Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Statistică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 20478
Mărime: 654.97KB (arhivat)
Publicat de: Mugurel Pop
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anatol Melnic

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ALE ABORDĂRII EGALITĂŢII DE GEN ÎN SFERA STATISTICII OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ 8
 3. 1.1.Definiţii ale egalităţii de gen la nivel naţional 8
 4. 1.2. Alinierea Republicii Moldova la standardele internaţionale, în sfera ocupării forţei de muncă, prin prisma abordării integratoare a egalităţii de gen, promovată de ţările occidentale. 15
 5. 1.3. Sistemul informaţional statistic al egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă 21
 6. CAPITOLUL II. INDICATORII STATISTICI UTILIZAŢI PENTRU RELIEFAREA EGALITĂŢII DE GEN ÎN SFERA OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 29
 7. 2.1.Conceptul şi metodologia indicatorilor statistici de tip gender 29
 8. 2.2. Indicatori sensibili la gen în sfera ocupării forţei de muncă în Republica Moldova 40
 9. CAPITOLUL III. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ANALIZATĂ PRIN PRISMA PROMOVĂRII EGALITĂŢII DE GEN. 47
 10. 3.1. Analiza statistică a populaţiei economice active 47
 11. 3.2.Analiza statistică a populaţiei ocupate 50
 12. 3.3. Analiza statistică a şomajului 57
 13. 3.4.Analiza statistică a populaţiei economic inactive 60
 14. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 64
 15. BIBLIOGRAFIE 66
 16. ANEXE 68

Extras din licență

INTRODUCERE

Trecerea de la o economie dirijată în mod centralizat spre cea de piaţă, necesită crearea unor măsuri şi instrumente economico-financiare, menite să contribuie la promovarea intereselor naţionale, la realizarea independenţei şi suveranităţii ţării, precum şi la colaborarea şi cooperarea pe plan internaţional. Egalitatea de gen este fenomenul care atrage tot mai mult atenţia comunităţilor, inclusiv şi în Republica Moldova.

Actualitatea temei de cercetare: egalitatea dintre bărbaţi şi femei este un drept fundamental, o valoare universală şi condiţie necesară pentru creşterea economică şi coeziunea socială a ţărilor Uniunii Europene, membra a căreea doreşte să devină şi Republica Moldova. Însă, schimbările, care au avut loc pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova, au consolidat inegalitatea situaţiei bărbaţilor şi a femeilor în domeniul ocupării forţei de muncă. De asemenea, s-au agravat problemele privind segregarea de gen, discriminarea, inegalitatea în remunerarea muncii, în repartizarea timpului preconizat pentru activităţile de gospodărire, salarizare etc.

Scopul lucrării este prezentarea normelor metodologice, conceptelor şi instrumentelor naţionale în domeniul egalităţii de gen pe piaţa forţei de muncă implementate de Biroul Naţional de Statistică, precum şi analiza dimensiunii şi caracteristicilor acestui fenomen în Republica Moldova.

Pentru atingerea acestui scop, ne-am propus următoarele obiective:

- delimitarea conceptului egalitatea de gen în practica internaţională şi în Republica Moldova;

- studierea problemei egalităţii de gen prin prisma reglementărilor internaţionale şi ale legislaţiei Republicii Moldova, precum şi influenţa lor asupra definirii acestui concept;

- studierea sistemul de indicatori statistici în sfera egalităţii gender;

- analiza dimensiunii, cauzelor şi caracteristicilor fenomenului egalităţii gender în Republica Moldova.

- de a elabora propuneri şi recomandări de perfecţionare a reglementării de către politica statului privind egalitatea de gen în sfera ocupării forţei de muncă.

Teza a fost structurată în următorul mod: introducere, trei capitole, încheiere ce inserează concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

Astfel, în Capitolul I „Aspecte teoretice ale abordării egalităţii de gen în sfera ocupării forţei de muncă” se prezintă sub un unghi general conceptele şi definiţiile ce ţin de domeniul egalităţi gender şi asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în Republica Moldova. Se examinează, de asemenea, legislaţia naţională şi internaţională care stă la baza formulării şi implementării definiţiei egalităţii de gen în particular în sfera ocupării forţei de muncă, precum se vorbeşte şi despre sistemul informaţional statistic ce furnizează date vis-a-vis de egalitatea de gen în sfera ocupării forţei de muncă.

