Ecologia și Protecția Mediului

Curs
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 35197
Mărime: 4.94MB (arhivat)
Publicat de: Antim Banu
Puncte necesare: 0
curs pt horticultura UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ - NAPOCA

Cuprins

 1. PARTEA I
 2. NOŢIUNI DE ECOLOGIE GENERALĂ Pag.
 3. Capitolul 1. INTRODUCERE 4
 4. 1.1. Definiţii şi istoric 4
 5. 1.2. Dezvoltarea ecologiei în tara noastră 4
 6. Capitolul 2. SISTEME BIOLOGICE 5
 7. 2.1. Semnificaţia conceptului de sistem în eco¬logie. 5
 8. 2.2. Clasificarea sistemelor 5
 9. 2.3. Sisteme studiate de ecologie 5
 10. Capitolul 3. FACTORII ECOLOGICI 6
 11. 3.1. Factorii abiotici 6
 12. 3.1.1. Factorii climatici 6
 13. 3.1.2. Factorii geografici (orografici) 9
 14. 3.1.3. Factorii mecanici 10
 15. 3.1.4. Factorii edafici 10
 16. 3.2. Factorii biotici 10
 17. 3.2.1. Relaţii homotipice 11
 18. 3.2.2. Relaţii heterotipice 11
 19. Capitolul 4. STRUCTURA ECOSISTEMELOR 12
 20. 4.1. Structura trofică a ecosistemului 12
 21. 4.2. Structura biochimică a ecosistemelor 15
 22. Capitolul 5. FUNCŢIILE ECOSISTEMULUI 16
 23. 5.1. Funcţia energetică 16
 24. 5.2. Funcţia de circulaţie 18
 25. 5.2.1. Circuitul carbonului 19
 26. 5.2.2. Circuitul azotului în natură 20
 27. 5.2.3. Circuitul fosforului 21
 28. 5.2.4. Circuitul apei în natură 22
 29. PARTEA a II a
 30. ECOLOGIE AGRICOLĂ . SISTEME DE AGRICULTURĂ 23
 31. Capitolul 6. ECOLOGIE AGRICOLĂ 23
 32. 6.1. Definiţie şi istoric 23
 33. 6.2. Ecosistemele agricole şi funcţionalitatea lor 23
 34. 6.2.1. Specificitatea ecosistemelor agricole 23
 35. 6.2.2. Tipuri de ecosisteme agricole 24
 36. 6.2.3. Ecosistemele agricole şi alimentaţia omenirii 25
 37. Capitolul 7. SISTEME DE AGRICULTURĂ 25
 38. 7.1. Ipoteze asupra originii agriculturii 25
 39. 7.2. Forme de trecere la agricultură 26
 40. 7.3. Evoluţia sistemelor agricole 26
 41. 7.3.1. Sisteme de agricultură tradiţionale 26
 42. 7.3.2. Sisteme de agricultură moderne 26
 43. 7.3.3. Sisteme de agricultură durabilă 28
 44. PARTEA a III-a
 45. DETERIORAREA SI PROTECŢIA MEDIULUI 32
 46. Capitolul 8. DETERIORAREA ECOSISTEMELOR PRIN POLUARE 32
 47. 8.1. Poluant. Poluare. Substanţe poluante 32
 48. 8.2. Clasificarea poluării 32
 49. 8.3. Poluarea aerului 33
 50. 8.3.1. Poluanţii gazoşi 33
 51. 8.3.2. Ploile acide 34
 52. 8.3.3. Deteriorarea stratului de ozon 35
 53. 8.3.4. Efectul de seră 35
 54. 8.4. Poluarea apei 36
 55. 8.4.1. Consumatorii de apă şi sursele de poluare 36
 56. 8.4.2. Principalii poluanţi ai apelor 36
 57. 8.4.3. Poluarea apei prin produsele utilizate în agri¬cultură 37
 58. 8.4.4. Eutrofizarea apelor 37
 59. 8.4.5. Poluarea termică a apei 38
 60. 8.4.6. Prevenirea şi combaterea poluării apei 39
 61. 8.5. Poluarea solului 39
 62. 8.5.1. Poluarea cu îngrăşăminte chimice 40
 63. 8.5.2. Poluarea cu pesticide 40
 64. Capitolul 9. BIODIVERSITATEA ŞI CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII 42
 65. 9.1. Biodiversitatea – o problemă globală 42
 66. 9.2. Valoarea biodiversităţii 43
 67. 9.2.1. Valori economice directe 43
 68. 9.2.2. Valori economice indirecte 44
 69. 9.2.3. Valori opţionale 45
 70. 9.2.4. Valoarea existenţială 46
 71. 9.3. Tipuri de biodiversitate 46
 72. 9.4. Conservarea biodiversităţii 47
 73. 9.4.1. Consideraţii generale 47
 74. 9.4.2. Conservarea “in situ” 47
 75. 9.4.3. Conservarea “ex situ” 49
 76. Capitolul 10. ORGANISMELE MODIFICATE GENETIC 50
 77. 10.1. Obţinerea OGM-urilor 50
 78. 10.2. Semnificaţia, pericolele şi evoluţia transgenezei 50
 79. 10.3. Plante transgenice 51
 80. Capitolul 11. ALTE CĂI DE DETERIORARE A MEDIULUI 60
 81. 11.1 Deteriorarea mediului prin construcţii de baraje şi canale 60
 82. 11.2. Deteriorarea mediului prin introducerea de specii în ecosisteme 61
 83. 11.3. Deteriorarea mediului prin supraexploatare 61

