Procedura emiterii autorizației de construire - desființare

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 5928
Mărime: 23.85KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Ștefan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Autorizaţia de construire/desfiinţare este actul de autoritate al administraţiei publice locale -judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigura aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi/sau a amenajărilor, după caz.

Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizeaza împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura instalaţiilor aferente construcţiilor, asa cum sunt acestea definite în Anexa nr. 2 la Lege.

Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum şi prin avizele/acordurile exprimate.

Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acorda provizoratul, precum şi consecinţele care decurg din depăşirea acestuia.

Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de sustinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din componenta acestora.

Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare

Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoana fizica sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atesta dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii.

Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori, fie prin intermediul unui împuternicit desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice alta persoana fizica, ori o persoana juridică autorizata care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii.

În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociaza, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor:

a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării, acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Cartea funciară;

b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară.

(4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabilită de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în actele de aplicare a acesteia, emise de Agenţia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Depunerea documentaţiei

În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie sa se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism şi sa depună următoarea documentaţie :

a) cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice ;

b) certificatul de urbanism (în copie);

c) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, inclusiv referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiza tehnica - semnate şi stampilate în original (doua exemplare);

e) avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism:

1. fişele tehnice, pentru obţinerea avizelor şi acordurilor care sunt în competenta de obţinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora;

2. avizele şi acordurile obţinute de solicitant altele decât cele din competenta de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.

f) documentul de plata a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie), inclusiv documentele de plata a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie).

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire. În aceasta situaţie, documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeaşi structura cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completa dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut, contra cost de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice cuprinde aceleaşi documente menţionate mai sus la literele a) - f) (adaptate scopului), precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere şi următoarele:

a) în situaţia în care, o data cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicita şi autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise şi desenate, precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);

b) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele obţinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

În lipsa declaraţiei menţionate la art. 16 alin. (1) lit. f), documentaţia nu se primeşte pentru autorizare şi se restituie imediat solicitantului.

Documentaţia prezentată şi acceptată se preia şi se înregistrează la ghiseul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului şi cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achită taxele de îndată.

Verificarea conţinutului-documentaţiei depuse

Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului; amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de a verifica dacă documentaţia este completa, constatând dacă:

a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, sa emita autorizaţia;

b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;

c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

d) exista dovada titlului solicitantului asupra terenului şi/sau a construcţiilor;

e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet şi conform cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum şi ale prezentelor norme metodologice;

f) exista fişele tehnice completate şi, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor din competenta de obţinere a emitentului;

g) exista avizele şi acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic;

h) exista referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnica;

i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a avizelor şi acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii.

j) exista documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitectilor din România, din care face parte arhitectul/conductorul arhitect, confirma dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, şi face dovada luării în evidenta a proiectului de arhitectura din cadrul documentaţiei P.A.C./P.A.D. depusa pentru autorizare.

Preview document

Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 1
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 2
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 3
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 4
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 5
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 6
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 7
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 8
Procedura emiterii autorizației de construire - desființare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Procedura Emiterii Autorizatiei de Construire - Desfiintare.doc

Alții au mai descărcat și

Instaltii Frigorifice

MEMORIU TEHNIC Proiectul are ca scop dimensionarea unei instalatii frigorifice cu compresie mecanica de vapori, in concordanta cu tema de proiect,...

Obținerea unei autorizații de construire

1. Titlul si institutia publica in care s-a realizat Obtinerea autorizatiei de construire a unui imobil in conditiile in care initiatorul...

Etapele realizării unei construcții

Abordarea unei constructii are loc in urmatoarele etape: proiectare, executie, receptie, dare in functiune si postutilizare. Proiectarea este un...

Efectele materialelor uzuale utilizate în izolarea termică asupra mediului natural

In conditiile in care peste un sfert din energia produsa in Europa se concentreaza in utilizarea domestica , iar din aceasta in jur de 65% este...

Calculul piloților

n  7 Fundatii izolate pe piloti Stalpul are dimensiunile: bst  40cm hst  50cm Incarcarile la partea inferioara a stalpului: Pk  300kN...

Teme Tehnologie An IV

1. Date iniţiale 1. Clasa betonului: C20/16 2. Caracteristicile elementului: a) tipul elementului: placă b) dimensiunea minimă a elementului: b...

Teme dinamica construcțiilor

of Fig. 1, let us found the free vibrations response using the stiffness method. A. Initial Data a. Geometrical characteristics: b cm col 25 4...

Te-ar putea interesa și

Autorizarea costrucțiilor

Notiune si procedura de emitere Autorizaţia de construire este actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea...

Dreptul Urbanismului

1. Elementele definitorii ale dreptului urbanismului. Obiectul, scopul, tehnicile, câmpul de aplicare, indicii urbanistici. Caracteristicile...

Protecția mediului și respectarea disciplinei în contructii

În România, deşi construcţiile constituie un domeniu în plină dezvoltare, regimul juridic al acestora şi regulile dezvoltării urbane au rămas în...

Ai nevoie de altceva?