Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 30427
Mărime: 519.98KB (arhivat)
Publicat de: Emilian Prodan
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. CONCEPTE, STRUCTURI, PRINCIPII ŞI REGULI PRIVIND
 2. BUGETELE PUBLICE 4
 3. 1.1. Noţiunea de buget şi sistemul bugetar al României 4
 4. 1.2. Principii şi reguli bugetare 5
 5. 1.3. Gruparea, rolul şi responsabilităţile ordonatorilor de credite 5
 6. 1.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor publice 7
 7. 1.5. Virările de credite bugetare 7
 8. 1.6. Alocaţia bugetară, deschiderea de credite bugetare şi repartizarea
 9. acestora 7
 10. 1.7. Transferul de credite bugetare 8
 11. 1.8. Blocarea, reconstituirea şi retragerea creditelor bugetare 8
 12. 1.9. Anularea de credite bugetare 8
 13. 1.10. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 9
 14. 1.11. Venituri bugetare cu şi fără debite 10
 15. 1.12. Rămăşiţe de încasat, sume achitate în plus şi încasări nete 10
 16. 1.13. Execuţia de casă bugetară 10
 17. 1.14. Conturile de execuţie bugetară 11
 18. 1.15. Efectele încheierii exerciţiului bugetar 13
 19. CAPITOLUL 2. CLASIFICAŢIA INDICATORILOR PRIVIND FINANŢELE
 20. PUBLICE 14
 21. 2.1. Structurarea veniturilor în cadrul clasificaţiei indicatorilor
 22. privind finanţele publice 14
 23. 2.1.1. Conceptul de venituri curente şi gruparea acestora 14
 24. 2.1.1.1. Venituri fiscale şi existenţa acestora sub
 25. forma impozitelor directe şi a impozitelor
 26. indirecte 15
 27. 2.1.1.2. Contribuţii de asigurări 17
 28. 2.1.1.3. Venituri nefiscale 17
 29. 2.1.2. Venituri din capital 19
 30. 2.1.3. Venituri din operaţiuni financiare 19
 31. 2.1.4. Venituri din subvenţii 19
 32. 2.2. Gruparea cheltuielilor reglementată prin clasificaţia indicatorilor
 33. privind finanţele publice 20
 34. 2.2.1. Clasificaţia funcţională a cheltuielilor publice 20
 35. 2.2.2. Clasificaţia economică a cheltuielilor publice 20
 36. 2.2.2.1. Cheltuieli curente 21
 37. 2.2.2.2. Cheltuieli de capital 32
 38. 2.3. Redarea rezultatului întocmirii/execuţiei unui buget 32
 39. CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA FINANŢĂRII CHELTUIELILOR
 40. INSTITUŢIILOR PUBLICE 33
 41. 3.1. Contabilitatea finanţării cheltuielilor instituţiilor publice
 42. din bugetul de stat 33
 43. 3.1.1. Evidenţa creditelor bugetare aprobate şi a creditelor
 44. deschise la instituţiile publice finanţate de
 45. la bugetul de stat 34
 46. 3.1.2. Contabilitatea plăţilor de casă efectuate din mijloacele
 47. bugetului de stat 38
 48. 3
 49. CAPITOLUL 4. CONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE CORPORALE,
 50. STOCURILOR ŞI A DECONTĂRILOR CU TERŢII 43
 51. 4.1. Contabilitatea activelor fixe corporale 43
 52. 4.2. Contabilitatea stocurilor 46
 53. 4.2.1. Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor 47
 54. 4.2.2. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor
 55. de inventar 50
 56. 4.2.3. Contabilitatea materialelor date în prelucrare în
 57. instituţie 51
 58. 4.3. Contabilitatea decontărilor cu terţii 52
 59. BIBLIOGRAFIE 55
 60. PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE 57

Extras din curs

CONCEPTE, STRUCTURI, PRINCIPII ŞI REGULI

PRIVIND BUGETELE PUBLICE

1.1. Noţiunea de buget şi sistemul bugetar al României

Bugetul este definit ca un act în care se înscriu veniturile şi cheltuielile probabile ale

statului sau ale unei unităţi administrativ-teritoriale, regii autonome, societăţi comerciale, persoane

juridice fără scop lucrativ, instituţii publice ori ale unei alte entităţi pe o perioadă determinată

de timp, de obicei un an. Întocmirea unui buget are sens numai dacă acesta se execută.

Anul financiar pentru care se aprobă bugetul este cunoscut sub denumirea de an bugetar.

Acesta coincide cu anul calendaristic, începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de

31 decembrie.

Sistemul bugetar al României este definit ca fiind un sistem unitar de bugete care cuprinde:

bugetul de stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetele locale; bugetul asigurărilor

pentru şomaj; bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; bugetul trezoreriei

statului; bugetele instituţiilor publice autonome; bugetele instituţiilor şi serviciilor publice

finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele

locale sau din bugetele fondurilor speciale, după caz; bugetele instituţiilor şi serviciilor

publice finanţate integral din venituri proprii; bugetul fondurilor provenite din credite externe

contractate sau garantate de stat, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, comisioanelor şi a

altor costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Resursele băneşti care se cuvin bugetelor, în baza unor prevederi legale, poartă denumirea

de venituri bugetare, iar sumele aprobate prin bugetele respective reprezintă cheltuieli

bugetare. Veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional, alcătuiesc

veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare1, evidenţiază

dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau de

dezechilibru, după caz2.

