Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 24428
Mărime: 571.37KB (arhivat)
Publicat de: Lili-Virginia Ganea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Enache Sorin
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” - PITESTI - Facultatea Management - Marketing în Afaceri Economice - Brăila - STUDII DE MASTERAT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – METODE DE CEDARE A RISCULUI. 3
 2. 1.1. Asigurarea . 3
 3. 1.2. Autoasigurarea . 3
 4. 1.3. Co-asigurarea. 3
 5. PiaŃa Lloyd’s – o piaŃă unică în lume. 4
 6. 1.4. Reasigurarea. 7
 7. 1.4.1. Reasigurare proporŃională „Cotă parte” – Q/S. 8
 8. 1.4.2. Reasigurarea proporŃională „Excedent de sumă” – S/R.10
 9. 1.4.3. Reasigurarea neproporŃională „Excedent de daune” X/L.12
 10. CAPITOLUL II – ASIGURAREA MARITIMĂ .15
 11. 2. 1. ApariŃia si dezvoltarea asigurărilor maritime.15
 12. 2.2. Interesul asigurării maritime.15
 13. 2.3. Riscurile în asigurarea maritimă.16
 14. 2.4. Avariile navei si ale mărfurilor încărcate la bord.17
 15. 2.5. CondiŃii de asigurare a mărfurilor .19
 16. 2.6. Cluburile de ProtecŃie si Indemnizare – Protection and Indemnity (P&I) Clubs.23
 17. 2.7. AplicaŃii CARGO si CASCO maritim .25
 18. CAPITOLUL III – ASIGURĂRILE AUTO.30
 19. 3.1. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA).30
 20. 3.1.1. Asigurarea de răspundere civilă auto în Europa si în lume .30
 21. 3.1.2. Asigurarea de răspundere civilă auto „Cartea – Verde” .31
 22. 3.2. Asigurarea pentru avarii si pentru furt (CASCO) .33
 23. CAPITOLUL IV – ASIGURĂRILE DE LOCUINłE .38
 24. CAPITOLUL V - ASIGURAREA RISCURILOR FINANCIARE.40
 25. 5.1. Introducere .40
 26. 5.2. Asigurarea creditelor la export .40
 27. 5.3. Asigurarea de cauŃiune.41
 28. CAPITOLUL VI - ASIGURĂRI DE VIAłĂ.43
 29. 6.1. Scurt istoric.43
 30. 6.2. Elementele contractului de asigurare de viaŃă.44
 31. 6.3. Asigurări tradiŃionale.45
 32. 6.3.1. Asigurarea de viaŃă pe termen limitat.46
 33. 6.3.2. Asigurarea de viaŃă pe termen nelimitat.46
 34. 6.3.3. Asigurarea de viaŃă cu acumulare de capital.46
 35. 6.3.4. Asigurări elev/student .47
 36. 6.3.5. Asigurarea de tip „rentă / anuitate”.49
 37. 6.3.6. Asigurarea pentru ipotecă.49
 38. 6.3.7. Asigurarea de sănătate.49
 39. 6.3.8. Asigurări de viaŃă de grup.49
 40. 6.4. Asigurarea de viaŃă de tip „UNIT – LINKED” .50
 41. CAPITOLUL VII - PIAłA ROMÂNEASCĂ A ASIGURĂRILOR LA 31.12.2010.53
 42. Bibliografie .61

Extras din curs

CAPITOLUL I – METODE DE CEDARE A RISCULUI

ModalităŃile de cedare a riscurilor sunt următoarele:

a) Asigurarea

b) Autoasigurarea

c) Coasigurarea

d) Reasigurarea

e) Retrocesiunea (retrocedarea)

1.1. Asigurarea

Este un raport juridic ce se încheie între o persoană fizică sau juridică în calitate de

asigurat si o persoană juridică în calitate de asigurător, prin care, în baza plăŃii unei sume de

bani numită primă de asigurare, asiguratul obŃine protecŃia asigurătorului si este despăgubit în

cazul apariŃiei evenimentului asigurat cu o sumă cel mult egală cu suma asigurată.

Figura nr. 1.

Asigurarea

Asigurarea este o relaŃie economică si financiară care ia nastere în baza unei legi sau în

baza unui contract facultativ.

1.2. Autoasigurarea

Este denumită asigurarea individuală si reprezintă o metodă de constituire

descentralizată a fondurilor de rezervă de către unii dintre agenŃii economici, potrivit căreia,

asiguratul si asigurătorul sunt una si aceeasi persoană.

