Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 55106
Mărime: 375.46KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Toader
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. Cuprins
 2. CAPITOL 1
 3. ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE VEGETALE 1
 4. 1.1. CONŢINUTUL PROCESULUI DE ANALIZĂ. TIPURI DE ANALIZĂ ECONOMICĂ 1
 5. 1.2. IMPLICAŢIILE TIPOLOGIEI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE ASUPRA ANALIZEI ACTIVITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE A ACESTORA 3
 6. 1.2. ETAPELE ANALIZEI ACTIVITĂŢII TEHNICO-ECONOMICE ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE 4
 7. CAPITOL 2
 8. METODE DE ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ 10
 9. 2.1. ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANŢULUI 10
 10. 2.2. ANALIZA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE 31
 11. 2.3. METODE DE ANALIZĂ A EFICIENŢEI UTILIZĂRII CAPITALULUI FIX 40
 12. CAPITOL 3
 13. METODE DE EVIDENŢĂ, CALCUL ŞI ANALIZĂ A INDICATORILOR SPECIFICI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 51
 14. 3.1. METODE DE CALCUL A INDICATORILOR TEHNICI UTILI ÎN MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE 51
 15. 3.1.1. INDICATORII FONDULUI FUNCIAR 51
 16. 3.1.2. INDICATORII INVESTIŢIILOR 55
 17. 3.1.3. INDICATORII MECANIZĂRII AGRICULTURII 57
 18. 3.1.4. INDICATORII CHIMIZĂRII PRODUCŢIEI AGRICOLE 62
 19. 3.1.5. INDICATORII CREŞTERII ŞI EXPLOATĂRII ANIMALELOR. INDICATORI PRIVIND BAZA FURAJERĂ 63
 20. 3.1.6. INDICATORII FORŢEI DE MUNCĂ ŞI A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII 66
 21. 3.1.7. INDICATORII PRODUCŢIEI AGRICOLE 73
 22. 3.2. METODE DE CALCUL A INDICATORILOR ECONOMICI UTILI ÎN MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 75
 23. 3.2.1 Veniturile şi cheltuielile exploataţiei agricole 76
 24. 3.2.2 Analiza costurilor din cadrul exploataţiilor agricole. Metode de bază utilizate în dimensionarea şi determinarea costurilor 82
 25. CAPITOL 4
 26. INDICATORI DE EXPRIMARE A RENTABILITĂŢII UTILIZAŢI ÎN PLANIFICAREA, EVIDENŢA ŞI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 103
 27. 4.1. PROFITUL – EXPRESIA ABSOLUTĂ A RENTABILITĂŢII 104
 28. 4.2. SISTEMUL DE INDICATORI UTILIZAŢI ÎN ANALIZA RENTABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 106
 29. 4.3. PRINCIPALELE MODELE DE ANALIZĂ A RENTABILITĂŢII EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE 110
 30. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 130

Extras din proiect

Analiza activităţii economice – instrument al managementului exploataţiilor agricole vegetale

1.1. Conţinutul procesului de analiză. Tipuri de analiză economică

Analiza, ca noţiune, constituie o metodă de cercetare bazată pe descompunerea sau desfacerea unui obiect sau al unui fenomen în părţile sale componente, în elementele sale simple. În toate domeniile ştiinţei, analiza joacă rolul unui mijloc indispensabil al cunoaşterii.

Cerinţele perfecţionării acestui instrument metodologic, ale sporirii eficienţei sale în procesul cunoaşterii au impus apariţia unor discipline ştiinţifice de analiză în diferitele ramuri ale ştiinţei (chimie, matematică, biologie, fizică etc), inclusiv în domeniul economiei.

