Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9731
Mărime: 150.70KB (arhivat)
Publicat de: Grigoriu Inga
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diana Hirbu
Specializare: Studii de Securitate Națională
Prezentul studiu de cercetare a fost elaborat la solicitarea pisa.md, fiind prezentat în cadrul conferinței naționale științifico-practice ”Securitatea Națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe”, desfășurată la 20 ianuarie 2024. Evenimentul a fost co-organizat în parteneriat cu Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”C. Stere”, Universitatea Americană din Moldova, Centrul Internațional pentru Cooperare în Educație și Cercetări, Centrul Pentru Studii de Securitate și Managementul Crizelor, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Cuprins

 1. Rezumat 2
 2. Introducere 3
 3. Conceptualizarea studiilor de securitate 5
 4. Provocările globale asupra securității umane 9
 5. Impactul amenințărilor contemporane asupra sectorului de securitate al Uniunii Europene. 11
 6. Vulnerabilități, amenințări, riscuri generale și specifice la adresa securității umane în Republica Moldova 12
 7. Aspectul de aplicare a dimensiunii securității umane în documentele de politici publice ale Republicii Moldova 17
 8. Perspectivele Republicii Moldova în domeniul securității umane în contextul aderării la UE 19
 9. Concluzii și recomandări 21
 10. Bibliografie 25

Extras din proiect

Rezumat

Conceptul de Securitate Umană a fost definit în cadrul activității prodigioase a Organizației Națiunilor Unite în promovarea păcii mondiale, respectării drepturilor omului, cooperării internaționale, respectării dreptului internațional, conform Cartei ONU. În acest context, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a elaborat în a. 1994 anuarul ”Raport de Dezvoltare Umană”, ce a reprezentat, de fapt, o agendă de reformare a sectorului de securitate prin introducerea conceptului de securitate umană.

Astfel, siguranța și securitatea persoanei devine una centrală, interconectată cu alte dimensiuni de securitate, definite de constructiviștii Școlii de la Copenhaga prin care au extins conceptul tradițional al securității, întemeiat pe siguranța statului mai întâi.

Securitatea umană, în noua realitate a sec. XXI, reprezintă una dintre cele mai importante preocupări pentru statele de drept și ale bunăstării, înfăptuită prin prisma acțiunilor unor organisme naționale și internaționale, stabile și funcționale, ca rezultat al angajamentelor actorilor politici și a instituțiilor politice de a dezvolta colectiv și sistematic realitatea socio-politică și cea economică.

În cadrul prezentei lucrări, avem ca scop cercetarea fenomenelor, factorilor prioritari, condițiilor de mediu intern și extern ce ar putea să contribuie la fortificarea în asigurarea securității umane în Republica Moldova. Această analiză se desfășoară în contextul obținerii statutului de stat candidat privind aderarea la Uniunea Europeană și deschiderea procesului de negocieri la aderarea în UE.

Obiective generale: identificarea și evaluarea provocărilor la adresa securității umane la nivel național și internațional; analiza cadrului juridico-normativ în domeniul securității umane în Republica Moldova și aspectele de aplicare a acestuia; riscurile și amenințările asupra vectorului extern de dezvoltare al statului; analiza tendinței generale de dezvoltare a sectorului de securitate umană în Republica Moldova.

Metodologia de cercetare: metoda analizei istorico-evolutive a conceptului de securitate umană, analiza de conținut a documentelor, analiza comparată, analiza statistică.

Cuvinte cheie: securitate, dimensiuni de securitate, securitate umană, stat candidat, Republica Moldova, Uniunea Europeană, vulnerabilități, riscuri, amenințări, strategii de securitate, organizații internaționale, ONU, PNUD

Introducere

Actualitatea și importanța temei abordate: Securitatea umană, conform rapoartelor elaborate de PNUD, reflectă evaluarea generală a mediului de securitate și de protecție a cetățenilor, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a universalității și egalitatății în fața legii. Se referă la demnitatea umană, la un trai decent, la drepturile care permit dezvoltarea personalității și, totodată, reprezintă o preocupare constantă a statelor moderne, întrucât ele sunt rezultatul asocierii cetățenilor și există pentru a le asigura acestora bunăstarea generală.

