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 16602
Mărime: 2.58MB (arhivat)
Publicat de: Jeana-Frusina Preda
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere 15
 2. I. DATE INIȚIALE NECESARE PROECTĂRI PROCESULUI TEHNOLOGIC A PIESEI DE TIP ARBORE- PINION 17
 3. 1.1. Analiza desenului tehnic a piesei de tip arbore-pinion 17
 4. 1.2. Motivarea tipului semifabricatului 18
 5. 1.3. Descrierea proprietăţilor fizico-mecanice şi conţinutul chimic a materialului 19
 6. 1.4. Determinarea adaosului de prelucrare mecanică prin metoda tabelară 19
 7. 1.5. Elaborarea consecutivităţii prelucrării piesei date, luînd în consideraţie cualitetele de precizie şi rugozitatea suprafeţelor 21
 8. 1.6. Alegerea maşinilor-unelte 38
 9. 1.7. Alegerea sculelor aşchietoare pentru fiecare operaţie tehnologică, fază, trecere 42
 10. 1.8. Alegerea dispozitivelor de prindere şi fixare a piesei pentru fiecare operaţie tehnologică 47
 11. 1.9. Alegerea instrumentelor de măsură şi control 47
 12. II. CALCULUL TEHNICO-THNOLOGIC A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A PIESEI DE TIP ARBORE-PINION 48
 13. 2.1. Calculul elementelor regimului de așchiere 48
 14. 2.2. Operaţia – strungire (005) 48
 15. 2.3. Operaţia – frezarea (010) 84
 16. 2.4. Operaţia – de lacatușărie (015) 86
 17. 2.5. Operaţia – mortezarea (020) 90
 18. 2.6. Operaţia – strungirea (025) 92
 19. 2.7. Operaţia – tratarea termică (030) 95
 20. III. CALCULUL ECONOMIC 97
 21. 3.1. Calculul timpului auxiliar 97
 22. 3.2. Calculul costului de productie. 100
 23. 3.2.1. Determinarea costului de material: 100
 24. 3.2.2. Determinarea cheltuielilor de materie primă pentru programa întreagă: 100
 25. 3.2.3. Determinarea cheltuielilor de remunerare a muncii. 100
 26. 3.2.4. Determinarea salariului tarifar: 100
 27. 3.2.4.1. Deterninarea salariului de bază: 100
 28. 3.2.4.2. Determinarea salariu suplimentar 101
 29. 3.2.4.3. Determinarea fondului anual total de retribuire a muncitorilor de bază: 101
 30. 3.2.4.4.Salariu mediu lunar al muncitorilor de bază: 101
 31. 3.2.5. Determinarea consumurilor indirecte: 101
 32. 3.2.6.Determinarea consumului de energie electrică: 101
 33. 3.2.7. Calcularea costului de productie pe unitatea de produs: 102
 34. IV. OPTIMIZAREA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCERE A PIESEI DIN CADRUL ÎNTREPRINDERII STROMACOM S.R.L ȘI PROTECȚIA MUNCII 103
 35. 4.1. Descrierea conditiilor de munca si substantele nocive si factorii de risc ce apar pe parcursul procesului tehnologic. 103
 36. 4.2. Masurile de securitate la exploatarea sculelor. 106
 37. 4.3.Metode de optimizre a procesului tehnologic 107
 38. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 108
 39. BIBLIOGRAFIE 109

Extras din licență

Întreprinderea Stromacom S.R.L. a fost fondată în anul 2001 de proprietarul Vladimir Tanciuc.

Ea se află pe strada Ştefan cel Mare, 170.

Întreprinderea Stromacom S.R.L. se ocupă cu producerea:

Bariere, porți din metal;

Prelucrarea mecanică și restaurarea pieselor din metal pentru diferite utilaje, strunguri:

-Bucşe;

-Arbori;

-Roţi dinţate.

Elemente de structuri metalice pentru lucrările de construcții:

-structuri metalice uşoare după specificaţia clientului;

-structuri metalice din fier după specificaţia clientului;

În tehnologiile moderne, tecu tehnologiile neconvenționale s-au extins tot mai mult, cu tendința de creștere rapidă în următorii ani, pentru realizarea unor piese pentru mașini, instalații, aparate ect., executate din diferite materiale. Calitatea pieselor fabricate nu depinde numai de calitatea utilajului tehnologic folosit dar depinde și de tehnologia de fabricare.

