Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior

Licență
10/10 (1 vot)
Conține 11 fișiere: pdf, dwg
Pagini : 200 în total
Cuvinte : 31271
Mărime: 4.22MB (arhivat)
Publicat de: Diana Bleahu
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Dumitrașcu
Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
Fișierul conține: - memoriul tehnic - pdf - desenele explicite - dwg și pdf

Cuprins

 1. REZUMAT . 9
 2. SUMMARY . 10
 3. PARTEA I. PARTEA TEHNICĂ 12
 4. I. Studiul tehnic 13
 5. 1. Studiul piesei pe baza desenului de execu.ie a reperului .. 13
 6. 1.1. Analiza posibilită.ilor de realizare a preciziei macro .i micro-geometrice (dimensionale, de formă, de pozi.ie reciprocă a suprafe.elor .i a rugozită.ii) prescrise în desenul de reper 13
 7. 2. Date privind tehnologia semifabricatului .. 16
 8. 2.1. Date asupra materialului semifabricatului (compozi.ie chimică, proprietă.i fizico-mecanice, etc.) .. 16
 9. 2.2. Stabilirea metodei .i a procedeului economic de realizare a semifabricatului .. 17
 10. 2.3. Tehnologia de ob.inere a semifabricatului. Tratamente termice primare necesare semifabricatului 17
 11. 2.4. Adaosuri totale de prelucrare conform STAS. Stabilirea dimensiunilor semifabricatului 19
 12. 2.5. Schi.a semifabricatului ... 20
 13. 3. Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanică ... 20
 14. 3.1. Procesul tehnologic tip pentru acest fel de reper ... 20
 15. 3.2. Proiectarea structurii .i a succesiunii opera.iilor procesului tehnologic. ... 21
 16. 4. Proiectarea con.inutului a 6 opera.ii de prelucrare mecanică din procesul tehnologic, din care minim 2 opera.ii în minim 2 variante tehnologice ... 45
 17. Opera.ia 1: Frezare de degro.are S2 .i S6 46
 18. Opera.ia 17: Burghiere S11 x 3 găuri (1) . 54
 19. Opera.ia 17: Burghiere S11 x 3 găuri (2) . 61
 20. Opera.ia 20: Frezare de finisare S12 (1) .. 68
 21. Opera.ia 20: Frezare de finisare S12 (2) .. 75
 22. Opera.ia 24: Frezare de finisare S14, S15 .i S16 . 81
 23. Opera.ia 25: Filetare S11 x 3 găuri filetate .. 88
 24. Opera.ia 28: Alezare S10 . 95
 25. II. Studiul economic 102
 26. 1. Caracterul produc.iei ... 102
 27. 2. Calculul lotului optim de fabrica.ie . 103
 28. 3. Calculul timpilor pe bucată . 107
 29. 4. Calculele economice justificative pentru stabilirea variantei economice pentru cele 2 opera.ii tratate în două variante .. 111
 30. III. Probleme de organizare a procesului tehnologic . 120
 31. 1. Calculul numărului de ma.ini-unelte necesare .i a gradului de încărcare pentru cele 2 opera.ii în varianta economică ... 120
 32. 2. Măsuri de tehnica securită.ii muncii pentru cele 2 opera.ii, în varianta economică ... 124
 33. IV. Proiectarea unor SDV-rui necesare execu.iei reperului .. 127
 34. 1. Proiectarea unui dispozitiv pentru prinderea semifabricatului, în vederea prelucrării opera.iei nr. 17 127
 35. 1.1. Proiectarea schemei de orientare . 127
 36. 1.2. Identificarea condi.iilor tehnice impuse prelucrării . 128
 37. 1.3. Eviden.iarea gradelor de libertare care trebuie anulate semifabricatului . 128
 38. 1.4. Calculul erorilor de orientare admisibile . 129
 39. 1.5. Propunerea schemei de orientare . 130
 40. 1.6. Determinarea erorilor de orientare ... 130
 41. 1.7. Stabilirea forțelor și momentelor care acționează asupra semifabricatului (în regim tranzitoriu și în regim stabil de lucru) 132
 42. 1.8. Determinarea forțelor de fixare (ca mărimi vectoriale) necesare conservării schemei de orientare, atât în regim tranzitoriu cât și în regim stabil de lucru .. 133
 43. 1.9. Stabilirea mecanismului de fixare capabil să dezvolte forța (forțele) de fixare calculată (calculate) și determinarea forței (forțelor) reale de fixare . 134
 44. 1.10. Proiectarea ansamblului dispozitivului 135
