Managementul Proiectelor

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 29850
Mărime: 991.19KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Popa
Puncte necesare: 0

Extras din curs

INTRODUCERE

“Strategia Europa 2020 îsi propune sã asigure o crestere economicã inteligentã (prin investitii mai eficiente în educatie, cercetare si inovare), durabilã (prin orientarea decisivã cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon si o industrie competitivã), favorabilã incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncã si pe reducerea sãrãciei). Strategia se concentreazã asupra a cinci obiective ambitioase privind ocuparea fortei de muncã, cercetarea, educatia, reducerea sãrãciei si energia / clima”.1

Astfel, pentru atingerea acestor obiective îndrãznete, statele membre vor asigura, în perioada de programare 2007-2013, alocarea unor resurse financiare din fondurile structurale ce vor fi destinate fiecãrui stat în parte. Guvernul României a elaborat Programul National de Reformã pe perioada 2007-2010 (PNR), program care stabileste prioritãtile nationale relevante în asigurarea dezvoltãrii, pe toate planurile si în toate domeniile, a statului român. Obiectivul global al PND este "reducerea cât mai rapidã a disparitãtilor de dezvoltare socio-economicã între România si Statele Membre ale Uniunii Europene", asigurarea îndeplinirii acestuia realizându-se atât prin finantare din surse interne (buget de stat, fonduri locale etc.), cât si externe (fonduri europene nerambursabile, instrumente structurale, credite externe etc.).

În acest context, UE promoveazã o politicã de coeziune economicã si socialã care are drept scop reducerea decalajelor existente între regiunile din interiorul acesteia. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteazã factorii-cheie ai competitivitãtii, si anume: dotarea inadecvatã cu capital fizic si uman (infrastructurã si resurse umane), insuficienta capacitãtii de inovare, a sprijinului pentru întreprinderi si nivelul scãzut de capital de mediu (un mediu natural si / sau urban poluat).

Asadar, obiectivele politicii de coeziune pentru 2007-2013, care rãspund în totalitate provocãrilor economice, precum si celor legate de lãrgirea UE, sunt: (Regulamentul Consiliului nr. 1083 / 2006)2:

. Convergentã (80% din buget) – regiunile din statele membre care sunt eligibile pentru finantare în cadrul acestui obiectiv sunt cele care au un Produs Intern Brut (PIB)/capita < 75% din media comunitarã.

. Competitivitate regionalã si ocuparea fortei de muncã (15% din buget)

Eligibile sunt acele regiuni care nu sunt acoperite de obiectivul Convergentã.

. Cooperare teritorialã europeanã (5% din buget)

- Transnationalã.

- Transfrontalierã.

- Interregionalã.

Prin dobândirea calitãtii de stat membru al UE, României i s-a facilitat accesul la fonduri europene nerambursabile, care se constituie în instrumente financiare necesare implementãrii proiectelor de dezvoltare .i de modernizare a statului român. Suma totalã a fondurilor alocate României este de 19,668 miliarde Euro, din care:

. 12,661 miliarde Euro reprezintã Fonduri Structurale în cadrul Obiectivului „Convergentã”;

. 6,552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune;

. 0,455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului „Cooperare Teritorialã Europeanã”.

. Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) sau Instrumentele Structurale se caracterizeazã ca fiind pârghii financiare, prin intermediul cãrora UE actioneazã pentru eliminarea disparitãtilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizãrii coeziunii economice si sociale. Aceste tipuri de instrumente financiare sunt destinate implementãrii politicilor europene, în mod unitar, .i se identificã prin (C.M. Duicã, 2009, p. 44):

1 ***, Prioritã.ile EUROPA 2020, disponibil online la adresa http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_ro.htm, accesat la data de 14 ianuarie 2012.

2 COUNCIL REGULATION Number 1083 / 2006 of 11 July 2006.

. 1. Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR) – instrument financiar care sprijinã, în principal, dezvoltarea infrastructurii regionale, implementarea proiectelor de dezvoltare localã si acordarea ajutoarelor pentru întreprinderile mici si mijlocii.

. 2. Fondul Social European (FSE) – fond structural care sus.ine reintegrarea în muncã a somerilor si a grupurilor defavorizate, prin adoptarea unor mãsuri active de finantare a activitãtilor legate de formarea profesionalã ini.ialã .i continuã.

. 3. Fondul de Coeziune – instrument structural care sprijinã implementarea proiectelor mari în domeniile aferente dezvoltãrii durabile, cu beneficii directe asupra protectiei mediului înconjurãtor (eficienta energeticã si energie regenerabilã, transport urban si transport public ecologic).

