Pedologie

Curs
9.4/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 62676
Mărime: 222.31KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Gheorghiță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Feodor Filipov , Eugen Teodorescu-Soare
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI

Cuprins

 1. CAP.I. PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ
 2. (Şef lucr.dr.Filipov Feodor) 1
 3. 1.1.Obiectul de studiu al Pedologiei 1
 4. 1.2.Metode de cercetare în Pedologie 2
 5. 1.3.Conceptul de sol 3
 6. 1.4.Solul-sistem multifuncţional 4
 7. 1.5.Utilitatea Pedologiei în agricultură 6
 8. CAP.II. PROCESE DE DEZAGREGARE A ROCILOR ŞI A MINERALELOR (Şef lucr.dr.Filipov Feodor) 7
 9. 2.1.Dezagregarea rocilor şi a mineralelor 7
 10. 2.1.1.Dezagregarea rocilor prin variaţii zilnice ale temperaturii 8
 11. 2.1.2.Dezagregarea prin acţiunea vântului şi a apei 9
 12. 2.1.3.Dezagregarea prin intermediul organismelor vegetale şi animale 9
 13. 2.1.4.Efectul dezagregării rocilor şi a mineralelor 10
 14. 2.2.Procesele de alterare şi factorii determinanţi 12
 15. 2.2.1.Hidratarea şi dehidratarea mineralelor 14
 16. 2.2.2.Dispersia şi dizolvarea 15
 17. 2.2.3.Hidroliza 16
 18. 2.2.4.Oxidarea şi reducerea 16
 19. 2.3.Constituienţi minerali 18
 20. 2.4.Materialul parental 21
 21. CAP.III. MATERIA ORGANICĂ DIN SOL (Şef lucr.dr.Filipov Feodor) 23
 22. 3.1.Constituienţi organici ai solului 23
 23. 3.1.1.Edafonul solului 23
 24. 3.1.2.Compoziţia chimică a materiei organice din sol 27
 25. 3.2.Fracţiuni humice 27
 26. 3.3.Raportul Carbon/Azot (C/N) 29
 27. 3.4.Raportul acizi huminici (A/A) : acizi fulvici (A/F) 30
 28. 3.5.Tipuri de humus 30
 29. Cap.IV. PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE SOLULUI
 30. (Şef lucr.dr.Teodorescu-Soare Eugen) 32
 31. 4.1.Compoziţia granulometrică a solului 33
 32. 4.1.1.Sisteme de fracţiuni granulometrice 33
 33. 4.1.2.Clasele de textură 35
 34. 4.1.3.Caracterizarea solurilor după textură 36
 35. 4.1.4.Textura solului pe profil 37
 36. 4.1.5.Importanţa texturii solului 38
 37. 4.2.Structura solului 38
 38. 4.2.1.Principalele tipuri de structură 39
 39. 4.2.2 Formarea structurii 39
 40. 4.2.3.Degradarea şi refacerea structurii 41
 41. 4.3.Densitatea solului 42
 42. 4.4.Densitatea aparentă 43
 43. 4.5.Porozitatea solului 44
 44. 4.6.Coeziunea solului 45
 45. 4.7.Aderenţa solului 46
 46. 4.8.Plasticitatea solului 47
 47. 4.9.Consistenţa solului 47
 48. 4.10.Contracţia solului 48
 49. 4.11.Gonflarea solului 48
 50. 4.12.Rezistenţa la arat 49
 51. CAP. V. PROPRIETĂŢI HIDROFIZICE, DE AERAŢIE ŞI TERMICE ALE SOLULUI (Sef lucr.dr.Teodorescu-Soare Eugen) 50
 52. 5.1.Apa din sol 50
 53. 5.1.1.Forţele de reţinere a apei din sol 51
 54. 5.1.1.1.Forţa gravitaţională 51
 55. 5.1.1.2.Forţele capilare 51
 56. 5.1.1.3.Forţele de adsorbţie sau de sorbţie 51
 57. 5.1.1.4.Forţele determinate de tensiunea vaporilor de apă 52
 58. 5.1.1.5.Forţele de sugere a rădăcinilor plantelor 52
 59. 5.1.1.6.Forţele osmotice 52
 60. 5.1.1.7.Forţele hidrostatice 52
 61. 5.1.2.Indicii hidrofizici ai solului 52
 62. 5.1.2.1.Coeficientul de higroscopicitate 52
 63. 5.1.2.2.Coeficientul de ofilire 52
 64. 5.1.2.3.Capacitatea pentru apă în câmp 53
 65. 5.1.2.4.Capacitatea de apă utilă 53
 66. 5.1.2.5.Capacitatea totală pentru apă 53
 67. 5.1.3.Formele de apă din sol 53
 68. 5.1.4.Regimul hidric al solului 55
 69. 5.1.4.1.Tipuri de regim hidric 55
 70. 5.2. Aerul solului(regimul de aer al solului) 56
 71. 5.2.1.Compoziţia aerului din sol 56
 72. 5.2.2.Volumul de aer din sol 57
 73. 5.2.3.Aeraţia solului 58
 74. 5.3.Temperatura solului 59
 75. 5.3.1.Sursele de energie calorică 60
 76. 5.3.2.Căile de pierdere a energiei calorice 60
 77. 5.3.3.Proprietăţile termice ale solului 60
 78. 5.3.3.1.Capacitatea de absorbţie a radiaţiilor solare 60
 79. 5.3.3.2.Căldura specifică 61
 80. 5.3.3.3.Capacitatea calorică a solului 61
 81. 5.3.3.4.Conductivitatea solului 62
 82. 5.3.3.5.Capacitatea exotermică şi endotermică a solului 62
 83. CAP.VI. COMPLEXUL COLOIDAL ŞI SOLUŢIA SOLULUI (Şef lucr.dr.Filipov Feodor) 63
 84. 6.1.Complexul coloidal al solului 63
 85. 6.1.1.Alcătuirea micelei coloidale 64

