Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 28619
Mărime: 119.45KB (arhivat)
Publicat de: Karina B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Budurina-Goreacii Carolina
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. Lista abrevierilor .3
 2. INTRODUCERE .7
 3. Capitolul I. ISTORIOGRAFIA ȘI BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE STUDIERII SOCIETĂȚII CIVILE GLOBALE ȘI PROBLEMA
 4. DEMOCRATIZĂRII 14
 5. 1.1.Repere istoriografice ale cercetării societății civile globale și problemei democratizării în contextul politicii mondiale ..14
 6. 1.2.Societatea civilă globală și problema democratizării: aspecte teoretico-conceptuale 23
 7. 1.3. Dimensiunile corelative dintre ,,Societatea civilă globală” și „problema democratizării” în contextul politicii mondiale ..28
 8. 1.4.Concluzii la capitolul I ...33
 9. Capitolul II EVOLUȚIA SOCIETĂȚII CIVILE GLOBALE ȘI A PROBLEMEI DEMOCRATIZĂRII ÎN A II-A JUMĂTATE A SECOLULUI XX .35
 10. 2.1.Afirmarea societății civile globale în contextul schimbărilor democratice 35
 11. 2.2. Transformările actuale în relația dintre democrație și globalizare 39
 12. 2.3.Concluzii la capitolul II ..43
 13. Capitolul III EVALUAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII CIVILE GLOBALE ASUPRA DEMOCRATIZĂRII REPUBLICII MOLDOVA ..45
 14. 3.1.Impactul funcțiilor generale ale societății civile globale asupra democratizării țării în perioada de tranziție ..45
 15. 3.2.Practici de succes ale activității unor organizații neguvernamentale internaționale asupra dezvoltării statutului moldovenesc la nivel național, regional și local .52
 16. 3.3.Concluzii la capitolul III .58
 17. CONCLUZII GENERALE 59
 18. BIBLIOGRAFIE .61

Extras din licență

ADNOTARE

Tema tezei de licență: Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale: interdependențe și implicații pentru Republica Moldova, Chișinău, 2020.

Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 99 surse, 60 pagini text.

Cuvintele-cheie ale tezei: societate civilă, democrație, stat, politica mondială, globalizare, partid, organizații neguvernamentale.

Domeniul de activitate: Relații internaționale.

Problema de cercetare rezidă în analiza societatății civile globale și al problemei democratizării în contextul politicii mondiale, fapt ce a condus la identificarea interedependențelor dintre aceste fenomene și a permis prezentarea unor implicații pentru Republica Moldova.

Obiectul de cercetare cuprinde atât cadrul internațional de manifestare a societății civile, cât și cadrul național, deoarece în contextul procesului problemei democratizării,dezvoltarea societății civile are o importanță cheie pentru valorile fundamentale, democratice și pluraliste ale oricărei țări, dar și pentru încurajarea implicării sociale a cetățenilorîn procesele de dezvoltare.

Scopul și obiectivele propuse în teză. Scopul lucrării constă în stabilirea interdependențelor și implicațiilor Republicii Moldova în ceea ce privește societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale.

Obiectivele cercetării rezidă în:

- Indicarea reperelor istoriografice ale cercetării societății civile globale și problemei democratizării în contextul politicii mondiale;

- Descrierea societății civile globale și problema democratizării: din perspectiva aspectelor teoretico-metodologice;

- Analizarea dimensiunilor corelative dintre ,,societatea civilă globală” și „problema democratizării” în contextul politicii mondiale;

- Afirmarea societății civile globale în contextul schimbărilor democratice;

- Aprecierea relației dintre democrație și globalizare în Republica Moldova;

- Evaluarea impactului funcțiilor generale ale societății civile globale asupra democratizării țării în perioada de tranziție;

- Aprecierea practicilor de succes ale activității unor organizații neguvernamentale internaționale asupra dezvoltării statutului moldovenesc la nivel național, regional și local.

Noutatea științifică privind caracterul inovator al investigației realizate constă în cercetarea literaturii străine și cea moldovenească a problemei socității civile globale și democratizarea în contextul politicii mondiale: interdependențe și implicații pentru Republica Moldova. În același timp globalizarea a generat transformări profunde în natura umană, societățile contemporane șifundamentele politicii naționale și globale de dezvoltare. Referindu-ne la cazul Republicii Moldova, fenomenul globalizării are un impact directasupra procesului de tranziție politic, economic și social, provocind riscuri și amenințări laadresa guvernării politice și administrative privind eficiența dezvoltării umane, sociale șieconomice.

