Conspect la Drept Procesual Civil

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 16852
Mărime: 77.33KB (arhivat)
Publicat de: Cristea Pop
Puncte necesare: 0

Extras din curs

ACTIUNEA CIVILA Noţiune Acţiunea civilă este definită în literatura de specialitate ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prin care, în cadrul procesului civil, se urmăreşte protecţia drepturilor subiective civile sau a situaţiilor juridice ocrotite de lege. Este necesar a nu se confunda cererea de chemare în judecată cu acţiunea civilă, întrucât cererea de chemare în judecată reprezintă doar una din formele de manifestare a acţiunii civile, cea prin care se pune în mişcare acţiunea civilă, însă, acţiunea civilă există anterior cererii, chiar şi atunci când titularul dreptului subiectiv civil nu sesizează instanţa. Conditiile de exercitare ale actiunii civile Pentru a fi parte in proces se impun a fi indeplinite urmatoarele conditii, care sunt şi condiţii de exercitare ale acţiunii civile: 1.afirmarea unui drept sau a unei situatii juridice pentru a carei realizare poate fi folosita calea justitiei; 2.existenta unui interés; 3.calitatea procesuala; 4.capacitatea procesuala.

AFIRMAREA UNUI DREPT (formularea unei pretentii) Acesată condiţie presupune existenţa unui drept subiectiv civil ce se cere a fi protejat sau a unui interes legitim care trebuie ocrotit. Dreptul subiectiv civil afirmat, pentru a se bucura de protecţie juridică, trebuie să îndeplinească anumite CONDIŢII: – să fie recunoscut şi ocrotit de lege; – să fie exercitat în limitele sale externe ( care pot fi de ordin material sau juridic) şi în limitele sale interne (adică numai potrivit scopului economic şi social pentru care a fost stabilit sau creat de lege). – să fie exercitat cu bună credinţă; – să fie actual – adică să nu fie supus unui termen sau unei condiţii suspensive. În legătură cu această ultimă condiţie, a actualităţii dreptului, se impun anumite PRECIZĂRI:- dreptul trebuie să fie actual doar în ipotezele în care se solicită instanţei realizarea dreptului, nu şi atunci când se cere a se constata existenţa dreptului în starea în care se găseşte; - dacă la momentul declanşării acţiunii civile, dreptul subiectiv pretins de reclamant nu este actual, cererea va fi respinsă ca prematură; - dacă dreptul subiectiv civil a devenit actual la momentul în care instanţa urmează a se pronunţa asupra excepţiei de prematuritate a cererii, atunci cererea va trebui cercetată pe fond. EXCEPŢII de la cerinţa actualităţii dreptului: - cererea pentru predarea unui imobil, la împlinirea termenului de locaţiune, poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen; - se poate solicita, înainte de termen, executarea la termen a unei obligaţii alimentare sau altei prestaţiuni periodice; - preşedintele instanţei poate încuvinţa, în general, înainte de împlinirea termenului orice cereri pentru executarea la termen a unei obligaţii, dar numai când socoteşte că cererile sunt îndreptăţite pentru întâmpinarea unei pagube însemnate.

INTERESUL Noţiune Interesul reprezintă folosul practic urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă. Interesul poate fi: - material (când se urmăreşte obţinerea unui folos de ordin patrimonial, de ex.: revendicarea unui bun, plata unei datorii); - moral (când se urmăreşte un scop nepatrimonial, de ex: punerea sub interdicţie). CONDIŢIILE interesului: să fie legitim – să nu vină în contradicţie cu legea; să fie personal şi direct– în folosul practic, să-l vizeze pe cel ce recurge la forma procedurală şi nu pe altcineva; şi în cazul în care acţionează alte persoane sau organe în locul titularului, folosul se resfânge asupra lor; să fie născut şi actual – să existe la momentul la care se exercită acţiunea, în sensul că, dacă cel care actionează s-ar abţine, s-ar expune unui prejudiciu. SANCŢIUNEA LIPSEI INTERESULUI: Lipsa interesului sau a uneia dinte condiţiile acestuia se invocă pe calea excepţiei, care dacă va fi admisă, va conduce la respingerea acţiunii ca lipsită de interes. Excepţia lipsei de interes este o excepţie: - de fond (vizează lipsuri referitoare la exerciţiul dreptului la acţiune); - peremptorie/dirimantă (duce la respingerea sau stingerea procesului); - absolută (priveşte încălcarea unor norme cu caracter imperativ). Respingerea acţiunii pentru lipsa de interes nu poate fi invocată cu autoritatea de lucru judecat într-o altă acţiune promovată într-un moment în care interesul s-a născut şi îndeplineşte şi celelalte cerinţe.

