Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 23714
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Vlad Marton
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. 1. MEDIUL ŞI EFECTUL DE SERĂ
 2. 1.1. PRINCIPIILE PROTECŢIEI MEDIULUI pag.4
 3. 1.2. STRATEGII ALE PROTECŢIEI MEDIULUI pag.9
 4. 1.2.1. Strategia Naţională privind Protecţia Atmosferei pag.9
 5. 1.2.2. Obiectivele strategiei privind Protecţia Atmosferei pag.10
 6. 1.3. PLANUL NAŢIONAL AL EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ pag.12
 7. 1.4. G.E.S. PROTOCOLUL DE LA KYOTO pag.13
 8. 1.5. SCHIMBĂRILE CLIMATICE pag.18
 9. 1.5.1.Strategia Naţională privind Schimbările climatice 2005-2007 pag.18
 10. 1.6. INFLUENŢA ASUPRA SĂNĂTĂŢII pag.22
 11. 2. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND PROTECŢIA ATMOSFEREI
 12. 2.1. LEGISLAŢIE CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA INSTALAŢIILOR MARI DE ARDERE pag.29
 13. 2.2. PREVEDERI LEGISLATIVE CARE STAU LA BAZA ELABORĂRII PROGRAMULUI NAŢIONAL DE REDUCERE
 14. A EMISIILOR DE GES LA INSTALAŢIILE MARI DE ARDERE pag.32
 15. 2.2.1. Instalaţii mari de ardere incluse în Programul Naţional pag.33
 16. 2.2.2. Tipuri de combustibili pag.34
 17. 2.2.3. Niveluri de emisie totale anuale pag.35
 18. 2.2.4. Îndeplinirea obiectivelor Programului Naţional
 19. de Reduceri a emisiilor pag.35
 20. 2.2.4.1. Etapele de conformare pag.35
 21. 2.2.4.2. Emisii ţintă de dioxid de sulf (SO2),
 22. oxizi de azot (NOx),dioxid de carbon(CO2) pag.36
 23. 2.2.4.3. Măsuri de realizare a obiectivelor pag.38
 24. 2.3. STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND
 25. PROTECŢIA ATMOSFEREI pag.38
 26. 3. IMPACTUL NOXELOR ŞI A GES ASUPRA ATMOSFEREI
 27. 3.1. Surse de poluare şi controlul lor pag.41
 28. 3.2. Evaluarea calităţii aerului pag.44
 29. 3.3. Ploile acide pag.47
 30. 3.3.1. Acidifierea. Emisiile de gaze cu efect acidifiant pag.48
 31. 4. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. MONDOCHIM SRL
 32. 4.1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII pag.52
 33. 4.2. CATEGORIA DE ACTIVITATE pag.53
 34. 4.2.1. Categoria de activitate pag.53
 35. 4.2.2. Capacităti maxime de producţie, autorizate pag.53
 36. 4.2.3. Regim de lucru pag.54
 37. 4.3. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE pag.54
 38. 4.3.1. Tipuri de materii prime şi materiale auxiliare utilizate în procesele de producţie şi în instalaţiile auxiliare pag.54
 39. 4.3.2. Substanţe chimice periculoase pag.62
 40. 4.4. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI pag.64
 41. 4.4.1. Centrala termo-electrică pag.63
 42. 4.4.2. Energie electrică pag.64
 43. 4.4.3. Gaze naturale pag.64
 44. 4.5. PRODUSE FINITE pag.65
 45. 4.6. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN AER pag.67
 46. 4.7. EMISII pag.68
 47. 4.8. MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII pag.71
 48. 4.9. ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR AUTOMONITORIZĂRII pag.76
 49. 5. MONITORIZAREA DISCONTINUĂ A EMISIILOR DE NOx, SO2, CO2 ŞI NH3
 50. 5.1. CERINŢE GENERALE PRIVIND MONITORIZAREA
 51. DISCONTINUĂ A INSTALAŢIILOR MARI DE ARDERE pag.78
 52. 5.2. PLANIFICAREA MĂSURĂTORILOR pag.79
 53. 5.3. EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR pag.80
 54. 5.3.1. Amplasarea punctelor de măsurare pag.80
 55. 5.3.2. Prelevarea izocinetică pag.82
 56. 5.3.3. Parametrii auxiliari pag.83
 57. 5.4. DURATA ŞI FRECVENŢA MĂSURĂTORILOR pag.84
 58. 5.5. PROCEDEU DE MĂSURARE DISCONTINUĂ A EMISIILOR pag.84
 59. 5.6. EVALUAREA ŞI RAPORTAREA REZULTATELOR pag.85
 60. 5.7. METODE DE MĂSURARE A PARAMETRILOR AUXILIARI pag.86
 61. 5.7.1. Determinarea conţinutului în oxigen al gazelor reziduale pag.86
 62. 5.7.2. Determinarea vitezei şi a debitului fluxului de gaze pag.86
 63. 5.7.3. Determinarea temperaturii gazelor reziduale pag.86
 64. 5.7.4. Determinarea umidităţii gazelor reziduale pag.87
 65. 5.8. ASIGURAREA CALITĂŢII pag.87
 66. 5.8.1. Cerinţe generale pag.87
 67. 5.8.2. Cerinţe minime de asigurare a calităţii în domeniul
 68. monitorizării discontinue pag.88
 69. 5.8.3. Calibrarea şi validarea sistemelor de măsurare automate
 70. după instalarea şi punerea în funcţiune a acestora pag.88
 71. 5.8.4. Metode de referinţă pe tipuri de poluanţi pag.89
 72. 6. RAPORT DE MĂSURARE A EMISIILOR PROVENITE
 73. DE LA INSTALAŢIA MARE DE ARDERE ŞI DE LA INSTALAŢIA
 74. DE AMONIAC APARŢINÂND S.C. MONDOCHIM SRL BACĂU
 75. SEMESTRUL II 2007 pag.90
 76. Bibliografie pag.108
 77. Glosar de termeni pag. 111