 45. 1.11. Stabilirea condi.iilor de exploatare a dispozitivului proiectat .. 138
 46. 2. Calculul calibrului tampon dublu „TRECE - NU TRECE” pentru verificarea alezajului .10H7 . 139
 47. PARTEA II. PARTEA ECONOMICO-MANAGERIALĂ ... 141
 48. I. Descrierea afacerii .. 141
 49. 1. Misiunea firmei ... 141
 50. 2. Numele firmei . 142
 51. 3. Forma legală de organizare . 142
 52. 4. Management / conducere 142
 53. 5. Localizarea firmei ... 142
 54. 6. Stadiul de dezvotare al afacerii ... 142
 55. 7. Produse .i servicii 143
 56. 8. Ideea de dezvoltare a afacerii .. 144
 57. II. Analiza industriei ... 144
 58. 1. Tendin.ele de cre.tere trecute .i viitoare ale industriei .i stadiul de evolu.ie al acesteia 145
 59. 2. Caracteristicile stadiului de evolu.ie al industriei ... 146
 60. 2.1. Rata de cre.tere 146
 61. 2.2. Concuren.a ... 146
 62. 2.3. Lideri de pia.ă .. 147
 63. 2.4. Gama de produse .. 147
 64. 3. Factori sezonieri .. 147
 65. 4. Schimbări tehnologice . 148
 66. 5. Sensibilitatea industriei la reglementări .. 148
 67. III. Pia.a .intă . 149
 68. 1. Descrierea pie.ei .. 149
 69. 2. Aspecte demografice ... 150
 70. 3. Aspecte geografice .. 150
 71. 4. Stilul de via.ă / Stilul de afaceri al clien.ilor ... 151
 72. 4.1. Persoane fizice . 151
 73. 4.2. Persoane juridice .. 152
 74. 5. Dimensiunea pie.ei .intă .i tendin.ele ei de evolu.ie ... 152
 75. 5.1. Factori de influen.ă asupra comportamentului de cumpărare .. 153
 76. IV. Concuren.a .. 155
 77. 1. Descrierea concuren.ei 155
 78. 2. Elemente ce pot infleun.a comportamentul de cumpărare al consumatorilor . 156
 79. 2.1. Elemente din propria firmă .. 156
 80. 2.2. Factorii din firmele concurente 156
 81. 3. Bariere la intrare .. 157
 82. V. Planul de marketing .i strategia de vânzări 159
 83. 1. Mesajul transmis consumatorilor 159
 84. 2. Metode .i vehicule de marketing utilizate ... 159
 85. 3. For.a de vânzări .i procedurile utilizate .. 160
 86. VI. Func.ionarea firmei . 161
 87. 1. Amplasament ... 161
 88. 2. Utilită.i / între.inere . 162
 89. 3. Produc.ia .. 162
 90. 3.1. Procesele .. 162
 91. 3.2. For.a de muncă . 163
 92. 3.3. Productivitatea .i capacitatea de produc.ie .. 163
 93. 4. Echipamente 164
 94. 5. Controlul stocurilor . 164
 95. 6. Aprovizionarea .i distribu.ia ... 165
 96. 7. Controlul financiar .. 165
 97. VII. Management .i organizare .. 166
 98. 1. Echipa managerială . 166
 99. 2. Consultan.i .i al.i speciali.ti 167
 100. 3. Stilul de management .. 167
 101. VIII. Dezvoltarea pe termen lung . 168
 102. 1. Obiectivele firmei 168
 103. 2. Strategii ... 169
 104. 3. Control . 169
 105. 4. Evaluarea riscurilor . 169
 106. 5. Ie.irea din afacere 170
 107. IX. Studiu de fezabilitate al afacerii .. 170
 108. 1. Costul investi.iei .. 170
 109. 1.1. Necesarul de echipamente .i utilaje .i costul acestora . 170
 110. 1.2. Investi.ia cu terenul / construc.ia . 171
 111. 1.3. Investi.ia cu diferite amenajări .i alte cheltuieli .. 171
 112. 1.4. Totalul / valoarea investi.iei . 173
 113. 1.5. E.alonarea .i graficul de realizare a investi.iei 173
 114. 1.6. Planul de fina.are al investi.iei . 175
 115. 2. Estimarea cheltuielilor . 176
 116. 3. Estimarea veniturilor ... 182
 117. 4. Determinarea fluxurilor de lichidită.i (cashflow-urilor) . 183
 118. 5. Calculul indicatorilor de evaluare a investi.iei 184
 119. 5.1. Calculul valorii actualizate nete ... 184
 120. 5.2. Calcului indicelui de profitabilitate . 185
 121. 5.3. Calculul termenului de recuperare ... 185
 122. 5.4. Calculul ratei interne de rentabilitate ... 185
 123. 6. Concluziile studiului de fezabilitate 186
 124. Bibliografie partea tehnică . 187
 125. Bibliografie partea economico-managerială .. 190