Extras din curs

PARTEA I

NOŢIUNI DE ECOLOGIE GENERALĂ

Capitolul 1

INTRODUCERE

1.1. Definiţii şi istoric

După cum se cunoaşte, primul care a subliniat existenţa principiului interacţiunii în lumea vie a fost savantul Charles Darwin. Exemplul folosit ele el şi citat în toate manu¬ale este edificator: trifoiul roşu este polenizat ele bondari; numărul bondarilor este dependent de distrugerea cuiburiler acestora de către şoareci; numărul şoarecilor este în funcţie de activitatea pisicilor; rezultă că recolta de trifoi depin¬de de numărul şi activitatea pisicilor.

Inspirat din teoria darwinistă, savantul german Ernst Haeckel (1834-1919) a introdus în deceniul al 7-lea al seco¬lului trecut, termenul de “ecologie”. In limba greacă, oicos = casă, gospodărie şi logos=cuvânt, vorba, sens; deci, ecologie= gospodăria (gospodărirea, economia) naturii. Haeckel a definit ecologia: “ ştiinţă a relaţiilor organismelor vii cu mediul lor ambiant, atât organic cât şi anorganic” sau ca “ştiinţă a con¬diţiilor luptei pentru existenţă şi a economiei naturii”.

Prin “economia naturii” a înţeles modul în care se repar¬tizează substanţa vie pe specii, modul cum se produce, cum circulă şi cum se descompuse substanţa vie. Ideea lui Haeckel este integrată în concepţia sistemică.

Conform concepţiei sistemice ecologia se defineşte ca “ ştiinţa a interacţiunilor vieţii cu mediul, pe niveluri supraorganismice sau biologia ecosistemelor”.

Ideea de bază a circulaţiei materiei a fost experimentată încă de Lavoisier în 1792. Mer¬sul natural al descompunerii materiei organice moarte a fost descris exact abia de Pasteur în 1861. De aceea, Lavoisier şi Pasteur sunt consideraţi ca întemeietori ai ecologiei.

Ecologia este solicitată în elaborarea măsurilor ele pro¬tecţie a mediului înconjurător. Este eronată, însă, sinonimia ecologie-protecţia mediului, deoarece ecologia este ştiinţă, nu tehnică.

După E.P.Odum (1971), ecologia este nu numai o ştiinţă, ci şi o concepţie” ea trebuie să fie prezentă în toate acti¬vităţile umane.

1.2. Dezvoltarea ecologiei în tara noastră

Faptul ca Grigore Antipa (1867-1944) a fost elevul si asistentul lui E. Haeckel a facilitat patrunderea principiilor ecologice in tara noastra.

Dintre continuatorii lui Antipa, amintim pe acad.M.Băcescu, acad. N.Botnariuc, care are cercetări vizând limnologia (ecologia apelor continentale) şi anume ecologia unor bălţi din lunca inundabilă a Dunării inferioare.

