Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 37444
Mărime: 1.98MB (arhivat)
Publicat de: Leonidas Iancu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Seinic V.
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldoveneşti cu bogat potenţial turistic. Teza a fost susținuta la Facultatea de Economie Catedra Turism 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 5
 2. CAPITOLUL I. CARACTERISTICA GENERALĂ A INDUSTRIEI UNITĂŢILOR DE CAZARE CU SPECIFIC TURISTIC RURAL DIN REGIUNILECU BOGAT POTENŢIAL TURISTIC. . 10
 3. I.1. Analiza factorilor de importanţă majoră îndeterminarea calităţii infrastructurii oferite turiştilor pentru cazare, alimentaţie şi agrement în structurile turistice rurale. . 10
 4. I.2. Rolul principal al industriei unităţilor de cazare cu specific turistic rural. . 20
 5. I.3. Caracteristica importanţei legislaţiei cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii unităţilor de cazare cu specific turistic rural. . 24
 6. CAPITOLUL II. DETERMINAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE ÎN PRIVINŢA PERFECŢIONĂRII CALITĂŢII SERVICIILOR PRESTATE DE UNITĂŢILE DE CAZARE DIN SPAŢIUL RURAL. . 34
 7. II.1. Strategiile de dezvoltare a turismului rural în contextul unităţilor de cazare şi primire turistică cu specific rural. . 34
 8. II.2. Factorii cheie care contribuie la dezvoltarea industriei de cazare cu tenta turismului rural. . 40
 9. II.3. Hanul lui Hangan ca un promontor important în rîndurile prestatorilor de servicii turistice cu specific turistic rural. . 51
 10. CAPITOLUL III. ANALIZA SPECIFICĂ A UNITĂŢILOR DE CAZARE FOCUSATE ÎN ZONELE CU UN BOGAT POTENŢIAL TURISTIC RURAL. 60
 11. III.1. Metode de promovare a industriei de cazare şi barierele întîlnite în această privinţă. . 60
 12. III.2. Caracteristica calităţii serviciilor prestate în cadrul industriei de cazare din mediul rural. Analiza satisfacţiei turiştilor prin chestionar, cu privire la calitatea serviciilor prestate în unităţile de cazare turistice rurale. . 68
 13. III.3. Metode de petrecere a timpului liber în cadrul unităţilor de cazare, analiza formelor de agreement prezente în industria de cazare din mediul rural. . 78
 14. CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 84
 15. BIBLIOGRAFIE . 89
 16. ANEXE . 93

Extras din disertație

INTRODUCERE

Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie spectaculoasă, atît în planul ofertei cît şi al cererii sub influenţa a numeroşi factori. RM considerată pe bună dreptate colţişor de rai, prin cadrul natural deosebit, are mari posibilităţi de a dezvolta turismul rural, fiind gazdă a turiştilor veniţi aici să petreacă cîteva zile de linişte şi relaxare, departe de zgomotoasele oraşe.

Configuraţia variată a teritoriului şi istoria multimilenară a poporului nostru conferă ţării noastre un potenţial turistic de o mare complexitate şi valoare turistică recunoscute pe plan mondial şi preţuite încă din cele mai vechi timpuri. Poziţia geografică a RM la fel are o conotaţie pozitivă în dezvoltarea ţării nu doar pe plan economic, comercial, politic, ci şi pentru dezvoltarea turismului de tranzit asigurînd legătura între ţările Europei Centrale, Nordice şi Estice cu cele din Sudul continentului şi din Orientul Apropiat şi Mijlociu, acest fapt facilitînd şi o dezvoltare durabilă a turismului intern.

Prezentul studiu a fost susţinut de numeroase metode şi procedee de analiză şi evaluare care să permită o vizualizare concretă şi corectă asupra evoluţiei şi perspectivelor de dezvoltare turistică rurale a Republicii Moldova. Necesitatea elaborării unei lucrări privind analiza industriei de cazare in zonele rurale moldovenesti cu bogat potential turistic a derivat din faptul că, pe aceste meleaguri întâlnim numeroase forme native, valori fundamentale ale existenţei umane şi elemente specifice de atracţie turistică care, în contextul unei optime exploatări, ar putea genera un plus în ceea ce priveşte dezvoltarea aşezărilor umane din zonă. Astfel, majoritatea direcţiilor de cercetare au vizat o analiză obiectivă asupra diversităţii şi calităţii resurselor turistice, precum şi modalităţile prin care pot fi valorificate acestea, în contextul mai larg al dezvoltării durabile.

Prin dezvoltarea turismului se urmăreşte dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a localităţilor rurale. Tipul turismului rural jucînd aici rolul primordial. Prin dezvoltarea acestui tip de activitate în localităţile rurale se urmăreşte modernizarea sistemului de locuire şi a infrastructurii în corelaţie cu păstrarea specificului arhitectural şi valorificarea eficientă a resurselor existente pe teritoriu, asigură o dezvoltare economică echilibrată a teritoriului prin antrenarea disparităţilor existente între regiuni şi valorificarea eficientă a tuturor categoriilor de resurse de cele mai multe ori la scară mică şi care nu pot fi valorificate maxim prin alte activităţi.