Extras din curs

CAPITOLUL I

PEDOLOGIA, OBIECT DE STUDIU ŞI IMPORTANŢĂ

1.1. Obiectul de studiu al Pedologiei

Pedologia (de la cuvintele greceşti “pedon - sol” şi “logos” – vorbire raţională) este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului ca resursă şi corp natural situat la suprafaţa scoarţei terestre.

Studiul Pedologiei înglobează o diversitate de aspecte referitoare la natura constituienţilor solului la organizarea şi relaţiile dintre acestea, la originea şi evoluţia solului, la dinamica proceselor actuale în relaţie cu factorii de mediu, precum şi cele referitoare la proprietăţile şi funcţiile solului în vederea folosirii raţionale şi eficiente în diferite ramuri ale economiei.

Pedologia este ştiinţă interdisciplinară situată la confluenţa dintre ştiinţele fundamentale (Fizica, Chimia, Biochimia, Matematica, Informatica) şi ştiinţele naturii (Geologia, Geomorfologia, Geodezia, Climatologia, Biologia) pe de o parte şi stiinţele aplicative agrosilvice (Geologia inginerească, Ocrotirea mediului, Îmbunătăţiri funciare) pe de altă parte.

Ştiinţe fundamentale Ştiinţe istorice – aplicative

Ştiinţe aplicative inginereşti Ştiinţe aplicative agrosilvice

Fig.1. Poziţia de graniţă a Ştiinţei solului

Pedologia are un caracter complex – consecinţă a caracterului proieminent pe care îl ocupă solul în ecosistemele din natură şi a multiplelor conexiuni pe care învelişul de sol le realizează între celelalte geosfere, fiind considerată ca o ştiinţă (are obiect de studiu, are o evoluţie în timp şi are legi şi metode specifice de cercetare).

Pedologia, ca ştiinţă independentă, s-a cristalizat relativ târziu dar a evoluat rapid având în prezent numeroase ramuri de specialitate, ramuri care tratează diferitele aspecte ale solului sau diferitele fenomene sau procese mai simple sau mai complexe specifice solului.

