Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 22644
Mărime: 577.00KB (arhivat)
Publicat de: George C.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Lupu

Cuprins

 1. INTRODUCERE ... 4
 2. Cap. I PROCESUL BUGETAR LOCAL 6
 3. 1.1. Conținutul și semnificațiile procesului bugetar local 6
 4. 1.2. Principii și reguli bugetare ... 9
 5. Cap. II ELABORAREA PROIECTULUI BUGETULUI LOCAL - FAZĂ FUNDAMENTALĂ A PROCESULUI BUGETAR LOCAL 12
 6. 2.1. Fundamentarea veniturilor bugetului local 14
 7. 2.2. Fundamentarea cheltuielilor bugetului local ... 17
 8. 2.3. Calendarul bugetar .. 20
 9. 2.4. Aprobarea proiectului bugetului local . 22
 10. Cap. III ΟRDΟNATΟRІІ DЕ CRЕDІTЕ BUGЕTARЕ
 11. - RΟL ȘІ RЕЅРΟNЅABІLІTĂȚІ ... 24
 12. 3.1. Categorii de ordonatori de credite .. 24
 13. 3.2. Responsabilitățile și atribuțiile ordonatorilor de credite 25
 14. 3.3. Rolul odonatorului de credite în realizarea programului de investiții publice locale 26
 15. Cap. IV ANALIZA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
 16. PAȘCANI PE PERIOADA 2016-2020 .. 29
 17. 4.1. Date informative privind municipiul Pașcani . 29
 18. 4.2. Execuția veniturilor bugetului local în perioada 2016 - 2020 ... 33
 19. 4.3. Execuția cheltuielilor bugetului local în perioada 2016 - 2020 . 37
 20. CONCLUZII ȘI PROPUNERI ... 45
 21. BIBLIOGRAFIE . 47

Extras din disertație

INTRODUCERE

Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd și se aprobă prin lege veniturile și cheltuielile anuale ale statului sau ale instituțiilor publice. În buget veniturile se înscriu după conținutul lor fiscal sau nefiscal și după sursa de proveniență în cadrul fiecărei subdiviziuni stabilindu-se nivelul încasărilor, iar cheltuielile se înscriu, conform clasificației bugetare, după conținutul și după destinația pe care o capătă (pe domenii de activitate, ramuri și subramuri), stabilindu-se nivelul acestora.

Prin bugetul public se stabilește un raport între veniturile publice, care sunt, în principal, impozite și taxe și nevoile sociale, urmărindu-se evitarea inechității în repartiția sarcinilor fiscale asupra membrilor societății. Printr-un buget bine alcătuit, riguros fundamentat, Parlamentul și Guvernul pot avea o imagine de ansamblu, clară, asupra raportului dintre valoarea bunurilor materiale și nemateriale create în economie și valoarea eforturilor făcute pentru realizarea lor. În mod similar, organele locale ale puterii și administrației de stat pot avea o astfel de imagine la nivel mezoeconomic .

Bugetele locale cuprind bugetele unităților administrativ-teritoriale care au personalitate juridică (comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București). Bugetele locale se întocmesc în condiții de autonomie. Astfel, acestea își dimensionează prevederile bugetare ale cheltuielilor în raport cu nevoile lor proprii, în corelare cu resursele pe care le pot mobiliza din impozite, taxe și celelalte venituri stabilite de legea bugetară, efectuând controlul asupra modului de utilizare a fondurilor alocate. În cazul în care bugetele nu-și pot acoperi cheltuielile din venituri proprii stabilite în conformitate cu legea, acestea pot beneficia de transferuri de fonduri bănești de la bugetul de stat.

Bugetele locale asigură dimensionarea cheltuielilor în limitele veniturilor, fundamentarea resurselor financiare, stimularea inițiativei locale, afirmarea autonomiei locale și exercitarea controlului asupra utilizării fondurilor locale.

Bugetul local reprezintă instrument principal al autorităților administrației publice locale în vederea selectării priorităților de finanțare din strategiile de dezvoltare economico-socială ale localităților.

Bugetul local constituie instrumentul principal de asigurare a autonomiei decizionale a autorităților administrației publice locale, de valorificare eficientă a resurselor locale și de îmbunătățire a utilizării fondurilor locale.