Turismul reprezintă astăzi neîndoelnic, unul dintre fenomenele care domină lumea contemporană, unul dintre segmentele cele mai profitabile din economia mondială, remarcabil prin dinamizm, motivaţii multiple şi o mare diversitate a formelor de manifestare [5, p.6].

Actualitatea temei. Una din multitudinea formelor de turism este şi turismul rural. Actualmente acest tip de turism practicat în mijlocul naturii în mediile rurale, devine nu doar un mod sănătos de viaţă dar şi la modă. Astăzi tot mai mulţi turişti aleg turismul în mediul rural, el ocupînd tot mai mult teren faţă de tradiţionalele forme de călătorii.

Principalele motive care stau la baza alegerii destinaţiei rurale sunt mai multe, dar cele mai fregvent întîlnite sunt :

- Dorinţa refugiului cît mai departe de zgomotul oraşului;

- Dorinţa de a se reface într-un mediu pur ecologic şi de a expira aerul curat, pentru turiştii străini, descoperirea de noi tradiţii, obiceiuri, etc.

Pentru RM dezvoltarea turismul în mediul rural are o mare importanţă pentru economia ţării şi sectorul industriei turistice. Lipsa potenţialului natural ca marea sau munte, sau potenţial turistic urbanistic. De aceea turismul rural e un tip de turism cu un mare potenţial de viitor în RM.

Scopul lucrării. Scopul prezentei lucrări este de a studia şi expune potenţialul turistic al RM de primire şi deservire a turiştilor în spaţiile rurale, dar şi punerea în discuţie a problemelor cu care se confruntă azi turismul rural al ţării şi obstacolele care stau în calea dezvoltării mai eficiente a turismului Moldovei, cît şi studierea posibilităţilor şi metodelor de înfiinţare şi dezvoltare a unei afaceri în mediul rural. Apare necesitatea de a analiza şi cercetatea potenţialului turistic din mediul rural deoarece numarul de turişti interni şi externi în RM este în ceştere de la un an la altul.

În elaborarea prezentului studiu, o etapă importantă a reprezentat-o stabilirea obiectivelor, fiind propuse în acest sens realizarea a două categorii de obiective:

obiective generale, ce au în vedere stabilirea direcţiilor principale de desfăşurare a studiului;

obiective specifice, care vizează stabilirea unor direcţii concrete de acţiune derivate din obiectivele generale dar care se concretizează prin activităţi bine definite care stau la baza desfăşurării cercetării ştiinţifice.

Obiectivele generale au vizat, pe de o parte, utilizarea metodelor potrivite temei de studiu abordate în vederea colectării, analizării şi interpretării datelor iar, pe de altă parte, dezvoltarea perfecţionarea profesională prin îmbunătăţirea metodologiei de lucru.

Obiective propuse. Pentru realizarea acestei lucrări mi-am propus următoarele obiective:

- De a studia literatura de specialitate;

- De a cerceta mai amănunţit particularităţile strategiilor de dezvoltare a turismului rural al RM;

- De a cerceta potenţialul actual al RM, ceea ce ţine în special de primirea şi deservirea oaspeţilor [mai nou turişti];

- De a cerceta potenţialul ofertelor de agrement propuse în cadrul complexelor turistice rurale;

- De a analiza şi studia paşii necesari în iniţierea unei afaceri în turismul rural etc.

Metode de cercetare. Ca metode de elaborare a acestei lucrări am folosit :

- Metoda inductivă;

- Metoda analizei;

- Metoda deductivă;

- Metoda cercetării pe teren;

- Metoda documentării din cărţi , ziare etc.

Bibliografie

Legile şi actele normative ale Republicii Moldova

1. Hotărârea Nr. 1065 din 02.09.2003, Strategia de dezvoltare durabila a turismului în Republica Moldova in anii 2003-2015 Nr. 1065 din 02.09.2003

2. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova - Cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei - Nr.643 din 27.05.2003 / Monitorul Oficial al R.Moldova nr.99-103/680 din 06.06.2003.

3. Legea Republicii Moldova nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova //Monitorul Oficial 14-17/40, 02.02.2007.

4. Legea Republicii Moldova nr. 798 din 11.02.2000, Legea turismului, Abrogată la data de 02.02.2007 //Monitorul Oficial 54-56/357, 12.05.2000.

5. Regulile de bază ale comerţului cu amănuntul şi activităţii în sfera alimentaţiei publice pentru agenţii antreprenoriatului de pe teritoriul Republicii Moldova din 24 ianuarie 1994 / Monitorul Oficial nr. 1/28 din 30.04.1994.