O altă personalitate deosebită a fost Emil Racoviţă, care a dezvoltat teoriile lui Darwin privind “lupta pentru existen¬ţă”, arătând că aceasta nu are tendinţa de a produce modificări adânci, ci are ca rezultat menţinerea unui echilibru biologic”. El este considerat de fapt, părintele biospeologiei.

Al.Borza s-a preocupat de ecologia plantelor, Traian Săvulescu a avut preocupări privind interacţiunile dintre plantele teres¬tre şi fungi, iar A.Popovici-Bâznoşeanu.

Dintre specialiştii români care au contribuit şi contribuie prin lucrările lor la cunoaşterea şi dezvoltarea ecologiei agricole, menţionăm: Ioan Puia de la USAMV Cluj-Napoca, B.Stugren.

Desigur, numărul oamenilor de ştiinţă români care au abor¬dat probleme de ecologie este mult mai mare iar aria preocupă¬rilor extrem de diversă, demonstrând interesul integrării în circuitul ştiinţific mondial.

Capitolul 2

SISTEME BIOLOGICE

2.1. Semnificaţia conceptului de sistem în eco¬logie.

Şi substanţa vie, ca întregul univers, este organizată în sisteme.

Conceptul de “sistem” reprezintă ansamblul de elemente, identice sau diferite, aflate în interacţiune, constituind un întreg organizat. Exemple: sistemul solar, organismul viu, sis¬temul de lucrare a solului etc.

Elementele care compun sistemul pot fi obiecte (exemplu: planetele în sistemul solar), fenomene, simboluri, elemente teh¬nologice.

In sistemul biologic elementele componente ale sistemului sunt: atomii, moleculele, celulele, ţesuturile, organele, organismele, po¬pulaţiile etc.

Conform concepţiei sistemice, întreaga materie vie sau nevie, este organizată în sisteme ierarhizate şi în interacţiune: orice sistem este alcătuit din subsisteme şi, la rândul său, este o parte (un subsistem) în cadrul unui sistem mai cuprinză¬tor.

2.2. Clasificarea sistemelor

In univers materia apare sub forma de substanţă si energie.

Substanţa este alcătuită din molecule şi atomi fiind în acelaşi timp şi purtătorul material al energiei.

Toate sistemele sunt grupate în 3 clase după comportarea lor în schimbul de substanţă şi energie cu mediul.

Sistemele izolate – nu schimbă cu mediul materie nici sub forma de substanţă şi nici sub formă de energie. Sunt sisteme realizate numai teoretic pentru experienţe conceptuale asupra transformărilor fizice ale materiei în condiţii de stare nein¬fluenţată prin variaţiile mediului.

La sistemele izolate, energia totală a sistemului reprezintă o valoare cons¬tantă. Starea de invariabilitate cea mai probabilă a unui ase¬menea sistem se realizează cu valoare maximă a entropiei. Ex.: o fiolă închisă ermetic şi introdusă într-un bloc de plumb cu pereţi foarte groşi.

Sistemele închise – schimbă cu mediul materie numai sub formă de energie. De exemplu: un vas cu apă, închis ermetic, cedează sau primeşte căldura mediului înconjurător. În natură nu se găsesc sisteme absolut închise.

Sisteme deschise – schimbă cu mediul materie şi sub for¬ma de energie şi sub formă de substanţă. Ecosistemele, de exemplu, un lac de câmpie, un ţărm de mare, un recif de coralieri, o pădure, sunt sisteme deschise.

2.3. Sisteme studiate de ecologie

Orice sistem este alcătuit din sub¬sisteme şi face parte dintr-un sistem mai vast.

Dintre sistemele studiate de ecologie menţionăm:

Organismul sau individul care reprezintă un mod fundamental de organizare a materiei vii si are ca lege specifica METABOLISMUL (anabolism si catabolism), functie esenţială a indivizilor.

Populaţia

Populaţia reprezintă totalitatea indivizilor din aceeaşi specie, care trăiesc pe un teritoriu bine delimitat si este treapta cea mai simpla de organizare a sistemelor vii supraindividuală (merii dintr-o plantatie; toate insectele de Anthonomus pomorum din plantatia respectivă).

Biotopul

E.P.Odum (1971) a definit biotopul, locul (spaţiul) de trai al unui organism sau al unei comunităţi. Ele mentele componente ale biotopului provin si apartin litosferei, hidrosferei si atmosferei. Particularitatile fiecărui biotop conditionează existenta unui anumit tip de biocenoză.