Denumirea de asigurare este oarecum improprie, deoarece nu foloseste ca principiu

fundamental, principiul mutualităŃii. Este o modalitate neeconomică deoarece unităŃile economice

mici si mijlocii au posibilităŃi financiare limitate. În anumite situaŃii si unităŃile economice mari nu

pot să suporte singure apariŃia unor evenimente care ar duce la prejudicii majore.

În plus, utilizarea fondurilor pentru eventualele daune duc la blocarea unor fonduri care

ar putea fi folosite pentru dezvoltarea producŃiei, comerŃului, pentru investiŃii etc.

Pentru a fi eficientă, autoasigurarea ar trebui practicată pe o scară largă, pe o perioadă de timp

îndelungată, ceea ce ar duce la apariŃia unor efecte negative asupra reproducŃiei sociale.

Totusi, această modalitate de cedare a riscului se foloseste de către unităŃile agricole

pentru constituirea unor fonduri de rezervă, de seminŃe, de furaje, alimente, materii prime.

De asemenea, autoasigurarea se practică în Marea Britanie de către Căile Ferate

NaŃionale, deci în cadrul unor sectoare de piaŃă cu o frecvenŃă relativ redusă de apariŃie a

evenimentelor si cu o intensitate relativ scăzută.

1.3. Co-asigurarea

Reprezintă o modalitate de cedare a riscului potrivit căreia, datorită valorii mari a bunurilor

asigurate, asiguratul nu găseste un singur asigurător ci mai mulŃi, care preiau o cotă din risc si pe

care o suportă independent. Participarea la decontarea daunelor se face în proporŃia în care a fost

preluat si riscul. De exemplu, un obiectiv economic a fost evaluat la 2.000.000$. Proprietarul

imobilului găseste un număr de trei asigurători care preiau riscul în următoarele proporŃii: A1=50%,

a A

Pa

C.A.

Desp.

a – asigurat;

A – asigurător;

CA – contract de asigurare;

Pa – primă de asigurare;

Desp. – despăgubire

4

A2=30% si A3=20%. Considerând prima de asigurare ca fiind de 40.000$, atunci contractele de

asigurare vor arăta astfel:

CA1 = 1.000.000$

Pa1 = 20.000$

CA2 = 600.000$

Pa2 = 12.000$

CA3 = 400.000$

Pa3 = 8.000$

Schematic, co-asigurarea arată astfel:

Figura nr. 2

Co-asigurarea

În cazul unei daune, participarea asigurătorilor la decontarea acestora se face în aceeasi

proporŃie.

De exemplu, o daună de 300.000$ va fi plătită de cei trei asigurători astfel:

A1 = 50% × 300.000 = 150.000$

A2 = 30% × 300.000 = 90.000$

A3 = 20% × 300.000 = 60.000$

Co-asigurarea este utilizată frecvent, pe piaŃa Lloyd’s.

PiaŃa Lloyd’s – o piaŃă unică în lume

Lloyd’s nu este o societate de asigurări, ci o organizaŃie de subscriitori individuali a

cărei activitate datează de peste 300 de ani. Atunci, pe Tower Street, exista o cafenea,

proprietatea lui Mr. Edward Lloyd. Aici, negustorii englezi subscriau asigurări maritime si

negociau afaceri.

Realizând importanŃa activităŃii pe care o desfăsurau, Lloyd s-a gândit să-i sprijine

amenajând o tribună de unde se făceau anunŃuri importante pentru cei prezenŃi si, de asemenea, a

confecŃionat si o tablă unde se treceau cele mai recente date despre poziŃia navelor, preŃul

mărfurilor si al navlurilor.

Începând cu anul 1771, după mai multe mutări, cafeneaua si-a schimbat sediul,

devenind de fapt un club. Membrii clubului s-au împărŃit în două grupări mari si anume

subscriitori si brokeri, a căror activitate era coordonată si controlată de un comitet, care

selecta noii membri si supraveghea situaŃia financiară a clubului.

Noua clădire se află pe Lime Street, a fost construită în anii ’70, costul acesteia

ridicându-se la 195 milioane lire sterline, toată fiind din inox.

PiaŃa Lloyd’s este o piaŃă unică în lume, deosebit de flexibilă, pe care se asigură cele mai

diverse bunuri si cea mai largă categorie de riscuri de orice fel.

Astfel, pe piaŃa Lloyd’s se asigură flote navale, aeriene, construcŃii, fabrici, platforme

petroliere, rafinării, parcuri de distracŃii, obiecte de artă, bijuterii, animale etc.

