Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 19362
Mărime: 674.07KB (arhivat)
Publicat de: Angel-Radu Petrache
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristi Iftene
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

 1. INTRODUCERE 6
 2. PARTEA I.: CERCETARE TEORETICĂ A STATUTULUI FUNCȚIONARULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA 8
 3. I. FUNCȚIA ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC 8
 4. I.1.Considerații generale privind funcția și funcționarul public 8
 5. I.2. Funcția publică. Definiție. 8
 6. I.3. Funcția publică. Clasificare. Percepții doctrinare. 9
 7. I.4. Funcționarul public. Definiție. 13
 8. I.5. Funcționarul public. Clasificare. 13
 9. II. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE FUNCȚIONARILOR PUBLICI 15
 10. II.1. Atribuțiile funcționarilor publici naționali 15
 11. III. PUTEREA DISCREȚIONARĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 19
 12. III.1. Noțiunea de putere discreționară a autorităților publice 19
 13. III.2. Puterea executivă 20
 14. III.3. Puterea discreționară și excesul de putere în activitatea Guvernului 26
 15. III.4. Puterea discreționară în Administrația publică locală 27
 16. IV. MODALITĂȚI DE SCĂDERE A PUTERII DISCREȚIONARE. RĂSPUNDEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI 32
 17. IV.1. Prezentare generală 33
 18. IV.2. Răspunderea administrativă 33
 19. IV.3. Răspunderea civilă 33
 20. IV.4. Răspunderea contravențională 34
 21. IV.5. Răspunderea penală 34
 22. IV.6. Răspunderea patrimonială/materială 34
 23. IV.7. Răspunderea disciplinară 34
 24. IV.8. Sancțiunile administrativ-disciplinare 35
 25. IV.9. Comisiile de disciplină 36
 26. Scurte concluzii 36
 27. Partea a II-a: CERCETARE APLICATIVĂ A STATUTULUI FUNCȚIONARULUI PUBLIC 38
 28. ANALIZA RAPOARTELOR ANFP 2015-2016 ASUPRA ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARII PUBLICI 38
 29. V.1. Activitatea Agenției Naționale a Funcționarului Public în anul 2015 38
 30. V.2. Activitatea Agenției Naționale a Funcționarului Public în anul 2016 45
 31. V.3. Relevanța raportării a anilor 2015 și 2016 52
 32. Scurte concluzii 55
 33. CONCLUZII FINALE 56
 34. Bibliografie 58

Extras din licență

INTRODUCERE

Am ales să abordez tema „Statutul funcționarului public din România” deoarece am vrut să demonstrez că funcționarul public reprezintă una dintre cele mai importante instituții ale administrației publice. Acest Statut al funcționarilor publici cuprinde în esență drepturile și îndatoririle funcționarului public, atât față de instituția pe care o reprezintă, cât și față de interesele publice ale cetățenilor români.

Scopul principal al acestei lucrări este misiunea funcționarilor publici din instituțiile publice centrale și locale, de a asigura un serviciu public, profesionist și imparțial în interesul cetățenilor, în conformitate cu dispozițiile legale.

Statutul juridic al funcționarului public este abordat în lucrare dintr-o triplă perspectivă: legislativă, doctrinară și jurisprudențială.

Conținutul lucrării prezină aspecte legate de funcția publică, funcționarii publici, puterea discreționară, din punct de vedere constituțional și al Legii nr. 188/1999 a Statutului funcționalilor publici, actualizată și republicată în 2017.

De asemenea am anexat o secțiune aplicativă a activității de monitorizare a respectării legislației privind funcția publică și funcționarii publici a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici care includ rapoarte ale anului 2015 și 2016 de pe site-ul oficial.

Astfel, prima parte abordează aspecte teoretice despre funcția publică și funcționarii publici, precum: definiții din legislatură, dar și elaborate de mai mulți specialiști, clasificarea funcției publice, definiții ale funcționarului public, categorii de funcționari publici.

