Modelarea Sistemelor Mecanice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 259 în total
Cuvinte : 45089
Mărime: 4.20MB (arhivat)
Publicat de: Fabian Dragomir
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cornel Marin

Extras din curs

OBIECTUL METODEI ELEMEMNTELOR FINITE

ÎN ANALIZA STRUCTURILOR MECANICE

Calculul ingineresc, ca instrument ştiinţific pentru proiectarea, realizarea şi verificarea sistemelor tehnice, s-a dezvoltat şi consolidat în mod sistematic dea lungul timpului pe baza experimentelor efectuate pe modele reale sau machete de laborator în scopul verificării calculului analitic şi a confirmării ipotezelor şi modelelor de calcul folosite. Limitele experimentelor pe modele s-au restrâns odată cu creşterea complexităţii sistemelor tehnice şi a imposibilităţii realizării la scară de laborator a modelelor fizice corespunzătoare unor sisteme şi procese industriale.

În ultimul timp s-a dezvoltat în inginerie o nouă gândire de natură analitică, având la bază modelarea matematică şi determinarea numerică a soluţiilor ecuaţiilor diferenţiale ce caracterizează aceste fenomene şi a condiţiilor care se impun la frontiera domeniului, respectiv a condiţiilor iniţiale, în cazul problemelor care depind de timp.

Soluţia analitică a unor aplicaţii concrete din inginerie, se determină pentru un model analitic aproximativ creat prin introducerea unor ipoteze simplificatoare de calcul (aceste ipoteze simplifică într-un mod rezonabil comportarea modelului real) şi exprimă exact comportarea modelului analitic ales să caracterizeze fenomenul studiat.

În Rezistenţa materialelor se utilizează modele de calcul aproximative datorită introducerii următoarelor ipoteze simplificatoare de calcul (unele din acestea se mai numesc şi ipoteze de bază în Rezistenţa materialelor):

1. ipoteza mediului continuu , omogen şi izotrop;

2. ipoteza deformaţiilor mici în raport cu dimensiunile corpului;

3. ipoteza secţiunii plane a unei bare supusă la încovoiere (BERNOULLI) şi ipoteza liniei drepte perpendiculare la suprafaţa mediană a plăcii supusă la încovoiere (KIRKHHOFF);

4. ipoteze privind ponderile relative ale tensiunilor care apar într-un corp supus acţiunii unor sarcini exterioare (exemplu: tensiunile tangenţiale produse de eforturile tăietoare într-o bară se neglijează în raport cu tensiunile normale produse de eforturile de întindere sau de încovoiere);

5. ipoteze privind legea de distribuţie a tensiunilor într-o secţiune oarecare a unei bare: distribuţia uniformă a tensiunilor normale pe suprafaţa transversală în cazul eforturilor axiale, distribuţia liniară a tensiunilor la încovoierea pură (NAVIER), distribuţia liniară a tensiunilor tangenţiale la răsucirea unei bare de secţiune circulară, distribuţia uniformă a tensiunilor tangenţiale într-o secţiune longitudinală (JURAVSKI) etc.;

6. ipoteza privind relaţia liniară dintre tensiuni şi deformaţii (legea lui HOOKE), sau a unei relaţii liniare de o anumită formă în cazul solicitărilor din domeniul elasto-plastic şi principiul suprapunerii efectelor sau principiul independenţei acţiunii forţelor;

7. ipoteza lui SAINT VENANT privind efectul sarcinilor (concentrate sau distribuite) într-o zonă îndepărtată de zona de acţiune a acestora;

8. ipoteze privind legăturile ideale care se folosesc pentru modelarea legăturilor reale. Exemplu: ipoteza legăturilor ideal-rigide, ideal-elastice sau semirigide etc. Aceste ipoteze se regăsesc în condiţiile pe frontieră a modelului real (sub forma blocajelor sau deplasărilor impuse, pe anumite porţiuni ale frontierei);

9. ipoteze privind tipurile de sarcini aplicate structurilor: forţe şi cupluri concentrate, forţe şi cupluri distribuite (uniform, liniar, parabolic, hiperbolic etc.) pe o suprafaţă sau pe o direcţie. Aceste ipoteze se regăsesc în condiţiile de încărcare a modelului real.