CAPACITATEA PROCESUALA NOŢIUNE in dreptul civil, capacitatea civila este definita ca fiind acea parte a capacitatii juridice a persoanei care consta in aptitudinea de a avea si de a-si exercita drepturile civile si de a avea si a-si asuma obligatii civile, prin incheierea de acte juridice si ea cuprinde in structura sa doua elemente: capacitatea de folosinta si capacitate de exercitiu. Capacitatea procesuala de folosinta Noţiune - consta in aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual. Potrivit legii, nimeni nu poate fi lipsit de capacitate de folosinta, unele persoane putand fi insa ingradite in aceasta capacitate, in limitele acestei ingradiri persoana fizica nu va putea sa dobandeasca drepturi si sa-si asume obligatii pe plan procesual. In cazul persoanelor juridice, capacitatea de folosinta se dobandeste diferit, dupa cum sunt supuse sau nu inregistrarii. Cele supuse acestei proceduri dobandesc capacitate de folosinta de la data inregistrarii, celelalte, dupa caz: de la data actului de dispozitie care le infiinteaza, de la data recunoasterii sau autorizarii infiintarii lor sau de la data indeplinirii orcarei alte cerinte prevazute de lege. Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei juridice are loc pe data incetarii persoanei juridice prin comasare, divizare totala sau dizolvare. Mai mult decat atat, capacitatea de folosinta este dominata de principiul specialitatii. Capacitatea procesuala de exercitiu Noţiune - consta in aptitudinea unei persoane care are folosinta drepturilor sale, de a le valorifica in justitie singura, exercitandu-le personal si indeplinind tot astfel obligatiile procesuale, cu alte cuvinte, este capacitatea de a sta in judecata. In cazul persoanelor fizice capacitatea de exercitiu incepe de la implinirea varstei de 18 ani sau, in cazul minorei care se casatoreste de la implinirea varstei de 16 ani, ori, in anumite conditii la 15 ani. Persoanele care nu au exercitiul drepturilor lor nu pot sta in judecata decat daca sunt reprezentate, asistate sau autorizate: Reprezentarea – pentru persoanele care nu au capacitate de exercitiu si nu pot sta singure in judecata (minorii sub 14 ani si persoanele puse sub interdictie). Acestia nu stau singuri in proces, ci numai prin reprezentantii lor legali: parintii, tutorele, curatorul. In caz de urgenta, daca persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanta, la cererea partii interesate va putea numi un curator special, care sa o reprezinte pana la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. De asemenea, instanta va putea numi un curator special, in caz de conflict de interese intre reprezentant si cel reprezentat. Asistarea – intrervine in cazul minorilor cu capacitate de exercitiu restransa – 14-18 ani. Acestia vor fi citati si vor sta personal in proces, dar asistati de reprezentantii lor legali care vor fi citati si vor participa la proces, semnand alaturi de minor. Daca un minor implineste 14 ani in cursul judecatii reprezentarea va fi inlocuita de asistare cu toate consecintele ce decurg de aici. Autorizarea – intervine in cazul in care reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu sau ocrotitorul legal ce asista pe minorul cu capacitate de exercitiu restransa face acte procesuale de dispozitie, precum: renuntarea la actiune sau la drept, renuntarea sau retragerea unei cai de atac, achiesarea, tranzactia. Pentru asemenea acte este necesara autorizarea prealabila a organului competent, de regula autoritatea tutelara. Capacitatea de exercitiu a persoanelor juridice – se dobandeste in temeiul legii de la data infiintarii lor si sfarseste odata cu incetarea persoanelor juridice. Este, de asemenea, limitata de principiul specializarii, persoana juridica neputand sa exercite drepturi si sa-si asume obligatii care exced scopului in vederea caruia a fost creata. Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile procesuale prin intermediul organelor sale, in limita puterilor ce le-au fost conferite, aceste organe fiind reprezentantii legali ai persoanei juridice. Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale. Actele de procedura facute de o persoana fizica sau juridica lipsita de capacitate de folosinta sunt lovite de nulitate absoluta. Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta poate fi ridicata de oricare din parti, de procuror sau de instanta din oficiu in orice stare a pricinii. Ca urmare a admiterii exceptiei, cererea introdusa de o astfel de persoana sau impotriva unei asemenea persoane va fi respinsa. Actele de procedura facute de o persoana fizica sau juridica fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa sunt anulabile. Lipsa capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale poate fi invocata in orice stare a pricinii. Actele de procedura indeplinite de cel care nu are exercitiul drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul incapabilului sau curatorul acestuia va putea insa confirma toate sau numai o parte din aceste acte”. Asadar, nulitatea nu intervine in mod automat.

Preview document

Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 1
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 2
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 3
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 4
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 5
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 6
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 7
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 8
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 9
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 10
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 11
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 12
Conspect la Drept Procesual Civil - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Conspect la Drept Procesual Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul la apărare

Introducere Art. 24 - Dreptul la apărare (1) Dreptul la apărare este garantat. (2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate...

Instituția capacității de folosință a persoanei fizice

Capitolul I. Consideraţii introductive În înţelesul curent persoana este un individ al speciei umane, omul considerat prin totalitatea însuşirilor...

Actorii vieții politice - statul

Noţiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a aşeza, a întemeia”. Realitatea desigur cea mai puternică şi cea...

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

O persoană, atunci când săvârşeşte sau participă la comiterea unei infracţiuni sau a unei fapte prevăzute de legea penală devine infractor. Această...

Delicvență juvenilă

9.1. CONSIDERATII TEORETICE Drumul foarte lung si complex pe care il parcurge copilul de la existenta biologica la cea sociala este, in esenta,...

Deontologia Magistratului

Termenul generic de magistrat ascunde funcţii diferite, determinate de jurisdicţia în care îşi exercită statutul său. Deontologia magistraţilor...

Drept Penal

CAUZELE CARE ÎNLÃTURÃ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI Lectia 1. Cauzele care înlãturã caracterul penal al faptei. Aspecte generale Lectia 2. Cauzele...

Organizarea Magistraturii

1. Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliului Superior al Magistraturii este un organism cu personalitate juridică, independent al cărui rol...

Ai nevoie de altceva?