Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 27206
Mărime: 107.77KB (arhivat)
Publicat de: Vladlen C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
 2. LISTA ABREVIERILOR 4
 3. INTRODUCERE 5
 4. CAPITOLUL I. DELIMITĂRI TEORETICO-INTRODUCTIVE PRIVIND CONTRACTUL DE COMODAT 8
 5. 1.1 Noțiunea și importanța cotractului de Comodat 8
 6. 1.2 Caracterele juridice și particularitățile contractului de Comodat 11
 7. CAPITOLUL II. PREZENTAREA ELEMENTELOR ȘI A CONȚINUTULUI CONTRACTULUI DE COMODAT 24
 8. 2.1 Părțile și obiectul contractului de Comodat 24
 9. 2.2 Forma și cauza contractului de Comodat 28
 10. 2.3 Drepturile și obligațiile părților la contractul de Comodat 39
 11. CAPITOLUL III. ASPECTE COMPARATIVE ȘI ÎNCETAREA RAPORTURILOR CONTRACTUALE ÎN CAZUL CONTRACTULUI DE COMODAT 43
 12. 3.1 Delimitarea contractului de comodat de locațiune 43
 13. 3.2 Cazurile de reziliere a contractului de Comodat 46
 14. 3.3 Repertoriu practic 51
 15. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 61
 16. BIBLIOGRAFIE 64

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În vița cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru nașterea raporturilor juridice civile, care pe lîngă norma juridică și subiectele de drept mai aduc cu sine și împrejurări de fapt, care sunt indicate în ipoteza normei de drept. Astfel pentru stabilirea unui raport de drept civil, trebuie neapărat să se producă anumite împrejurări, ce de multe ori pot fi prevăzute de lege, unde se concretizează atît persoanele cît și obiectele. Iar ca o urmare apar și se nasc drepturi și obligații reciproce între persoane.

Aceste împrejurări de fapt, în primul rînd dau naștere la raporturi juridice civile, apoi nemijlocit, la modificare raporturilor juridice civile cît și stingerea raporturilor juridice civile. Deci, faptele juridice constituie acele împrejurări, fenomene reale, de care legea leagă apariția, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor civile, adică a raporturilor civile.

Aceste fapte la rîndul lor se împart în acțiuni și evenimente: primele constituind acele fapte voluntare săvîrșite cu dorința de a produce efecte juridice, iar a doua categorie reprezintă faptele ce se produc de la sine, însă de care vedem că norma juridică-fie într-un caz sau altul, leagă consecințe juridice.

Așadar, drept temei de apariție a drepturilor și obligațiilor dintre părți sunt faptele juridice. Care se materializează în acte juridice civile, cărora doctrina le dă o definire ca fiind manifestarea de voință de către persoane fizice și juridice îndreptate spre nașterea, modificarea ori stingerea drepturilor și obligațiilor civile.

Actualmente, se cunoaște faptul că pentru a fi valabil, actul juridic civil, în cazul nostru contractul de comodat, trebuie să îndeplinească o serie de condiții esențiale (de fond), prin condiții de valabilitate înțelegându-se cerințele stabilite de lege sau de părți pentru valabilitatea actului. În sensul termenilor generali, Codul civil în vigoare al Republicii Moldova cuprinde un capitol aparte dedicat condițiilor de valabilitate a actului juridic, acesta fiind capitolul II ’’Condițiile de valabilitate a actului juridic’’ (articolele 199-215) din titlul III, cartea întâi.

Din conținutul articolelor menționate mai sus se desprind patru condiții de valabilitate a actului juridic civil: a) consimțământul - art. 199-205; b) obiectul - art. 206; c) cauza - art. 207; d) forma - art. 208-213. În afară de aceste condiții de valabilitate, există încă două, cuprinse în alte compartimente ale Codului civil, și anume corespunderea actului juridic legii, ordinii publice și bunelor moravuri - art. 220; capacitatea de a contracta - art.20-22.

Scopul și obiectivele proiectului. Orice acțiune sau inacțiune urmărește un anume scop. Deoarece scopul este rezultatul gândit, spre a cărui atingere sunt îndreptate acțiunile, acestea, în cazul nostru, au fost orientate spre evaluarea contractului de comodat ca novațiune în legislația națională, spre crearea fundamentului științific, corespunzător exigențelor actuale ale normelor ce stabilesc reglementarea juridică a condițiilor de valabilitate ale contractului de comodat, precum și spre eficientizarea practicii de aplicare a condițiilor de valabilitate ale contractului de comodat.