La întreprinderile constructoare de mașini pentru obținerea produselor fabricate: mașini, utilaje, aparate, bunuri de consum, se desfășoară un proces de producție prin care materiile prime și semifabricatele sunt transformate în produs finit - piesa.

Delimităm 2 tipuri de procese de producție: de bază și auxiliare.

Procesele de bază contribuie la transformarea materiilor prime in produse finite:

-prelucrarea prin așchiere;

-tratamente termice asupra pieselor;

-obținerea din fabricate tumate, forjate matrițate

Procesele аuxiliare ajută la buna desfășurarea a proceselor de bază:

-construcția de scule, dispozitive și verificatoare;

-repararea mașinilor și utilajelor folosite în cadrul proceselor de bază;

-transportul materialelor, semifabricatelor, pieselor, produselor finite pe teritoriul uzinei;

Orice proces de producție trebuie să fie eficient.

Există trei tipuri de producție:

-unicate;

-serie;

-în masă;

Procesele tehnologice sunt о parte a procesului de producție legată direct de schimbarea treptată a stării produsului în timpul fabricării sale.

Elaborarea procesului tehnologic presupune rezolvarea problemelor complexe ale procesului de

transformare a semifabricatului în piesă finită. Este necesară conlucrarea dintre inginerul proiectant cu

inginerul tehnolog, cu atribuţii diferite:

- inginer proiectant asigură, elaborarea documentaţiei de execuţie, în concordanţă cu procedeele

tehnologice accesibile şi aplicabile, pentru asigurarea rolului funcţional al reperului şi produsului în ansamblu,

- inginer tehnolog asigură, elaborarea documentaţiei tehnologice optimizate prin detalierea

elementelor tehnice, organizatorice, corelat cu cele economice, care are rolul să materializeze conceptul din documentaţia de execuţie.

Elementul de bază a procesului tehnologic îl constituie operația tehnologică:

Operația - acea parte a procesului tehnologic efectuată de către un muncitor sau о echipă de muncitori, fără întrerupere, la un singur loc de muncă, cu utilajele și uneltele necesare cu scopul modificării proprietăților fizico- chimice, formei și dimensiunilor, netezimii și aspectului suprafețelor materiilor prime sau semifabricatelor supuse prelucrării.

Operația la rândul său este alcătuită din una sau mai multe faze.

Faza - este о parte a operațiilor care se realizează într-о singură așezare și poziție a piesei de prelucrat, cu aceleași unelte de lucru, cu același regim tehnologic.

Trecerea - este aceea parte a fazei, care se desfășoară în timpul procesului de îndepărtare a unui adaus de prelucrare, la aceeași așezare și poziționare a semifabricatului, inclusiv cu același regim de așchiere fiind de regulă caracterizat printr-o singură valoare a adâncimii de așchiere.

Scopul lucrării: Studiul tehnico - economic procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion.

Obiectivele lucrării:

- analiza desenului tehnic și alegerea semifabricatelor,

- divizarea procesului tehnologic în operaţii,

- analiza și alegerea utilajelor de prelucrare,

- analiza și alegerea sculelor necesare,

- calculul adaosurilor de prelucrare și a dimensiunilor intermediare,

- calculul regimului de prelucrare,

- realizarea calculul economic al produsului,

- analiza comparativă a procesului tehnologic de producere a piesei din cadrul întreprinderii și cel propriu elaborat.

I.DATE INIȚIALE NECESARE PROECTĂRI PROCESULUI TEHNOLOGIC A PIESEI DE TIP ARBORE- PINION

1.1.Analiza desenului tehnic a piesei de tip arbore-pinion

USARB 06.78.00.00.02.NE

ModCoala Nr. documentSemnat Data

Elaborat Marchitan G.DATE INIȚIALE NECESARE PROECTĂRI PROCESULUI TEHNOLOGIC A PIESEI DE TIP ARBORE- PINIONLit.CoalaColi

Verificat Beşliu V.i1730

USARB, FŞREM, gr.IMTA 42Z

Este un desen tehnic industrial a piesei de tip arbore - pinion de proiecție ortogonală reprezentat într-o scară reală. Această piesa este reprezentată într-o vedere fundamentală și una suplimentară. Este un arbore - pinion cilindric cu dinți drepți destinat pentru transmiterea momentului de rotație în componența unui reductor cilindric. Are dantura formată din z = 40 dinți cu modulul m = 3 mm și diametrul de divizare d = 120 mm. Piesa trebuie de prelucrat conform treptelor de precizie și rugozităților indicate, suprafețele neindicate după Rz 80. Conform cerințelor tehnice muchile ascuțite de teșit, duritatea suprafeței de lucru a dinților HRC 35 - 45, tratarea termică normalizarea.

