Inchierea și revocarea donației

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 15900
Mărime: 62.51KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela R.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. LISTĂ DE ABREVIERI 3
 2. INTRODUCERE . 4
 3. CAPITOLUL I. Noțiuni privind contractele. Considerații generale privind contractul de donație ... 5
 4. 1.1. Definiția contractului de donație . 9
 5. 1.2. Formele juridice ale contractului de donație . 10
 6. CAPITOLUL II. Încheierea contractului de donație. Condițiile de validitate ale contractului de donație .. 11
 7. 2.1. Închierea contractului de donație .. 11
 8. 2.2. Condiții de formă. Cateogorii de donații cu excepția formei autentice a contractului de donație ...15
 9. 2.2.1. Donații simulane ... 17
 10. 2.2.2. Donații indirecte ... 19
 11. 2.2.3. Daruri manuale . 21
 12. 2.3. Condiția autorizării contractelor de donație făcute anumitor persoane juridice, instituțiilor publice sau statului ... 22
 13. CAPITOLUL III. Efectele donației .. 24
 14. 3.1. Obligația donatorului 25
 15. 3.2. Obligația donatarului 26
 16. CAPITOLUL IV. Revocarea contractelor de donație 27
 17. 4.1. Cauzele legale pentru revocarea contractelor de donație ... 27
 18. 4.2. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 28
 19. 4.3. Revocarea pentru ingratitudine . 29
 20. STUDII DE CAZ .. 32
 21. CONCLUZII .. 39
 22. BIBLIOGRAFIE 41

Extras din disertație

INTRODUCERE

Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme juridice, și anume: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra unui bun, plata unei sume de bani.

Aceasta este structurată pe introducere, listă de abrevieri, patru capitole divizate în subparagrafe, studii de caz, concluzii și bibliografie, având la bază analiza teoretică a noțiunilor de donație și prevederile legale pentru încheierea și revocarea contractelor de donație conform Codul Civil.

Conform art. 801 din Codul civil român, donația este un act de liberalitate prin care donatorul dă irevocabil un lucru donatarului, care-l primește. Din definiția expusă, rezultă caracterul principal al acestuia, liberalitatea.

Acest contract de liberalitate îl deosebește de alte acte, cum ar fi testamentul, donația producându-se numai după transmiterea bunurilor și acceptarea trebuie să se facă până la moartea donatorului și nu după. Actul prin care are loc donația se numește contract, prin care una dintre părți, numită donator, își micșorează în mod irevocabil patrimoniul său de drept, mărind astfel patrimoniul celeilalte părți, numită donatar, cu același drept, fără ca donatorul să urmărească a primi ceva în schimbul contractului de donație încheiat.

Contractul de donație este un contract solemn, unilateral, cu titlu gratuit, ce cuprinde și sarcini în folosul donatorului sau al unui terț și în acest caz contractul are caracter oneros în limitele valorii sarcinii.

Bunul ce formează obiectul contractului trebuie să fie în circuitul civil, să fie determinat, posibil, licit, să existe sau să poată exista în viitor. Dacă bunul este determinat individual, donatorul trebuie să aibă calitatea de proprietar, în caz contrar, donația este nulă absolut. În conformitate cu art. 813 din Codul civil român, toate donațiile se fac prin act autentic. Consimțământul ambelor părți trebuie să fie manifest în formă autentică. Autenticitatea este prevăzută sub sancțiunea nulității absolute.

După moartea donatorului, nulitatea unei donații pentru vicii de formă poate fi acoperită prin confirmare, ratificare sau executarea voluntară de către moștenitorii sau de către reprezentații acestuia. Conform art. 39, p. 144 din Codul Civil, dacă donația are ca obiect bunuri mobile, se mai cere ca obiectele mobile să fie trecute într-un stat estimativ semnat de către donator și care să cuprindă descrierea și evaluarea lucrurilor mobile dăruite.

CAPITOLUL I

NOȚIUNI PRIVIND CONTRACTELE

CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAȚIE

Noțiuni privind contractele

Potrivit art.1166 din Codul civil, contractul reprezintă acordul dintre două sau mai multe persoane prin care își manifestă voința cu intenția de a constitui, de a modifica sau de a stinge un raport juridic.