INTRODUCERE

Actualitatea și importanța temei rezidă în rolul societății civile care după cum vom observa depinde de nivelul de dezvoltare democratică a fiecărei societăți în asigurarea unui stat de drept. La începutul sec. XXI, instituțiile societății civile au devenit actori importanți în raport cu statul, participând activ la dezvoltarea comunității, unde cetățeanul este plasat în centrul inițiativelor civice locale.

În pofida la faptul că societatea civilă este prezent încă în gândirea antică, termenul cunoaște o structurare clară odată cu epoca modernă pentru a deveni în zilele noastre un adevărat indicator al modului în care o societate se identifică și își pune în fața propriei conștiințe problemele reale cu care se confruntă, modalitățile prin care înțelege să le soluționeze. Fiind considerată forma de legare liberă și conștientă între ei a membrilor unei societăți, societatea civilă se distinge de structurile instituționale ale acesteia, dar este în același timp baza lor, sursa conținutului și funcțiilor pe care ele le îndeplinesc. Societatea civilă, marcând un grad anume de civilizare umană, inițial a fost identificată cu statul, mai apoi a fost distinsă de el. Ulterior ea a fost contrapusă statului, localizată fiind în spațiul public, ca în cele din urmă să se insiste asupra armonizării lor în calitate de vase comunicante sociale, interdependente. Evoluția conceptuală semnalată trebuie estimată nu doar și nu atât ca o rezultantă a modificării perspectivelor sau opticii de abordare a societății civile, ci, mai ales, ca o consecință a dimensionării treptate a corpului social ca atare.

Exista diferențe semnificative între rolurile asumate de organizații ale societății civile într-o societate în tranziție și cele jucate într-o societate democratică constituită. Oricum, societatea civilă joacă un rol important ca actor al procesului democratic și al consolidării democrației într-o societate. Societatea civilă reprezintă un mijloc de supraveghere și control asupra statului, precum și un instrument prin care acesta este presat să adopte reforme mai profunde. În Republica Moldova, formarea societății civile a avut un alt curs diferit de cele din țările cu o puternică tradiție democratică. Aceasta pentru că intenția clasei politice a fost aceea de a „crea” foarte rapid o societate civilă, mulată și aservită intereselor lor. Aceasta poate fi o posibilă explicație a lipsei de combativitate și de consistență a marii majorități a acțiunilor diferitelor fundații, federații, ligi etc. De asemenea, implicarea cetățenilor în activitatea civică este relativ redusă cantitativ și calitativ.

În situația social-politică și economică actuală este necesară valorificarea și mobilizarea capacităților umane, ca factor principal al dezvoltării sustenabile și integrării europene, remarcind importanța și actualitatea investigării științifice a dimensiunilor politice ale dezvoltării potențialului uman în contextul globalizării.

Gradul de investigație a temei: În cercetarea dată am recurs la analiza mai multor lucrări științifice publicate în țară și în străinătate. Astfel, la nivel La nivel internațional, remarcăm cercetătorii: T. Paffenholz , T.D. Borstel, T. Simon, K. Ludger, J M. Swint, L. Franzini, C. Honda , A. Krishna , A. Alexanyan , A.V. Begichev, V.V. Grebennikov, V.N. Domanov , H. Lasswell, R. Putnam ,Umberto Eco , Z. Bauman , A Gamble , H. Morgenthau , K. Waltz, J. Rosenau și alții.

În spațiul postsovietic, cercetări despre constituirea societății civile în contextul dezvoltării comunității locale au fost efectuate în special la începutul anilor ’90. Astfel, cecetătorii au fundamentat societatea civilă ca concept, dezvoltarea și structura acesteia, interacțiunea sa cu statul, precum și rolul instituțiilor societății civile în procesul de democratizare a noilor state democratice.

Printre cercetătorii care au reflectat aspectele respective se numără: I. Mersianova , K. Gadjiev , V. Kapustin , V. Vitiuk , V. Samsonov , A.P. Kocetkov , Iu.A. Vasiliciuk , ș.a. Totodată, conceptul de instituții ale societății civile a fost investigat în unele articole scrise de Iu.M. Reznik , V.V. Kolbanovskii V.V. Volkov , aceștia din urmă au descriacele mai importante funcții ale societății civile.