Biocenoza.

Termenul de biocenoză (lb.greacă, bios=viaţă;koinos=comun) reprezintă un sistem (grupare) de indivizi biologici din dife¬rite specii ataşaţi unui anumit biotop. Exemplu de biocenoză într-o plantatie de măr: populaţie de meri, o populatie de A. pomorum (gărgăriţa florilor de măr), o populatie de V. inaequalis (rapăn), o populatie de Sonchus arvensis (buruiană anuală) etc.. Toate acestea alcătuiesc biocenoza din livada respectivă.

In cadrul biocenozei, speciile formează conexiuni elemen¬tare binare (între două specii) numite biosisteme. De exemplu, planta de măr – A. pomorum.

Preview document

Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 1
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 2
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 3
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 4
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 5
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 6
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 7
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 8
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 9
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 10
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 11
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 12
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 13
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 14
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 15
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 16
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 17
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 18
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 19
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 20
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 21
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 22
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 23
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 24
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 25
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 26
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 27
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 28
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 29
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 30
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 31
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 32
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 33
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 34
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 35
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 36
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 37
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 38
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 39
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 40
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 41
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 42
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 43
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 44
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 45
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 46
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 47
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 48
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 49
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 50
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 51
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 52
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 53
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 54
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 55
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 56
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 57
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 58
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 59
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 60
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 61
Ecologia și Protecția Mediului - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Ecologia si Protectia Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Conservarea biodiversității forestiere în Parcul Național Retezat

1. PREZENTARE GENERALA Localizat în partea vestica a României, Retezatul este cel mai vechi parc national din tara, fiind declarat prin lege în...

Poluarea și poluanții mediului

Introducere Planeta noastra, Pamantul, s-a nascut in urma cu 4,6 miliarde de ani. Dar, pe vremea aceea, nu avea aspectul de azi: rocile, apa si...

Impactul deșeurilor asupra mediului

1.Introducere Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninta planeta noastra, o problema majora o constituie, fara nici o îndoiala, deseurile....

Protecția calității aerului

În antichitate, aerul era considerat o substanta pura. Primele indicatii asupra complexitatii compozitiei aerului se gasesc în lucrarile...

Poluarea

I. Poluarea aerului Contaminarea umană a atmosferei Pământului poate lua multe forme şi a existat de când oamenii au început să utilizeze focul...

Degradarea mediului înconjurător

1. Ca urmare a acţiunilor omului, uneori necontrolate şi nechibzuite, alteori fireşti, impuse de necesitatea dezvoltării economice şi sociale,...

Implementarea Tehnicilor de Management a Vizitatorilor în Ariile Protejate

1.Noi abordari in conservarea naturii Aderarea la Uniunea Europeană va necesita numeroase modificări ale legislaţiei şi cadrului instituţional. În...

Poluarea litoralului și a Marii Negre

Litoralul Marii Negre reprezinta o zona turistica de mare importanta pentru Romania care ofera o gama larga de atractii: statiuni cu plaje intinse,...

Te-ar putea interesa și

Ecologia și protecția mediului în procesul de abatorizare a porcinelor

CAPITOLUL I 1.Notiuni introductive Carnea si produsele din carne sunt componente importante ale dietei unei mari parti din populatia lumii mai...

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Organizații ecologice și activități privind protecția mediului

Scopul prezentei lucrari este de a prezenta un model de organizare a activitatilor privind protectia mediului in tara noastra. Termenul de...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Poluarea Mediului

CAPITOLUL 1 ARGUMENT De ce un subiect de ecologie- Este important- Este necesar? Situatia actuala in intreaga lume arata ca la capitolul mediu...

Ecologie și protecția mediului

1. pH-ul Definitie pH-ul reprezintă logaritmul zecimal cu semn schimbat al concentrației ionilor din soluție. Prin noțiunea de pH se exprimă...

Ecologie, protecția mediului și eco-economie

Ecologia, protecția mediului și mediul Ecologia - este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și...

Ecologie și protecția mediului

Notiuni fundamentale de ecologie generala Ecologia a luat nastere in a 2 jumatate a sec xlx –lea, ca urmare a unor necesitati economice ale...

Ai nevoie de altceva?