Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 21604
Mărime: 116.51KB (arhivat)
Publicat de: Daniela Gangos
Puncte necesare: 11
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Universitatea din Oradea, Oradea

Cuprins

 1. Introducere ... 5
 2. Capitolul I. Protecția copilului în România. Copilul în mediul rural 7
 3. I.1. Definiții. Principii ale respectării drepturilor copiilor 7
 4. I.2. Repere istorice ale protecției copilului .. 13
 5. I.3. Probleme ale copilului din mediul rural. Accesul copiilor la educație . 15
 6. Capitolul II. Organizațiile neguvernamentale: furnizori privați de servicii sociale 21
 7. II.1. Apariția și dezvoltarea sectorului neguvernamental. Asociația și fundația - reglementări legale ... 21
 8. II.2. Asigurarea calității serviciilor sociale .. 27
 9. II.3. Prevenirea abandonului școlar . 30
 10. Capitolul III. Centrul de zi “Prietenia” și susținerea copiilor din medii defavorizate 35
 11. III. 1. Prezentarea Asociației „Prietenia” Popești ... 35
 12. III.2. Obiectivele și metodologia cercetării . 39
 13. III.3. Analiza datelor obținute . 41
 14. III.4. Concluzii 48
 15. Capitolul IV. Concluzii finale ... 51
 16. Bibliografie . 54
 17. Anexa ... 59

Extras din licență

Introducere

Situația economică a țării, a lumii, sărăcia, scăderea nivelului de trai și creșterea somajului au schimbat și viața familiei, implicit și viața copilului. Goana nesfârșită după bani, după binele material distrage atenția de la educație și creșterea corectă a copiilor. Ei pot deveni în foarte multe cazuri victime ale mediului în care trăiesc și nu de rareori devin victime în propriile familii. Părinții nu cunosc și nu respectă drepturile copiilor, iar în unele familii domină legea intimidării. În aceste situații, instituțiile sociale trebuie să intervină și să ia parte în sprijinirea familiei în creșterea și educarea copiilor, numai că acest sprijin nu poate fi realizat decât cu o colaborare eficientă cu instituțiile școlare.

Adesea cadrele didactice sesisează prima dată problemele copiilor veniți într-o instituție de educație. Instituția școlară, în virtutea misiunii sale, cultivă cu grijă statornică facultațile intelectuale, dezvoltă judecata, promovează simțul valorilor, pregătește pentru viața profesională și generând relații de prietenie între copii de firi și condiții diferite, favorizează spiritul de bună înțelegere.

Prin pregătirea psiho-pedagogică cadrul didactic poate efectua o serie de teste psiho-pedagogice de cunoaștere a copiilor cu probleme, chiar și a părinților și poate, într-o faza foarte mică, preveni sau corecta problemele. Dar la cazurile care îi depășesc atribuțiile, are obligația să solicite intervenția instituțiilor abilitate pentru protecția copilului.

În România, asistența socială are obiectivul general de a promova și de a reface o interacțiune reciproc benefică între indivizi și societate, în vederea ridicării calității vieții sociale, atât la nivel individual cât și la nivel de grup și comunitar. Mediul social, fizic și organizațional este cel care oferă oportunități și resurse pentru realizarea potențialităților și aspirațiilor indivizilor. În diferitele sale cadre specifice de asistență socială, asistentul social intervine pentru satisfacerea nevoilor umane, pentru înlăturarea distresului și reducerea situațiilor dificile.

Este de mare importanță chemarea tuturor acelora care, ajutându-i pe părinți în împlinirea îndatoririlor lor și acționând în numele comunității umane, își asumă sarcina asistenței sociale. Această chemare necesită o pregătire foarte atentă precum și o promptitudine continuă de a se reînnoi și de a se adapta. Dacă nu vrem să trăim într-o societate sfâșiată de tulburări sociale ale căror cauze sunt legate de probleme ca de exemplu, sărăcia, disperarea, familiile cu probleme, care sunt în curs de dezorganizare, copiii care cresc pe străzi, atunci pe planul socialului trebuie să se facă simțită asistența socială (Roth Szamosközi, 2000).

Lucrarea este structurată în patru capitole. Primul capitol se referă la protecția copilului în România, în special a copiilor din mediul rural. Al doilea capitol aduce în atenție organizațiile neguvernamentale: furnizori privați de servicii sociale. Capitolul al treilea prezintă Centrul Prietenia din Comuna Popești, județul Bihor. Lucrarea cuprinde o cercetare calitativă cu următoarele obiective: identificarea cauzelor lipsei de performanță școlară/absenteismului copiilor din medii defavorizate; evidențierea problemelor întâmpinate de specialiști în activitățile desfășurate (servicii de integrare și sprijnire a copiilor defavorizați din mediul rural; conturarea unor măsuri necesare sprijinirii și integrării copiilor în școală și în comunitate. Ultimul capitol este dedicat concluziilor.

