Risipa alimentară și implicații asupra mediului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 21957
Mărime: 150.57KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Leonti

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. CAPITOLUL I. SECURITATEA ALIMENTARĂ, ABORDARE GLOBALĂ ȘI LOCALĂ.5
 3. 1.1. Evoluţia conceptului de securitate alimentară. Definiţii.5
 4. 1.2. Indicatori ai securității alimentare.13
 5. 1.3. Politici nutriţionale şi alimentare: delimitări conceptuale.20
 6. 1.4. Securitatea alimentară – interes naţional, riscuri și ameninţări.26
 7. CAPITOLUL II. ABORDARE TEORETICO-METODOLOGICĂ A RISIPEI ALIMENTARE.31
 8. 2.1. Delimitări conceptuale privind risipa alimentară.31
 9. 2.2. Cauzele pierderilor şi risipei de alimente.36
 10. 2.3. Efectele pierderilor şi risipei de alimente.37
 11. CAPITOLUL III. STUDIU DE PIAȚĂ PRIVIND RISIPA ALIMENTARĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA.41
 12. CONCLUZII .57
 13. BIBLIOGRAFIE.59

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Securitatea alimentară constituie un factor de importanţă majoră în stabilitatea economică, socială, dar şi politică a unei ţări, regiuni sau/şi în plan global. Având diferite dimensiuni de abordare, categoria securităţii alimentare, în sensul accesului economic şi fizic relativ liber al consumatorilor către aceste produse (într-un volum necesar şi un asortiment bogat), poate fi prezentată ca o tratare de bază.

În plan global, esenţa problemei securităţii alimentare constă în creşterea numărului populaţiei (de la 7,2 miliarde de persoane în anul 2015 până la aproape 9 miliarde de persoane în anul 2050), însoţită de remedierea concomitentă a bunăstării şi a nivelului de trai, soldată, consecutiv, cu majorarea cantitativă şi îmbunătăţirea structurii calitative a raţiei zilnice de consum. Totodată, evidenţiem problema resurselor limitate atât în aspect regional, cât şi în plan global, dar şi cea privind creşterea volumelor de producţie, nemaivorbind de îmbunătăţirea radicală a coşului minim de consum.

Un factor limitat, conform opiniei experţilor, îl constituie lipsa de apă pentru irigare şi pentru creşterea animalelor, precum şi lipsa unor elemente nutritive pentru plante, drept exemplu, menţionăm fosforul.

Este necesar de remarcat că pericolul de a supune riscurilor majore funcţionarea sectorului agrar, ca segment principal de producere a alimentelor, nu este specific doar Republicii Moldova. Atât din punctual de vedere al amplasării geografice, cât şi din considerentele rodniciei solului, sectorul agricol autohton este relativ bine înzestrat cu toţi factorii cheie de producere.

Cu toate acestea, este de subliniat faptul că ponderea produselor alimentare în cheltuielile generale ale gospodăriilor casnice în Republica Moldova, actualmente, este încă foarte înaltă, constituind 43,8%, iar în spaţiul rural – 45,6%. În comparaţie cu ţările industrial dezvoltate, această pondere este de 2, 3 ori mai mare, fapt ce denotă dependenţa dură a gospodăriilor casnice de mărimea veniturilor curente, dar şi lipsa rezervelor, vulnerabilitatea lor faţă de cataclismele naturale (ex.: secetă), instabilitatea financiară şi o multitudine de alţi factori de risc.

Scopul şi obiectivele tezei.

Scopul tezei constă în studierea risipei alimentare şi implicarea acesteia asupra mediului.

În vederea realizării scopului propus au fost stabilite următoarele obiective:

- studierea noţiunii de securitate alimentară;

- analiza principalilor indicatori ai securității alimentare;

- evidenţierea și delimitarea conceptului privind politicile nutriţionale şi alimentare;

- efectuarea analizei privind risipa alimentară;

- perfecţionarea metodologiei de determinare a cauzelor și efectele pierderilor şi risipei de alimente.

Metodologia cercetării ştiinţifice. În teză în calitate de metode de cercetare au fost utilizate: analiza cantitativă şi calitativă, inducţia şi deducţia ş.a.