Dintre numeroasele ramuri care derivă din Pedologia generală sau fundamentală, amintim: Fizica solului, Chimia solului, Mineralogia solului, Biologia solului, Fertilitatea şi fertilizarea solului în corelaţie cu Nutriţia plantelor. O altă serie de ramuri de bază ale Pedologiei generale este reprezentată de Geneza solului, Morfologia solului, Micromorfologia solului, Clasificarea şi taxonomia solurilor, Cartografierea solurilor, Geografia solurilor, Bonitarea sau evaluarea solurilor, Informatica solurilor.

Paralel cu Pedologia generală s-a dezvoltat şi Pedologia aplicată: agricolă, forestieră, ameliorativă, sanitară.

1.2. Metode de cercetare în Pedologie

Caracterul complex al Ştiinţei solului implică o metodologie complexă de cercetare. Pe lângă metodele specifice ale ştiinţelor cu care vine în contact (analize fizice, chimice, mineralogice, etc), Pedologia şi-a dezvoltat metode proprii de cercetare cum ar fi metodele cercetării profilului de sol şi a unităţii teritoriale de sol, metoda morfologică şi micromorfologică, metoda genetico-geografică comparativă, metoda pedo-cartografică, experienţa în vase de vegetaţie şi în câmp.

Profilul de sol constituie criteriul de bază al clasificării solului. El este reprezentat printr-o succesiune de orizonturi pedogenetice de la suprafaţa solului până la roca de solificare în cadrul unei secţiuni verticale realizate în sol. Descrierea şi caracterizarea fiecărui orizont pedogenetic din cadrul profilului se face în teren prin metoda morfologică iar în laborator prin metode chimice, fizice şi micromorfologice.

Derscrierea morfologică este considerată “abecedarul” Pedologiei şi constă în precizarea însuşirilor exterioare ale solului: grosimea, culoarea, textura, structura, conţinutul în schelet, consistenţa, porozitatea, prezenţa carbonaţilor, a neoformaţiilor, a incluziunilor, etc..

Metoda pedo-cartografică constă în indentificarea, delimitarea în teren şi descrierea unităţilor de sol şi reprezentarea grafică pe hartă a unităţilor teritoriale de sol.

Experienţa în vase de vegetaţie şi în câmp permite evidenţierea acelor însuşiri ale solului care nu pot fi sesizate prin studiul morfologic sau prin analizele de laborator.

Analiza fizică, chimică şi mineralogică constă în determinarea cantitativă şi calitativă a componentelor fizice, chimice şi mineralogice ale solului. Datele rezultate prin analiză se coroborează cu descrierea morfologică şi, astfel, se poate preciza tipul de sol şi direcţiile de evoluţie ale acestuia.

1.2. Conceptul de “sol”

Evoluţia acestui concept oglindeşte în mare măsură reuşitele dar şi erorile din dezvoltarea ştiinţei solului. Astfel pentru omul primitiv solul constituia suprafaţa fermă a uscatului iar, odată cu apariţia agriculturii, solul a fost considerat “suport pentru plante”

Extinderea studiilor referitoare la nutriţia minerală a plantelor a condus la formularea conceptului de “sol” ca mediu poros capabil să asigure apa, aerul şi elemente nutritive pentru plante. Această concepţie despre sol, cu toate că are un caracter restrâns şi se referă mai mult la nutriţia plantelor şi mai puţin la sol, în sensul strict, a contribuit semnificativ la rezolvarea problemei producţiei agricole punând bazele fertilizării minerale a plantelor.

Şcoala agrogeologică consideră solul ca fiind produs de alterare al rocilor (rugina nobilă) îmbogăţit în materie organică.

În concepţia agricultorilor solul era considerat ca fiind “pătură humiferă supusă lucrărilor agricole”.