Știința dreptului civil consideră această definiție ca fiind incompletă, deoarece nu sunt enumerate toate efectele pe care le poate produce un contract, cum ar fi modificarea și stingerea unui raport juridic. De aceea într-o definiție mai relevantă contractul se poate defini ca acordul de voință realizat între două sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic, dând naștere unei obligații sau constituind un drept real, a modifica sau în momentul în care părțile contractante și-au exprimat voințele concordante, cu respectarea condițiilor de fond și de formă cerute de lege, prin raportare la specificul fiecărui tip de contract .

Încheierea contractului este guvernată de principiul libertății contractuale deoarece orice contract este creația unei voințe umane .

Codul civil român de la 1864 consacra, cu titlu de principiu de drept, libertatea oricărei persoane fizice sau juridice de a încheia orice tip de contracte. Acest principiu este consacrat în doctrină sub denumirea de principiul libertății contractuale.

Potrivit teoriei autonomiei de voință, formulată de juristul francez Charles Dumoulin, întrucât voința umană este liberă, părțile contractante, exclusiv prin voința lor, pot da naștere unui act juridic cum este contractul și acesta își va putea produce efectele urmărite de părți. Principiul libertății contractuale se exprimă și prin faptul că o persoană poate încheia orice fel de contract, poate să determine prin voința sa clauzele contractuale și efectele pe care contractul urmează să le producă.

Limitele principiului libertății contractuale:

1. Se realizează prin norme imperative ale legii:

- nu se pot încheia contracte care au cauze imorale sau un obiect ilicit;

- anumite categorii de persoane nu pot încheia unele varietăți de contracte decât cu condiția obținerii unei autorizații prealabile.

2. Se realizează prin reguli de conviețuire socială (părțile nu pot încheia acte juridice care ar contraveni regulilor de conviețuire din orânduirea noastră): proxenetismul și concubinajul.

Libertatea de voință este statornicită de lege, societatea fiind aceea care, prin intermediul normelor juridice pe care le dictează, stabilește limitele în care voința indivizilor, exprimată în scopul de a da naștere la drepturi și obligații, își poate produce efectele urmărite de emitentul ei. Astfel, ca element component al societății, individul trebuie să se încadreze în ordinea statornicită de societatea din care face parte, libertatea de a face acte juridice îi este recunoscută într-un anumit cadru legal, dar ea nu este decât o regulă de tehnică juridică al cărui fundament se află în utilitatea ei economică și socială .

Bibliografie

1. Albu I., Contractul și răspunderea contractuală, Ed. Dacia, 1994;

2. Alexandresco D., Explicațiune teoretică și practică a dreptului civil român, vol. IV, Ed. Socec, București, 1913;

3. A. Boroi, L.Stănciulescu, Instituții de drept civil, Ed. Hamangiu, 2012;

4. Chirică D., Drept Civil. Contracte speciale, Ed. Cordial, Cluj-Napoca, 1994;

5. Deak Fr., Tratat de drept civil - Contracte speciale, Ed. Actami, București, 1999;

6. Deak Fr., Tratat de drept civil - Contracte speciale. Vol. III, Ed. Universul Juridic, București, 2007;

7. Deak Fr., St. Cărpenaru, Contracte civile și comerciale, Ed. Lumina Lex, București, 1993;

8. Florescu D., Drept civil - Contractele speciale, Ed. Universității Titu Maiorescu, București, 2006;

9. Florescu D., Contracte Civile, Ed. Universul Juridic, București, 2011;

10. Grădinaru Nicolae, Drept civil. Contracte civile speciale, Ed. AIUS Craiova, 2010;

11. Grădinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Ed. Independența Economică, 2004;

12. Grădinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Ed. Independența Economică, 2008;

13. Ivașcu A., Voința juridică, Studia Napocensis, Ed. Academiei, București, 1974;

14. Malaurie Ph., L. Aynès, Cours de droit civil, Ed. Cujas, Paris, 1989;

15. Motica R. I., F. Moțiu, Contracte special- în noul cod civil.Ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2011;