Semnificaţia teoretică a tezei constă în aplicarea abordărilor conceptuale a teoriilor privind indicatorii securității alimentare și risipa alimentară, elaborarea unui studiu de piață privind risipa alimentară în Republica Moldova

Sumarul compartimentelor tezei. Teza include următoarele compartimente: introducere, trei capitole, concluzii şi bibliografie.

Valoarea aplicativă a tezei constă în utilizarea principalelor rezultate ştiinţifice de către organele de conducere ale statului la elaborarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli de legume şi fructe din punct de vedere al asigurării cu resurse necesare pentru atingerea unui nivel înalt de calitate al producţiei horticole, cucerirea de noi pieţe de desfacere şi asigurarea satisfacţiei consumatorilor de produse horticole; utilizarea metodelor propuse de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole de către managementul întreprinderilor; perfecţionareamecanismului decizional privind alocarea raţională a resurselor întreprinderii.

CAPITOLUL I. SECURITATEA ALIMENTARĂ, ABORDARE GLOBALĂ ȘI LOCALĂ

1.1. Evoluţia conceptului de securitate alimentară. Definiţii

În principiu, securitatea alimentară înseamnă asigurarea accesului liber al populaţiei ţării (independent de vârstă, sex, poziţionare socială etc.) din punct de vedere fizic şi economic, către o cantitate suficientă de produse alimentare care ar corespunde normelor sanitar-veterinare şi care ar satisface necesităţile (preferinţele) omului pentru a duce o viaţă activă şi sănătoasă. Lipsa asigurării acestei necesităţi înseamnă şi lipsa securităţii alimentare. Evident, cauzele insecurităţii alimentare pot fi mai multe decât cele menţionate mai sus. Totodată, în măsura dezvoltării capacităţilor productive, financiare, informaţionale etc. cresc şi posibilităţile reale, inclusiv ale Republicii Moldova, de depăşire a riscurilor şi a ameninţărilor la adresa securităţii alimentare .

Securitatea alimentară face parte din securitatea fiecărui stat din lume şi aceasta la rândul ei din securitatea globală. Asigurarea securitaţii alimentare a populaţiei unui stat este în primul rând obligaţia acestuia. Un stat trebuie să-şi gestioneze eficient şi raţional resursele altfel se pune în pericol însăşi existenţa statului şi a poporului respectiv.

Problema securităţii alimentare, a aprovizionării populaţiei cu produse agroalimentare de bază şi de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică toate ţările lumii, dar în primul rând cele subdezvoltate sau în curs de dezvoltare. Paradoxal că în perioada curentă, în plină dezvoltare a unei societaţi informatizate, foarte multe state se confruntă cu această problemă.

Bibliografie

1. Ene Corina. Impactul Securității alimentare în elaborarea politicilor nutriționale și alimentare, Teza de doctorat, 2005.

2. Bajura T. Dimensiunile şi tendinţele securităţii alimentare în Republica Moldova. Dimensions and Trends of Food Security in Republic of Moldova. În: Economie şi Sociologie. 2012, nr.4, pp.9-18.

3. Borza M. Agricultura ecologică în contextul schimbărilor de mediu. Lucrările Ştiinţifice Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. Iaşi, 2008 – vol. 51

4. Bulgaru Mircea. Dreptul de a mînca, Editura Economică, București, 1996

5. Brown Lester. Planul B: salvarea unei planete sub presiune și a unei civilizații în impas”, Editura Tehnică, 2006

6. Brown Lester. Depășind resursele planetei: problema securității alimentare în epoca resurselor de apă și a încălzirii climei, Editura Tehnică, 2005

7. Buga O., Factor ice determină migrarea forţei de muncă şi consecinţe asupra lor. Reforme economice, avantaje şi dezavantaje. AŞM. Chişinău, 2004.

8. Condrea E. Analiza mediului concurenţial al sectorului agrar al Republicii Moldova. În: Lucrări ştiinţifice, vol. 37, UASM, Facultatea de Economie, Chişinău, 2013

9. Condrea E. Perspectivele asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova. În: Meridian Ingineresc, publicaţie tehnico-ştiinţifică şi aplicativă fondată la 9 februarie 1995, nr. 1, Chişinău, 2014.