Preview document

Pedologie - Pagina 1
Pedologie - Pagina 2
Pedologie - Pagina 3
Pedologie - Pagina 4
Pedologie - Pagina 5
Pedologie - Pagina 6
Pedologie - Pagina 7
Pedologie - Pagina 8
Pedologie - Pagina 9
Pedologie - Pagina 10
Pedologie - Pagina 11
Pedologie - Pagina 12
Pedologie - Pagina 13
Pedologie - Pagina 14
Pedologie - Pagina 15
Pedologie - Pagina 16
Pedologie - Pagina 17
Pedologie - Pagina 18
Pedologie - Pagina 19
Pedologie - Pagina 20
Pedologie - Pagina 21
Pedologie - Pagina 22
Pedologie - Pagina 23
Pedologie - Pagina 24
Pedologie - Pagina 25
Pedologie - Pagina 26
Pedologie - Pagina 27
Pedologie - Pagina 28
Pedologie - Pagina 29
Pedologie - Pagina 30
Pedologie - Pagina 31
Pedologie - Pagina 32
Pedologie - Pagina 33
Pedologie - Pagina 34
Pedologie - Pagina 35
Pedologie - Pagina 36
Pedologie - Pagina 37
Pedologie - Pagina 38
Pedologie - Pagina 39
Pedologie - Pagina 40
Pedologie - Pagina 41
Pedologie - Pagina 42
Pedologie - Pagina 43
Pedologie - Pagina 44
Pedologie - Pagina 45
Pedologie - Pagina 46
Pedologie - Pagina 47
Pedologie - Pagina 48
Pedologie - Pagina 49
Pedologie - Pagina 50
Pedologie - Pagina 51
Pedologie - Pagina 52
Pedologie - Pagina 53
Pedologie - Pagina 54
Pedologie - Pagina 55
Pedologie - Pagina 56
Pedologie - Pagina 57
Pedologie - Pagina 58
Pedologie - Pagina 59
Pedologie - Pagina 60
Pedologie - Pagina 61
Pedologie - Pagina 62
Pedologie - Pagina 63
Pedologie - Pagina 64
Pedologie - Pagina 65
Pedologie - Pagina 66
Pedologie - Pagina 67
Pedologie - Pagina 68
Pedologie - Pagina 69
Pedologie - Pagina 70
Pedologie - Pagina 71
Pedologie - Pagina 72
Pedologie - Pagina 73
Pedologie - Pagina 74
Pedologie - Pagina 75
Pedologie - Pagina 76
Pedologie - Pagina 77
Pedologie - Pagina 78
Pedologie - Pagina 79
Pedologie - Pagina 80
Pedologie - Pagina 81
Pedologie - Pagina 82
Pedologie - Pagina 83
Pedologie - Pagina 84
Pedologie - Pagina 85
Pedologie - Pagina 86
Pedologie - Pagina 87
Pedologie - Pagina 88
Pedologie - Pagina 89
Pedologie - Pagina 90
Pedologie - Pagina 91
Pedologie - Pagina 92
Pedologie - Pagina 93
Pedologie - Pagina 94
Pedologie - Pagina 95
Pedologie - Pagina 96
Pedologie - Pagina 97
Pedologie - Pagina 98
Pedologie - Pagina 99
Pedologie - Pagina 100
Pedologie - Pagina 101
Pedologie - Pagina 102
Pedologie - Pagina 103
Pedologie - Pagina 104
Pedologie - Pagina 105
Pedologie - Pagina 106
Pedologie - Pagina 107
Pedologie - Pagina 108
Pedologie - Pagina 109
Pedologie - Pagina 110
Pedologie - Pagina 111
Pedologie - Pagina 112
Pedologie - Pagina 113
Pedologie - Pagina 114
Pedologie - Pagina 115
Pedologie - Pagina 116
Pedologie - Pagina 117
Pedologie - Pagina 118
Pedologie - Pagina 119
Pedologie - Pagina 120
Pedologie - Pagina 121
Pedologie - Pagina 122
Pedologie - Pagina 123
Pedologie - Pagina 124
Pedologie - Pagina 125
Pedologie - Pagina 126
Pedologie - Pagina 127
Pedologie - Pagina 128
Pedologie - Pagina 129
Pedologie - Pagina 130
Pedologie - Pagina 131
Pedologie - Pagina 132