Este exprimată prin asigurarea unei vieți echitabile, demne și prospere, se adresează combaterii inegalităților, sărăciei și violenței, injustiției sociale, protejării împotriva riscurilor care pot interveni de-a lungul vieții, conflagrațiilor, insecurităților politice, diverselor conflicte, a calamităților de mediu sau a celor provocate în urma activităților umane.

Evoluția conceptului de securitate umană, după cum consideră Ruxandra Stoicescu în cap. V al ediției ”Politica de securitate națională: concepte, instituții, procese” este pe cât de interesantă, pe atât de curioasă. Deoarece conceptul nu s-a născut, tradițional, în școlile de gândire academică sau în mediile politice, ci a fost extrasă din rapoartele PNUD, acest curent obține actualmente tot mai mult spațiu și teritoriu de discuții.

În cap. II al Raportului PNUD din a. 1994, securitatea umană este clasificată în următoarele categorii: securitatea economică, securitatea alimentară, securitatea sanitară, securitatea de mediu, securitatea personală, securitatea comunitară, securitatea politică. Astfel, dimensiunile de securitate umană, la modul cel mai general, acoperă următoarele sectoare:

Securitate socială menită să ofere condiții de trai decente, justiție socială și echitate în ceea ce privește accesul la oportunități și resurse.

Securitate politică și instituțională tratată prin prisma protecției sistemului democratic și al principiul separației puterilor în stat, precum și integritatea instituțiilor și securitatea civică.

Securitate sanitară și de mediu ce asigură accesul universal la servicii medicale de calitate și un mediu sănătos și durabil.

În acest context, încadrarea complexă a provocărilor de securitate umană, în special în actualele condiții prin care Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat la aderarea în UE, se impune ca o directie predominantă de acțiune a sectorului de politici publice, cât și a actorilor politici promotori ai interesului național.

Scopul lucrării constă în cercetarea fenomenelor, factorilor prioritari, condițiilor de mediu intern și extern ce pot contribui la fostificarea în asigurarea securității umane în Republica Moldova. Cercetările au loc în contextul provocărilor contemporane de securitate, cât și de obținere a statutului de stat candidat la aderarea în UE.

Bibliografie

1. Maslow, Abraham. ”A Theory of Human Motivation”. In: Psychological Review, Vol. 50 (4), July, 1943, p. 370-396

2. Bell, Daniel. ”The coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting”. 2nd ed. New York: Basic Books. 1976. 507 p.

3. Beck, Ulrich. ”Risk Society, Towards a New Modernity”, Sage. London: 1992. p. 183.

4. Buzan, Barry. ”Popoarele, Statele și Frica. O agendă pentru studii de securitate internațională în epoca de după Războiul Rece”. Chișinău: Ed. Cartier, 2000. 385 p.

5. Raport de Dezvoltare Umană”, PNUD, 1994, Cap. 2, p.22 https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994 (vizitat 29.11.2023)

6. Juc, Victor; Ungureanu, Veaceslav: Fundamentarea și instituționalizarea securității naționale a Republicii Moldova: aspecte istoriografice și teoretico-metodologice. Revista militară nr. 1 (3), 2010, p. 14-32 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Fundamentarea%20si%20institutionalizarea%20securitatii%20nationale%20a%20RM_1.pdf (vizitat 26.11.2023)

7. Ghica, Luciana Alexandra; Zulean, Marian. ”Politica de securitate națională. Concepte, instituții, procese”. Iași: Polirom, 2007, p.328, ISBN 978-973-46-0624-5, p. 61-77

8. Sprîncean, Serghei. ”Provocări la adresa securității umane în condițiile globalizării”. În: Mediul strategic de securitate: tendințe și provocări. Materiale conferinței științifice internaționale. 18 mai 2017. / Red. șt. R. Grosu. Chișinău: Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 2018, p. 128-135