Extras din proiect

1. MEDIUL ŞI EFECTUL DE SERĂ

PRINCIPIILE PROTECŢIEI MEDIULUI

Reglementarea protecţiei mediului, este un obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii.

Protecţia mediului nu trebuie să constituie o piedică a dezvoltării economice. Realizarea unei dezvoltări economice care are la bază protecţia mediului, prin evaluarea gradului de suportabilitate a mediului, asigură o mai mare siguranţă în funcţionare şi un mediu sănătos atât pentru actuala generaţie cât şi pentru cele viitoare.

Pentru a putea înţelege prevederile legilor din acest domeniu este necesar să plecăm de la unele definiţii.

MEDIU - „Ansamblu de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul şi subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului".

Important de reţinut este faptul că din mediu fac parte şi valorile materiale, cele spirituale, sănătatea omului, precum şi calitatea vieţii.

La baza protecţiei mediului în România stau următoarele nouă principii şi elemente strategice, precizând şi modalităţile de implementare ale acestora:

a) principiul integrării politicii de mediu în celelalte politici sectoriale - presupune ca obligativitate a tuturor celor care întocmesc strategii şi politicii sectoriale să le integreze în politicile şi strategiile de mediu.

b) principiul precauţiei în luarea deciziei - care are ca modalităţi de implementare: adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare; efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului şi evaluarea impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ asupra mediului. Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.

c) principiul acţiunii preventive - modalităţile de implementare sunt: efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care pot avea efect semnificativ asupra mediului; recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice; menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului; crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a calităţii mediului.

O posibilitate de mediu poate fi reducerea consumului de energiei, prin valorificarea superioară a resurselor şi deci reducerea costurilor de producţie. Înglobarea a cât mai mult din cantitatea de energie (materii prime, energie electrică şi/sau termică, energie umană şi alte forme) în produsul finit asigură condiţia esenţială a reducerii poluării. Reducerea cantităţilor de energie pierdută înseamnă reducerea cantităţilor de deşeuri produse, implicit valorificarea superioară a acesteia şi recapitalizarea societăţii.

d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă - acest principiu cere ca acţiunile ce se întreprind pentru reducerea poluării să aibă ca ţel acţiunea asupra cauzelor şi nu a efectelor. Acţiunea la sursa de poluare are şi mai multe metode de rezolvare, metode ce aduc şi beneficii economice prin valorificarea superioară a resurselor. Modalităţile de implementare pot fi: rezolvarea, pe niveluri de competenţă, a problemelor de mediu, în funcţie de amploarea acestora; introducerea şi utilizarea pârghiilor şi instrumentelor economice stimulative sau coercitive; stabilirea şi urmărirea realizării programelor pentru conformare, reabilitarea zonelor afectate de poluare; încurajarea implementării sistemelor de management şi audit de mediu; înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor.