Extras din licență

REZUMAT

Prezenta lucrare este formată din două părți, o parte tehnică și o parte economico-managerială.

În partea tehnică a lucrării, intitulată „Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului „Suport inferior”, nr. desen 2231-253”, s-a prezentat tehnologia de prelucrare a piesei, realizată din materialul C45, dintr-un semifabricat laminat la cald.

În primul capitol al acestei lucrări, sunt prezentate date despre procedeul de elaborare a semifabricatului, date despre material, dar și succesiunea operațiilor prin care este realizată piesa, care cuprinde 29 de operații. Dintre acestea, 6 operații au fost studiate în detaliu (operațiile: 1, 17, 20, 24, 25, 28). Operația numărul 17 (Burghiere Ø7 x 3 găuri S11) și operația numărul 20 (Frezare de finisare S12) s-au realizat în 2 variante.

Al doilea capitol al părții tenice cuprinde studiul economic, în care s-a stabilit lotul optim de fabricație, timpul pe bucată, precum și varianta economică pentru operațiile tratate în două variante. Capitolul următor conține calculul necesarului de mașini-unelte și a gradului de încărcare al acestora, dar și evidențierea câtorva măsuri de Securitate a muncii.

Capitolul patru se compune din proiectarea dispozitivului pentru prinderea semifabricatului, în vederea realizării operației de găurire numărul 17, dar și calculul de calibru pentru aceeași operație.

Partea grafică este formată din: desenul de execuție al piesei, desenul de excuție al calibrului, desenul de ansamblu al dispozitivului pentru găurit și filmul tehnologic.

Partea economico-managerială a lucrării, intitulată „Înființarea unei întreprinderi mici specializată în execuția de confecții metalice” prezintă planul de afaceri pentru înființarea acestui IMM, analizând astfel afacerea, industria, concurența existentă și potențială, piața țintă, dar și managementul care urmează a fi aplicat în firmă.

Spre sfârșitul acestei părți este introdus și studiul de fezabilitate efectuat pentru a descoperi dacă afacerea este, în primul rând, fezabilă și profitabilă. Pentru determinarea acestor attribute s-a apelat la folosirea indicatorilor de fezabilitate, și anume: valoarea actualizată netă, indicele de profitabilitate, termenul de recuperare și rata internă de rentabilitate.

Analizând valorile indicilor de fezabilitate, s-au tras câteva concluzii cu privier la implementarea planul de afaceri și deschiderea firmei.

PARTEA I. PARTEA TEHNICĂ

PROIECTAREA TEHNOLOGIEI ȘI A UNOR SDV-URI NECESARE EXECUȚIEI REPERULUI „SUPORT INFERIOR”, DESEN NR. 2231-253

13

Cerință proiect: Proiectarea procesului tehnologic de fabricație a reperului „SUPORT INFERIOR”, nr. desen 2231-253, pentru o producție anuală de 1700 buc/an, într-un regim de lucru de 2 schimburi pe zi.