10. Engelhard P. 1996. L’Afrique peut-elle se nourrir? In Les problèmes alimentaires dans le monde, Cahiers Français n° 278, octobre-décembre 1996, La Documentation Française, Paris.

11. Gaină B. Viitorul alimentaţiei raţionale aparţine produselor ecologice nonpoluate. Buletin informativ-analitic AITT, februarie, 2009.

12. Gavrilescu D., Giurcă D. coordonatori Economie agroalimentară, edit. Expert, Bucureşti 2000,

13. Dorin Vicenţiu Popescu - Rolul si locul comerţului cu bunuri alimentare în contextul globalizării, Amfiteatru economic, nr. 7/2005, p.57-64

14. Davidovici I., Dinu Gavrilescu- coordonatori, Economia creşterii agroalimentare, edit. Expert, Bucureşti 2002

15. Dima D. (coordonator), I. Diaconescu, R. Pamfilie, R. Procopie, C. Păunescu, D. Popescu, M.Bobe, L. Chiru, V. Andrei, Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorului. Edit. Economică, 2006.

16. Lavinia Mădălina Micu, Doru Ion Petanec - Calitatea si siguranţa produselor alimentare în contextul reglementarilor impuse de Uniunea Europeana, Buletinul AGIR nr.1-2/2008, ianuarie-iunie, p.33-35

17. Manole V. și colab. Agromarketing, Ediția a II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2003

18. Mocanu N. Managementul reformelor în sectorul agrar al Republicii Moldova. Chişinău: UASM, 2010.

19. Mirela Stoian. Evoluţia pieţelor agroalimentare în contextul globalizării, Amfiteatru economic, nr. 7/2005, p.65-69

20. Otiman P. I. Alternativele economiei rurale a Romaniei: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă, edit. Academiei Romine, Bucureşti 2011.

21. Pelin Petruta. Scenarii și tipologii privind securitatea alimentară a României, Teza de doctorat, 2003.

22. Roman Gh. Viorel Ion, Epure L, Toader M. et. al. Istoricul agriculturii ecologice, 2010.

23. Strategia de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural din Moldova 2014-2020

24. Zahiu Letitia. Politici agroalimentare comparate, Editura Economică, 2001

25. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The State of Food Insecurity in the World 2010. Rome, 2010. 56 p. (accesat 19 iulie 2016). Disponibil: http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf

26. www.maia.gov.md/ download.php.file, (accesat la data de 14.07.2016).

Preview document

Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 1
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 2
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 3
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 4
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 5
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 6
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 7
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 8
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 9
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 10
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 11
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 12
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 13
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 14
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 15
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 16
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 17
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 18
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 19
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 20
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 21
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 22
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 23
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 24
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 25
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 26
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 27
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 28
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 29
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 30
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 31
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 32
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 33
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 34
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 35
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 36
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 37
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 38
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 39
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 40
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 41
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 42
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 43
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 44
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 45
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 46
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 47
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 48
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 49
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 50
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 51
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 52
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 53
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 54
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 55
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 56
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 57
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 58
Risipa alimentară și implicații asupra mediului - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Risipa alimentara si implicatii asupra mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Reciclarea deșeurilor din industria alimentară

Capitolul 1 RECICLAREA 1.1. Caracteristici generale Reciclarea este folositoare pentru mediu doar daca procesul de reciclare este condus intr-o...

Problematica deșeurilor în Asia

Introducere Anual miliarde de oameni călătoresc în scop recreativ, stresul generat de viață cotidiană tumultoasă punându-și amprenta asupra...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Degradarea Stratului de Ozon

INTRODUCERE Preocupările pentru un mediu sănătos şi durabil au condus la schimbarea atitudinii omului în relaţia cu natura. Aceasta a început să...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltare Durabilă

4. caracterizati principalele directii de actiune in domeniul sanatatii asa cum sunt cuprinse in SNDD a Romaniei 1. precizati concluziile...

Ai nevoie de altceva?