Manuale, monografii, cărţi şi broşuri

6. AngelescuC. Timpul liber, Bucureşti: Editura Economică, 1999. – 320p.

7. Angelescu C. Jula D. Timpul Liber - Condiţionări şi implicaţii economice, Bucureşti: Editura Economică, 1997. – 264p.

8. Balaure V. Marketingul în alimentaţie publica şi turism Bucureşti: EdituraASE, 1998. - 266p.

9. Barbu Gh., Turismul şi calitatea serviciilor, Bucureşti, Editura ASE, 2000. – 228p.

10. Baron P. Statistica pentru comerţ şi turism, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 2001. – 310p.

11. Berbecaru I. Strategia promoţională în turism, Bucureşti: Editura. Sport-Turism, 2008. – 286p.

12. Blanke, J., Chiesa, Th. The travel and tourism competitiviness report 2011, New York: Publisher World Tourism, 2010. – 520p.

13. Cosmescu I. Turismul , fenomen complex contemporan, Bucureşti: Editura Economică, 1998. –240 p.

14. Cristureanu C. Economia imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii, Bucureşti: EdituraAll Beck, 2008.- 410p.

15. Efros V. Potenţialul turistic natural al Republicii Moldova Politica industrială şi comercială în Republica Moldova, Chişinău: Editura Ştiinţa, 1997 - p. 496. 16. Emilian R. Turism si servicii. Bucureşti: Editura Uranus, 2004. – 194p. 17. Erdeli G., Istrate I, Amenajări turistice, Bucureşti: Editura Universitarii, 1996. – 242p.

18. Florea S. Potenţialul turisitc al Republicii Moldova. Chişinău: Editura labirint, 2005- 352 p. 19. Hapenciuc C., Cercetarea statistică în turism, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti: 2003.- 212 p.

20. Holloway J. The Business of Tourism, London: Pitman Publishing, 1994. – 240p.

Preview document

Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 1
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 2
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 3
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 4
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 5
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 6
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 7
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 8
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 9
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 10
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 11
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 12
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 13
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 14
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 15
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 16
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 17
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 18
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 19
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 20
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 21
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 22
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 23
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 24
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 25
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 26
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 27
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 28
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 29
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 30
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 31
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 32
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 33
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 34
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 35
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 36
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 37
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 38
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 39
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 40
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 41
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 42
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 43
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 44
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 45
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 46
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 47
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 48
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 49
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 50
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 51
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 52
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 53
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 54
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 55
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 56
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 57
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 58
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 59
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 60
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 61
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 62
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 63
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 64
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 65
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 66
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 67
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 68
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 69
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 70
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 71
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 72
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 73
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 74
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 75
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 76
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 77
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 78
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 79
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 80
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 81
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 82
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 83
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 84
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 85
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 86
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 87
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 88
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 89
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 90
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 91
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 92
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 93
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 94
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 95
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 96
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 97
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 98
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 99
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 100
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 101
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 102
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 103
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 104
Analiza industriei de cazare în zonele rurale moldovenești cu bogat potențial turistic - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Analiza industriei de cazare in zonele rurale moldovenesti cu bogat potential turistic.pdf
 • anexa.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiu comparativ privind imaginea destinațiilor turistice Poiana Brașov - România și Bad Gastein - Austria

Lucrarea de față își propune să analizeze două stațiuni turistice montane renumite, una din România, Poiana Brașov și cealaltă din Austria,...

Perspectivele de Valorificare a Turismului Rural și Agroturism în Zona de Nord a Moldovei

INTRODUCERE Actualitatea temei. Actualitatea acesteia teme reiese din necesitatea de a cunoşate în totalitate potenţialul turistic al Moldova...

Analiza sezonalității turismului din cadrul complexului istoric arheologic și turistic Orheiul Vechi

INTRODUCERE Actualitatea temei. În unele activități și domenii ale serviciilor, dar mai ales în domeniul turistic se pot remarca de-a lungul...

Strategii de dezvoltare a turismului în regiunea de sud crearea și promovarea în mediul rural a unei structuri cu funcțiuni de cazare, alimentare și agrement

INTRОDUCЕRЕ Еvоluţiilе în tоаtе dоmеniilе dе pоlitici tind să аibă impаct spаţiаl şi еstе impоrtаnt cа аutоrităţilе publicе să găsеаscă sоluţii dе...

Organizarea evenimentelor în cadrul Hotelului West Plaza

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să abordez această temă pentru a redactarea lucrarea de disertație a fost din dorința de a atrage atenția...

Biserici fortificate

INTRODUCERE Privite până în prezent ca unități de organizare spațială a combinației între regionalizarea pozitiv-științifică, simbolic-informală...

Studiu privind destinația turistică Băile Herculane

INTRODUCERE Potenţialul turistic al unei zone este un ansamblu de elemente naturale, economice şi cultural-istorice de interes turistic, care...

Potențialul turistic al comunei Runcu Dâmbovița

INTRODUCERE Teritoriul ţării noastre prezintă o mare varietate de valori cultural istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiţii,...

Ai nevoie de altceva?