Capitolul I. Protecția copilului în România. Copilul în mediul rural

I.1. Definiții. Principii ale respectării drepturilor copiilor

Protecția socială a copiilor este o condiție obligatorie a economiei sociale. În țara noastră, problema copiilor și în special a celor aflați în dificultate este de actualitate și se află în centrul preocupărilor factorilor de decizie, eforturile concentrându‐se asupra identificării de măsuri eficiente în vederea dezvoltării și bunăstării acestora. Având în vederea nivelul mediu de viață scăzut al familiilor, copiii au fost afectați de deteriorarea situației economice și sociale din perioada de tranziție (Bălțătescu, Bacter, 2016).

Până la începutul secolului al XX-lea, copiii au fost tratați de membrii familiei și de societate ca o prelungire a părinților, fără a se ține cont de drepturile lor proprii. Concepția conform căreie, minorii ar deține drepturi și că acestea sunt diferite în mod esențial de cele prevăzute în cazul adulților, este relativ recentă. Abia în secolul al XX-lea se reglementează în legislațiile constituționale europene, drepturile copilului. Astfel, statul a devenit conștient de responsabilitatea sa față de copii și de imperativitatea intervenției acestuia în situația în care viața sau integritatea copiilor este pusă în pericol.

În categoria protecției drepturilor copilului, statuarea internă se întemeiază pe actele internaționale pe care țara noastră le-a ratificat, și a căror forță juridică urmează regula fundamentală a preeminenței asupra statuărilor interne (prevăzut de art. 20 din Constituție).

Printre actele internaționale care fac referire la protecția drepturilor copilului se numără Convenția ONU din anul 1989 și care a fost ratificată de România prin Legea nr. 18/1990 și Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale, implementată de țara noastră prin Legea nr. 30/1994.

Despre Convenția Organizației Națiunilor Unite, s-a afirmat în literatura de specialitate că ar constituie actul de temelie al protecției drepurilor copilului, deoarece constituie primul act normativ care amalgamează drepturile și libertățile copilului, cu forță juridică obligatorie (Avram, 2013).

Convenția europeană privind drepturile și libertățile fundamentale ale copilui, a reglementat în cadrul art. 8 dreptul la respectarea vieții private și de familie. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului constituie un criteriu de bază și indispensabil pentru îndrumarea statuărilor interne și a jurisprudenței noastre naționale.

Bibliografie

1. Alexiu, M., (2010), Protecția și ocrotirea copiilor abandonați în D. Buzducea (coord.) Asistența socială a grupurilor de risc, Editura Polirom, Iași.

2. Avram M., (2013). Drept civil. Familia, Editura Hamangiu, București.

3. Badrus, N., (2001), Societatea civilă în România după 1989, Geneza, Moduri de acțiune, Editura Universității „ Lucian Blaga”, Sibiu.

4. Bălțătescu, S., Bacter, C., (2016), Bunăstarea văzută prin ochii copiilor români: rezultatele studiului internațional „Lumea copiilor” (ISCWeB), Editura Presa Universitară Clujeană.

5. Bârzea, C., (1998), Arta în știința educației, Editura Didactică și Pedagogică, București.

6. Bîrsan, C., (2005), Conventia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București.

7. Bodi, D.C., (2007), Managementul organizațiilor de asistență socială, Editura Universității Transilvania, Brașov.

8. Bogdan, S., (2009), Drept penal partea speciala, ediția a 3-a Editura Universul Juridic, București.

9. Burada, V., (2017), România 2017, sectorul neguvernamental, profil, tendințe, provocări, FDSC, București

10. Cace,S., Nicolăescu, V., Anton, A.N., Rotaru, S., (2011), Organizațiile neguvernamentale și economia socială - Manual de intervenție, Editura Expert, Bucuresti.