16. Murșean M., Contracte civile Vol II, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996;

17. Pop L., Drept civil. Teoria generală a oblgațiilor. Tratat, ediție revăzută, Ed. Fundației „Chemarea”, Iași, 1994;

18. Prescure Titus, Andreea Ciurea, „Contracte civile”, Ed. Hamangiu, București 2007;

19. Stănciulescu Liviu, Drept civil. Partea specială. Contracte și succesiuni, Ed. Hamangiu, București 2006;

20. Stănescu C., Bârsan C. Drept civil, Universitatea București, 1998;

21. Safta-Romano E., Contracte civile. Încheire. Executare. Încetare, Ed. Polirom, București, 1999;

22. Turianu C. Curs de drept civil, contracte speciale, Ed. Universitară, București, 2002;

23. Zinveliu I. Contracte civile, Ed. Dacia, 1978;

24. https://legea.net/spete-penal-iccj-completul-de-9-judecatori/decizia-610-2003;

25. https://legeaz.net/dictionar-juridic/cauze-revocare-donatie;

26. https://avocatstoean.ro/jurisprudenta/drept-civil/revocarea-pe-cale-judiciara-a-donatiei-dintre-soti-inadmisibilitate-prescriptie/;

27. http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/458/Contract_de_donatie__Apartament_donat_statului__Actiune_in_anularea_contractului_pentru_lipsa__intentiei_de_a_gratifica;

28. https://legeaz.net/dictionar-juridic/darurile-de-nu.

Preview document

Inchierea și revocarea donației - Pagina 1
Inchierea și revocarea donației - Pagina 2
Inchierea și revocarea donației - Pagina 3
Inchierea și revocarea donației - Pagina 4
Inchierea și revocarea donației - Pagina 5
Inchierea și revocarea donației - Pagina 6
Inchierea și revocarea donației - Pagina 7
Inchierea și revocarea donației - Pagina 8
Inchierea și revocarea donației - Pagina 9
Inchierea și revocarea donației - Pagina 10
Inchierea și revocarea donației - Pagina 11
Inchierea și revocarea donației - Pagina 12
Inchierea și revocarea donației - Pagina 13
Inchierea și revocarea donației - Pagina 14
Inchierea și revocarea donației - Pagina 15
Inchierea și revocarea donației - Pagina 16
Inchierea și revocarea donației - Pagina 17
Inchierea și revocarea donației - Pagina 18
Inchierea și revocarea donației - Pagina 19
Inchierea și revocarea donației - Pagina 20
Inchierea și revocarea donației - Pagina 21
Inchierea și revocarea donației - Pagina 22
Inchierea și revocarea donației - Pagina 23
Inchierea și revocarea donației - Pagina 24
Inchierea și revocarea donației - Pagina 25
Inchierea și revocarea donației - Pagina 26
Inchierea și revocarea donației - Pagina 27
Inchierea și revocarea donației - Pagina 28
Inchierea și revocarea donației - Pagina 29
Inchierea și revocarea donației - Pagina 30
Inchierea și revocarea donației - Pagina 31
Inchierea și revocarea donației - Pagina 32
Inchierea și revocarea donației - Pagina 33
Inchierea și revocarea donației - Pagina 34
Inchierea și revocarea donației - Pagina 35
Inchierea și revocarea donației - Pagina 36
Inchierea și revocarea donației - Pagina 37
Inchierea și revocarea donației - Pagina 38
Inchierea și revocarea donației - Pagina 39
Inchierea și revocarea donației - Pagina 40
Inchierea și revocarea donației - Pagina 41
Inchierea și revocarea donației - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Inchierea si revocarea donatiei.doc

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Cauze legale de revocare a donațiilor

INTRODUCERE De-a lungul existenţei sale, omul este supus în mod continuu unor norme prin intermediul cãrora i se limiteaza libertatea. Oricare...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Revocarea donațiilor - cauzele legale de revocare a donațiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Încheierea căsătoriei în legislația română

Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o...

Nulitatea căsătoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Nulitatea Căsătoriei

Capitolul I 1) Noţiuni introductive 1. Generalităţi. Nulitatea căsătoriei intervine ca sancţiune a nerespectării unora dintre cerinţele...

Te-ar putea interesa și

Revocarea donațiilor - cauzele legale de revocare a donațiilor

Una dintre trasaturile juridice a contractului de donatie este irevocabilitatea. De altfel, principiul irevocabilitatii donatiilor, este consacrat...

Ai nevoie de altceva?