Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Referat
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 7819
Mărime: 28.76KB (arhivat)
Publicat de: Aurelia Dragomir
Puncte necesare: 7
Universitatea Româno-Americană Facultatea de Informatică Managerială

Extras din referat

Bugetul asigurărilor sociale de stat este planul financiar anual care reflectă constituirea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare ocrotirii pensionarilor, salariaţilor şi membrilor de familie.

Conţinutul său economic derivă din structura şi trăsăturile orânduirii social-economice, din necesitatea realizării cerinţelor legilor economice, precum şi din prerogativele şi funcţiile statului.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este format din bugetele pentru realizarea asigurărilor sociale de la nivelul direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi direcţia generală a municipiului Bucureşti şi din bugetul asigurărilor sociale, elaborat de organele de resort din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, care cuprinde veniturile şi cheltuielile cu caracter centralizat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este o componentă principală a bugetului public naţional.

Pâna în anul 1990 inclusiv, bugetul asigurărilor sociale de stat era parte componentă a bugetului de stat, constituind un capitol distinct al bugetului republican. Ca urmare, orice surplus semnificativ al bugetului asigurărilor sociale de stat era folosit pentru finanţarea altor cerinţe bugetare sau, în unele cazuri, deficitele asigurărilor sociale erau finanţate prin transfer din alte capitole ale bugetului de stat.

Potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice, începând cu anul 1991, bugetul asigurărilor sociale de stat se întocmeşte distinct de bugetul de stat şi se aprobă de Parlament o dată cu acesta, dobândind astfel o deplină autonomie.

Elaborarea şi executarea separată a bugetului asigurărilor sociale de stat faţă de bugetul statului constituie o realizare importantă, deoarece permite ca resursele acestuia să fie utilizate integral pentru ocrotirea cetăţenilor, iar eventualele excedente să se reporteze pe anii următori.

Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au evoluat, după cum se constată din tabelul de mai jos.

Dinamica veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada 1990-1998 (mln lei)

Explicaţii 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Venituri 53 266.1 164 073.3 468 473 1315121 2811958 3 925 368 5 910 161 11848 753 21349800

Cheltuieli totale 59 580.4 155 068.6 404 344 2174 730 2 760680 4 090 448 6 096 920 11779681.5 21349800

La partea de venituri, bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde: contribuţia pentru asigurările sociale de stat; contribuţia parţială a personalului salariat pentru obţinerea biletelor de tratament balnear şi odihnă; contribuţia parţială şi diferenţiată a pensionarilor pentru trimiterile la tratament balnear; alte venituri (sumele ce se obţin din lichidarea debitelor din anii anteriori, restituirea subvenţiilor acordate în anii precedenţi şi nefolosite, majorările şi amenzile aplicate pentru neplata la timp şi integrală a contribuţiilor de asigurări sociale, restituirea sumelor plătite din eroare, pensii neachitate şi prescrise etc), contribuţiile pentru fondul de ajutor de şomaj, a alocaţiei de sprijin şi a ajutorului de integrare profesională; dobânzi pentru disponibilităţile din conturi. De asemenea, bugetul asigurărilor sociale de stat este alimentat şi cu excedentul bugetului anului precedent, care se reporteaza pe anul următor.

La partea de cheltuieli, bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde: pensiile plătite prin oficii, pensiile plătite prin întreprinderi; indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă; indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi întărirea capacităţii de muncă; indemnizaţiile în caz de maternitate şi pentru îngrijirea copilului bolnav; indemnizaţiile pentru creşterea şi îngrijirea copilului pâna la împlinirea vârstei de doi ani; ajutoarele sociale; acordarea biletelor de tratament balnear şi odihna; cheltuielile cu plata ajutorului de şomaj, a alocaţiei de sprijin, a ajutorului de integrare profesională; cheltuielile cu masa calda pentru mineri şi geologi; cheltuielile cu plata taxelor poştale ocazionate de transmiterea pensiilor; ajutoarele în caz de deces etc.

Bugetul cuprinde, în partea finală, diferenţa dintre venituri şi cheltuieli.

Elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat

Elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat constituie stadiul iniţial al planificării bugetare, care cuprinde activitatea complexă şi multilaterală de determinare a veniturilor şi cheltuielilor asigurărilor sociale de stat pe an şi pe trimestre, pe baza aplicării principiilor planificării bugetare.

Bugetul asigurărilor sociale de stat se fundamentează pe prognoze anuale privind nivelul mediu al pensiilor, salariilor şi altor factori economici. Evoluţia acestor variabile este puţin probabilă în sensul prognozat, chiar în timpul anului, şi poate fi substanţial influenţată de creşterea sau scăderea inflaţiei, precum şi de şocurile creşterii şomajului. Aceste situaţii conduc la creşteri sau scăderi ale veniturilor şi cheltuielilor în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat, cu efecte imprevizibile asupra echilibrului bugetar lunar şi anual.

Ţinându-se seama de orientările date de Guvern, Ministerul Finanţelor, în acord cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ca organe de specialitate, stabilesc termenele pentru elaborarea tuturor planurilor financiare, pe baza cărora se elaborează bugetul asigurărilor sociale de stat.

Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează şi se administrează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Direcţia generală a asigurărilor sociale şi pensiilor. Cheltuielile nu se pot înscrie în buget şi nu se aprobă fără stabilirea surselor din care urmează să fie efectuate. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, cu avizul Ministerului Finanţelor, stabileşte metodologia elaborării, executării şi încheierii bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale adoptă o serie de măsuri organizatorice menite să asigure efectuarea corectă şi la timp a lucrărilor de elaborare a proiectului de buget. Astfel, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează instrucţiuni şi norme metodologice în cuprinsul cărora analizează lipsurile constatate în practica bugetară, măsurile pentru lichidarea şi preîntâmpinarea lor, precum şi modul de întocmire a planurilor financiare de asigurări sociale pentru anul viitor. Aceste norme metodologice sunt trimise, prin organele locale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, întreprinderilor, instituţiilor si comunelor.

Elaborarea proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat este posibilă numai prin respectarea cu stricteţe a legislaţiei de asigurări sociale în vigoare, a indicatorilor social-culturali din programul de dezvoltare economică şi socială, a normelor de cheltuieli, a subdiviziunilor clasificaţiei bugetare a veniturilor şi cheltuielilor. Pe baza datelor proprii şi a celor primite de la direcţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti de muncă şi protecţie socială, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este constituit din:

a) bugetul asigurărilor sociale, elaborat de organele de asigurări sociale din cadrul Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în care sunt cuprinse veniturile şi cheltuielile cu caracter centralizat, şi

b) bugetele pentru realizarea asigurărilor sociale ale direcţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, subordonate Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, rezultate din concentrarea bugetelor pentru realizarea asigurărilor sociale întocmite de către întreprinderi, instituţii şi comune.

Având în vedere obiectivele programului de dezvoltare economică şi socială, modul cum s-a executat bugetul asigurărilor sociale pe perioada expirată, măsurile privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul asigurărilor sociale, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin organele sale de specialitate, întocmeşte proiectul de buget.

Lucrările privind elaborarea proiectului asigurărilor sociale de stat încep din luna iulie-august a anului de bază. Dat fiind faptul că la această dată bugetul anului în curs este executat numai pe lunile expirate, se determină mai întâi execuţia probabilă a bugetului pâna la finele anului în curs. Determinarea execuţiei preliminare a bugetului pâna la finele anului se obţine pe baza experienţei anilor anteriori şi a realizării veniturilor şi cheltuielilor din perioada expirată a anului în curs.

Folosindu-se de datele primite din judeţe, de datele proprii de care dispune şi de execuţia preliminară a veniturilor şi cheltuielilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul urmator.

În vederea realizării echilibrului bugetar, în procesul elaborării proiectului de buget se prevede constituirea unui fond de rezervă, în limita unei cote de pâna la 3% din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat. Fondul de rezervă cumulat pe mai mulţi ani nu poate depăşi nivelul cheltuielilor prevăzute pe anul bugetar respectiv.

Preview document

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 1
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 2
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 3
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 4
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 5
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 6
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 7
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 8
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 9
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 10
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 11
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 12
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitele și taxele locale

INTRODUCERE Am ales ca temă de licentă „ Impozitele și taxele locale”, deoarece am considerat că impozitele, în zilele noastre, reprezintă,...

Evoluția asigurărilor sociale de stat

A. Aspecte teoretice privind bugetul asigurărilor sociale de stat 1.Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat Bugetul...

Impozitele Indirecte

Impozitele si taxele constituie componente tot mai importante ale vietii economice, prin intermediul carora statul isi procura resursele financiare...

Impozitele directe

Tema referatului meu se intitulează Impozite directe caracterizare generală şi este structurată pe două capitole. Am ales această temă deoarece...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Continutul economic al bugetului asigurarilor sociale de stat: Este planul financiar anual care reflecta constituirea, repartizarea si utilizarea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la o societate comercială - SC Grafik-Art SRL

Capitolul 1 Organizarea si functionarea activitatii în cadrul S.C. Grafik-Art S.R.L. Prezentarea generala a societatii 1.Denumirea societatii:...

Monografie bugetară la o societate comercială - SC Xenon Servicii Grup SA Iași

1.SCURTÃ PREZENTARE In anul 2000 piata serviciilor oferite de firmele de paza impunea crearea de servicii de inalta calitate profesionala...

Așezarea și Perceperea Veniturilor Bugetare

I.5.2 Relatiile cu furnizorii Materiile prime, materialele auxiliare si alte produse necesare desfasurarii activitatii societatii sunt...

Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

Cap 1. Notiuni generale privind sistemul de asigurari sociale de stat Cadrul legislativ care circumscrie domeniul este instituit prin Legea nr....

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

SISTEMUL ASIGURĂRILOR ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Caracterizarea generală a sistemului de asigurări sociale Sistemul de asigurări...

Bugetul asigurărilor sociale de stat

Bugetul asigurărilor sociale de stat Conţinutul economic al bugetului asigurărilor sociale de stat Bugetul asigurărilor sociale de stat este...

Studiu de caz privind activitatea exercitată de către Curtea de Conturi, în ceea ce privește contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat

Introducere In calitatea sa de auditor public extern independent, Curtea de Conturi urmărește promovarea responsabilității, a corectitudinii și a...

Ai nevoie de altceva?