1.1.Motivarea tipului semifabricatului

La alegerea semifabricatului se ia în considerație următoarele condiții:

-forma geometrică și dimensiunile semifabricatului nu trebuie sa difere cu mult de forma și dimensiunea piesei finite;

-suprafața exterioară trebuie sa fie fără defecte;

Luând în considerație că tipul de producere a piesei proiectată în lucrarea data este serie pe unicate vom alege tipul semifabricatului ca laminat, deoarece în comparație cu alte tipuri de semifabricate se primește cel mai ieftin.

Industria propune următoarele dimensiuni a laminatelor;

-de la 5 la 56 peste fiecare 1 mm;

-de la 58 la 82 peste fiecare 2 mm;

-de la 85 la 150 peste fiecare 5 mm;

-de la 160 la 250 peste fiecare 10 mm;

Dimensiunea și diametrul semifabricatului se va cunoaște calculând adaosurile de prelucrare mecanică.

Procedeele tehnologice aplicate la execuția arborilor (în cazul nostru - semifabricat) trebuie să îndeplinească condițiile impuse de tehnologia construcțiilor de mașini. Alegerea procedeului de prelucrare este determinat de calitatea materialului și de modul de obținere a semifabricatelor (laminate, forjate, matrițate, turnate).

Operația optimă pentru obținerea semifabricatelor (arbori) este forjarea.

Această metodă de căpătare a semifabricatului ne da posibilitatea de a economisi metal și de a micșora volumul prelucrării mecanice, însă pentru fabricarea semifabricatelor forjate se folosește aparataj foarte scump.

Procesul de căpătare a semifabricatelor v-a consta numai în tăierea în părți a tijei laminate, lungimea și diametru căreia vor corespunde semifabricatului.

Diametrul și lungimea semifabricatului se determină cunoscând adaosul de prelucrare mecanică.

Bibliografie

1.Б. БЕЛЬКЕВИЧ, В. ТИМАШКОВ, „Справочное пособие технолога машиностроителъного завода”, Минск: Беларусь, 1972. 266 c;

2.Г. А. КОСИЛОВА, Р. К. МЕЩЕРЯКОВ,“Справочник технолога машиностроителя” том 2, Москва, Машиностроение, 1986. 495 c;

3. В. А. БЛЮМБЕРГ, Е. И. ЗАЗЕРСКИЙ, „Справочник токаря”, Ленинград: Машиностроение, 1981. 406 c;

4. Г. А. МОНАХОВ, „Обработка металлов резанием, справочник технолога”,

Москва: Машиностроение, 1974. 489 c;

5.Н. А. НЕФЁДОВ, К. А. ОСИПОВ, „Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инстументу”, Москва: Машиностроение, 1976. 568 c;

6.Н.КАРАСОВСКИЙ, В.ПАСТУШКОВ, „Универсальный вертткально-свелильный станок модели 2Н118”, Минск: Типография<<Победа>>, 1971. 535 c;

7.Е. Э.ФЕЛЬДШТЕЙН М. А. КОРНИЕВИЧИ, ,,Металорежущие инструменты: справочник конструктора” -Минск : Новое здание, 2009. 1039 с;

8.А. Н. МАЛОВ, “Справочник технолога машиностроителя” том - 2, изд. 3, Москва: Машиностроение, 1973. 568 c;

9.Н. МАЛОВ, “Справочник технолога машиностроителя” том - 1, изд. 3, Москва: Машиностроение, 1973. 694 c;

10. Г. А. КОСИЛОВА, Р. К. Мещеряков,“Справочник технолога машиностроителя” том 1, Москва: Машиностроение, 1986. 656 c;

11. Ю. З. КЕЛОГЛУ, „Справочник - Металлы и сплавы”, изд. 2- е.: Кишинёв, 1977. 263 c;

12. T. DULĂMIŢĂ, E. FLORIAN - “Tratamente termice şi termochimice” - Bucureşti: EDP, 149 p;

13. Н.Н.ЧЕРНОВ, ,,Металорежущие станкй”, Москва: Машиностроение, 1988. 414 c;