9. Strategie Globală de Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene, 2016 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf (vizitat 30.11.2023)

10. Raportul Național al Dezvoltării Umane, 1997. https://hdr.undp.org/system/files/documents/1997nhdrmoldovaromanianpdf.pdf (vizitat 29.11.2023)

11. Raportul Național al Dezvoltării Umane, 1999. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/md/1999_romanian_all.pdf (vizitat 29.11.2023)

12. Acordul de Asociere Republica Moldova - UE https://eur-lex.europa.eu/RO/legal-content/summary/association-agreement-with-moldova.html

13. Raportul Național al Dezvoltării Umane, 2017 https://www.undp.org/ro/moldova/publications/raportul-na%C5%A3ional-de-dezvoltare-uman%C4%83-2015/2016 (vizitat 29.11.2023)

14. Politica de securitate națională a Republicii Moldova: premize pentru o nouă strategie https://pisa.md/wp-content/uploads/2023/02/2_Politica-de-securitate-nationala-a-RM_premize-pentru-o-noua-strategie-1.pdf (vizitat 2.12.2023)

15. Chifu, Iulian. ”Studii prospective și metodologii alternative. Eșafodajul de securitate în sec. 21”, vol III. București: RAO Distribuție, 2022, 192 p. ISBN 978-606-006-820-4

16. Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova https://statistica.gov.md/files/files/publicatii_electronice/Anuar_Statistic/2022/Anuarul_statistic_editia_2022.pdf (vizitat 2.12.2023)

17. HG Cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare în Republica Moldova pentru anii 2023-2027 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-05-nu-990-ms-2022_0.pdf (vizitat 2.12.2023)

18. Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova europeană 2030” https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2579/part/1#page=1 (vizitat 1.12.2023)

19. Daniliuc, Aliona, dr., conf. cercet., AMFA ”SECURITATEA ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA: AMENINȚĂRI ȘI PERSPECTIVE ”https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/67-70_3.pdf (vizitat 3.12.2023)

20. Vulnerabilitate energetică https://social.gov.md/comunicare/majoritatea-gospodariilor-casnice-inregistrate-pe-platforma-compensatii-gov-md-s-au-incadrat-in-categoria-de-vulnerabilitate-extrema-foarte-ridicata-si-ridicata/ (vizitat 6.12.2023)

21. Recensământul Populației și Locuințelor 2014 https://statistica.gov.md/ro/principalele-rezultate-ale-rpl-2014-34_2854.html (vizitat 6.12.2023)

22. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă https://sdgs.un.org/2030agenda (vizitat 4.12.2023)

23. 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă https://sdgs.un.org/goals (vizitat 4.12.2023)

24. Raport de progres privind implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_de_progres_odd_2023_vf_15_09_2023_final.pdf (vizitat 4.12.2023)

25. Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova „Construim Moldova Europeană” https://gov.md/ro/20_actiuni

26. Lege Nr. 315 din 17-11-2022 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134582&lang=ro

27. Proiect al Strategiei securității naționale a Republicii Moldova, 2023 https://presedinte.md/app/webroot/proiecte/Proiect_%20Strategie_11.10.23.pdf

28. Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2024-2027. https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/pna-site.pdf

29. Situația statistică privind obținerea și redobândirea cetățeniei române de către cetățenii Republicii Moldova https://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=62760&idl=2 (vizitat 6.12.2023)

30. General-maior dr. Gabriel GABOR(et all). ”PARADIGME DE SECURITATE ÎN SECOLUL XXI”. Buletinul Universității Naționale de Apărare „Carol I“. 2014. p. 30 -38

Preview document

Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 1
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 2
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 3
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 4
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 5
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 6
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 7
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 8
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 9
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 10
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 11
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 12
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 13
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 14
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 15
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 16
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 17
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 18
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 19
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 20
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 21
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 22
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 23
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 24
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 25
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 26
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 27
Provocările și perspectivele din domeniul securității umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Provocarile si perspectivele din domeniul securitatii umane in contextul aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana.docx

Ai nevoie de altceva?