Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 5422
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Publicat de: Antonel M.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. dr. Oiste Elena
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Rezumat .. 3
 2. Introducere . 4
 3. Materiale și metode 5
 4. Zona de studiu . 5
 5. Relieful/Geologia. 6
 6. Hidrografia. . 7
 7. Clima ... 8
 8. Metode de analizare .. 10
 9. Software utilizate .. 10
 10. Surse de poluare a apei freatice în zona studiată ... 11
 11. Principalii indicatori de contaminare a apei subterane ... 11
 12. Duritatea ... 11
 13. Amoniacul (NH4) 11
 14. Nitrații (NO3) . 12
 15. Fosfați (PO4) .. 12
 16. Parametri pentru calitatea și metodele monitorizate ale apei de analiză 12
 17. Rezultate și discuții 13
 18. Calcularea GWQI ... 13
 19. Valorile pentru probele prelevate în anotimpul de primăvară. ... 15
 20. Valorile pentru probele prelevate în anotimpul de vară. ... 16
 21. Valorile pentru probele prelevate în anotimpul de toamnă. ... 17
 22. Valorile pentru probele prelevate în anotimpul de iarnă. ... 17
 23. Reziliența populației asupra calității apei. .. 17
 24. Matricea Leopold .. 19
 25. Bibliografie 23

Extras din disertație

Rezumat Acestă lucrare prezintă monitorizarea .i analiza calită.ii apei freatice din satul Slobozia, jude.ul Neam., evaluând 11 parametrii fizico-chimici (pH, O2 dizolvat, conductivitate electrică, NH4, NO3, PO4, duritate totală, duritate secundară, duritate calcică .i duritate magneziană) din 50 pu.uri utilizate ca .i sursă de apă potabilă. Probele au fost prelevate în decursul unui an pentru fiecare anotimp în parte. Au fost evaluate poluarea, starea calită.ii, indici de calitate .i rezilien.a apei, propunându-se numeroase măsuri pentru a preîntâmpina probleme de sănătate a consumatorilor dar .i măsuri pentru a scădea gradul de contaminare a freaticului. Metodologia statistică .i analiza clusterului au fost aplicate pentru a elaborează .i îmbunătă.e.te un model matematic. Indicii de evaluare a riscului pentru sănătatea umană au arătat că consumul de ape studiate nu prezintă riscuri iminente pentru 80% din probele analizate, însă restul de 20% prezintă risc poten.ial carcinogen la NO3- .i duritate excesivă. Indicele calită.ii apei (WQI) clasifică majoritatea e.antioanelor ca ape cu o calitate excelentă .i bună iar minoritatea probelor din ape cu o calitate slabă .i foarte slabă.

Matricea Leopold reprezintă o analiză holistică asupra efectelor generate de calitatea apei asupra consumatorilor de diferite vârte dar .i efectele activită.ilor umane care se răsfrâng asupra calită.ii apei. Impactul activită.ilor umane este apreciat prin scara intensită.ii .i a magnitudinii ce cuprind valori de la 0 la 10. După acordarea notelor intensită.ii .i a magnitudinii se va calcula scorul cumulativ .i total de unde vor rezulta o serie de concluzii.

Cuvinte cheie: apă subterană, poluarea apei potabile, indice de calitate al apei, matricea Leopold

Introducere

Apa este o resursă naturală, incontestabil, de o importantă majoră pentru organismele vii iar analizarea calitativă .i cantitativă a resurselor de apă reprezintă una din preocupările majore ale societă.ii umane încă din cele mai vechi timpuri. Una dintre cele mai mari provocări în cadrul unor astfel de studii, îl reprezintă comunicarea unor informa.ii complexe cu privire la analiza calitativă a indicatorilor viza.i .i transmiterea de informa.ii publicului-larg într-o manieră cât mai adecvată. O sursă importantă de aprovizionare cu apă în diferite sectoare a economiilor din întreaga lume este reprezentată de apele subterane, datorită facilită.ii de exploatare .i o calitate mai bună, în compara.ie cu apa de suprafa.ă. Cu toate acestea, planificatorii .i managerii resurselor de apă nu trebuie să minimalizeze vulnerabilitatea apelor subterane la poluare .i la informarea popula.iei despre starea calită.ii. (Belkhiri et al. 2011; Romanelli .i colab. 2011). Pentru o monitorizare eficientă a calită.ii apei subterane, se va folosi WQI pentru apele subterane, deoarece rezultatele sunt u.or de în.eles prin comunicarea scorului final al indicelui care se încadrează într-una din cele cinci clase de apă. (Oiste, 2010)

Presiunile umane î.i pun adânc amprenta asupra peisajului rural studiat, ceea ce face evaluarea rezilien.ei rurale .i mai dificil decât rezilien.a în sistemele naturale. Rezilien.a arealului studiat are în vedere nu atât schimbarea imediată a unor perturba.ii în planificarea deja existentă a activită.ilor antropice, dar prive.te, mai mult prevenirea poluării prin întrebuin.area terenurilor .i desfă.urarea activită.ilor ecomonice .i nu numai, conform cu legile în vigoare referitor la fiecare activitate în parte.