14. В.И.ЯКОВЛЕВА ,,Общемашиностроительные нормативы режимов резания” , ЧАСТИ - 1, Москва: Машиностроение, 1967. 376 c;

15. Б.Н.АРЗАЬАСОВ, В.А.БРОСТРЕМ, Н.А.БУШЕ, ,,Конструкцониые мтериалы”, Москва: Машиностроение, 1990. 688 c;

16. П.НОРЛОВА, Е.А.СКОРОХОДОВА, ,,Краткий справочник металлиста”, Москва: Машиностроение, 1986. 960 c;

17.Б.Н.СИЛИВЕСТРОВ, ,,Справочиник молодого зуборечика”, Москва: Высшая Школа, 1988. 398 с;

18.FLEȘER T. ,,FABRICAREA SISTEMELPOR TEHNICE MECANICE, PROCESE TEHNOLOGICE DE BAZA”, Editura Sudura: Timișoara, 2008. 280 p;

Declaraţia privind asumarea răspunderii

Subsemnatul, Marchitan Gheorghe, declar pe răspundere personală că materialele prezentate în teza de master sunt rezultatul propriilor cercetări şi realizări ştiinţifice. Conştientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecinţele în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Marchitan Gheorghe

Semnătura

Data 17.06.2016

Preview document

Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 1
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 2
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 3
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 4
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 5
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 6
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 7
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 8
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 9
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 10
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 11
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 12
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 13
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 14
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 15
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 16
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 17
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 18
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 19
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 20
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 21
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 22
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 23
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 24
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 25
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 26
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 27
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 28
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 29
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 30
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 31
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 32
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 33
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 34
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 35
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 36
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 37
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 38
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 39
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 40
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 41
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 42
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 43
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 44
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 45
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 46
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 47
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 48
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 49
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 50
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 51
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 52
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 53
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 54
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 55
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 56
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 57
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 58
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 59
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 60
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 61
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 62
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 63
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 64
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 65
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 66
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 67
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 68
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 69
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 70
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 71
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 72
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 73
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 74
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 75
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 76
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 77
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 78
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 79
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 80
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 81
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 82
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 83
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 84
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 85
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 86
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 87
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 88
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 89
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 90
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 91
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 92
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 93
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 94
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 95
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 96
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 97
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 98
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 99
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 100
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 101
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 102
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 103
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 104
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 105
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 106
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 107
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 108
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 109
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 110
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 111
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 112
Elaborară tehnico-economică a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion - Pagina 113

Conținut arhivă zip

 • Elaborara tehnico-economica a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de licență

INTRODUCERE În condiţiile actuale aîe economiei de piaţă, o problemă importană pentru orice societate care are ca obiect de activitate producţia...

Instalația de tratare a apei necesară pentru alimentarea cazanelor

Sa se proiecteze o instalatie de tratare a apei necesarã pentru alimentarea cazanelor,în urmãtoarele conditii: - Sã asigure parametrii de calitate...

Tehnologia fabricării produselor

1. Studiul tehnic 1.1. Studiul piesei pe baza desenului de execuție al piesei 1.1.1. Rolul funcțional al piesei Piesa face parte din ansamblul...

Proiectarea tehnologiei de execuție a reperului profil U - analiza tehnico-economică

1.Memoriu de prezentare 1.1 Introducere Prelucrarea metalelor prin deformare la rece se realizează în urma unor operații de tăiere, de deformare...

Implementarea procesului de fabricare al unui reper auto ce concură la siguranța circulației

CAPITOLUL 1 Conceptul general de proiect 1.1 Notiunea de proiect și trăsături principale În practica economica un proiect este privit ca o...

Proiectarea unei roți dințate

Introducere Rolul acestui proiect este acela de a elabora concret tehnologia de fabricare a unei roti dintate. Pentru realizarea proiectului se...

Proiectarea Procesului Tehnologic de Prelucrare Mecanică a unui Arbore

1. Alegerea semifabricatului Cerinţele impuse unui tehnolog sunt strâns legate de necesitatea comparării multilaterale a celor mai diferite metode...

Proiectarea optimizată din punct de vedere al consumurilor specifice sudării mag a unor noduri tipice din construcțiile navale

Introducere 1.1 Prezentarea si analiza temei de proiectare Constructiile navale este un domeniu relativ bine dezvoltat în regiunea de S-V a...

Ai nevoie de altceva?