ÎnCapitolul II „Indicatori statistici utilizaţi pentru reliefarea egalitaţii de gen în sfera ocuparii forţei de muncă în Republica Moldova” se prezintă sistemul de indicatori care pot fi utilizaţi în descrierea pieţei muncii sub aspect gender. Aceştea folosesc atît în procesul monitorizării situaţiei curente, cît şi la înregistrarea modificărilor structurale şi dinamice a fenomenelor supuse cercetării.

Capitolul III „Ocuparea forţei de muncă în Republica Moldova analizată prin prisma promovării egalităţii de gen”, este dedicat analizei pieţei muncii din Republica Moldova, prin prisma abordării integratoare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei, perioada anilor 2007-2011, uneori şi cu specificări din anul 2006.

În prezent este cunoscut şi acceptat faptul că aspectul de gen merită să fie extins la toate sferele societăţii şi egalitatea de gen poate fi obţinută numai prin introducerea dimensiunii de gen – gender mainstreaming– în toate politicile şi domeniile. Problema de gen ne spune despre diferenţele şi asemănările existente între femei şi bărbaţi în raport cu contribuţia lor la dezvoltarea socială şi economică, condiţiile de viaţă şi de muncă, constrîngerile, necesităţile şi oportunităţile lor generale, etc.

Astfel, statisticile de gen, au un rol foarte important în procesul de monitorizare şi analiză a progreselor obţinute în sensibilizarea dimensiunii de gen.

Este necesar de menţionat faptul că Guvernele multor ţări şi-au elaborat planuri de activitate în conformitate cu Platforma de Acţiuni de la Beijing (1995), unde este stabilit strategia de promovare a egalităţii de gen în toate domeniile unde există impct direct asupra bunăstării femeilor şi bărbaţilor, ceea ce vizează şi sărăcia, drepturile acestora, impactul asupra globalizării şi a politicii macroeconomice. Vedem deci, că problema monitorizării, analizei şi evaluării situaţiei femeilor şi bărbaţilor, pe de o parte şi a intercorelării lor în domeniile menţionate anterior, pe de altă parte, constituie o problemă destul de importantă şi actuală. În acest context, Platforma de Acţiuni de la Beijing, a chemat ţările şi organizaţiile internaţionale să colecteze şi să analizeze statistici care ar reflecta problemele referitoare la rolul şi importanţa femeilor şi a bărbaţilor în societate.

Bibliografie

Acte legislative şi normative

Constituția Republicii Moldova, din 29.07.1994. Monitor oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994.

Codul muncii al Republicii Moldova, nr.154-XV din 28.03.2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.159-162, 2003.

Legea "Cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați", nr. 5, din 09.02.2006 // Monitorul Oficial al Republici Moldova nr. 47 din 24.03.2006, Chișinău, 2006.

Legea "Cu privire la Strategia națională de dezvoltare pe anii 2008-2011", nr. 295-XVI, din 21.12.2007, Chișinău, 2007.

Hotărârea Guvernului nr. 984 din 25.08.2006 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009”, Chişinău, 2006.

Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 25.02.2008 "Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-2011", Chișinău, 2008.

Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31.12.2009 "Cu privire la aprobarea Programului național de asigurare a egalității de gen în anii 2010-2015", Chișinău, 2009.

Hotărîrea Guvernului nr. 288 din 15.03.2005 "Cu privire la aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova pînă în 2015 și a Primului Raport Național a acestui obiectiv", Chișinău ,2005.

Hotărîrea nr. 87-XII din 28.04.1994 "Cu privire la Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei", Chișinău,1994.

Manuale, monografii şi lucrări didactice

Bârcă A., Vaculovschi D., Cojocaru L., Boguș A., Hârbu E. Situaţia femeilor pe piaţa forței de muncă. ASEM, Chişinău, 2007.

Bocioc F., Dimitriu D., Tesiu R., Vaileanu C.. Metode şi instrumente: Ghid practic pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen. Editura Neva, România, 2004.