Din bugetele comunelor, orașelor și municipiilor se finanțează învățământul preuniversitar, acțiunile de cultură și religie, asistența socială, ajutoare, serviciile de dezvoltare publică, transporturi, agricultură și alte acțiuni sociale. Prin bugetele județelor se asigură fonduri pentru acțiunile de cultură și religie, asistență socială, ajutoare și indemnizații, servicii de dezvoltare publică, transporturi și alte acțiuni sociale.

Bugetele locale reprezintă instrumentele de planificare și de conducere a activității financiare a unităților administrativ-teritoriale. Structura acestora reflectă gradul de autonomie a administrației locale față de puterea centrală și legăturile existente între diferitele administrații teritoriale.

De asemenea, bugetele locale reflectă fluxurile formării veniturilor și efectuării cheltuielilor administrațiilor locale, modalitatea de finanțare a cheltuielilor pe destinații și de acoperire a deficitelor.

Bugetul local este o componentă a sistemului de bugete definit conform reglementărilor legale, ca o verigă a acestuia, în contextul autonomiei în raport de celelalte componente (bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor sociale, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetul trezoreriei statului și altele).

În prezenta lucrare sunt analizate etapele prin care se realizează bugetul local - elaborarea proiectului de buget, aprobarea proiectului de buget și execuția bugetului - așa cum sunt efectuate în cadrul Primăriei Municipiului Pașcani.

Pentru realizarea acestei lucrări s-au analizat contul de execuție al Primăriei Municipiului Pașcani, precum si bugetul local al acesteia; s-a efectuat, în mod deosebit, o analiză a execuției bugetare.

Am analizat realizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al municipiului Pașcani în perioada 2016 - 2020 pe total și pe structură, punând accent pe cauzele care au influențat modul de realizare și evoluția acestora.

Prin datele pe care le prezintă și prin aspectele pe care le pune în evidență, analiza poate contribui la adoptarea unor măsuri privind elaborarea unui sistem de colectare a veniturilor și de cheltuire a fondurilor publice mai eficient.

Capitolul I PROCESUL BUGETAR LOCAL

1.1. Conținutul și etapele procesului bugetar local

Procesul bugetar local reprezintă un ansamblu de acțiuni și activități din domeniu, care se derulează potrivit cu o anumită succesiune prestabilită.

Complexitatea activităților și acțiunilor bugetare este determinată de cuantumul mare al mijloacelor banești antrenate din masa monetară în circulație, necesare acoperirii cheltuielilor publice, ca opțiuni și priorități de interes general la nivelul localităților. Responsabilitățile și competențele în domeniu au rostul să conducă la un circuit cât mai eficient al banului public, atât prin instituții specializate în gestiunea acestuia, cât și prin implicările precise ca acțiune, în timp și spațiu din partea contribuabililor și respectiv a consumatorilor de fonduri publice.

Procesul bugetar local poate fi caracterizat ca un ansamblu de măsuri, mijloace și instrumente prin intermediul cărora entități organizatorice stabilite de lege procedează atât la proiectarea indicatorilor de venituri și cheltuieli, prin balanțe financiare specifice, cât și la realizarea acestora în sensul colectării de mijloace bănești pentru efectuarea de plăți în susținerea cheltuielilor generate de interese de ordin public.

Procesul bugetar local poate fi definit ca o succesiune de etape, prin care trec bugetele publice, ca balanțe financiare, în legătură cu fundamentarea și realizarea indicatorilor consemnați în acestea.

Etapele parcurse de bugetele publice în misunea lor social-economică sunt:

- elaborarea proiectelor de bugete publice;

- aprobarea bugetelor publice;

- execuția bugetelor publice.

Procedurile implicate de etapele procesului bugetar la nivel local și termenele de desfășurare a acestora înregistrează unele diferențe comparativ cu procesul bugetar la nivel central și sunt specificate în Legea finanțelor publice locale. Metodologia de elaborare și de execuție a bugetelor locale este stabilită de către Ministerul Finanțelor.

Elementele definitorii ale procesului bugetar local pot fi sintetizate prin enumerarea următoarelor repere: prezentarea bugetelor ca balanțe financiare având o anumită structură de indicatori; etape parcurse de la fundamentare la execuție; responsabilități și competențe instituționale în acțiune; măsuri și acțiuni prevăzute de lege în derularea activităților bugetare; metode, tehnici, procedee și operațiuni folosite; cadrul juridic de acțiune.