Bibliografie

Surse bibliografice în limba română:

1. Aristotel, Politica, București, Ed. Paideia, 2001, 400p.

2. Almond G. A., Verba S., Cultura civică. Atitudini politice și democrație în cinci națiuni, București, CEU Press Ed. Du Style, 1996

3. Bantaș V. Statul de drept și societatea civilă: probleme ale teoriei și practicii. În: Administrația statului Republica Moldova la 20 de ani de independență, sesiune de comunicări științifice, 29-30 octombrie, 2011, Chișinău (Caietul Științific 5/2011). Chișinău: S. n., 2012 (Tipogr. „Elena-V.I.”), p. 228-233.

4. Bauman Z. Globalizarea și efectele ei sociale. Prahova: Antet, 2001. 128 p.

5. Bădescu I., Tratat de sociologie rurală, București, Ed. Mica Valahie, 2011, 745p.

6. Beniuc V., Rusnac Gh. Conceptele și noțiunile de bază ale diplomației. Dicționar. Chisinău, USM, 1998.

7. Bîrzea C., Cultura civică, manual pentru învățarea la distanță, București, Ed. Trei, 1999, 203p.

8. Budurina- Goreacii C., Stejaru S.,Dimensiunea corelativă dintre instituțiile societății civile și dezvoltarea comunității locale, http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/24.p.190-196Politologie_118.pdf, (15.03.20), p.190-196.

9. Budurina- Goreacii C., Evoluția instituțiilor societății civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/96-110.pdf, (31.03.20), p.96-110.

10. Budurina-Goreacii C., Rolul instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunității locale.

Cazul Republicii Moldova, Autoreferat. Chișinău, 2019, 185p.

11. Bulat V., Guțuțui V., Spinei I., Participarea societății civile în dezvoltarea comunității locale. Cazul Republicii Moldova, Chișinău, 2019, 185p.

12. Buzan B. Popoarele, statele și teama. - Chisinău, Ed. Cartier, 2000, 223 p.

13. Chistruga I. Societatea civilă și statul în Republica Moldova: probleme de interacțiune. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). Partea IV. Vol. IV. Chișinău: USM, 1994. p. 104-154.

14. Ciobanu R., Redimensionarea valorilor democratice în condițiile societății informaționale, ,https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/REd_valor_Democr_Rodica_Ciobanu_Veronica%2BMocanu.pdf, Chișinău,2018, (vizitat 25-02.2020), 507 p.

15. Ciobanu D., Rolul Organizatiilor internaționale în societatea internațională contemporană https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/14.Rolul%20Organizatiilor%20Internationale%20in%20societatea%20Internationala%20contemporana.pdf, (04.03.20), p.93-98.

16. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din 12.08.1994.

17. Costachi Gh. Direcții prioritare ale edificării statului de drept în Republica Moldova.

Chișinău: Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei, 2009 (Î.S. F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). 327 p.

18. Deac V. Modele de dezvoltare comunitară adaptate comunităților rurale din România. Teză de doctorat. București, 2009. 220 p. [on-line] http://www.ruralnet.ro/wp-content/uploads/2014/10/modele-de-dezvoltare-comunitara-adaptate-comunitatilor-rurale-din-romania.pdf (vizitat 07.02.2020).

19. Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948, prin Rezoluția 217A în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

20. Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a (revăzută și adăugită). Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”. Editura Univers Enciclopedic, 2009, 1230 p.

...

Preview document

Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 1
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 2
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 3
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 4
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 5
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 6
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 7
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 8
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 9
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 10
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 11
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 12
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 13
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 14
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 15
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 16
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 17
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 18
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 19
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 20
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 21
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 22
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 23
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 24
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 25
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 26
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 27
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 28
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 29
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 30
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 31
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 32
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 33
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 34
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 35
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 36
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 37
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 38
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 39
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 40
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 41
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 42
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 43
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 44
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 45
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 46
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 47
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 48
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 49
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 50
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 51
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 52
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 53
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 54
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 55
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 56
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 57
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 58
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 59
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 60
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 61
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 62
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 63
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 64
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 65
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 66
Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale - Interdependențe și implicații pentru Republica Moldova - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Societatea civila globala si problema democratizarii in contextul politicii mondiale - Interdependente si implicatii pentru Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Limitele democrației moderne

INTRODUCERE Prin intermediul acestei lucrări aş vrea sa încerc să răspund la o întrebare fundamentală, care a constituit un punct central de...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Ai nevoie de altceva?