e) principiul „poluatorul plăteşte" - modalităţi de implementare prin: introducerea pârghiilor economice coercitive; obligativitatea despăgubirii celor afectaţi de poluare; refacerii zonelor deteriorate; introducerea de tehnologii curate; stabilirea şi urmărirea realizării programelor pentru conformare; reabilitarea zonelor afectate de poluare; promovarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul protecţiei mediului.

Ca exemplu poate fi luat contribuţia agenţilor economici la Fondul pentru mediu, astfel:

- taxele pentru emisiile de noxe în atmosferă, încasate de la operatori economici; Pulberi 0,02 lei (RON)/kg, Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg, Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg, Poluanţi organici persistenţi 20 iei (RON)/kg, Metale grele: - plumb 12 lei (RON)/kg, cadmiu 16 lei (RON)/kg, - mercur 20 lei (RON)/kg;

Preview document

Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 1
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 2
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 3
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 4
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 5
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 6
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 7
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 8
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 9
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 10
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 11
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 12
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 13
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 14
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 15
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 16
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 17
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 18
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 19
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 20
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 21
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 22
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 23
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 24
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 25
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 26
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 27
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 28
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 29
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 30
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 31
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 32
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 33
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 34
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 35
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 36
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 37
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 38
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 39
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 40
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 41
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 42
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 43
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 44
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 45
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 46
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 47
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 48
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 49
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 50
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 51
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 52
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 53
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 54
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 55
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 56
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 57
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 58
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 59
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 60
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 61
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 62
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 63
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 64
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 65
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 66
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 67
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 68
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 69
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 70
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 71
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 72
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 73
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 74
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 75
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 76
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 77
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 78
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 79
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 80
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 81
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 82
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 83
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 84
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 85
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 86
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 87
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 88
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 89
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 90
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 91
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 92
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 93
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 94
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 95
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 96
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 97
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 98
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 99
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 100
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 101
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 102
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 103
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 104
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 105
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 106
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 107
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 108
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 109
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 110
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 111
Evaluarea impactului ecologic la CET Bacău - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Impactului Ecologic la CET Bacau.doc

Alții au mai descărcat și

Reducerea emisiilor de oxizi de sulf - desulfurarea umedă a oxizilor de sulf

LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE EMISII DE NOXE În România, Legea Protecţiei Mediului nr. 137/1995 are ca obiectiv reglementarea protecţiei mediului...

Poluarea produsă de Centrala Electrică și de Termoficare (CET) asupra mediului

Poluarea produsa de centrala electrica si de termoficare (CET) asupra mediului Poluarea reprezinta totalitatea dereglarilor aduse mediului,...

Poluarea atmosferică produsă de Chimcomplex Borzești și posibile efecte asupra sănătății

I. INTRODUCERE Amenintarile pentru sanatatea si bunastarea umana rezultate sau transmise prin factori de mediu constituie în zilele noastre o...

Impactul Combinatului Mittal Steel Asupra Mediului

1. DESCRIEREA COMBINATULUI SIDERURGIC S.C. MITTAL STEEL S.A. GALATI Societatea comerciala S.C. MITTAL STEEL S.A. GALATI s-a constituit în baza...

Poluanții atmosferici (oxidanți) și impactul lor asupra ecosistemelor

3. Poluanţii atmosferici (oxidanţi) şi impactul lor asupra ecosistemelor. Poluanţi atmosferici primari şi activităţi economice care generează...

Calitatea Aerului și Ecologie

LECTIA 1 : Poluanti si surse de producere 1 1 CLASIFICAREA POLUANTILOR 1 2 UMIDITATEA AERULUI SI BIOALERGENI 1 3 PARTICULE SOLIDE SAU LICHIDE ÎN...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Studiul impactului - unitate de producere a hârtiei de ziar

Sa se realizeze evaluarea de impact pentru o unitate de producere a hârtiei de ziar. I. 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea unităţii: SC REZAC SRL...

Ai nevoie de altceva?