În partea a doua am prezentat tipurile de atribuții și responsabilități ale funcționarilor publici naționali, pe baza Legii Statutului funcționarului public, dar și pe baza Codului de conduită al funcționarilor publici.

Partea a treia include analiza sferei de întindere a acestei puteri, respectiv, în domeniul executiv, am prezentat raportul Președintelui cu Parlamentul. Într-o subsecțiune am vorbit despre raportarea Președintelui la Guvern. Cea de-a doua putere din sfera executivului a cuprins activitatea Guvernului. Într-o altă subsecțiune intitulată „Administrația publică locală și puterea discreționară” am amintit despre excesul de putere al autorităților locale deliberative, al organelor de execuție, unde am precizat activitatea primarului și al secretarului localității. O ultimă subsecțiune este dedicată excesului de putere al prefectului potrivit controlului legislativ.

În cea de a patra parte teoretică intitulată „Modalități de scădere a puterii discreționare. Răspunderea funcționarilor publici.”, am dezvoltat analize privind răspunderea administrativă, civilă, contravențională, penală, patrimonială și în special, răspunderea disciplinară. Un alt aspect important al acestei părți l-am prezentat în subsecțiune dedicată sancțiunilor disciplinare .

În finalul lucrării am prezentat partea aplicativă a bazelor teoretice descrise anterior. Astfel, am introdus secțiunea, intitulată „Rapoartele ANFP 2015-2016 asupra activității de monitorizare a respectării prevederilor legale privind funcția publică și funcționarii publici”. Acest ultim element al lucrării de absolvire include date statistice elaborate de ANFP cu privire la următoarele situații: situația petițiilor după modul de soluționare; numărul petițiilor soluționate; valori nominale ale repartiției teritoriale a petențior; numărul de adresanți de petiții pe categorii; domeniile în care ANFP a fost solicitată; indicatori de evoluție a activității disciplinare; relevanța raportării.

Prin prezenta lucrare am pus accentul pe actele și faptele ilegale întreprinse de funcționarul public și pe măsurile de prevenire și sancționare a încălcării dispozițiilor legale.

PARTEA I.: CERCETARE TEORETICĂ A STATUTULUI FUNCȚIONARULUI PUBLIC ÎN ROMÂNIA

I. FUNCȚIA ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC

I.1.Considerații generale privind funcția și funcționarul public

Funcția și funcționarul public sunt instituții juridice ale dreptului public, în mod general, iar în special, ale dreptului administrativ. Conform Soniei Geagiu, acestea s-au aflat în continuă dispută între doctrină, jurisprudență și reglementările legale. Istoria dovedește că decadența administrației în Antichitate a apărut când împărații au început să încalce regulile pentru numirea și înaintarea funcționarilor. Se manifesta astfel traficul cu slujbele, nepotismul și favoritismul, boli ale timpurilor din totdeauna.

I.2. Funcția publică. Definiție.

Alexandru Negoiță definește funcția publică ca fiind un: „ansamblu de atribuții stabilite prin legi sau prin actele juridice emise pe baza și în executarea legii, atribuții pe care le îndeplinește o persoană fizică încadrată în muncă într-un organ al administrației de stat și care are abilitatea legală de a îndeplini anumite atribuțiuni”.

Rodica Narcisa Petrescu se oprește la definiția conform căreia funcția publică constituie „complexul drepturilor și obligațiilor de interes general stabilite potrivit legii în scopul realizării competenței unei autorități publice, instituții publice sau regii autonome, de către persoane legal învestite”.

Romulus Ionescu propune următoarea definiție pentru termenul de funcție de stat: „ acel complex de drepturi și obligații cu care este învestită o persoană fizică ce face parte dintr-un organ al statului, care are caracter de continuitate și care se exercită pentru realizarea puterii de stat, pentru îndeplinirea sarcinilor acelui organ al statului”.

Valentin I. Prisăcaru opinează faptul că funcția publică reprezintă o „totalitate de atribuții, competențe de specialitate și responsabilități cu care sunt dotate la înființare serviciile publice.