Asociindu-se la cuvântul ,,analiză" diferiţi termeni, se indică, fie caracterul analizei (analiză economică, analiză matematică, analiză psihologică etc.), fie obiectul analizei (analiza activităţii economice a unei întreprinderi, analiza productivităţii muncii, analiza costului producţiei, analiza unor probe, mostre etc). Se utilizează şi formulări în care apare atât caracterul cât şi obiec¬tul analizei. Asemenea formulări sunt necesare în cazul în care caracterul analizei este diferit de obiectul ei, de exemplu, analiza statistică a unui fenomen biologic sau chimic etc. în unele cazuri caracterul analizei se suprapune cu obiectul ei. Astfel, prin ana¬liză economică, în mod curent, atunci când nu se face nici o menţiune privind obiectul analizei, se înţelege analiza unui feno¬men economic efectuată după o metodologie specifică.

Analiza economică poate fi definită, ca cercetarea unui fenomen (proces sau activitate) din punct de vedere economic, bazată pe descompunerea unui întreg în elementele lui compo¬nente şi pe studierea lor şi a factorilor care îl determină. Esenţia¬lul în analiza economică îl constituie studierea relaţiilor structu¬rale şi a relaţiilor cauză-efect.

În sensul strict al formulării, determinativul „economică", fixează caracterul analizei, care poate avea ca obiect nu numai o activitate economică ci şi una socială, tehnică, administrativă, sanitară etc. Asociindu-se în acest caz determinative specifice, se particularizează şi analiza din acest punct de vedere.

Analiza economică s-a individualizat în ansamblul ştiinţelor economice, datorită particularităţilor analizei fenomenelor eco¬nomice, în raport cu fenomenele din natură.

O altă particularitate a analizei economice, constă în carac¬terul său deosebit de complex, caracter ce provine din însăşi complexitatea fenomenelor cercetate. O serie de aspecte ce ilustrează caracterul complex al analizei economice apar în mod evident în legătură cu necesitatea studierii relaţiilor cauză-efect. Dacă reprezentarea obişnuită a legăturilor amintite, proprie proceselor relativ simple, înseamnă producerea directă şi nemijlocită a efectului de către cauză, în cazul legă¬turilor manifestate în fenomenele economice nu poate fi vorba decât de efecte generate de factori multipli, cu influenţe de sen¬suri şi intensităţi diferite, transmise prin lanţuri cauzale complexe.

Cercetătorul care urmăreşte cunoaşterea genezei proceselor economice, în general are de-a face cu conexiuni suple, în cadrul cărora, aceeaşi modificare aparentă poate fi produsă de cauze diferite, modificări diferite pot rezulta din acţiunea aceleiaşi cauze, cauzele se pot combina (adiţiona, compensa, amplifica sau demultiplica) dând o rezultantă complexă de acţiuni etc.

Datorită faptului că legile economice, spre deosebire de legile naturii, se realizează prin însăşi activitatea oamenilor, obiectul analizei economice — fenomenele şi procesele studiate — sunt implicit fenomene social-economice. De aici provine ca o particu¬laritate a analizei economice, pe de o parte dificultatea sepa¬rării fenomenului observat de cel ce îl studiază, iar pe de altă parte, necesitatea acordării importanţei cuvenite factorului uman, aspectelor sociale şi psihologice specifice acţiunii acestuia.

Analiza economică, în funcţie de diferitele criterii luate în considerare, poate fi de mai multe tipuri

• după raportul dintre timpul în care se efectuează analiza şi perioada desfăşurării fenomenului, se disting două tipuri fundamentale: analiza activităţii economice şi analiza previzională:

o Analiza activităţii economice denumită şi analiza post-factum sau analiza realizării obiectivelor, presupune cercetarea rezultatelor unei activităţi desfăşurate, relevând modul de exe¬cutare a obiectivelor stabilite în scopul formulării măsurilor pentru îmbunătăţirea acesteia. În literatura de specialitate, prin analogia dintre organismul uman şi cel economic, s-a conturat o formă specifică de analiză post-factum denumită analiza diagnostic. Ea este orientată în special spre problemele de organizare şi conducere, având ca scop aprecierea stării de funcţionare a organismului economic exami¬nat, sesizarea principalelor deficienţe (,,puncte critice") şi preci¬zarea" cadrului general al măsurilor de remediere a acestora;