Conținut arhivă zip

 • Pedologie.doc

Alții au mai descărcat și

Influența Lucrărilor Solului Asupra Producției de Porumb

I. INFLUENŢA LUCRĂRILOR SOLULUI ASUPRA PRODUCŢIEI DE PORUMB 1.1. Importanţa culturii porumbului Porumbul este una din principalele cereale ale...

Exploatarea rațională a mașinilor de recoltat plante furajere

Începând de primăvara şi până toamna târziu, recoltarea plantelor furajere este o operaţie des întâlnită pe fâneţele şi terenurile cultivate, în...

Obiectul și Rolul Pedologiei în Dezvoltarea Producției Agricole

Pedologia este ştiinţa care studiază solurile din punct de vedere al formării şi evoluţiei lor, al însuşirilor morfologice, fizice, chimice,...

Proiect de înființare a unei plantații legumicole

1. TEMA PROIECTULUI Tema proiectului reprezintă exploatarea unei ferme de producere a legumelor în camp, pentru consum, în unitatea CARMEN PROD...

Forme de Aciditate din Sol și Impactul Acestora Asupra Plantelor Agricole

Un factor important în cultura plantelor este aciditatea solului. În ţara noastră solurile sunt acide sau alcaline şi în unele cazuri trebuie...

Mașini pentru pregătirea patului germinativ - plugurilea

Plugul este o unealtă folosită în agricultură pentru cultivarea iniţială a solului pentru a-l prepara să fie însămânţat sau plantat. A fost un...

Compoziția Solului

Tema 1: Compoziţia solului 1.1 Mineralogia Mineralele argiloase. Cuprind o serie de silieaţi. secundari rezultaţi prin alterarea silicaţilor...

Modul de atac și plantele atacate de speciile prezente în plantațiile pomicole

Introducere Entomologia este o ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor. Noţiunea de entomologie provine din cuvintele greceşti...

Te-ar putea interesa și

Studiu Pedologic - Perimetrul Murighiol-Dunavat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA INCINTEI 1.1 LOCALIZARE SI DATE GEOGRAFICE Perimetrul Murighiol-Dunăvăţ este localizat în vecinătatea...

Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura

1. INTRODUCERE Pământul este o condiţie materială a existenţei oricărei producţii, nu numai în agricultură ci şi în industrie, transporturi,...

Obiectul și Rolul Pedologiei în Dezvoltarea Producției Agricole

Pedologia este ştiinţa care studiază solurile din punct de vedere al formării şi evoluţiei lor, al însuşirilor morfologice, fizice, chimice,...

Pedologie - apă din sol - forțele care acționează asupra apei din sol - potențialul apei din sol

Apa din sol constituie un element fundamental al fertilităţii acestuia , majoritatea plantelor aprovizionându-se cu apa necesara existenţei lor...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

Aluviosol molic gleic sodic, lutoargilos/lutos. Soluri constand din material parental fluvic de cel putin 50 de cm grosime si avand cel mult un...

Pedologie - Cartarea Solurilor

Studiul pedologic - constituie materialul ştiinţific prin care se concretizează cercetarea şi cartarea unui anumit teritoriu . Studiul cuprinde...

Riscuri pedologice - Lupșa

PROFIL Nr.6 – LUPŞA Formula:DC ti─Xsfd3─SMq1/LLq2─Spmq/CIm─Pd Denumire:Districambosol tipic, subscheletic, necarbonatic, slab profund, lut...

Gestionarea și Valorificarea Patrimoniului Pedologic

1) Patrimoniul pedologic, definiţii, categorii Cu referinţă la termenul „patrimoniul pedologic” în vorbirea curentă sunt folosite mai multe...

Ai nevoie de altceva?