Un element definitoriu funcției publice este reprezentat de desființarea acesteia de către organul care a înființat-o, prin intermediul actelor administrative de autoritate de același fel ca acela prin care a înființat-o.

În urma tuturor acestor componente evidențiate anterior, putem constata nașterea unei definiții a noțiunii de funcție publică și anume, este un grup de atribuții, competențe și responsabilități, hotărâte conform legii, din cadrul unui serviciu public, organizat urmând ca obiectiv principal satisfacerea, în mod permanent și ritmic a intereselor generale ale societății, satisfacție executată de către funcționarii publici angajați în funcțiile respective.

Paul Negulescu constată că funcția publică reprezintă „o grupare de atribuțiuni, de sarcini și competențe, în scop de a da satisfacțiune unor anumite interese generale; pentru că orice putere socială se legitimează numai cu scopul său de interes public”.

Bibliografie

A. Cărți, tratate, cursuri, monografii

1. Apostol Tofan, Dana; Puterea discreționară și excesul de putere al autorităților publice, Editura All Beck, București, 1999;

2. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Varia, Gabriela; Troanță, Dragoș; Văcărelu, Marius; Administrația publică între misiuni și constrângeri bugetare: dimensiuni juridice și manageriale, Editura Wolters Kluwer România, București, 2014;

3. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Funcția publică. Statut, Integritate, Administrare,Ed. Wolters Kluwer, 2017

4. Bălan, Emil; Iftene, Cristi; Reforma statului. Instituții, Proceduri, Resurse ale Administrației publice, Ed. Wolters Kluwer, București, 2016

5. Clipa, Cristian; Drept administrativ, Teoria funcției publice, (1) Raportul juridic de serviciu-noțiune, natură, părți, obiect și conținut, Editura Hamangiu, 2011;

6. Drăganu, Tudor; Actele de drept administrativ, Ed. Științifică, București, 1958;

7. Geagiu Sonia; Iftene,Cristi; Funcția și funcționarul public, Editura Dobrogea, Constanța, 2005;

8. Hotca, Mihai Adrian; Regimul juridic al contravențiilor. Comentarii și explicații, ed. 5, Ed. C.H. Beck, București, 2012;

9. Ionescu, Romulus; Drept administrativ, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970;

10. Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, vol. II,ed. 4, Ed. All. Beck, București, 2005;

11. Iorgovan, Antonie Tratat de drept administrativ, Ediția a III-a, restructurată, revăzută și adăugită, Vol. I, Editura All Beck - Bucuresti, 2001;

12. Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, vol II, ed. a II-a revăzută și adăugită, Edit. Nemira, București, 1996;

13. Iorgovan, Antonie; Tratat de drept administrativ, vol. I, Editura Nemira, București, 1996;

14. Negulescu, Paul; Tratat de drept administrativ, ediția a III-a, București, 1934;

15. Petrescu, Rodica Narcisa; Drept administrativ, Editura Hamangiu, București, 2009;

16. Preda, Mircea; Drept administrativ. Partea generală, ed. a IV-a, Ed. Lumina Lex, București, 2006;

17. Prisăcaru, I.Valentin; Funcționarii publici, Editura All Beck, 2005;

18. Prisăcaru,Valentin; Contenciosul administrativ român, ed. a II-a revăzută și adăugită de autor, Edit. All Beck, București, 1998;

19. Petrescu, Rodica Narcisa; Drept administrativ, Ediție revăzută și adăugită, Editura Cordial Lex, București, 2001;

20. Trăilescu, Anton; Răspunderea patrimonială pentru actele administrative de autoritate nelegale, Ed. C.H. Beck, București, 2013;

21. Vasilescu, Florin; Constituția României-comentată și adnotată, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1992;

22. Vedinaș, Verginia; Statutul funcționarilor publici (Legea nr. 188/1999), Comentarii, legislație, doctrină și jurisprudență, Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016;