Figura 1. Rela.ia PND cu documentele prin care se implementeazã politicile europene

Sumele alocate României cu ajutorul instrumentelor structurale pot fi ob.inute prin intermediul a sapte programe operationale sectoriale si regionale, la care se adaugã opt programe de cooperare teritorialã cu alte state membre. În ceea ce prive.te natura programelor operationale sectoriale si regionale, aprobate în cadrul obiectivului „Convergentã”, în structura autoritã.ilor centrale de profil a fost desemnatã câte o Autoritate de Management, ale cãrei responsabilitãti vizeazã gestionarea eficientã a fondurilor subsecvente acestor tipuri de programe, dupã cum urmeazã (figura 2.):

. Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri – pentru POS CCE

(Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitãtii Economice)

. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii – pentru POS T

(Programul Operational Sectorial Transport)

. Ministerul Mediului si Pãdurilor – pentru POS M

(Programul Operational Sectorial Mediu)

. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – pentru POS DRU

(Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane)

. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului – pentru POR

(Programul Operational Regional)

. Ministerul Administratiei si Internelor – pentru PO DCA

(Programul Operational Dezvoltarea Capacitãtii Administrative)

. Ministerul Finantelor Publice – pentru PO AT

(Programul Operational Asistentã Tehnicã).

Preview document

Managementul Proiectelor - Pagina 1
Managementul Proiectelor - Pagina 2
Managementul Proiectelor - Pagina 3
Managementul Proiectelor - Pagina 4
Managementul Proiectelor - Pagina 5
Managementul Proiectelor - Pagina 6
Managementul Proiectelor - Pagina 7
Managementul Proiectelor - Pagina 8
Managementul Proiectelor - Pagina 9
Managementul Proiectelor - Pagina 10
Managementul Proiectelor - Pagina 11
Managementul Proiectelor - Pagina 12
Managementul Proiectelor - Pagina 13
Managementul Proiectelor - Pagina 14
Managementul Proiectelor - Pagina 15
Managementul Proiectelor - Pagina 16
Managementul Proiectelor - Pagina 17
Managementul Proiectelor - Pagina 18
Managementul Proiectelor - Pagina 19
Managementul Proiectelor - Pagina 20
Managementul Proiectelor - Pagina 21
Managementul Proiectelor - Pagina 22
Managementul Proiectelor - Pagina 23
Managementul Proiectelor - Pagina 24
Managementul Proiectelor - Pagina 25
Managementul Proiectelor - Pagina 26
Managementul Proiectelor - Pagina 27
Managementul Proiectelor - Pagina 28
Managementul Proiectelor - Pagina 29
Managementul Proiectelor - Pagina 30
Managementul Proiectelor - Pagina 31
Managementul Proiectelor - Pagina 32
Managementul Proiectelor - Pagina 33
Managementul Proiectelor - Pagina 34
Managementul Proiectelor - Pagina 35
Managementul Proiectelor - Pagina 36
Managementul Proiectelor - Pagina 37
Managementul Proiectelor - Pagina 38
Managementul Proiectelor - Pagina 39
Managementul Proiectelor - Pagina 40
Managementul Proiectelor - Pagina 41
Managementul Proiectelor - Pagina 42
Managementul Proiectelor - Pagina 43
Managementul Proiectelor - Pagina 44
Managementul Proiectelor - Pagina 45
Managementul Proiectelor - Pagina 46
Managementul Proiectelor - Pagina 47
Managementul Proiectelor - Pagina 48
Managementul Proiectelor - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Campanii de relații publice

De ce derulam campanii de pr Profesionistii de PR proiecteaza campanii pentru a dezvolta relatii, cu diferite categorii de public, care vor ajuta...

Comunicare și Negociere în Afaceri

CAP. 1. Comunicarea umană: trecut, prezent şi viitor 1.1. Scurt istoric al comunicării umane -Se presupune că cea mai veche reclamă scrisă...

Gestionarea Crizelor de Imagine

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii, conceptele de identitate şi imagine se bucură de o atenţie privilegiată atât din partea cercurilor...

Comunicare organizațională

1.1. PERCEPTIA INTERPERSONALA - ASPECTE GENERALE Omul se misca într-o lume complexa, de obiecte si persoane, o lume care este în acelasi timp...

Comunicare și comportamentul organizațiilor

Sub 1 . Organizaţia ca sistem Sistemele sunt universal prezente în cosmos, în realitatea fizico-biologică şi în viaţa socială. Sistemele sociale...

Scrisoarea cu conținut economic

7.1 Corespondenţa cu furnizorii, cererea de ofertă Corespondenţa cu furnizorii poate avea loc înainte cît şi după încheierea activităţii...

Comunicare organizațională

Definirea organizatiilor se impune a fi realizata prin reliefarea specificitatii umane a acestora. In esenta, o r g a n i z a t i a este un sistem...

PR și New Media

CURSUL NR.1 Relaţiile publice ca proces. Canale de comunicare. Viitorul relaţiilor publice. Aspecte teoretice ale comunicării de masă pe Internet...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Ai nevoie de altceva?