I. Studiul tehnic

1. Studiul piesei pe baza desenului de execuție a reperului

1.1. Analiza posibilităților de realizare a preciziei macro și micro-geometrice (dimensionale, de formă, de poziție reciprocă a suprafețelor și a rugozității) prescrise în desenul de reper

Fig. 1 Schița piesei cu numerotarea suprafețelor

14

Tabelul 1 Analiza posibilităților de realizare a suprafețelor Nr. suprafață Forma suprafeței Condiții tehnice impuse Procedeu de prelucrare final necesar Etape intermediare de prelucrare necesare 1 Plană L = 53 mm Frezare de finisare Frezare de degroșare

l = 16 mm Ra = 6,3 μm

2

Plană

L = 102 mm

Frezare de finisare

Frezare de degroșare l = 52 mm

Ra = 6,3 μm 3 Plană L = 102 mm Frezare de finisare Frezare de degroșare

l = 3 mm Ra = 6,3 μm

4

Plană

L = 107 mm

Frezare de finisare

Frezare de degroșare l = 102 mm

Ra = 6,3 μm 5 Plană L = 102 mm Frezare de finisare Frezare de degroșare

l = 20 mm Ra = 6,3 μm

6

Plană

L = 102 mm

Frezare de finisare

Frezare de degroșare l = 99 mm

Ra = 6,3 μm 7 Plană L = 102 mm Frezare de finisare Frezare de degroșare

l = 7 mm Ra = 6,3 μm

8

Plană

L = 102 mm

Frezare de finisare

Frezare de degroșare l = 60 mm

Ra = 6,3 μm 9 Cilindrică D = ϕ 6,4 mm Burghiere -

l = 16 mm Ra = 6,3 μm

10

Cilindrică

D = ϕ 10H7 mm

Alezare

Burghiere l = 16 mm

15

Ra = 6,3 μm

Bibliografie

1. Albu, I., ș.a. „Proiectarea asisatată de calculator a mașinilor-unelte”, Ed. Tehnică, București, 1984.

2. Cazimirovici, E., „Teoria laminării”, Ed. BREN, București, 2001

3. Ciocîrlia, C. „Tehnologia prelucrării carcaselor”, Ed. Tehnică, București, 1982.

4. Domșa, A., ș.a. „Materiale metalice în construcția de mașini”, Ed. Tehnică, Bucrești, 1980.

5. Drăghici, Gh., „Bazele teoretice alea proiectării proceselor tehnologice în construcția de mașini”, Ed. Tehnică, București, 1971.

6. Drogu, D., „Toleranțe și măsurători tehnice”, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980.

7. Dușe, D., Bologa, O., „Tehnologii de prelucrare tipizate”, Ed. Universității din Sibiu, 1995.

8. Dușe, D., Dîrzu, V., „Tehnologii de prelucrare”, vol. I, Ed. Universității din Sibiu, 2001.

9. Lăzărescu, I., Ștețiu, Gr., „Cotarea tehnologică și cotarea funcțională”, Ed. Tehnică, București, 1973.

10. M.I.C.M., „Normative unificate de timpi auxiliari la mașini-unelte”.

11. M.I.C.M., „Norme de tehnica securității muncii în întreprinderile constructoare de mașini”.

12. Oprean, C., Lăzărescu, L., ș.a., „Teoria și practica sculelor așchietoare”, vol. II, „Proiectarea sculelor așchietoare I”, Ed. Universității din Sibiu, 1994.

13. Oprean, C., Nanu, D., Dușe, D., „Îndrumar de proiectare a dispozitivelor”, I.Î.S., Sibiu, 1983, 1987.

14. Oprean, C., Nanu, D., Dușe, D., „Proiectarea dispozitivelor. Elemente standardizate și normalizate. Exemplu de proiectare.”, I.Î.S., Sibiu, 1987.

15. Picoș, C., ș.a., „Calculul adaosurilor de prelucrare și al regimurilor de așchiere”, Ed. Tehnică, București, 1974.

16. Picoș, C., ș.a., „Normarea tehnică pentru prelucrări prin așchiere”, vol. I, Ed. Tehnică, București, 1979.

17. Picoș, C., ș.a., „Normarea tehnică pentru prelucrări prin așchiere”, vol. II, Ed. Tehnică, București, 1982.

18. Picoș, C., ș.a. „Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin așchiere”, vol. II, Ed. Universitas, Chișinău, 1992.

19. Popescu, I., Fetche, V., „Regimuri de așchiere pentru prelucrări pe mașini-unelte”, vol. I, I.Î.S., Sibiu, 1980.

20. Popescu, I., Dîrzu, V., „Regimuri de așchiere pentru prelucrări pe mașini-unelte”, vol. II, I.Î.S., Sibiu, 1980.

21. Popescu, I., Dîrzu, V., Radu, V., „Regimuri de așchiere pentru prelucrări pe mașini-unelte”, vol. III, I.Î.S., Sibiu, 1982.