Se estimează că în fiecare an, pe piaŃa Lloyd’s se asigură peste 1.000 de riscuri.

PiaŃa Lloyd’s are un puternic caracter internaŃional. Aceasta se datorează faptului

că afacerile de asigurări provin de la asiguraŃi din alte Ńări si zona geografică pentru care se

face acoperire prin asigurare sau obiectivele asigurate sunt situate în afara Ńării asigurătorului.

a

A1 A2 A3

În acest sens, pe piaŃa Lloyd’s sunt încheiate contracte de asigurare si reasigurare

provenind din întreaga lume. Circa 75% din afacerile totale încheiate pe piaŃa Lloyd’s

provin din alte Ńări.

Volumul afacerilor Lloyd’s este printre cele mai mari din întreaga lume. Astfel,

veniturile zilnice încasate din prime de asigurare sunt, în medie, de aproximativ 25

milioane lire sterline.

Pentru economia naŃională a Marii Britanii, activitatea de subscriere si activităŃile de

intermediere a brokerilor Lloyd’s au contribuit în anul 1991 cu 1,5 miliarde lire sterline la

balanŃa de plăŃi.

Lloyd’s este un organism de consultanŃă si servicii, neputându-se încheia direct

asigurări. Este o asociere de persoane fizice care subscriu riscuri având răspundere nelimitată

în cazul producerii daunelor.

Lloyd’s are peste 26.500 de membri numiŃi subscriitori. (underwriter sau name). Sunt

organizaŃi în 280 de sindicate specializate în subscrierea diferitelor tipuri de afaceri. Fiecare

sindicat îsi alege un agent de subscriere (underwriter agent), care subscrie riscuri în numele

tuturor membrilor sindicatului respectiv. Fiecare membru al sindicatului răspunde în mod

individual până la limita maximă a averii sale personale.

Preview document

Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 1
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 2
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 3
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 4
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 5
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 6
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 7
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 8
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 9
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 10
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 11
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 12
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 13
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 14
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 15
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 16
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 17
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 18
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 19
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 20
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 21
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 22
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 23
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 24
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 25
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 26
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 27
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 28
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 29
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 30
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 31
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 32
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 33
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 34
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 35
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 36
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 37
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 38
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 39
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 40
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 41
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 42
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 43
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 44
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 45
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 46
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 47
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 48
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 49
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 50
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 51
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 52
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 53
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 54
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 55
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 56
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 57
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 58
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 59
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 60
Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Riscuri si Politici in Domeniul Asigurarilor.pdf

Alții au mai descărcat și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurări de Răspundere Civilă

1.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Studiu privind asigurările de răspundere civilă

CAPITOLUL I ASIGURĂRILE. CACTERISTICI GENERALE 1.1. Necesitatea practicării asigurărilor Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa...

Adaptarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto la cerințele pieții europene a asigurărilor

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ ȘI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1.Conceptul și conținutul asigurărilor de...

Studiu de caz - efectuarea unei inspecții de risc cu întocmirea unui dosar de daună - piața auto

1. Scurt istoric al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a apărut pentru prima dată...

Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI NECESITATEA ASIGURARILOR 1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor...

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă,...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Tehnici de Vânzare în Asigurări

ARGUMENT Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu...

Asigurările de viață

CAPITOLUL I PIATA ASIGURARILOR DE VIATA IN PERIOADA 2001-2007 1.1 Introducere in asigurarile de viata Inca din antichitate, oamenii s-au...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Managementul susținut și conservarea biologică a Rezervației Naturale Ceahlău

Proiectul "Conservarea diversitatii biologice si reconstructia biologica a Rezervatiei Naturale Ceahlau, România" (in continuare numit Faza I) a...

Transpotul și asigurarea mărfurilor - importul de suporți TV din Israel - studiu de caz SC ITC SA - Brașov

CAP. I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND TRANSPORTUL ȘI ASIGURAREA MĂRFURILOR DE IMPORT-EXPORT 1.1. EXPEDIŢII ŞI TRANSPORTURI INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI...

Organisme de finanțare a exporturilor din țările dezvoltate

CAP.1. SURSE ŞI TIPURI DE CREDITE INTERNAŢIONALE PENTRU COMERŢUL EXTERIOR Pieţele internaţionale (de capital şi de credit) oferă produse...

Asigurărilor pe Plan Internațional

Motto: „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că sunt...

Analiza Omniasig

Cap.I Descrierea firmei I.1 Domeniul OMNIASIG - grup de asigurari cu capital mixt, infiintat in 1995, avand in componenta sa companiile OMNIASIG...

Ai nevoie de altceva?