Principala componentă a sistemului bugetar este bugetul de stat, care concentrează cea

mai mare parte a veniturilor bugetare ale ţării. Acest document este adoptat anual de către

Parlament, ceea ce determină natura juridică de lege a acestui buget. Distinct de bugetul de

stat se elaborează şi se aprobă, prin lege separată, bugetul asigurărilor sociale de stat.

Procedura aprobării celor două bugete de către Parlament se încheie, aşadar, cu votul

legilor bugetare anuale. În aceste legi se înscriu: veniturile estimate ale anului bugetar; regimul

şi destinaţia cheltuielilor bugetare; deficitul sau excedentul bugetar, după caz; reglementările

specifice exerciţiului bugetar; sintezele acestor bugete; bugetele ordonatorilor principali

de credite şi anexele la acestea; sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi

criteriile de repartizare ale acestora, precum şi alte anexe specifice.

1Consolidarea este operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului

general consolidat, în vederea evitării dublei evidenţieri a acestora.

Documentul prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile

unităţilor administrativ-teritoriale poartă denumirea de buget local. Proiectele bugetelor locale

ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi al municipiului

Bucureşti se aprobă de consiliul local, judeţean sau Consiliul General al Municipiului

Bucureşti, după caz.

1.2. Principii şi reguli bugetare

La baza elaborării şi executării bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat,

bugetelor locale etc. stau anumite principii. Acestea apar sub denumirea de universalitate, publicitate,

unitate, anualitate, specializare bugetară şi echilibru bugetar.

Universalitatea este principiul potrivit căruia veniturile şi cheltuielile se înscriu în buget

cu sumele lor totale. Înscrierea în buget numai a soldului dintre venituri şi cheltuieli nu este

permisă.

Principiul publicităţii bugetare instituie cerinţa ca bugetele şi conturile generale anuale

de execuţie a acestora să fie aduse la cunoştinţa opiniei publice prin mijloace de informare în

masă.

Unitatea bugetară presupune înscrierea într-un singur document a tuturor veniturilor şi

cheltuielilor bugetare, pentru a asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice.

Reunirea într-un singur document a tuturor veniturilor şi cheltuielilor bugetare permite cunoaşterea

clară a surselor de venituri, a destinaţiei cheltuielilor şi a naturii echilibrate sau deficitare

a bugetului.

Anualitatea bugetului înseamnă că veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin

lege pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului bugetar3. La expirarea perioadei de

un an funcţiile bugetului încetează pentru a face loc aplicării bugetului anului următor.

Principiul specializării bugetare implică înscrierea şi aprobarea în buget a veniturilor

şi cheltuielilor bugetare pe surse de provenienţă şi, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate

după natura lor economică şi după destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare.

Entităţile publice, ca şi alte persoane juridice fără sau cu scop lucrativ, ţin contabilitatea

în limba română şi în monedă naţională. Ca atare, principiul unităţii monetare instituie cerinţa

ca toate operaţiunile bugetare să se exprime în monedă naţională.

Preview document

Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 1
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 2
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 3
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 4
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 5
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 6
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 7
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 8
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 9
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 10
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 11
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 12
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 13
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 14
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 15
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 16
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 17
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 18
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 19
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 20
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 21
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 22
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 23
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 24
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 25
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 26
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 27
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 28
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 29
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 30
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 31
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 32
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 33
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 34
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 35
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 36
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 37
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 38
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 39
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 40
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 41
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 42
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 43
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 44
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 45
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 46
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 47
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 48
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 49
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 50
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 51
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 52
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 53
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 54
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 55
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 56
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 57
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 58
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 59
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 60
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 61
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 62
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 63
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 64
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 65
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 66
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 67
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 68
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 69
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 70
Contabilitate și Gestiune Financiară în Instituțiile Publice - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate si Gestiune Financiara in Institutiile Publice.pdf

Alții au mai descărcat și

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare de stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Contabilitatea impozitelor și taxelor locale pe exemplul Primăriei Măcin, Județul Tulcea

INTRODUCERE Actualitatea temei Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei (...

Efectele economice ale formării și funcționarii monopolurilor

INTRODUCERE In economia de piata, toate procesele economice, respectiv, toate actiunile agentilor economici, se desfasoara in conditii de...

Piața monopolistică - concurența monopolistică

In structurile de piete imperfecte, piata cu concurenta monopolistica constituie un tip real de piata care intruneste elemente de concurenta...

Efectele economice ale formării și funcționării monopolurilor

În economia de piață, toate procesele economice, respectiv, toate acțiunile agenților economici, se desfășoară în condiții de concurență. Aceasta...

Piața cu concurență monopolistă

Trăsătură esenţială a economiei de piaţă, este o situaţie pe o piaţă, în care firmele producătoare (vânzătorii) îşi dispută patronajul...

Piețe imperfecte

Cap. 1. Pieţele imperfecte Pieţelor reale, efective, cele care se întâlnesc în economiile cu piaţă concurenţială, le este caracteristică...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la o instituție din administrația publică cu referire la Primăria Comunei Tutova

Capitolul 1 1.1. Scurt istoric al primÎriei comunei Tutova Comuna Tutova s-a înfiintat în anul 1898, fiind formatÎ din satele Tutova, BÎdeana,...

Monografie Primăria Huși

CAPITOLUL I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI I.1. Scurt istoric Erudiţi ca Nicolaie Iorga, episcopul Melchisedec, Gheorghe Ghibănescu,...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Monografie învățământ - Colegiul Național Fălticeni

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE 1.1. SCURT ISTORIC În condiţiile politice, economice şi sociale din România, după al doilea război mondial,...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Ai nevoie de altceva?