11. Chelcea, S., Mărginean, I., Cauc, I., 1998, Cercetarea sociologică. Metode și tehnici, Editura Destin, Deva

12. Constantinescu, S., (2017), România 2017, sectorul neguvernamental, profil, tendințe, provocări, FDSC, București.

13. Cristea, C.G., (2003), Psihologia Educației, Editura Coresi, București.

14. Cristea, S., (2000), Dicționar de pedagogie, Editura Litera, Chișinău.

15. Crișu, A., (2011), Drept procesual penal, Editura Hamangiu, ediția a 3-a, București.

16. Cucoș, C,. (2000), Pedagogie, Editura Polirom, Iași.

17. Enache, R., (2009), Factori ce contribuie la eșecul și abandonul școlar. Prevenție și intervenție, în Revistă de Pedagogie și Asistență Socială, FICE nr.35, Abandonul școlar-context, concepte, cauze și prevenție. Editura Universitară, București

18. Filipescu, I., (1996), Drept institutional comunitar european, Editura Actami, Bucuresti.

19. Gal, D., (2002), Educația și mizele ei sociale, Editura Dacia, Cluj.

20. Gheorghiu, M., (2009), O Românie de secol XIX- fruntaș în UE la abandon școlar, în Revistă de Pedagogie și Asistență Socială, FICE nr.35, Abandonul școlar-context, concepte, cauze și prevenție. Editura Universitară, București

21. Gilles, F., Neculau,A., (2003), Violența, aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iași.

22. Hatoș, A., Săveanu, S., (coord.), (2009), Educația și excluziunea socială a adolescenților din România, Editura Universității, Oradea

23. Hurubean, A., (2003), Construcția metodologică a asistenței sociale în George Neamțu (coord), Tratat de Asistență socială, Editura Polirom, Iași

24. Ludușan, M., Bara, A., (2009), Principalele cauze și factori care determină abandonul școlar, în Revistă de Pedagogie și Asistență Socială, FICE nr.35, Abandonul școlar-context, concepte, cauze și prevenție. Editura Universitară, București

25. Marc C., Bacter C. (2016), Protecția copilului în România: provocări și soluții, în A. Hatos și F. Chipea (coordonatori) Bihorul în Europa. Local, național și european în transformările sociale regionale din perioada 1996-2015, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca și Editura Universității din Oradea

26. Mareș, T., (2009), Deprecierea învățăturii și abandonul școlar, fenomene complexe și contradictorii, în Revistă de Pedagogie și Asistență Socială, FICE nr.35, Abandonul școlar-context, concepte, cauze și prevenție. Editura Universitară, București

27. Mărginean, I., (2006), Condițiile de viață ale populației din mediul rural, Revista Calitatea vieții, XVII, nr. 1-2.Editura Academiei Române, București.

28. Muntean, A. (2003). Violența în familie, în A. Neculau, G. Ferreol (coord), Violența. Aspecte psiho-sociale, Ed. Polirom, Iasi.

29. Muntean, A. (2009). Prevenirea abuzului și neglijării copilului, în S. Kolly, C. Rădulescu, M. Anghel (coord), Manual de formare a specialistului în copilăria timpurie, Ed. Humanitas, București.

30. Neagu, G., (2007), Accesul la educatie al copiilor din medii defavorizate, Revista Caliatea Vieții,XXII, nr. 3. Editura Academiei Române, București.

Preview document

Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 1
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 2
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 3
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 4
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 5
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 6
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 7
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 8
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 9
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 10
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 11
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 12
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 13
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 14
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 15
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 16
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 17
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 18
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 19
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 20
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 21
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 22
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 23
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 24
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 25
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 26
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 27
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 28
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 29
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 30
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 31
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 32
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 33
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 34
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 35
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 36
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 37
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 38
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 39
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 40
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 41
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 42
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 43
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 44
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 45
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 46
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 47
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 48
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 49
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 50
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 51
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 52
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 53
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 54
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 55
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 56
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 57
Implicarea organizațiilor neguvernamentale în prevenirea abandonului școlar - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Implicarea organizatiilor neguvernamentale in prevenirea abandonului scolar.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Te-ar putea interesa și

Program de dezvoltare al județului Vrancea

SECTIUNEA I STAREA ACTUALA A JUDETULUI VRANCEA PREZENTARE GENERALA Asezare geografica Judetul Vrancea are o suprafata de 4857 km pãtrati,...

Politicile Durabile de Mediu ale Petrom

CAPITOLUL 1 Principiile dezvoltarii durabile. Identificarea aspectelor determinante pentru zona transfrontaliera Dolj-Vidin Ce se intelege prin...

Protecția socială a persoanelor cu dizabilități

Protectia sociala-componenta a politicii sociale Conceptul de politica sociala a statului Politica socială a statului reprezintă un ansamblu de...

Prevenirea separării copilului de familie

IDENTIFICAREA SI PREZENTAREA CAZULUI In luna mai 2010, la compartimentul de asistenta sociala s-a prezentat o tanara de 19 ani, care ne-a spus ca...

Ai nevoie de altceva?