Pentru fenomenul elastic studiat şi pentru modelul de calcul analitic creat pe baza ipotezelor simplificatoare de mai sus, se scriu ecuaţiile diferenţiale care îl caracterizează, se pun condiţiile la limită corespunzătoare (constrângerile sau blocajele impuse de legăturile cu mediul fix sau cu celelalte elemente cu care se învecinează) şi condiţiile de încărcare. În cazul problemelor depinzând de timp se adaugă celor de mai sus condiţiile iniţiale.

Necesitatea rezolvării unor probleme complexe a condus la o sinteză neaşteptată între soluţia analitică pe un model aproximativ şi experimentele pe modele reale, rezultatul fiind analiza numerică. Spre deosebire de soluţia analitică pentru un model analitic aproximativ, soluţia numerică aproximează evoluţia unui proces fizic pornind de la un model analitic exact modelat şi analizat cu ajutorul unor programe specializate. Modelul analitic exact se mai întâlneşte în literatura de specialitate şi sub denumirea de model virtual.

Modelul virtual poate fi creat în spaţiul virtual 2D sau 3D al calculatorului cu ajutorul unui program de modelare. Acesta poate fi analizat din punct de vedere al comportării lui sub acţiunea sarcinilor exterioare, pentru anumite condiţii la limită şi iniţiale, cu ajutorul unui program special care utilizează diferite metode numerice de analiză şi rezolvare a ecuaţiilor. În final sunt furnizate soluţiile numerice aproximative. Programul are posibilitatea de optimizare a soluţiilor prin la obţinerea unei precizii satisfăcătoare din punctul de vedere al utilizatorului prin: schimbarea condiţiilor de încărcare, a condiţiilor la limită (acolo unde este cazul, a condiţiilor iniţiale), a modului de aplicare a lor asupra modelului virtual, etc.

Analiza numerică permite deci studiul unor fenomene prin variaţia condiţiilor de testare în condiţii economice deosebit de avantajoase (mai ales pentru acele fenomene ce nu pot fi reproduse în laborator, cum ar fi: transferul de căldură din zona activă a unui reactor nuclear, simularea unor condiţii de avarie sau explozii etc.). Condiţii de analiză numerică nu necesită decât costuri de proiectare, tehnică de calcul şi softuri specializate de analiză numerică.

Analiza numerică în ingineria modernă, s-a dezvoltat în trei direcţii principale datorită următoarelor metode de analiză:

- Metoda diferenţelor finite

- Metoda elementelor finite

- Metoda elementelor de frontieră

1. Metoda diferenţelor finite a apărut încă din timpul lui Euler şi utilizează un model matematic diferenţial al fenomenului studiat, model care este apoi adaptat pentru rezolvarea cu ajutorul procedeului de aproximare locală punctiformă a variabilelor de câmp, precum şi a derivatelor lor până la un anumit ordin. Acest procedeu de aproximare locală se realizează cu ajutorul unei reţele rectangulare creată pe domeniul studiat. Sistemul de ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale se transformă astfel într-un sistem de ecuaţii algebrice, având ca necunoscute valorile variabilei de câmp într-un număr finit de puncte ale domeniului studiat, numite noduri ale reţelei de diferenţe finite. Această metodă a fost folosită cu succes în rezolvarea unor probleme, însă datorită dificultăţilor legate de utilizarea reţelei rectangulare de discretizare pentru domenii complexe, nu mai este utilizată în prezent.