Pârțachi I., Cara E., Pârțachi I. Inegalitatea de gen în venituri și alți indicatori de bunăstare a populației. ASEM, Chișinău, 2008.

Samoilă L. Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați în Republica Moldova. Chișinău, 2004.

Ghidul utilizatorului statisticilor de gen/ Biroul Național de Statistică al R. Moldova - Chișinău, 2008.

Garrett J.K., An Introduction to Statistical methods for Survey Statisticians, U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Washington. 2005.

Hussmanns R., Mehran F., Verma V., Surveys of economically active population: employment, unemployment and underemployment. International Labour Office, Geneva, 1990.

Site-ografia

http://www.ilo.org/- site Biroul Internațional al Muncii.

http://www.statistica.md/ - site Biroul Național de Statistică.

http://www.edu.md/ - site Ministerului Educației al Republicii Moldova.

http://www.gov.md/ - site Guvernului Republicii Moldova.

http://www.inspectiamuncii.md/ - site Inspecției Muncii.

http://www.mpsfc.gov.md/- site Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

http://www.unifem.org/- site Organizația Națiunilor Unite a protecției femeilor.

http://www.undp.md/ - site Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html - Platforma de Acțiuni de la Beijing.

Alte surse

Anuarul statistic al Republicii Moldova 2009, Biroul Național de Statistică, Chișinău, 2009.

Dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova în anul 2009, Biroul Naţional de Statistică, Chişinău, 2010.

Femei şi Bărbaţi pe piaţa muncii în Republica Moldova, Biroul Naţional de Statistică, Chişinău, 2008.

Metodologia Anchetei Asupra Forţei de Muncă în Gospodării, Biroul Naţional de Statistică, Chişinău, 2008.

Piața forței de muncă în Republica Moldova, Biroul Național de Statistică, Chișinău, 2008.

UNDP "Raportul Național de Dezvoltare Umană 2010-2011", Editura "Nova-imprim", Chișinău, 2011.

Preview document

Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 1
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 2
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 3
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 4
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 5
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 6
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 7
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 8
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 9
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 10
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 11
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 12
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 13
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 14
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 15
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 16
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 17
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 18
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 19
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 20
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 21
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 22
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 23
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 24
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 25
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 26
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 27
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 28
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 29
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 30
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 31
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 32
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 33
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 34
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 35
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 36
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 37
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 38
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 39
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 40
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 41
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 42
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 43
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 44
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 45
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 46
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 47
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 48
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 49
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 50
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 51
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 52
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 53
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 54
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 55
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 56
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 57
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 58
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 59
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 60
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 61
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 62
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 63
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 64
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 65
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 66
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 67
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 68
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 69
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 70
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 71
Analiza egalității de gen în sfera ocupării forței de muncă în Republica Moldova - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Analiza Egalitatii de Gen in Sfera Ocuparii Fortei de Munca in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Statistică a Veniturilor Populației României

Introducere Am ales această lucrare deoarece tematica veniturilor populaţiei a fost întotdeauna şi este şi în prezent, mai ales în contextul...

Analiza statistică a seriilor cronologice

DEFINITIE: SERIA CRONOLOGICA este un sir ordonat de valori ale unei variabile aferente unor momente sau perioade de timp succesive. Exista...

Cercetare Asupra Vopselei Lavabile Superweiss

Düfa ROMÂNIA SRL este una dintre cele mai dinamice companii ce opereaza pe piata de lacuri si vopsele din România. Compania a fost fondata în anul...

Program de Reabilitare

Spitalul de Boli Infectioase „Sf.Cuvioasa Parascheva „ este situat in partea de nord a orasului Galati pe strada Traian nr.393 ,în cartierul numit...

Centralizarea și Analiza Datelor

Q1+Q2. La aceste intrebari filtru, nici unul dintre cei 1000 de respondenti nu a fost eliminat Valoarea modala (Mo – cea mai mare frecventa de...

Statistică Economică

Obiectul principal în evolutia repartitiei bidimensionale îl reprezinta determinarea legaturii statistice dintre aceste doua variabile. În orice...

Ai nevoie de altceva?