23. Vedinaș, Verginia; Drept administrativ, Ediția a-VII-a, Editura Universul Juridic, București, 2012;

24. Vedinaș, Verginia; Statutul funcționarului public, Editura Nemira, București, 1998;

B. Studii, Articole

1. Apostol Tofan, Dana; Răspunderea administrativă în Revista de drept românesc, nr. 3-4, 1997;

2. Basarab Șinc, Al.; Cu privire la statutul viceprimarului, în Revista Dreptul, nr. 7, 1993;

3. Bălan, Emil; Instituția prefectului în sistemul administrației publice din România, în Revista Dreptul nr. 8, 1997;

4. Popa, Eugen; Noțiunea de gestionare a intereselor colectivităților pe care le reprezintă autoritățile locale, în Revista de Drept public, 1995;

5. Popa, Eugen; Controlul de legalitate exercitat de prefect, Dreptul nr. 4, 1992;

6. Tarangul, Erast Diti; Puterea discreționară a administrației, în Revista de drept public, nr. IX, 1936;

C. Legislație

1. Constituția României publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991;

2. Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificări și completări, prin Ordonanța de urgență nr. 190/2005 și Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07/12/2004;

3. Legea nr. 188/1999, actualizată până la data de 12 august 2016, republicată, privind Statutul funcționarilor publici;

4. O.U.G. nr. 59/2000 cu modificări și completări, prin Legea nr. 427/2001, publicată în M. Of. nr. 406 din 23 iulie 2001.

D. Pagini web

1. http://www.academia.edu;

2. http://www.anfp.gov.ro; Raport de activitate al Agenției Naționale a funcționarilor publici pe anul 2015, București, 2016;

3. http://www.anfp.gov.ro; Raport de activitate al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pe anul 2016, București, 2017;

4. http://www.anfp.gov.ro; Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, Semestrul II, 2015, București, aprilie 2016;

5. http://www.anfp.gov.ro; Raportul privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare, Semestrul II, 2016, București, aprilie 2017;

6. https://www.scribd.com; Aspecte procedurale în contenciosul administrativ;

7. https://www.scribd.com; Răspunderea disciplinară a functionarului public.

Preview document

Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 1
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 2
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 3
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 4
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 5
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 6
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 7
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 8
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 9
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 10
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 11
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 12
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 13
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 14
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 15
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 16
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 17
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 18
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 19
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 20
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 21
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 22
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 23
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 24
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 25
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 26
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 27
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 28
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 29
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 30
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 31
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 32
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 33
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 34
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 35
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 36
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 37
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 38
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 39
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 40
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 41
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 42
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 43
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 44
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 45
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 46
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 47
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 48
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 49
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 50
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 51
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 52
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 53
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 54
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 55
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 56
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 57
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 58
Analiza statutului funcționarului public în România în baza rapoartelor de activitate ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 2015-2016 - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Analiza statutului functionarului public in Romania in baza rapoartelor de activitate ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 2015-2016.doc

Alții au mai descărcat și

Funcționarul public în actualul context actual

Capitolul I Consideraţii privind funcţionarul public Pentru definirea noţiunii de funcţionar public vom porni de la art.33 al Constituţiei din...

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Infracțiuni Economice

Întroducere Actualitatea temei investigate, în această perioadă de tranziţie spre economia de piaţă cunoaşterea unor instrumente juridice de...

Conduita Funcționarului

I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Relaţia interes individual – interes general şi slujirea binelui „cetăţii” pentru a căpăta consistenţă, într-un moment...

Descentralizarea Administrativă în România

Introducere În cadrul prezentului proiect se dezbate tema <<Descentralizarea administrativă în România>> și se prezintă stadiul actual al...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea Disciplinară

Capitolul 1. Caracteristici ale răspunderii disciplinare Răspunderea disciplinară reprezintă o instituție specifică dreptului muncii și constă...

Efectele psihosociale ale încarcerării

În orice societate, nerespectarea normelor contravenționale, civile, penale și a valorilor de bază atrage sancționarea celor care le încalcă....

Ai nevoie de altceva?