2. Metoda elementelor finite utilizează un model matematic integral al fenomenului studiat, care se obţine cu ajutorul metodelor variaţionale sau a metodei reziduurilor ponderate. Spre deosebire de metoda diferenţelor finite, această metodă se bazează pe aproximarea locală a variabilei de câmp pe subdomenii (porţiuni) ale domeniului studiat (numite elemente finite). Metodele matematice folosite transformă expresia diferenţială a problemei (ecuaţiile diferenţiale şi condiţiile la limita domeniului) într-o formă integrală numită forma variaţională sau ''forma moale'', care include o parte din condiţiile la limită ale problemei. De exemplu, teorema de staţionaritate a energiei potenţiale elastice în studiul stării de tensiuni şi deformaţii a unui corp elastic poate fi considerată o astfel de formă variaţională. Prin folosirea modelului integral precum şi a unor funcţii de aproximare continue pentru variabila de câmp, respectiv a unor funcţii de interpolare continue pentru geometria elementelor finite, pot fi discretizate practic domenii oricât de complexe.

3. Metoda elementelor de frontieră utilizează de asemenea un model matematic integral al fenomenului studiat. Această metodă a apărut ca o alternativă a metodei elementelor finite pentru soluţionarea unor probleme ce nu pot fi rezolvate cu ajutorul metodei elementelor finite, cum ar fi de exemplu: probleme cu gradienţi foarte mari pe frontiera domeniului, cu discontinuităţi şi concentratori de tensiuni, probleme cu domenii infinite, etc. Spre deosebire de metoda elementelor finite, pentru utilizarea acestei metode nu mai este necesară discretizarea întregului domeniu studiat, ci doar a frontierei sale.

Preview document

Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 1
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 2
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 3
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 4
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 5
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 6
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 7
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 8
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 9
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 10
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 11
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 12
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 13
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 14
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 15
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 16
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 17
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 18
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 19
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 20
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 21
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 22
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 23
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 24
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 25
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 26
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 27
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 28
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 29
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 30
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 31
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 32
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 33
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 34
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 35
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 36
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 37
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 38
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 39
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 40
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 41
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 42
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 43
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 44
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 45
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 46
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 47
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 48
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 49
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 50
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 51
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 52
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 53
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 54
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 55
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 56
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 57
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 58
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 59
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 60
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 61
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 62
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 63
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 64
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 65
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 66
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 67
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 68
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 69
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 70
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 71
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 72
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 73
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 74
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 75
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 76
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 77
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 78
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 79
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 80
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 81
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 82
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 83
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 84
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 85
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 86
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 87
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 88
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 89
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 90
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 91
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 92
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 93
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 94
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 95
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 96
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 97
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 98
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 99
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 100
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 101
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 102
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 103
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 104
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 105
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 106
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 107
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 108
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 109
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 110
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 111
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 112
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 113
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 114
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 115
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 116
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 117
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 118
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 119
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 120
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 121
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 122
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 123
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 124
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 125
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 126
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 127
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 128
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 129
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 130
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 131
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 132
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 133
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 134
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 135
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 136
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 137
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 138
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 139
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 140
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 141
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 142
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 143
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 144
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 145
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 146
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 147
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 148
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 149
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 150
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 151
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 152
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 153
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 154
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 155
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 156
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 157
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 158
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 159
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 160
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 161
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 162
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 163
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 164
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 165
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 166
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 167
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 168
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 169
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 170
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 171
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 172
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 173
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 174
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 175
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 176
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 177
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 178
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 179
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 180
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 181
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 182
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 183
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 184
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 185
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 186
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 187
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 188
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 189
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 190
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 191
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 192
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 193
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 194
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 195
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 196
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 197
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 198
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 199
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 200
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 201
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 202
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 203
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 204
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 205
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 206
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 207
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 208
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 209
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 210
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 211
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 212
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 213
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 214
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 215
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 216
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 217
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 218
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 219
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 220
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 221
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 222
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 223
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 224
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 225
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 226
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 227
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 228
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 229
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 230
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 231
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 232
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 233
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 234
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 235
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 236
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 237
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 238
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 239
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 240
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 241
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 242
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 243
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 244
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 245
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 246
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 247
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 248
Modelarea Sistemelor Mecanice - Pagina 249

Conținut arhivă zip

 • Capitolul 1.1.DOC
 • Capitolul 1.2.DOC
 • Capitolul 1.3.DOC
 • Capitolul 1.4.DOC
 • Capitolul 1.5.DOC
 • Capitolul 1.6.DOC
 • Capitolul 1.7.DOC
 • Capitolul 2.1.DOC
 • Capitolul 2.2.DOC
 • Capitolul 3.DOC
 • COPERTA.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiuni fundamentale ale roților dințate

1.Caracteristici Cele mai utilizate transmisii mecanice folosite în constructia de mașini pentru transmiterea uniformă a mișcării, sînt...