22. Popescu, I., „Tehnologia construcțiilor de mașini. Bazele teoretice.”, vol I, I.Î.S., Sibiu, 1980.

23. Popescu, I., „Tehnologia construcțiilor de mașini. Bazele teoretice.”, vol II, I.Î.S., Sibiu, 1980.

24. Popescu, I., Dușe, D., „Tehnologii moderne de fabricație a produselor”, vol. I, Ed. Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2003.

25. Popescu, I., Minciu, C., Tănase, I., Brândașu, D., ș.a., „Scule așchietoare. Dispozitive de prindere a sculelor așchietoare. Dispozitive de prindere a semifabricatelor. Mijloace de măsurare. Elemente pentru proiectarea tehnologiilor.” vol. I, Ed. Matrix, București, 2005.

26. Ștețiu, C., „Control tehnic”, Ed. didactică și pedagogică, București, 1980.

27. Ștețiu, C., Oprean, C., „Măsurători geometrice în industria constructoare de mașini”, Ed. științifică și enciclopedică, București, 1988.

28. Ștețiu, G., Lăzărescu, I., ș.a., „Teoria și practica sculelor așchietoare”, vol. II, „Elemente de teoria așchierii metalelor”, Ed. Universității din Sibiu, 1994.

29. Ștețiu, G., Lăzărescu, I., ș.a., „Teoria și practica sculelor așchietoare”, vol. III, „Proiectarea sculelor așchietoare II”, Ed. Universității din Sibiu, 1994.

30. Ștețiu, M., „Dispozitive de prelucrare și control. Construcție și exploatare.”, Ed. didactică și pedagogică R.A., București, 1998.

Preview document

Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 1
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 2
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 3
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 4
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 5
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 6
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 7
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 8
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 9
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 10
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 11
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 12
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 13
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 14
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 15
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 16
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 17
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 18
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 19
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 20
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 21
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 22
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 23
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 24
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 25
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 26
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 27
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 28
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 29
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 30
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 31
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 32
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 33
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 34
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 35
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 36
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 37
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 38
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 39
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 40
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 41
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 42
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 43
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 44
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 45
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 46
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 47
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 48
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 49
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 50
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 51
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 52
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 53
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 54
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 55
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 56
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 57
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 58
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 59
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 60
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 61
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 62
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 63
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 64
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 65
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 66
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 67
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 68
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 69
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 70
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 71
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 72
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 73
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 74
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 75
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 76
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 77
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 78
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 79
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 80
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 81
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 82
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 83
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 84
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 85
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 86
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 87
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 88
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 89
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 90
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 91
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 92
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 93
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 94
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 95
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 96
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 97
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 98
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 99
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 100
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 101
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 102
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 103
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 104
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 105
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 106
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 107
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 108
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 109
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 110
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 111
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 112
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 113
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 114
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 115
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 116
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 117
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 118
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 119
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 120
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 121
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 122
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 123
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 124
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 125
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 126
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 127
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 128
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 129
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 130
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 131
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 132
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 133
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 134
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 135
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 136
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 137
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 138
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 139
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 140
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 141
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 142
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 143
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 144
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 145
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 146
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 147
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 148
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 149
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 150
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 151
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 152
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 153
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 154
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 155
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 156
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 157
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 158
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 159
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 160
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 161
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 162
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 163
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 164
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 165
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 166
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 167
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 168
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 169
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 170
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 171
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 172
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 173
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 174
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 175
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 176
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 177
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 178
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 179
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 180
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 181
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 182
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 183
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 184
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 185
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 186
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 187
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 188
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 189
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 190
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 191
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 192
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 193
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 194
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 195
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 196
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 197
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 198
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 199
Proiectarea tehnologiei și a unor SDV-uri necesare execuției reperului suport inferior - Pagina 200

Conținut arhivă zip

 • PD_IEDM.pdf
 • PD_IEDM_D1.dwg
 • PD_IEDM_D1.pdf
 • PD_IEDM_D2.dwg
 • PD_IEDM_D2.pdf
 • PD_IEDM_D3.dwg
 • PD_IEDM_D3.pdf
 • PD_IEDM_D4.dwg
 • PD_IEDM_D4.pdf
 • PD_IEDM_D5.dwg
 • PD_IEDM_D5.pdf

Ai nevoie de altceva?