Scopul lucrării a determinat direcțiile de cercetare și obiectivele care rezidă în următoarele:

- Noțiunea și importanța cotractului de Comodat

- Caracterele juridice și particularitățile contractului de Comodat

- Părțile și obiectul contractului de Comodat

- Forma și termenul contractului de Comodat

- Drepturile și obligațiile părților la contractul de Comodat

- Temeiurile de modificare a contractului de Comodat

- Cazurile de reziliere a contractului de Comodat

Metodologia cercetării. În elucidarea subiectului propus spre investigare au fost utilizate și alte metode de cunoaștere științifică, cum sunt:

- metoda logică, care reprezintă aplicarea procedeelor analizei și sintezei, argumentarea pe cale deductivă a necesității aplicării măsurilor coercitive la adresa cauzelor încetării contractului de comodat;

- metoda istorică, care are la bază elucidarea sensului evenimentelor trecutului, în scopul perfecționării mecanismelor actuale de colaborare eficiente în domeniul cercetat. În acest sens cu ajutorul acestei metode sa cercetat evoluția reglementărilor în materia contractului de comodat;

- metoda cantitativă, care facilitează sistematizarea evenimentelor din practica Republicii Moldova cu privire la drepturile și obligațiile părților la contractul de Comodat.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a proiectului. Noutatea științifică a lucrării, importanța ei teoretică și practică este determinată, mai întîi de toate, de noutatea și importanța contractului de comodat în cadrul desfășurării raportului juridice civile. În studiul efectuat au fost sintetizate cele mai noi opinii și concepții expuse în doctrină.

Considerăm că prezenta teză este prima lucrare științifică din Republica Moldova, în care este făcută o cercetare științifică, pragmatică și comparativă a principalelor probleme juridice ce țin de contractual de comodat.

Teza de master se prezintă ca o lucrare în care nu numai că se evidențiază principalele probleme ce privesc aspectele contractului de comodat, dar și s-au oferit soluții și recomandări care ar putea fi utile în activitatea de aplicare a dispozițiilor legale și de perfecționare a cadrului legislativ. Autorul efectuează o analiză teoretico-practică a naturii juridice a încetării contractului individual de muncă, pentru care a trebuit să procedeze, în prealabil, la cercetarea amănunțită a acestor categorii.

Materialul expus în prezenta teză va contribui la crearea unui sistem adecvat de protecție a salariaților și angajatorilor, la aprofundarea cunoștințelor juridice în domeniu și va servi o bună bază teoretică pentru alte cercetări.

Bibliografie

ACTE NORMATIVE

1. Cod civil al Republicii Moldova, nr.1107-XV din 6 iunie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86

2. Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998 // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 1998, nr. 44-46

3. Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova’’, 2002, nr. 154-157

4. Legea nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor immobile // „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, 2004, nr. 233-236.

MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROȘURI

5. Baieș S., Roșca N., Drept civil. Drepturile reale principale. Chișinău, 2005, pag 220.

6. Baieș S., Roșca N., Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Chișinău, 2004, pag 247.

7. Baieș S., Roșca N., Drept Civil. Partea generală. Persoana fizică, persoana juridică, Ed a III-a, Chișinău 2007, pag 163.

8. Bloșenco A., Drept civil. Partea Specială. - Chișinău: Cartdidact, 2003, pag 61

9. Căpățină O., Titlu gratuit în actele juridice. - București: Rosetti, 2003, pag 69

10. Chelaru O. Unele aspecte ale contractului de comodat conform Codului civil al Republicii Moldova. În: Revista Națională de Drept", 2005, nr.3, p.14

11. Chirică D., Drept civil. Contracte speciale. - București: Lumina Lex, 1997, pag 207

12. Cocoș Șt., Drept român. București, 2000, pag 222

13. Cosma D., Drept civil. Drepturile reale. Obligații. Legislație. București, Editura „ALL”, 1994, pag 114.

14. Cosma D., Teoria generală a actului juridic, București, 1969, pag 270.

15. Costin Mircea N., Costin Mircea C., Dicționar de drept civil. Vol. I. A-C. București, 1997, pag 77.

16. Cozma D., Teoria generală a actului juridic. București, 1969, pag 253-254.

17. Deak F. Tratat de drept civil. Contracte speciale. București: 1998, p. 291

18. Hamangiu C., I. Rosetti Bălănescu, Al. Băicoianu. Tratat de drept civil român. Vol. II. - București: ALL, 1998, pag 622

19. Ionașcu A., Curs de drept civil român. Drepturile reale. Vol.III. Cluj-Napoca, Universitatea „Regele Ferdinand I”, 1946, pag 21.