Torsiunea Neîmpiedicată a Barelor de Secțiune Oarecare

1. Generalităţi Se consideră o bară prismatică elastică, cu o secţiune transversală oarecare constantă, încărcată cu forţe numai în secţiunile din...

TSE1

SISTEME ELECTROMECANICE NOTIUNI INTRODUCTIVE STRUCTURA SISTEMELOR ELECTROMECANICE SISTEME ELECTROMECANICE TIPICE ELEMENTE DE PROIECTARE A...

Mașini Unelte și Roboți Industriali

1. Introducere. Definirea Maşinilor Unelte. M.U. se defineşte ca fiind o maşină de lucru având ca scop formarea pieselor, pe procese bazate pe...

Curs Simularea Sistemelor în Ingineria Autovehiculelor

Simulare: acţiunea de a simula (a face să pară adevărat ceva ireal) şi rezultatul ei Modelare: metodă în ştiinţă şi tehnică constând în...

Sudarea Metalelor și Aliajelor

Definitie Sudarea este procedeul tehnologic de asamblare nedemontabila a metalelor si aliajelor,prin topire locala,cu sau fara,metal de adaos....

Analiza Tensiunlor și Deformațiilor prin Metoda Elementelor Finite

Definirea geometriilor ( generarea modelului ) Sunt patru entitati geometrice diferite în pre-procesor si anume puncte cheie, linii, arii, si...

Tehnologii Speciale de Prelucrare (T.S.P) an 4

Sa se elaboreze tehnologia optima de fabricatie pentru reperul&. &, desen nr&&.apartinând utilajului tehnologic&&&&.. Sunt necesare&&&buc. A....

Te-ar putea interesa și

Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice

OBIECTIVELE Proiectului Işi propune evidenţierea elementelor de bază ale proiectării subansamblurilor mecanice, utilizate la autovehicule rutiere....

Metode de evaluare a satisfacției clienților de sisteme mecanice mobile

Introducere Pentru a avea succes pe piaţă, orice întreprindere ar trebui să-şi concentreze eforturile, în primul rând, spre colectarea,...

Sistem de injecție al motoarelor cu aprindere prin comprimare

ARGUMENT În timp, în raport cu nivelul atins de dezvoltarea tehnologică și a posibilităților deutilizare la fabricarea automobilelor, se folosesc...

Proiectarea Asistată de Calculator a Sistemelor Recuperative Metalice

Memoriu justificativ Cuptoarele industriale reprezintă, pentru inginerii din sectoarele de prelucrări la cald, utilajul de bază care determină...

Design Parametrizat Bidimensional al Mecanismului Motor

I. Parametrizare: prototiparea virtuala permite utilizatorilor sa construiasca usor modele parametrice de sisteme mecanice si apoi sa faca...

Sistem de reglare automată a debitului - calculul modelului dinamic al unei conducte scurte

Introducere în modelare și identficare Identificarea sistemelor se ocupă cu modelarea sistemelor, proceselor dinamice, folosind date experimentale...

Mecatronica Automobilelor

1 INTRODUCERE În timp, în raport cu nivelul atins de dezvoltarea tehnologică şi a posibilităţilor de utilizare la fabricarea automobilelor, se...

Modelarea Sistemelor și Proceselor

1.1 Consideratii generale In centrul stiintelor naturale se afla notiunile de observatie si masurare. Bazandu-se pe observatie, omul de stiinta...

Ai nevoie de altceva?