o Analiza previzională sau analiza prospectivă, presupune

anticiparea desfăşurării în viitor a fenomenelor şi proceselor

economice, pe baza cercetării factorilor acestora, luând în con¬siderare mutaţiile previzibile ce vor avea loc. Analiza previzională constituie o etapă hotărâtoare a elabo¬rării planului, fără însă să se confunde cu aceasta. În timp ce analiza previzională reprezintă o estimare a situaţiei viitoare posibile, pe baza evoluţiei precedente a fenomenelor şi a noilor date oferite de ştiinţă, planul constituie o întruchipare a deciziei economice deja adoptate, luând în consideraţie şi datele furnizate de însăşi studiul de previziune.

- luând drept criteriu modul de urmărire a caracteristicilor fenomenelor sau a posibilităţilor de cuantificare a acestora, se distinge existenţa analizei calitative şi a analizei cantitative:

o Analiza calitativă urmăreşte elucidarea esenţei fenome¬nului, însuşirile sale definitorii, factorii care îl determină, recurgând la abstractizare, la capacitatea de a purifica esenţialul de neesenţial, de a separa dependenţele cauzale de cele întâmplătoare, pe baza cunoaşterii legităţilor producerii fenomenului

respectiv. Cu ajutorul analizei calitative se poate elucida meca¬nismul formării rezultatului economic;

o Analiza cantitativă presupune cercetarea fenomenelor prin determinări cantitative, exprimate prin diferite caracteris¬tici numerice. În analiza cantitativă îşi găsesc câmp larg de apli¬care metodele matematice.

- după nivelul la care se desfăşoară analiza economică se pot distinge : analiza microeconomică şi analiza macroeconomică:

Preview document

Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 1
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 2
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 3
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 4
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 5
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 6
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 7
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 8
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 9
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 10
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 11
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 12
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 13
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 14
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 15
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 16
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 17
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 18
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 19
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 20
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 21
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 22
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 23
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 24
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 25
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 26
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 27
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 28
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 29
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 30
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 31
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 32
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 33
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 34
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 35
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 36
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 37
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 38
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 39
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 40
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 41
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 42
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 43
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 44
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 45
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 46
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 47
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 48
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 49
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 50
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 51
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 52
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 53
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 54
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 55
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 56
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 57
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 58
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 59
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 60
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 61
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 62
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 63
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 64
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 65
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 66
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 67
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 68
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 69
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 70
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 71
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 72
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 73
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 74
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 75
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 76
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 77
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 78
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 79
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 80
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 81
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 82
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 83
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 84
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 85
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 86
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 87
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 88
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 89
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 90
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 91
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 92
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 93
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 94
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 95
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 96
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 97
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 98
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 99
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 100
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 101
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 102
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 103
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 104
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 105
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 106
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 107
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 108
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 109
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 110
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 111
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 112
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 113
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 114
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 115
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 116
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 117
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 118
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 119
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 120
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 121
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 122
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 123
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 124
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 125
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 126
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 127
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 128
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 129
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 130
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 131
Studiu privind documentațiile de analiză tehnico-economice utile în managementul exploatațiilor agricole - Pagina 132

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind Documentatiile de Analiza Tehnico-Economice Utile in Managementul Exploatatiilor Agricole.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiența Economică a Culturilor de Cereale

Introducere CULTURA CEREALELOR reprezintă pe glob o sursă de bază în hrana populaţiei şi a animalelor crescute de om, fiind răspândite pe o...

Politici de dezvoltare a exploatațiilor agricole 2000-2020

1. INTRODUCERE Datorită actualei structuri agrare ne întrebăm incotro se indreaptă agricultura României și ce fel de politici trebuiesc adoptate...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?