20. Ionașcu Tr., Tratat de drept civil, vol. I, Partea generală, Editura Academiei, București, 1967, pag 265-281.

21. Macovei D., M. Striblea. Drept civil. Contracte. Succesiuni. - Iași: Junimea, 2002, pag 202

22. Martin C. Reglementarea juridică a operațiunilor de leasing financiar în Republica Moldova (aspecte comparate). Autoref. tezei de dr. în drept. Chișinău, 2007

23. Molcuț E., Drept roman. - București: Press Mihaela SRL, 2000, pag 264

24. Motica R.I., F. Moțiu. Contracte civile speciale. Teorie și practică judiciară. - București: Lumina Lex, 2000, pag 241

25. Motica R.I., F. Moțiu. Contracte civile speciale. Teorie și practică judiciară. - București: Lumina Lex, 2000, pag 244

26. Mureșan M., Drept civil. Partea generală. Cluj-Napoca, Editura „Cordial Lex”, 1996, pag 137

27. Pop L. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Tratat. Ed. a II-a. Iași: Editura Fundației Chemarea, 1998, p. 37

28. Pop L., Teoria generală a obligațiilor. - București: Lumina Lex, 1998, pag 42

29. Răuțchi Ș., Drept Civil, Iași, 1992, pag 122

30. Roman E.; Economu, V., Tratat de drept civil”, vol. I, Partea generală, Editura Academiei Române, București, 1967, pag 322

31. Stătescu C., Bîrsan C. Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. Ed. a III-a. București: All Beck, 2000, p. 84

32. Stoica L. C. Ineficacitatea actului juridic civil. Ed. II-a. București: Hamangiu, 2012, p. 22

33. Stoica V. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor. București: All Educational, 1997, p. 23

34. Trofimov I., Drept civil. Contracte civile. Chișinău: Tipogr. “Elena V. I.”, 2004, pag 35

35. Ungureanu O., Actele de procedură în procesul civil (la instanța de fond), ediția a III-a, Editura Lumina Lex, București, 2000, pag 36-47.

36. Ungureanu O., Drept civil. Introducere, Ediția a VI a, Editura Rosetti, București, 2002, pag 109

37. Ungureanu O., Drepturile reale: Curs practic. București, Rosseti, 2001, pag 34.

38. Vasilescu P. Drept civil: obligații. București: Hamangiu, 2012, p. 106

39. Vlachide P.C., Repetiția principiilor de drept civil. Vol. II, București, 1994, pag 42-54.

40. Бpaгинcкий M., Витpянcкий B. Дoгoвopнoe пpaвo (книгa втopaя). Дoгoвopы o пepeдaчe имyщecтвa. - Mocквa: Стaтyт, 2000, p. 747

41. Бpaгинcкий M.И., В.В. Витpянcкий. Дoгoвopнoe пpaвo (книгa втopaя). Дoгoвopы o пepeдaчe имyщecтвa. - Mocквa: Стaтyт, 2000, pag 747

42. Иoффe С., Избpaнныe тpyды. Toм III, Общee yчeниe oб oбязaтeльcтвax, Сaнкт-Пeтepбypă, 2004, pag 104

43. Нoвицкий B., Рeaльныe кoнтpaкты. - În: Римcкoe чacтнoe пpaвo / Пoд peд. И.Б. Нoвицкoгo и И.С. Пepeтepcкoгo. - Mocквa, 1999, pag 409

...

Preview document

Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 1
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 2
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 3
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 4
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 5
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 6
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 7
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 8
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 9
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 10
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 11
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 12
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 13
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 14
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 15
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 16
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 17
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 18
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 19
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 20
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 21
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 22
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 23
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 24
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 25
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 26
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 27
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 28
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 29
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 30
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 31
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 32
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 33
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 34
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 35
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 36
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 37
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 38
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 39
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 40
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 41
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 42
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 43
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 44
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 45
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 46
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 47
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 48
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 49
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 50
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 51
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 52
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 53
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 54
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 55
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 56
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 57
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 58
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 59
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 60
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 61
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 62
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 63
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 64
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 65
Analiza contractului de comodat ca novațiune în legislația națională - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Analiza contractului de comodat ca novatiune in legislatia nationala.doc

Ai nevoie de altceva?