Cea mai mare problemă, a zonei rurale studiate, o reprezintă lipsa salubrită.ii: lipsa canalizării .i a apei curente care inevitabil conduce la infestarea pânzei freatice, deci la o calitate a apei îndoielnică, din start.

Studiul reprezintă o evaluare holistică a calită.ii apelor subterane în diverse scopuri, precum stabilirea parametrilor calită.ii apei pentru toate cele 50 de puncte de e.antionare, pentru a determina GWQI dar .i pentru a eviden.ia varia.ia spa.ială a apelor subterane .i a factorilor, a surselor care influen.ează calitatea apei. Indicele calită.ii apei a fost ales cu scopul de a arăta varia.ia spa.ială a calită.ii apei în satul Slobozia, comuna Boghicea.

Bibliografie

Apostol L. (1987) Considerații asupra raportului între cantitățile semestriale de precipitații în România, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.7, 1986,

Iași.

Băcăuanu V. (1988) - Geomorfologie, Edit. Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași;

Băcăuanu V. (1968), Cîmpia Moldovei, studiu geomorfologic, Edit. Acad. R.S.Romania, București.

Băcăuanu V., Barbu N., Pantazică M., Ungureanu A., Chiriac D. (1980), Podișul Moldovei, Editura Știintifică si Enciclopedică București.

Coteț P. (1973), Geomorfologia României, București, Editura Tehnică.

David M. (1922), Cercetări geologice în Podișul Moldovenesc, București.

Donisă I., Boboc N., Ioniță I. (2009), - „Dicționar geomorfologic cu termeni

corespondenți în limbile engleză, franceză și rusă” - Editura Univ. „Al. I. Cuza”, Iași,

Iacob O., Tudor A., Neamțu A., Cristea A. (2012), Apa de fântână: Contaminarea cu nitrați și methemoglobinemia, Editura Universitară “Carol Davila”, București.

Lăzărescu, D., Panait, I. (1957), Sursele de alimentare ale râurilor din R.P. Română, M.H.G.A., București.

Lăzărescu, D., Panait, I., (1957), Bilanțul hidrologic în R.P.R., Meteorologie și Hidrologie, nr. 4, București. 107.

Mihăilă D. (2006) Câmpia Moldovei Studiu Climatic, Editura Universității din Suceava, Suceava.

Minea I. (2009) Bazinul Hidrografic Bahlui-Studiu Hidrologic, Teză de doctorat, B.C.U.,

Iași.

Moldoveanu A. (2004), Patologia infectioasă transmisă prin apă, Matrix Rom,

București.

Oiște A., Breabăn I.G., (2012) Physochemical Assement of Water Quality in Nicolina River, UASVM Agriculture, Vol 69, No 2

Pantazică M. (1974), Hidrografia cîmpiei Moldovei, Editura Junimea Iași.

Pișota I., Zaharia L. (2003) Hidrologia Uscatului, Universitatea din București.

Popescu R. (2000), Hidrogeochimie, Ed. Universității din București Romanescu Ghe. (2003), Hidrologie Generală, Editura Terran Nostra, Iași Savin C. (2001) Hidrologia râurilor, Editura Reprograpf.

Scrădeanu D., Gheorghe A. (2007), Hidrologie Generală, Editura Universității din

București.

24

Sorocovschi V. ,Croitoru A.E., (2012), Introducere in biometeorologia umană, Casa Cărții de Știință, Cluj -Napoca, 200p.

Sorocovschi V., Șerban Ghe., (2012) Hidrologie partea a II-a, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.

Surpățeanu M. (2007), Hidrochimia și analiza calității apei, Editura Performantica,

Institutul Național de Inventică, Iași.

Șerban Ghe., Bătinaș R.H. Inițiere în G.I.S și aplicații în Hidrologie (2011) Presa

Universitară Clujeană.

http://www.ancpi.ro/ http://www.apeprut.ro/ http://www.comunaboghicea.ro/ http://www.hbuehrer.ch/ http://www.hidro.ro/ http://www.inhga.ro/ http://www.pathfinderscience.net/

http://www.ramsar.org/resources/ http://www.rowater.ro/ https://www.water-research.net/

Preview document

Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 1
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 2
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 3
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 4
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 5
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 6
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 7
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 8
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 9
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 10
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 11
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 12
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 13
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 14
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 15
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 16
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 17
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 18
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 19
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 20
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 21
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 22
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 23
Analiza calitativă a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, județul Neamț - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Analiza calitativa a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, judetul Neamt.pdf

Alții au mai descărcat și

Calitatea Apei și Implicațiile Sale Ecologice

Introducere Desigur, ştim cu toţii că apa este un lichid incolor, inodor şi insipid, fără de care viaţa pe Terra nu ar fi posibilă. În lucrarea de...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Valorificarea și Protecția Resurselor de Apă

INTRODUCERE Unicitatea planetei Pământ este marcată de prezenţa apei într-o proporţie însemnată, ce-i dă un aspect deosebit în raport cu alte...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Dezvoltare durabilă

Ce este dezvoltarea durabila? In ultimii ani, la nivel international, se pune tot mai frecvent problema concilierii progresului economic si social...

Ai nevoie de altceva?