Procesul bugetar local reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni prin care entități organizatorice și populația, cu responsabilități și competențe bine precizate, procedează la fundamentarea și realizarea veniturilor și cheltuielilor de ordin public prin balanțe financiare potrivit cu o anumită succesiune de etape prin care trec acestea.

Procesul bugetar prezintă o serie de caracteristici, care conferă acestuia trăsăturile specifice:

- este un proces decizional, deoarece conținutul său constă în alocarea unor resurse bugetare limitate în raport cu nevoile societății pentru bunuri și servcii publice;

- este un proces democratic, deoarece în cursul derulării etapelor sale se manifestă atât atributele statului de drept, cât și posibilitatea impunerii intereselor economico-sociale ale diferitelor grupări de cetățeni care dețin majoritatea politică de decizie;

- este un proces preponderent politic, deoarece opțiunile reflectate în buget reprezintă un act de decizie politică al forțelor majoritare din parlament;

- este un proces ciclic, cu o etapizare riguroasă;

- are un larg impact public, cu implicații la nivel macro și microeconomic, atât în plan economic, cât și în plan social.

Bibliografie

I. Tratate si monografii

1. Anghelache, G., Belean, P., Finanțe publice ale României, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2001

2. Angela R., Сontabilitate publică, Editura Economică, București, 2003

3. Bălan E., Administrarea finanțelor publice locale, Editura Lumina Lex, București 1999;

4. Bostan I., Drept financiar, relații financiare și fiscalitate, Editura Economică, București 2003

5. Lazăr С., Matei M., Jean Andrei, Finanțe, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007

6. Cioponea, M. C., Finanțe locale-note de curs, Editura Fundației România de Mâine, București, 2005

7. Drehuță E., ș.a., Bugetul public și contabilitatea unităților bugetare, Ediția a IV-a actualizată, Editura Agora, Bacău, 2002

8. Filip, Ghe., Finanțe, Editura Junimea, Iași, 2002

9. Filip, Ghe., Onofrei, M., Politici financiare, Editura Sedcom Libris, Iași, 2001

10. Lazar I., Dreptul finantelor publice, Drept bugetar, vol. I., Editura Universul Juridic, București, 2013

11. Văcărel I. și colaboratorii, Finanțe publice, ediția a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008

12. Ionescu L., Contabilitatea instituțiilor din administrația publică locală, Editura Economică, București 2001

13. Lupu N. , Finanțe publice, Editura Moldavia, Bacău, 2002

14. Manolescu, Ghe., Buget, abordare economică și financiară, Editura Economică, București 1997

15. Сioponea M. С., Finanțe publice și teorie fiscală, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007

16. Moșteanu T. , Finanțe Publice, Editura Universitară, Bucuresti, 2005

17. Moraru, D., Finanțe publice, Ed. a II-a, Editura Economică, București, 2006

18. Moșteanu, T., Buget și trezorerie publică, Editura Tribuna Economică, București, 2002

19. Popescu, N. D., Finanțe publice, București, 2002

20. Popovici M., Popovici C., Buget și trezorerie, Editura Mirton, Timișoara, 2003

21. Stoica, E. C., Finanțe publice: curs, Editura Cartea universală, București, 2006

22. Șaguna, D. D., Drept financiar și fiscal, Editura All Beck, București, 2003

23. Ștefura G., notițe de curs „Bugete publice și fiscalitate”, martie 2002

24. Ștefura, G., Proces bugetar public, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007

25. Țâțu, L., Finanțe locale și instituții publice, Editura Aner, București, 2002

26. Văcărel, I., Finanțe publice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006

27. Voinea Ghe., Finanțe locale, Editura Junimea, Iași 2008

Preview document

Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 1
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 2
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 3
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 4
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 5
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 6
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 7
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 8
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 9
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 10
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 11
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 12
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 13
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 14
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 15
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 16
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 17
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 18
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 19
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 20
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 21
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 22
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 23
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 24
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 25
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 26
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 27
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 28
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 29
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 30
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 31
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 32
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 33
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 34
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 35
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 36
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 37
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 38
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 39
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 40
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 41
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 42
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 43
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 44
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 45
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 46
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 47
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 48
Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Executia bugetului local al Primariei Municipiului Pascani si rolul ordonatorului principal de credite in administrarea banului public.docx

Ai nevoie de altceva?